Tlouš ka desky
Parametry podloží
T ída vysokozdvižného vozíku
Nosnost VZV ve zdvihu
Rovnom rné plošné zatížení
Pevnostní t ída betonu
Dávka vláken BeneSteel 55
FL 1, FL 2
< 25 kN
< 50 kN
C20/25
2,50 kg/m3
15 cm
Edef 2 = 80 MPa, = 2,5
FL 3
FL 4
25 kN
40 kN
2
2
50 kN/m
80 kN/m
C 20/25
C 25/30
2,50 kg/m3
3 kg/m3
FL 5
60 kN
2
100 kN/m
C 25/30
4 kg/m3
Pro jiné kombinace zatížení, pevnostní t ídu betonu, tlouš ku desky a parametry podloží je nutné provést
samostatný výpo et.
Dávka vláken 2,50 kg/m3 je považována za minimální. Spl uje kriteria na tzv. konstruk ní vláknobeton, pro který
je sm rnicí TR 34 požadována hodnota Re,3 = 30%. Zárove je spln n požadavek na minimální vyztužení
vlákny ve výši 0,25% objemového.
Dávkování vláken BeneSteel 55 uvedené v tabulce je stanoveno na základ výpo tu desky na zemním podloží
výpo etním programem IDA Nexis32 metodou kone ných prvk (licencováno Sklocement Beneš s.r.o.).
Výpo et a dávkování vláken je platné výhradn pro vlákna se statickým ú inkem v betonu BeneSteel 55.
Obr. 1: Izopásma deformace desky na zemním podloží vyvolané p sobením zatížení vysokozdvižnými
vozíky v prot jším rohu a u levé hrany desky a rovnom rným plošným zatížením v krajní pravé tvrtin .
!"#$ #%& #%#' ( ( (
!
)))(
(*
Download

Dávkování BeneSteel - SKLOCEMENT BENEŠ sro