AKCE:
MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV
D202b - STATICKÝ VÝPOČET
Dokumentace pro stavební povolení
Místo stavby:
Investor:
Stupeň dokumentace:
Část:
Vypracoval:
Datum:
p.p.č. 185/3, 180/2, 180/1, 6018, 6016, 190/1, 127, 6015
a st.p. 638/1, 638/6
Město Jiříkov, Náměstí 464/1, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
DSP
STATIKA
Ing. Patrik Štancl, Ph.D.
19. 01. 2014
D202b - MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV
STATICKÝ VÝPOČET
19. 01. 2014
1. OBSAH
1. OBSAH
2. ÚVOD:
2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
2.2. DÁVACÍ PODMÍNKY:
2.2.1. Použité podklady:
2.2.2. Použité normy a předpisy:
2.2.3. Použité výpočetní programy:
2.2.4. Výtah z IG průzkumu
2.3. PROMĚNNÁ ZATÍŽENÍ:
2.3.1. Kategorie
2.3.2. Uvažované hodnoty užitného zatížení (dle NA)
2.3.3. Klimatická zatížení
3. POPIS OBJEKTU – všeobecně:
4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ:
5. NÁVRH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
5.1. Patka K1-A
5.1.1. Vstupní data
5.1.2. Posouzení
5.1.3. Dimenzace
5.2. Patka K1-B5
5.2.1. Vstupní data
5.2.2. Posouzení
5.2.3. Dimenzace
5.3. K2-A
5.3.1. Vstupní data
5.3.2. Posouzení
5.3.3. Dimenzace
5.4. K4-A
5.4.1. Vstupní data
5.4.2. Posouzení
5.4.3. Dimenzace
6. POUŽITÉ MATERIÁLY:
Ing. Patrik Štancl, Ph.D., Sadová 473, 671 82 Dobšice, IČ: 68659610, ČKAIT 1004391
2
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
10
11
11
12
13
14
14
15
16
18
18
19
20
21
Strana 2
D202b - MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV
STATICKÝ VÝPOČET
19. 01. 2014
2. ÚVOD:
Obsahem předkládané dokumentace je statické řešení novostavby objektu mateřské
školky, v rozsahu dokumentace pro stavební povolení. Dokumentace je určena výhradně pro
získání stavebního povolení. Nemá charakter dokumentace pro výběr zhotovitele ani realizační
dokumentace ve smyslu prováděcí vyhlášky č. 62/2013 Sb. (kterou se mění vyhláška č. 499/2006
Sb.) O dokumentaci staveb.
2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název stavby
Místo stavby
Účel stavby
Charakter stavby
Investor
Stavební část
MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV
p.p.č. 185/3, 180/2, 180/1, 6018, 6016, 190/1, 127, 6015
a st.p. 638/1, 638/6
Školské zařízení
Novostavba
Město Jiříkov, Náměstí 464/1, Starý Jiříkov,
407 53 Jiříkov
BW – Projekce, s.r.o., Vysokomýtská 718, Holice 534 01
2.2. DÁVACÍ PODMÍNKY:
Konstrukce jsou navrženy podle platných ČSN. Nebyly předepsány zvláštní tolerance na
provádění konstrukcí, předpokládá se dodržení platných norem.
2.2.1. Použité podklady:
-
Architektonicko-stavební řešení objektu – BW Projekce
01/2014
-
KONSTRUKČNÍ ČÁST – OK konstrukce
Investing Morava s.r.o.
01/2014
2.2.2. Použité normy a předpisy:
Zásady navrhování konstrukcí
ČSN EN 1990
Zásady navrhování konstrukcí
Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN EN 1991-1-1
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
ČSN EN 1991-1-2
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení
konstrukcí vystavených účinkům požáru
ČSN EN 1991-1-3
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení
sněhem
ČSN EN 1991-1-4
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení
větrem
ČSN EN 1991-1-6
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení
během provádění
Ing. Patrik Štancl, Ph.D., Sadová 473, 671 82 Dobšice, IČ: 68659610, ČKAIT 1004391
Strana 3
D202b - MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV
STATICKÝ VÝPOČET
19. 01. 2014
ČSN EN 1991-1-7
Eurokód 1:Zatížení konstrukcí-Část 1-7: Obecná zatížení-Mimořádná
zatížení
Betonové konstrukce – navrhování
ČSN EN 1992-1-1
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná
pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1992-1-2
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná
pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Beton - technologie
ČSN EN 206-1
Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN EN 13670
Provádění betonových konstrukcí
ČSN 73 0202
Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
ČSN 42 0139
Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná žebírková betonářská ocel Všeobecně
ČSN 73 0210-1
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1:
Přesnost osazení
ČSN 73 0212-1
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní
ustanovení
ČSN 73 0212-3
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní
stavební objekty
ČSN 73 0212-5
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola
přesnosti stavebních dílců
ČSN 73 6180
Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu
Ocelové konstrukce – navrhování, provádění
ČSN EN 1993-1-1
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná
pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1993-1-2
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná
pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1993-1-8
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování
styčníků
ČSN 73 1411
Rozteče, roztečné čáry, průměry šroubů nebo nýtů a těžištní osy pro
šroubové a nýtové spoje
ČSN 73 2601
Provádění ocelových konstrukcí
ČSN 73 2611
Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí
Zděné konstrukce – navrhování
ČSN EN 1996-1-1
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná
pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
ČSN EN 1996-1-2
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-2: Obecná
pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1996-2
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů,
konstruování a provádění zdiva
Ing. Patrik Štancl, Ph.D., Sadová 473, 671 82 Dobšice, IČ: 68659610, ČKAIT 1004391
Strana 4
D202b - MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV
STATICKÝ VÝPOČET
19. 01. 2014
ČSN EN 1996-3
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 3: Zjednodušené
metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí
Zakládání konstrukcí
ČSN EN 1997-1
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná
pravidla
ČSN EN 1997-2
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Průzkum a
zkoušení základové půdy
ČSN 73 0037
Zemní tlak na stavební konstrukce
ČSN 72 1006
Kontrola hutnění zemin a sypanin
2.2.3. Použité výpočetní programy:
SCIA ESA
GEO 5.5
EXCEL
program pro prostorovou analýzu konstrukcí prutových prvků podle metodiky
MKP; SCIA CZ, s.r.o.
komplexní programy pro geotechniku a zakládání podle platných ČSN, FINE
s.r.o.
pomocné tabulky pro dimenzování prvků
2.2.4. Výtah z IG průzkumu
Pro stupeň překládané dokumentace nebyl po návrh základů geologický průzkum
zpracován. K dispozici nebyly ani archivní sondy.
Pro návrh základových konstrukcí byla uvažovaná zemina s minimální únosností 150 kPa
a bez agresivity na betonové konstrukce. Minimální nezámrzná hloubka zeminy je uvažována
1,0 m. Uvedené předpoklady je nutné ověřit IG průzkumem před započetím přípravy prováděcí
dokumentace.
2.3. PROMĚNNÁ ZATÍŽENÍ:
2.3.1. Kategorie
Kategorie B
Kategorie C
Kategorie C4
Kategorie H
kancelářské plochy
plochy, kde může docházet ke shromažďování lidí (kromě ploch
uvedených v kategoriích A, B a D)
plochy určené k pohybovým aktivitám, např. taneční sály, tělocvičny,
jeviště, atd.
střechy nepřístupné s výjimkou běžné údržby a oprav
2.3.2. Uvažované hodnoty užitného zatížení (dle NA)
kategorie B
- schodiště
kategorie C
- C4
kategorie H
qk [kN/m2]
2,50
3,00
Qk [kN]
4,00
2,00
5,00
0,75
7,00
1,00
Ing. Patrik Štancl, Ph.D., Sadová 473, 671 82 Dobšice, IČ: 68659610, ČKAIT 1004391
Strana 5
D202b - MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV
STATICKÝ VÝPOČET
19. 01. 2014
2.3.3. Klimatická zatížení
Zatížení sněhem … IV. Sněhová oblast
Základní tíha sněhu
sk = 1,55 kN/m2
Toto zatížení odpovídá cca 160 cm čerstvého sněhu; 80 cm ulehlého sněhu a 40 cm
mokrého sněhu. Provozovatel konstrukce je povinen v rámci údržby budovy v zimních
měsících respektovat předpoklady tohoto výpočtu a v případě dosažení výše uvedených mezních
vrstev sněhu provézt individuální odstranění sněhu.
Zatížení větrem … III. Větrová oblast
Základní rychlost větru
vb,0 = 27,5 m/s
3. POPIS OBJEKTU – všeobecně:
Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní objekt obdélníkového půdorysu rámové
konstrukce. Objekt je navržen pro osazení samostatnou konstrukcí sedlové střechy. Součástí
návrhu je i samostatné venkovní únikové schodiště ocelové konstrukce. Rozměrové uspořádání
objektu vychází z požadavků investora a projektanta stavby. Podkladem pro zpracování projektu
ocelové konstrukce byla technická specifikace zakázky a koordinace s projektantem stavby.
Rozměry objektu jsou navrženy: pavilon mateřské školy - šířka 12.60 m, délka 32.40 m,
modulová vzdálenost příčných vazeb je 2x 4.20 m, 3.60 m, 2x 4.20 m, 3.60 m, 2x 4.20 m,
systémová výška je +7.840 m. Střecha je sedlová se sklonem 30°. Srovnávací rovina ±0.000 je
čistá podlaha objektu. Kotvení konstrukce objektu je navrženo na úrovni - 0.120 m.
Objekt je řešen jako zateplený, opláštění bude provedeno:
střecha – těžká střešní krytina s pojistnou hydroizolaci na dřevěném bednění uložená
na příhradové ocelové vazníky. Mezi příhradové vazníky bude vložená minerální vata tl.
300 mm. Tato konstrukce bude z interiéru zakryta podhledem.
stěny – kontaktní zateplovací systém na dřevěné konstrukci stěn – dřevěné sloupky
z KVH hranolů a OSB deskou, a vnitřní sádrokartonová předstěna.
4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ:
Hlavní nosnou ocelovou konstrukci objektu mateřské školy tvoří příčné dvoupatrové
rámové vazby. Štítové vazby jsou tvořeny vetknutými rámy, doplněnými kloubově uloženými
polorámy s příčným stěnovým ztužením. Běžné rámy jsou uložené kloubově. Patro pomáhají
vynést vnitřní kloubově uložené sloupy. Modulová vzdálenost jednotlivých příčných vazeb je
navržena 2x 4.20 m, 3.60 m, 2x 4.20 m, 3.60 m, 2x 4.20 m. Vetknuté štítové rámy jsou
ze svařovaných profilů Is400/10-180x20. Stropní trámy II. NP štítové vazby jsou navrženy
z válcovaných profilů IPE200, běžných vazeb z válcovaných profilů IPE180. Průvlaky stropu I.
NP jsou z válcovaných profilů IPE360. Boční sloupy vnitřních rámových vazeb jsou navrženy
z válcovaných profilů HEA180, štítové sloupy jsou navrženy z válcovaných profilů HEA140.
Vnitřní sloupy jsou navrženy z válcovaných profilů HEA180 – I. NP, a HEA140 – II. NP.
V první vnitřní příčné rámové vazbě na obou stranách objektu jsou z dispozičních důvodů
vynechány vnitřní sloupky II. NP (HEA140), jsou nahrazeny podélným stropním průvlakem II.
NP z válcovaného profilu IPE240.
Ing. Patrik Štancl, Ph.D., Sadová 473, 671 82 Dobšice, IČ: 68659610, ČKAIT 1004391
Strana 6
D202b - MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV
STATICKÝ VÝPOČET
19. 01. 2014
5. NÁVRH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
Reakce pro návrh základových konstrukcí byly převzaty ze statického výpočtu firmy
INVESTING MORAVA s.r.o. zpracovaného Ing. Daniel Krzok.
5.1. Patka K1-A
5.1.1. Vstupní data
PT UT
1.20
0.90
+z
1.20
Základní parametry zemin
Číslo
1
Název
Vzorek
Třída F5, konzistence tuhá
ef
cef
[°]
[kPa]
21.00
12.00

[kN/m3]
20.00
su

[°]
[kN/m3]
10.00
Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.
Parametry zemin
Třída F5, konzistence tuhá
Objemová tíha :
= 20.00 kN/m3

Úhel vnitřního tření :
ef = 21.00 °
cef = 12.00 kPa
Soudržnost zeminy :
Eoed =
Edometrický modul :
8.50 MPa
Koef. strukturní pevnosti :
m
=
0.10
Obj.tíha sat.zeminy :
sat = 20.00 kN/m3
Založení
Typ základu: centrická patka
hz = 1.20 m
Hloubka založení
Hloubka upraveného terénu d = 1.20 m
Tloušťka základu
t = 0.90 m
s1 = 0.00 °
Sklon upraveného terénu
s2 = 0.00 °
Sklon základové spáry
Objemová tíha zeminy nad základem = 20.00 kN/m 3
Geometrie konstrukce
Typ základu: centrická patka
Délka patky
x =
Šířka patky
y =
Šířka sloupu ve směru x cx =
Šířka sloupu ve směru y cy =
Objem patky
=
1.00
1.00
0.19
0.24
0.90
m
m
m
m
m3
Ing. Patrik Štancl, Ph.D., Sadová 473, 671 82 Dobšice, IČ: 68659610, ČKAIT 1004391
Strana 7
D202b - MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV
STATICKÝ VÝPOČET
19. 01. 2014
Materiál konstrukce
Objemová tíha  = 23.00 kN/m 3
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2).
Beton : C 16/20
fck =
Válcová pevnost v tlaku
16.00 MPa
fct =
Pevnost v tahu
1.90 MPa
Ecm = 29000.00 MPa
Modul pružnosti
Ocel podélná : B500
fyk =
Mez kluzu
500.00 MPa
Modul pružnosti
E = 200000.00 MPa
Ocel příčná: B500
fyk =
Mez kluzu
500.00 MPa
Modul pružnosti
E = 200000.00 MPa
Geologický profil a přiřazení zemin
Vrstva
Číslo
Přiřazená zemina
[m]
1
-
Vzorek
Třída F5, konzistence tuhá
Zatížení
Číslo
Zatížení
změn
nové
a
1
ANO
2
ANO
Nastavení výpočtu
Název
Typ
Návrhové
Užitné
MSU:min. Nx
MSP:min. Nx
N
Mx
My
Hx
Hy
[kN]
[kNm]
[kNm]
[kN]
[kN]
156.00
130.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.30
1.10
0.00
0.00
Typ výpočtu - Výpočet pro odvodněné podmínky
Výpočet svislé únosnosti - EC 7-1 (EN 1997-1:2003)
Výpočet sednutí - Výpočet pomocí oedometrického modulu (ČSN 73 1001)
Omezení deformační zóny - pomocí strukturní pevnosti
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997
Zadání koeficientů : Standard
Návrhový přístup : 3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu
Návrhová situace : trvalá
Součinitelé redukce zatížení
(F)
Stav STR [–]
Nepříznivé
Příznivé
Souč.
G
Stálé zatížení
1.35
Stav GEO [–]
Nepříznivé
Příznivé
1.00
Součinitelé redukce materiálu (M)
1.00
Souč.
1.00
[–]
Součinitel redukce úhlu vnitřního tření

1.25
Součinitel redukce efektivní soudržnosti
c
1.25
Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti
cu
1.40
Součinitel redukce pevnosti horniny
qu
1.40
5.1.2. Posouzení
Posouzení zatěžovacích stavů
Vl. tíha
Název
příznivě
ex
ey
[m]
[m]

[kPa]
MSU:min. Nx
Ano
0.01
0.00
184.80
MSU:min. Nx
Ne
0.01
0.00
192.04
Výpočet proveden pro zatěžovací stav číslo 1. (MSU:min. Nx)
Spočtená vlastní tíha patky G = 27.95 kN
Ing. Patrik Štancl, Ph.D., Sadová 473, 671 82 Dobšice, IČ: 68659610, ČKAIT 1004391
Rd
[kPa]
324.33
324.48
Využití
[%]
56.98
59.18
Vyhovuje
Ano
Ano
Strana 8
D202b - MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV
STATICKÝ VÝPOČET
Spočtená tíha nadloží
Z =
Posouzení svislé únosnosti
19. 01. 2014
5.73 kN
Tvar kontaktního napětí : obdélník
Parametry smykové plochy pod základem:
Hloubka smykové plochy zsp = 1.19 m
lsp = 3.15 m
Dosah smykové plochy
Výpočtová únosnost zákl. půdy Rd = 324.48 kPa
Extrémní kontaktní napětí
 = 192.04 kPa
Svislá únosnost VYHOVUJE
Posouzení vodorovné únosnosti
Spd = 8.66 kN
 = 21.00 °
a
= 12.00 kPa
= 64.68 kN
= 1.30 kN
Delta = 0.39°
Zemní odpor: klidový
Výpočtová velikost zemního odporu
Úhel tření základ-základová spára
Soudržnost základ-základová spára
Horizontální únosnost základu Rdh
Extrémní horizontální síla
H
Vodorovná únosnost VYHOVUJE
Únosnost základu VYHOVUJE
0.99
+y
1.00 1.00
+x
1.00
Sednutí a natočení základu - vstupní data
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.
Výpočet proveden s uvažováním koeficientu 1 (vliv hloubky založení).
Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu.
Spočtená vlastní tíha patky G = 20.70 kN
Spočtená tíha nadloží
Z = 5.73 kN
Sednutí středu hrany x - 1 = 5.8 mm
Sednutí středu hrany x - 2 = 5.8 mm
Sednutí středu hrany y - 1 = 5.9 mm
Sednutí středu hrany y - 2 = 5.6 mm
Sednutí středu základu
= 9.7 mm
Sednutí charakterist. bodu = 6.7 mm
(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená)
Sednutí a natočení základu - výsledky
Ing. Patrik Štancl, Ph.D., Sadová 473, 671 82 Dobšice, IČ: 68659610, ČKAIT 1004391
Strana 9
D202b - MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV
STATICKÝ VÝPOČET
19. 01. 2014
Tuhost základu:
Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 3.97 MPa
Základ je ve směru délky tuhý (k=5513.45)
Základ je ve směru šířky tuhý (k=5513.45)
Celkové sednutí a natočení základu:
Sednutí základu
= 6.7 mm
Hloubka deformační zóny = 2.29 m
Natočení ve směru x = 0.255 (tan*1000)
Natočení ve směru y = 0.000 (tan*1000)
PT UT
1.20 1.20
0.90
2.29
Sigma,z
Sigma,or
mSigma,or
5.1.3. Dimenzace
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.
Posouzení podélné výztuže základu ve směru x
Tloušťka základu je větší než max.vyložení, výztuž není nutná.
Posouzení podélné výztuže základu ve směru y
Tloušťka patky je větší než max. vyložení, výztuž není nutná.
Posouzení patky na protlačení
Normálová síla v sloupu = 156.00 kN
Tlaková diagonála na obvodu sloupu
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy
Síla přenášená smykovou pevností ŽB
Uvažovaný obvod sloupu
Smykové napětí na obvodu sloupu
Únosnost tlakové diagonály na obvodu sloupu
Patka na protlačení VYHOVUJE
=
7.11 kN
= 148.89 kN
u0
=
0.86 m
vEd,max =
0.20 MPa
vRd,max =
3.68 MPa
Ing. Patrik Štancl, Ph.D., Sadová 473, 671 82 Dobšice, IČ: 68659610, ČKAIT 1004391
Strana 10
D202b - MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV
STATICKÝ VÝPOČET
19. 01. 2014
5.2. Patka K1-B5
5.2.1. Vstupní data
PT UT
1.00
0.70
+z
1.00
Založení
Typ základu: centrická patka
hz = 1.00 m
Hloubka založení
Hloubka upraveného terénu d = 1.00 m
Tloušťka základu
t = 0.70 m
s1 = 0.00 °
Sklon upraveného terénu
s2 = 0.00 °
Sklon základové spáry
Objemová tíha zeminy nad základem = 20.00 kN/m3
Geometrie konstrukce
Typ základu: centrická patka
Délka patky
x = 1.40
Šířka patky
y = 1.40
Šířka sloupu ve směru x cx = 0.19
Šířka sloupu ve směru y cy = 0.24
Objem patky
= 1.37
Zatížení
Zatížení
Číslo
Název
změn
nové
a
1
ANO
2
ANO
Nastavení výpočtu
m
m
m
m
m3
Typ
MSU:min. Nx Návrhové
MSP:min. Nx Užitné
N
Mx
My
Hx
Hy
[kN]
[kNm]
[kNm]
[kN]
[kN]
431.90
356.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Typ výpočtu - Výpočet pro odvodněné podmínky
Výpočet svislé únosnosti - EC 7-1 (EN 1997-1:2003)
Výpočet sednutí - Výpočet pomocí oedometrického modulu (ČSN 73 1001)
Omezení deformační zóny - pomocí strukturní pevnosti
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997
Zadání koeficientů : Standard
Návrhový přístup : 3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu
Návrhová situace : trvalá
Součinitelé redukce zatížení
(F)
Stálé zatížení
Souč.
G
Stav STR [–]
Nepříznivé
Příznivé
1.35
Součinitelé redukce materiálu (M)
Ing. Patrik Štancl, Ph.D., Sadová 473, 671 82 Dobšice, IČ: 68659610, ČKAIT 1004391
Stav GEO [–]
Nepříznivé
Příznivé
1.00
1.00
Souč.
1.00
[–]
Strana 11
D202b - MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV
STATICKÝ VÝPOČET
Součinitelé redukce zatížení
(F)
19. 01. 2014
Stav STR [–]
Nepříznivé
Příznivé
Souč.
Stav GEO [–]
Nepříznivé
Příznivé

1.25
Součinitel redukce efektivní soudržnosti
c
1.25
Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti
cu
1.40
Součinitel redukce pevnosti horniny
qu
1.40
Součinitel redukce úhlu vnitřního tření
5.2.2. Posouzení
Posouzení zatěžovacích stavů
Vl. tíha
Název
příznivě
ex
ey
[m]
[m]

[kPa]
Využití
[%]
Rd
[kPa]
MSU:min. Nx
Ano
0.00
0.00
242.32
MSU:min. Nx
Ne
0.00
0.00
247.95
Výpočet proveden pro zatěžovací stav číslo 1. (MSU:min. Nx)
Spočtená vlastní tíha patky G = 42.60 kN
Spočtená tíha nadloží
Z = 11.49 kN
Posouzení svislé únosnosti
310.26
310.26
78.10
79.92
Vyhovuje
Ano
Ano
Tvar kontaktního napětí : obdélník
Parametry smykové plochy pod základem:
Hloubka smykové plochy zsp = 1.67 m
lsp = 4.42 m
Dosah smykové plochy
Výpočtová únosnost zákl. půdy Rd = 310.26 kPa
Extrémní kontaktní napětí
 = 247.95 kPa
Svislá únosnost VYHOVUJE
Posouzení vodorovné únosnosti
Spd = 8.17 kN
 = 21.00 °
a
= 12.00 kPa
= 154.03 kN
=
0.00 kN
Delta = 0.00°
Zemní odpor: klidový
Výpočtová velikost zemního odporu
Úhel tření základ-základová spára
Soudržnost základ-základová spára
Horizontální únosnost základu Rdh
Extrémní horizontální síla
H
Vodorovná únosnost VYHOVUJE
Únosnost základu VYHOVUJE
1.40
1.40 1.40
+y
+x
1.40
Sednutí a natočení základu - vstupní data
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.
Výpočet proveden s uvažováním koeficientu 1 (vliv hloubky založení).
Ing. Patrik Štancl, Ph.D., Sadová 473, 671 82 Dobšice, IČ: 68659610, ČKAIT 1004391
Strana 12
D202b - MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV
STATICKÝ VÝPOČET
19. 01. 2014
Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu.
Spočtená vlastní tíha patky G = 31.56 kN
Spočtená tíha nadloží
Z = 11.49 kN
Sednutí středu hrany x - 1 = 12.4 mm
Sednutí středu hrany x - 2 = 12.4 mm
Sednutí středu hrany y - 1 = 12.4 mm
Sednutí středu hrany y - 2 = 12.4 mm
Sednutí středu základu
= 20.4 mm
Sednutí charakterist. bodu = 14.3 mm
(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená)
Sednutí a natočení základu - výsledky
Tuhost základu:
Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 3.97 MPa
Základ je ve směru délky tuhý (k=913.87)
Základ je ve směru šířky tuhý (k=913.87)
Celkové sednutí a natočení základu:
Sednutí základu
= 14.3 mm
Hloubka deformační zóny = 3.58 m
Natočení ve směru x = 0.000 (tan*1000)
Natočení ve směru y = 0.000 (tan*1000)
PT UT
0.70
1.00 1.00
3.58
Sigma,z
Sigma,or
mSigma,or
5.2.3. Dimenzace
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.
Posouzení podélné výztuže základu ve směru x
Tloušťka základu je větší než max.vyložení, výztuž není nutná.
Posouzení podélné výztuže základu ve směru y
Tloušťka patky je větší než max. vyložení, výztuž není nutná.
Ing. Patrik Štancl, Ph.D., Sadová 473, 671 82 Dobšice, IČ: 68659610, ČKAIT 1004391
Strana 13
D202b - MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV
STATICKÝ VÝPOČET
19. 01. 2014
Posouzení patky na protlačení
Normálová síla v sloupu = 431.90 kN
Tlaková diagonála na obvodu sloupu
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy
= 10.05
Síla přenášená smykovou pevností ŽB
= 421.85
u0
Uvažovaný obvod sloupu
=
0.86
vEd,max =
Smykové napětí na obvodu sloupu
0.75
Únosnost tlakové diagonály na obvodu sloupu vRd,max =
3.00
Kritický průřez bez smykové výztuže
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy
= 145.37 kN
Síla přenášená smykovou pevností ŽB
= 286.53 kN
Vzdálenost průřezu od sloupu
=
0.33 m
ucr
Délka průřezu
=
2.91 m
vEd =
Smykové napětí na průřezu
0.15 MPa
vRd,c =
Únosnost nevyztuženého průřezu
1.08 MPa
vEd < vRd,c => Výztuž není nutná
Patka na protlačení VYHOVUJE
kN
kN
m
MPa
MPa
5.3. K2-A
5.3.1. Vstupní data
PT UT
1.20
0.90
+z
1.20
Založení
Typ základu: centrická patka
hz = 1.20 m
Hloubka založení
Hloubka upraveného terénu d = 1.20 m
Tloušťka základu
t = 0.90 m
s1 = 0.00 °
Sklon upraveného terénu
s2 = 0.00 °
Sklon základové spáry
Objemová tíha zeminy nad základem = 20.00 kN/m 3
Geometrie konstrukce
Typ základu: centrická patka
Délka patky
x =
Šířka patky
y =
Šířka sloupu ve směru x cx =
Šířka sloupu ve směru y cy =
Objem patky
=
1.20
1.60
0.19
0.24
1.73
m
m
m
m
m3
Ing. Patrik Štancl, Ph.D., Sadová 473, 671 82 Dobšice, IČ: 68659610, ČKAIT 1004391
Strana 14
D202b - MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV
STATICKÝ VÝPOČET
19. 01. 2014
Zatížení
Číslo
Zatížení
nové změna
1
ANO
2
ANO
3
ANO
4
ANO
Nastavení výpočtu
Název
N
[kN]
Typ
MSU:min. Nx
MSP:min. Nx
MSU:max. Nx
MSP:max.Nx
Návrhové
Užitné
Návrhové
Užitné
Mx
My
Hx
Hy
[kNm]
[kNm]
[kN]
[kN]
224.00
186.70
-8.40
-7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.10
3.40
3.20
2.70
-49.70
-41.40
-29.80
-24.90
Typ výpočtu - Výpočet pro odvodněné podmínky
Výpočet svislé únosnosti - EC 7-1 (EN 1997-1:2003)
Výpočet sednutí - Výpočet pomocí oedometrického modulu (ČSN 73 1001)
Omezení deformační zóny - pomocí strukturní pevnosti
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997
Zadání koeficientů : Standard
Návrhový přístup : 3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu
Návrhová situace : trvalá
Součinitelé redukce zatížení
(F)
Stav STR [–]
Nepříznivé
Příznivé
Souč.
G
Stálé zatížení
1.35
Stav GEO [–]
Nepříznivé
Příznivé
1.00
Součinitelé redukce materiálu (M)
1.00
Souč.
1.00
[–]
Součinitel redukce úhlu vnitřního tření

1.25
Součinitel redukce efektivní soudržnosti
c
1.25
Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti
cu
1.40
Součinitel redukce pevnosti horniny
qu
1.40
5.3.2. Posouzení
Posouzení zatěžovacích stavů
Vl. tíha
Název
příznivě
ex
ey
[m]
[m]

[kPa]
MSU:min. Nx
Ano
0.01
0.16
183.89
MSU:min. Nx
Ne
0.01
0.15
190.64
Výpočet proveden pro zatěžovací stav číslo 1. (MSU:min. Nx)
Spočtená vlastní tíha patky G = 53.65 kN
Spočtená tíha nadloží
Z = 11.25 kN
Posouzení svislé únosnosti
Rd
[kPa]
248.96
251.46
Využití
[%]
73.86
75.81
Vyhovuje
Ano
Ano
Tvar kontaktního napětí : obdélník
Parametry smykové plochy pod základem:
Hloubka smykové plochy zsp = 1.43 m
lsp = 3.78 m
Dosah smykové plochy
Výpočtová únosnost zákl. půdy Rd = 251.46 kPa
Extrémní kontaktní napětí
 = 190.64 kPa
Svislá únosnost VYHOVUJE
Posouzení vodorovné únosnosti
Zemní odpor: klidový
Výpočtová velikost zemního odporu
Úhel tření základ-základová spára
Soudržnost základ-základová spára
Horizontální únosnost základu Rdh
Extrémní horizontální síla
H
Vodorovná únosnost VYHOVUJE
Únosnost základu VYHOVUJE
Spd = 13.86 kN
 = 21.00 °
a
= 12.00 kPa
= 98.31 kN
= 49.87 kN
Ing. Patrik Štancl, Ph.D., Sadová 473, 671 82 Dobšice, IČ: 68659610, ČKAIT 1004391
Strana 15
D202b - MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV
STATICKÝ VÝPOČET
Delta =
9.79°
19. 01. 2014
1.17
1.29
1.60
+y
+x
1.20
Sednutí a natočení základu - vstupní data
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.
Výpočet proveden s uvažováním koeficientu 1 (vliv hloubky založení).
Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu.
Spočtená vlastní tíha patky G = 39.74 kN
Spočtená tíha nadloží
Z = 11.25 kN
Sednutí středu hrany x - 1 = 7.6 mm
Sednutí středu hrany x - 2 = 2.9 mm
Sednutí středu hrany y - 1 = 6.0 mm
Sednutí středu hrany y - 2 = 5.6 mm
Sednutí středu základu
= 9.6 mm
Sednutí charakterist. bodu = 6.5 mm
(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená)
Sednutí a natočení základu - výsledky
Tuhost základu:
Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 3.97 MPa
Základ je ve směru délky tuhý (k=3084.30)
Základ je ve směru šířky tuhý (k=1301.19)
Celkové sednutí a natočení základu:
Sednutí základu
= 6.5 mm
Hloubka deformační zóny = 2.60 m
Natočení ve směru x = 0.369 (tan*1000)
Natočení ve směru y = 2.921 (tan*1000)
5.3.3. Dimenzace
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.
Posouzení podélné výztuže základu ve směru x
Tloušťka základu je větší než max.vyložení, výztuž není nutná.
Posouzení podélné výztuže základu ve směru y
Tloušťka patky je větší než max. vyložení, výztuž není nutná.
Posouzení patky na protlačení
Normálová síla v sloupu = 224.00 kN
Ing. Patrik Štancl, Ph.D., Sadová 473, 671 82 Dobšice, IČ: 68659610, ČKAIT 1004391
Strana 16
D202b - MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV
STATICKÝ VÝPOČET
19. 01. 2014
PT UT
1.20 1.20
0.90
2.60
Sigma,z
Sigma,or
mSigma,or
Tlaková diagonála na obvodu sloupu
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy
=
5.32
Síla přenášená smykovou pevností ŽB
= 218.68
u0
Uvažovaný obvod sloupu
=
0.86
vEd,max =
Smykové napětí na obvodu sloupu
0.30
Únosnost tlakové diagonály na obvodu sloupu vRd,max =
3.00
Kritický průřez bez smykové výztuže
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy
= 114.55 kN
Síla přenášená smykovou pevností ŽB
= 109.45 kN
Vzdálenost průřezu od sloupu
=
0.43 m
ucr
Délka průřezu
=
3.54 m
vEd =
Smykové napětí na průřezu
0.04 MPa
vRd,c =
Únosnost nevyztuženého průřezu
1.01 MPa
vEd < vRd,c => Výztuž není nutná
Patka na protlačení VYHOVUJE
Ing. Patrik Štancl, Ph.D., Sadová 473, 671 82 Dobšice, IČ: 68659610, ČKAIT 1004391
kN
kN
m
MPa
MPa
Strana 17
D202b - MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV
STATICKÝ VÝPOČET
19. 01. 2014
5.4. K4-A
5.4.1. Vstupní data
PT UT
1.20
0.90
+z
1.20
Založení
Typ základu: centrická patka
hz = 1.20 m
Hloubka založení
Hloubka upraveného terénu d = 1.20 m
Tloušťka základu
t = 0.90 m
s1 = 0.00 °
Sklon upraveného terénu
s2 = 0.00 °
Sklon základové spáry
Objemová tíha zeminy nad základem = 20.00 kN/m 3
Geometrie konstrukce
Typ základu: centrická patka
Délka patky
x = 1.60
Šířka patky
y = 1.00
Šířka sloupu ve směru x cx = 0.68
Šířka sloupu ve směru y cy = 0.30
Objem patky
= 1.44
Zatížení
Zatížení
Číslo
Název
nové změna
1
ANO
2
ANO
3
ANO
4
ANO
Nastavení výpočtu
m
m
m
m
m3
Typ
MSU:min. Nx
MSP:min. Nx
MSU:max. My+Rx
MSP:max. My+Rx
Návrhové
Užitné
Návrhové
Užitné
N
[kN]
Mx
My
Hx
Hy
[kNm]
[kNm]
[kN]
[kN]
122.41
102.00
116.63
97.20
0.00
0.00
0.00
0.00
57.78
48.15
76.32
63.60
32.51
27.10
40.36
33.60
0.00
0.00
0.00
0.00
Typ výpočtu - Výpočet pro odvodněné podmínky
Výpočet svislé únosnosti - EC 7-1 (EN 1997-1:2003)
Výpočet sednutí - Výpočet pomocí oedometrického modulu (ČSN 73 1001)
Omezení deformační zóny - pomocí strukturní pevnosti
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997
Zadání koeficientů : Standard
Návrhový přístup : 3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu
Návrhová situace : trvalá
Součinitelé redukce zatížení
(F)
Stálé zatížení
Souč.
G
Stav STR [–]
Nepříznivé
Příznivé
1.35
Součinitelé redukce materiálu (M)
Ing. Patrik Štancl, Ph.D., Sadová 473, 671 82 Dobšice, IČ: 68659610, ČKAIT 1004391
Stav GEO [–]
Nepříznivé
Příznivé
1.00
1.00
Souč.
1.00
[–]
Strana 18
D202b - MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV
STATICKÝ VÝPOČET
19. 01. 2014
Součinitel redukce úhlu vnitřního tření

1.25
Součinitel redukce efektivní soudržnosti
c
1.25
Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti
cu
1.40
Součinitel redukce pevnosti horniny
qu
1.40
5.4.2. Posouzení
Posouzení zatěžovacích stavů
Vl. tíha
Název
příznivě
ex
ey
[m]
[m]

[kPa]
Rd
[kPa]
Využití
[%]
MSU:min. Nx
Ano
-0.17
0.00
130.92
241.24
54.27
MSU:min. Nx
Ne
-0.16
0.00
137.65
244.60
56.28
MSU:max. My+Rx
Ano
-0.25
0.00
144.52
224.03
64.51
MSU:max. My+Rx
Ne
-0.24
0.00
150.37
228.68
65.76
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.
Spočtená vlastní tíha patky G = 44.71 kN
Spočtená tíha nadloží
Z = 8.38 kN
Posouzení svislé únosnosti
Vyhovuje
Ano
Ano
Ano
Ano
Delta
=
13.38
°
Tvar kontaktního napětí : obdélník
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 3. (MSU:max. My+Rx)
Parametry smykové plochy pod základem:
Hloubka smykové plochy zsp = 1.19 m
lsp = 3.15 m
Dosah smykové plochy
Výpočtová únosnost zákl. půdy Rd = 228.68 kPa
Extrémní kontaktní napětí
 = 150.37 kPa
Svislá únosnost VYHOVUJE
Posouzení vodorovné únosnosti
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 3. (MSU:max. My+Rx)
Zemní odpor: klidový
Výpočtová velikost zemního odporu Spd = 8.66 kN
Úhel tření základ-základová spára
 = 21.00 °
Soudržnost základ-základová spára a
= 12.00 kPa
Horizontální únosnost základu Rdh = 57.22 kN
Extrémní horizontální síla
H
= 40.36 kN
Vodorovná únosnost VYHOVUJE
Únosnost základu VYHOVUJE
1.13
1.00
1.00
+y
+x
1.60
Ing. Patrik Štancl, Ph.D., Sadová 473, 671 82 Dobšice, IČ: 68659610, ČKAIT 1004391
Strana 19
D202b - MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV
STATICKÝ VÝPOČET
19. 01. 2014
Sednutí a natočení základu - vstupní data
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.
Výpočet proveden s uvažováním koeficientu 1 (vliv hloubky založení).
Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu.
Spočtená vlastní tíha patky G = 33.12 kN
Spočtená tíha nadloží
Z = 8.38 kN
Sednutí středu hrany x - 1 = 3.1 mm
Sednutí středu hrany x - 2 = 3.1 mm
Sednutí středu hrany y - 1 = 4.3 mm
Sednutí středu hrany y - 2 = 1.0 mm
Sednutí středu základu
= 5.3 mm
Sednutí charakterist. bodu = 3.5 mm
(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená)
Sednutí a natočení základu - výsledky
Tuhost základu:
Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 3.97 MPa
Základ je ve směru délky tuhý (k=1301.19)
Základ je ve směru šířky tuhý (k=5329.66)
Celkové sednutí a natočení základu:
Sednutí základu
= 3.5 mm
Hloubka deformační zóny = 1.95 m
Natočení ve směru x = 3.140 (tan*1000)
Natočení ve směru y = 0.000 (tan*1000)
PT UT
1.20 1.20
0.90
1.95
Sigma,z
Sigma,or
mSigma,or
5.4.3. Dimenzace
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.
Posouzení podélné výztuže základu ve směru x
Tloušťka základu je větší než max.vyložení, výztuž není nutná.
Posouzení podélné výztuže základu ve směru y
Tloušťka patky je větší než max. vyložení, výztuž není nutná.
Ing. Patrik Štancl, Ph.D., Sadová 473, 671 82 Dobšice, IČ: 68659610, ČKAIT 1004391
Strana 20
D202b - MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV
STATICKÝ VÝPOČET
19. 01. 2014
Posouzení patky na protlačení
Normálová síla v sloupu = 116.63 kN
Tlaková diagonála na obvodu sloupu
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy
= 14.87
Síla přenášená smykovou pevností ŽB
= 101.76
u0
Uvažovaný obvod sloupu
=
1.96
vEd,max =
Smykové napětí na obvodu sloupu
0.22
Únosnost tlakové diagonály na obvodu sloupu vRd,max =
3.00
Kritický průřez bez smykové výztuže
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy
= 111.67 kN
Síla přenášená smykovou pevností ŽB
=
4.96 kN
Vzdálenost průřezu od sloupu
=
0.43 m
ucr
Délka průřezu
=
2.00 m
vEd =
Smykové napětí na průřezu
0.08 MPa
vRd,c =
Únosnost nevyztuženého průřezu
1.01 MPa
vEd < vRd,c => Výztuž není nutná
Patka na protlačení VYHOVUJE
kN
kN
m
MPa
MPa
6. POUŽITÉ MATERIÁLY:
Podkladní beton
Základové patky a pasy
Základová deska
…
…
…
beton C8/10-X0
beton C16/20-X0
drátkobeton C30/37-XC2 (KARI)
Ve Znojmě dne 19. 01. 2014
Ing. Patrik Štancl, Ph.D., Sadová 473, 671 82 Dobšice, IČ: 68659610, ČKAIT 1004391
Vypracoval: Ing. Patrik Štancl, Ph.D.
Strana 21
Download

D202b_SV-DSP.pdf1.66 MB