URSI-TÜRKİYE’2014 VII. Bilimsel Kongresi, 28-30 Ağustos 2014, ELAZIĞ
IMS Konfigürasyon Parametreleri İzleme Çözümü
Merve Günaydın, İzzet Çelik
Alcatel-Lucent Teletaş
AR-GE Merkezi
Ümraniye, İstanbul
[email protected], [email protected]
Özet: IP şebekesi üzerinden ses, görüntü ve veri iletimi için kullanılan VoIP teknolojileri için mimari bir çerçeve
sunan IMS, özelleşmiş görevlere sahip birçok ağ elemanı içerir. Bu ağ elemanları, müşterilerin ihtiyaçlarını
karşılayabilmek için değişik ağ mimarilerinde bir araya getirilirken, kendilerinden beklenen görevi yüksek verim
ile yapabilmeleri için yapılandırılması gereken parametreler belirlenir. Ağ elemanlarının üzerindeki bu
parametrelere IMS ağının ihtiyaçlarına göre referans değerler atamak gerekir. Konfigurasyon parametreleri
denilen bu parametreler yüzbinleri bulabilmektedir. Ağlarında kalite ve verim arayan operatörler için
geliştirilen GSAT-IMS çözümü, konfigürasyon parametrelerinin referans değerlerine uygunluğunun
denetlenmesini otomatize etme ve böylece ağ verimini arttırma amacı taşımaktadır.
Abstract: IMS provides an architectural framework for VoIP used to transmit voice, video and data over IP and,
comprises of specialized network elements. These network elements are assembled in different network
architectures in order to meet the needs of customers. Parameters are determined for each network element to
perform the tasks with high efficiency. Reference values are assigned to parameters according to the
architecture of IMS network. The number of parameters which are called configuration parameters can be
hundreds of thousands. GSAT-IMS solution developed for the operators looking for quality and efficiency on
network, provides automation to compare the actual values with the reference values of these parameters and
hence increases the network throughput.
Giriş
IMS (IP Multimedia Subsystem)[1] IP şebekesi üzerinden ses, görüntü ve veri iletimi için kullanılan VoIP
(Voice Over IP) teknolojileri için 3GPP[2] tarafından standartları oluşturulmuş mimari bir çerçevedir. IMS
mimarisi, özelleşmiş görevlere sahip birçok ağ elemanı içermektedir. Bu ağ elemanları müşteri ihtiyaçlarına
göre değişik ağ mimarilerinde bir araya getirilir. Yüksek verim ile çalışabilmeleri için gerekli parametreler
belirlenir. Ağ elemanlarının üzerindeki bu parametrelere belirlenen mimariye göre referans değerler atamak
gerekir. Konfigurasyon parametreleri olarak adlandırılan bu parametrelerin sayısı, ağ çözümünün kompleksliğine
göre yüzbinlerle ifade edilebilecek kadar çoktur. Yüksek sayıdaki bu parametrelerin referans değerlere sahip
olup olmadığının denetlenmesi, ağlarında sürdürülebilir kalite ve yüksek verim arayan operatörler için, otomatize
edilmesi gereken bir iş halini almıştır[3]. Alcatel-Lucent Teletaş ARGE merkezinde geliştirilen GSAT-IMS
çözümü, işte bu yüzbinlerce parametrenin denetlenmesini otomatize etme ve böylece ağ verimini arttırma amacı
taşımaktadır. Özellikle ağ elemanı üzerindeki yazılım yükseltmesi ve bakım çalışmaları sonrasında ağ
elemanının referans değerlere uygunluğu dakikalar içerisinde denetlenir.
IMS çözümündeki ağ elemanları, farklı operator ağlarında, operatorun ağının yedeklilik yapısına, IMS
çözümünde kullanılan yazılım versiyonu, IMS ağının LTE (Long Term Evolution)[4] ile entegre olup olmaması,
PSTN ve ISDN gibi eski teknoloji kullanan telekominikasyon ağlarıyla bağlantısının olup olmaması gibi birçok
tasarım seçeneğine göre farklı konfigurasyonlara sahip olabilir. GSAT-IMS çözümü, network elemanlarının
farklı mimarilerde alabileceği bütün farklı konfigurasyonları başarılı bir şekilde denetleyebilecek şekilde
geliştirilmektedir.
URSI-TÜRKİYE’2014 VII. Bilimsel Kongresi, 28-30 Ağustos 2014, ELAZIĞ
Yöntem
GSAT-IMS çözümü içerisinde Figür-1’de yer alan adımlar takip edilir:
Ağ elemanı donanım ve yazılım geliştirme (IMS Ürün AR-GE): AR-GE takımları tarafından IMS
spesifikasyonuna göre belirli ağ fonksiyonlarını gerçekleştiren donanım ve yazılım geliştirme faaliyetlerini içerir.
Parametre Tanım Tablosu (PTT): Ağ elemanları üzerindeki yazılım ve donanımı geliştiren AR-GE takımları
tarafından yayımlanan bu tablo; konfigürasyon parametre tanımları, değer aralıkları, değer çekme mekanizmaları
gibi karakterizasyon dokümanına ve Gold Standard tablosuna kaynaklık eden bilgileri içerir.
Karakterizasyon Dokümanı: Bir ağ elemanına ait PTT temel alınarak parametrelerin değer çekme yöntemleri
ve değerlerin hangi formatta raporlanacağının belirlendiği dokümandır.
Gold Standard Tablosu (GS): IMS ağının mimari tasarımına göre her bir ağ elemanındaki konfigürasyon
parametrelerinin alması gereken referans değerleri içeren tablodur. PTT ve karakterizasyon dokümanları baz
alınarak Excel formatında oluşturulup sisteme XML formatına çevrilerek yüklenir.
Adaptör Yazılımı: Karakterizasyon dokümanında belirlenen değer çekme mekanizmalarına ve parametre
değerlerinin formatlarına göre ağ elemanından veri çekme işlemini yapan yazılımdır.
Denetim Aracı: Sistemde tanımlı her bir ağ elemanına ait referans değerler ve her bir ağ elemanı türüne özgü
adaptör yazılımları denetim aracına yüklenir. Ardından denetim aracı, seçilen ağ elemanıyla eşleştirilmiş
adaptöre veri çekme isteğini gönderir. Adaptör; SSH, Telnet ve SNMP gibi standart arayüzler üzerinden ağ
elemanına bağlanarak, programlanmış komutları çalıştırır ve çıktılarını alır. Karakterizasyon dokümanında
belirtilen değer formatlarına göre parametre değerlerini formatlar ve bu değerleri denetim aracına geri döner.
Elde edilen değerler referans değerlerle karşılaştırılır ve çıkan farklar raporlanır.
Figür 1: GSAT-IMS Konfigürasyon Parametreleri Denetleme Süreci
Ağ elemanının çalışması sırasında değişmeyen parametreler denetleme altına alınabilir. Ağ elemanı için anlamlı
değerler aynen raporlanır ve gerekmedikçe eşleştirme yapılmamalıdır. Örneğin ağ elemanı üzerinde “0” ya da
URSI-TÜRKİYE’2014 VII. Bilimsel Kongresi, 28-30 Ağustos 2014, ELAZIĞ
“1” olarak konfigüre edilen bir değer “FALSE” ya da “TRUE” olarak raporlanmamalı, olduğu gibi
bırakılmalıdır. İstatistik, sayaç, yol saptama (routing) tablolarının dinamik kısımları gibi dinamik değişkenler
denetleme kapsamı dışında tutulmalıdır. Güvenlik nedeniyle şifreler gibi hassas değerlerin manuel olarak kontrol
edilmelidir.
Bulgular
IMS ağlarının artan kullanıcı sayısıyla birlikte gün geçtikçe genişlemesi, denetlenecek daha fazla ağ elemanı ve
daha fazla parametre anlamına gelmektedir. Denetlenen konfigurasyon parametreleri yüzbinlerle ifade
edilebilecek kadar çoktur. Operatörler ve entegrasyon takımları manuel olarak bir ağ elemanını birkaç günde
denetleyebilirken GSAT-IMS çözümü bu denetleme işlemini birkaç dakikada yapabilmektedir. Ağ
ekipmanlarındaki bakım ve yükseltme işlemleri sonrasında sistemin referans konfigurasyon değerlerini
koruduğunun kontrolü de yine birkaç dakikada yapılabilmektedir.
Örneğin ortalama 10000 parametre içeren 1 HSS ağ elemanı manuel olarak parametre başına 1 dakika
harcanarak yaklaşık 7 günde denetlenebilir. GSAT-IMS çözümü ile birlikte bu denetleme işlemi ortalama 5
dakikada tamamlanmaktadır. 1000 ağ elemanı içeren bir IMS ağında tüm denetleme işlemi bakım periyodu
içerisinde rahatlıkla bitirilebilmektedir. Böylece operasyon ve entegrasyon takımlarının verimleri arttırılarak
operasyon giderleri azaltılır.
Sonuç
GSAT-IMS çözümü, IMS ağ elemanlarının toplamda sayıları yüzbinleri bulan parametrelerinin versiyon
yükseltme ve bakım sonrası denetlenmesini sağlayarak, operatörlerin ağ elemanlarındaki konfigürasyon
farklılıklarını en kısa zamanda fark etmelerini sağlar. Gözden kaçabilecek hataları engeller ve servis kesintisini
en aza indirmeye yardımcı olur. Böylece IMS ağının işletim verimini arttırır.
Kaynaklar
[1]. IMS, TS 23.228, 3GPP, Technical Specification Group Services and System Aspects, IP Multimedia
Subsystem (IMS), Release 11, 24.06.2013
[2]. 3GPP (3rd Generation Partnership Project), http://www.3gpp.org/
[3]. Caldwell D., Lee S., Sen S., Yates J., “Gold Standard Auditing for Router Configurations” on Local and
Metropolitan Area Networks (LANMAN), 2010 17th IEEE Workshop
[4]. LTE, TR 25.913, 3GPP, Technical Specification Group Radio Access Network, Requirements for Evolved
UTRA (E-UTRA) and Evolved UTRAN (E-UTRAN), Release 9, 12.2009
Download