Hrací plán, 4 figurky, 20 karet s obrázky. Součástí hry
jsou kartičky, které je potřeba nejprve vystřihnout.
Před začátkem hry jen nutné vsadit otočnou šipku
do otvoru v hracím plánu.
políčka), točíš 3x otočnou šipkou pro nasazení.
Až když ti šipka ukáže na pole s červenou barvou, nasazuješ na pole START (velké červené
pole s bílou šipkou a nápisem „start"). Ihned
točíš znovu a z nasazovacího pole odjíždíš na
pole té barvy, kterou ti ukázala točící šipka, a to
ve směru bílé šipky na hracím plánu na vnějším
okruhu – směrem do pokojíku.
3.3. Padne-li ti pole „+” , bereš si kartu podle toho,
na kterém místě se nacházíš, (pokud kartu
z tohoto místa již nevlastníš). Pokud takovou
máš, nebereš si již žádnou kartu a ve hře pokračuje další hráč.
1. Příprava hry
1.1. Hráči si rozdělí figurky a postaví je na hrací plán
před pole START - červené kolečko s šipkou
a nápisem „start". Karty s obrázky předmětů se
rozloží okolo hracího plánu lícem nahoru, tak
jak náleží k jednotlivým obchodům.
2. Cíl hry
2.1. Cílem hry je nashromáždit kompletní sadu karet
(něco na sebe, snídani, věci do školy, malířské
potřeby a dort), dojít na party (dostat se na
vnitřní dráhu) a nakonec se pobavit s přáteli
(dojet na pole cíl – červené pole s mašlí).
2.2. Každý se snaží vybírat si karty s co nejvyšším
bodovým ohodnocením, protože o vítězi rozhoduje počet získaných bodů (za dojetí do cíle jsou také
body).
3. Průběh hry
3.1. Hráči se střídají v tazích, postupují ve směru
bílé šipky na vnějším okruhu a nemohou se
zříci svého tahu. Místo kostky se používá otočná
šipka umístěná na hracím plánu.
3.2. Když máš svoji figurku před startem (mimo hrací
Karty náleží k místům takto:
1. Pokojík – zelené šaty, pantofle, červené šaty,
kabelka
2. Kuchyň – mléko, konvička, sušenka, šálek
3. Škola – knihy, psací potřeby, jablko, blok
s perem
4. Atelier – malířská paleta, štětec s kýblem
barvy, čistý štětec, malířské plátno
5. Město – karty s dorty
Musíš postupně nastřádat karty ze všech pěti
míst, ale nesmíš současně držet více karet
z jednoho místa (tzn. smíš mít v držení max.
jeden dort, jedny malířské potřeby atd.). Dokud
nemáš kompletní sadu 5 karet, postupuješ po
vnějším okruhu hracího plánu ve směru bílé
šipky stále dokola (nezajíždíš na vnitřní okruh).
3.4. Padne-li ti pole „–“ , odevzdej zpět do hry kartu
podle místa, ve kterém se nacházíš (pokud
takovou vlastníš). Pokud takovou nemáš, nic
neděláš, stojíš a ve hře pokračuje další hráč.
3.5. Ukončíš-li tah na jednom z těchto polí – žluté
a červené pole ve fialových kruzích s bílými
šipkami (na protilehlé straně hracího plánu od
startu) nebo na „startovním poli“ (červené pole
CZ PARTY GAME - HELLO KITTY – str. 1/2
START s bílou šipkou), můžeš si z ruky „vyložit“
jednu kartu, o kterou už v dalším průběhu hry
nemůžeš přijít (kartu si polož před sebe lícem
dolů). Na tuto kartu se dále již nevztahuje pole
„–“ ani „+” (bod 3.3. a 3.4).
3.6. Ukončíš-li tah na poli obsazeném jinou figurkou,
okamžitě točíš šipkou ještě jednou a následně
se zachováš podle toho, co ti šipka ukáže:
a) Pokud ti padla některá z barev, posíláš soupeřovu figurku na libovolné pole vytočené barvy,
a to kdekoli na vnějším okruhu.
b) Pokud ti padlo pole „+”, můžeš si od soupeře
vzít kartu, která se ti hodí (on ti ji musí vydat),
a jeho figurku poslat na jakékoliv pole na vnějším
okruhu (nevyhazuješ ji). Pokud soupeř nemá kartu,
kterou chceš, vyhazuješ soupeřovu figurku ze
hry před startovní pole (soupeř si pak musí
znovu nasadit, viz pravidlo 3.2.). Soupeři ale
zůstávají všechny jeho karty.
c) Padne-li pole „–“, soupeř si od tebe může vzít
jakoukoliv kartu a poslat tvoji figurku na libovolné pole na vnějším okruhu. Pokud nemáš
kartu, kterou by soupeř chtěl, sám jsi vyhozen
ze hry před startovní pole (musíš si pak znovu
nasadit, viz pravidlo 3.2.). Karty ti ale zůstávají
a soupeřova figurka stojí na místě.
POZOR: Tato „dávací“ a „brací“ pravidla se
nevztahují na již „vyložené“ karty.
3.7. Když nashromáždíš všech pět druhů karet, začínají pro tebe platit bílé šipky směřující do vnitřního okruhu. Posouváš figurku v jejich směru
(nemusíš se zastavovat na polích se šipkami),
dostáváš se na vnitřní okruh a snažíš se ukončit
svůj tah na jednom z cílových polí.
3.8. Na vnitřním okruhu se mění význam znamének
na kotouči s otočnou šipkou (uprostřed hracího
plánu): Vytočíš-li na vnitřním okruhu pole „+”,
bereš si dovolenou – toto kolo nepokračuješ ve
hře a hraje další hráč. Vytočíš-li na vnitřním okruhu
pole „–“, „vykládáš“ si před sebe kartu a zařa-
zuješ ji tak mezi ty, o které tě již nikdo nemůže
připravit. Pokud máš již všechny karty vyloženy
a padne ti pole „–“, stojíš a hraje další hráč.
3.9. Pokud na vnitřním okruhu ukončíš tah na poli
obsazeném jinou figurkou, netočíš znovu, nebereš ani nedáváš soupeřovi žádné karty. Umístíš
svoji figurku na místo soupeřovo a jeho figurku
posíláš na kterékoliv pole zpět do vnějšího okruhu. Je-li figurka hráče vyhozena na vnější okruh
a tam přijde hráč v dalších kolech o některou ze
svých karet, smí se do vnitřního okruhu dostat
teprve, až bude jeho sada karet opět kompletní.
4. Konec hry
4.1. Když hráč nasbírá kompletní sadu karet, má vše,
co pro párty potřebuje a postupuje na vnitřní
okruh.
4.2. Poté, co se hráčova figurka dostane na vnitřní
okruh, snaží se dojet přesně na jedno z cílových
polí – červené políčko s mašlí. V momentě, kdy
první figurka zastaví na poli CÍL, hra končí.
4.3. Každý, kdo má ve chvíli ukončení hry kompletní
sadu karet, získává jeden bod. Hráči před sebe
vyloží všechny své karty a sečtou body v horním rohu. Za dojetí na pole cíl získává hráč pět
bodů. Hráči si sečtou všechny body z karet,
přičtou body, kterých ve hře dosáhli, a určí tak
pořadí. Vítězí ten, kdo dosáhl nejvyššího počtu
bodů.
V ruce držíte návod ke hře, jejíž pravidla si můžete
upravit dle Vašich návrhů a postřehů.
Vaše nápady, úpravy a připomínky rádi uvítáme
na naší e-mailové adrese [email protected] .
Děkujeme.
Příjemnou zábavu Vám přeje Bonaparte!
CZ PARTY GAME - HELLO KITTY – str. 2/2
Hrací plán, figúrky, 20 kariet s obrázkami. Súčasťou
hry sú kartičky, ktoré je treba najprv vystrihnúť.
Pred začiatkom hry je nutné vsadiť otočnú šípku do
otvoru v hracom pláne.
1. Príprava hry
1.1. Hráči si rozdelia figúrky a postavia ich na hrací
plán pred pole „START“ – červené koliesko
s šípkou s nápisom „start“. Karty s obrázkami
predmetov sa rozložia okolo hracieho plánu
lícom hore, tak ako prináležia k jednotlivým
obchodom.
2. Cieľ hry
2.1. Cieľom hry je nazbierať kompletnú sadu kariet
(niečo na seba, raňajky, veci do školy, maliarske
potreby a torta), dôjsť na party (dostať sa na
vnútornú dráhu) a nakoniec sa pobaviť s priateľmi (dôjsť na pole cieľ – červené pole s mašličkou).
2.2. Každý sa snaží vyberať si karty s čo najvyšším
bodovým ohodnotením, pretože o víťazovi rozhoduje počet získaných bodov (za dosiahnutie
cieľa sa tiež dajú získať body).
3. Priebeh hry
3.1. Hráči sa striedajú na ťahu, postupujú v smere
bielej šípky na vonkajšom okruhu a nemôžu
sa svojho ťahu zriecť. Namiesto kocky sa používa otočná šípka umiestená na hernom pláne.
3.2. Keď máš svoju figúrku pred štartom (mimo
hracie polia), točíš 3x otočnou šípkou pre nasadenie figúrky. Až keď ti šípka ukáže na pole
s červenou farbou, nasadzuješ na pole „START“
(veľké červené pole s bielou šípkou a nápisom
„start“). Ihneď otočíš znovu a zo štartovného
poľa odchádzaš na pole tej farby, ktorú ti ukázala otočná šípka, a to v smere bielej šípky na
hracom pláne na vonkajšom okruhu – smerom
do izby.
3.3. Keď ti padne pole „+“, berieš si kartu podľa
toho, na ktorom mieste sa nachádzaš (pokiaľ
kartu z tohto miesta už nevlastníš). Ak takú
kartu máš, neberieš si už žiadnu kartu a v hre
pokračuje ďalší hráč.
Karty prináležia k miestam takto:
1. Izba – zelené šaty, papuče, červené šaty,
kabelka
2. Kuchyňa – mlieko, kanvička, sušienka, šálka
3. Škola – knihy, písacie potreby, jablko, blok
s perom
4. Ateliér – maliarska paleta, štetec s kýbľom
farby, čistý štetec, maliarske plátno
5. Mesto – karty s tortami
Musíš postupne nazbierať karty zo všetkých
piatich miest, ale nesmieš súčasne držať viac
kariet z jedného miesta (tzn. smieš mať v držaní
max. jednu tortu, jedny maliarske potreby atd.)
Pokiaľ nemáš kompletnú sadu 5 kariet, postupuješ po vonkajšom okruhu hracieho plánu
v smere bielej šípky stále dokola (nedôjdeš
na vnútorný okruh).
3.4. Keď ti padne pole „–“, odovzdaj späť do hry
kartu podľa miesta, v ktorom sa nachádzaš (ak
takú kartu vlastníš). Ak takú kartu nemáš, nič
nerobíš, stojíš a v hre pokračuje ďalší hráč.
SK PARTY GAME - HELLO KITTY – str. 1/2
3.5. Keď skončíš svoj ťah na niektorom z týchto
polí – žlté a červené pole vo fialových kruhoch
s bielymi šípkami (na protiľahlej strane hracieho plánu od štartu) alebo na štartovom poli
(červené pole „START“ s bielou šípkou), môžeš
si z ruky vyložiť jednu kartu, ktorú už v ďalšom
priebehu hry nemôžeš stratiť (kartu si polož
pred seba lícom dolu). Na túto kartu sa naďalej
nevzťahuje pole „–“ ani „+” (bod 3.3 a 3.4).
3.6. Keď skončíš ťah na poli obsadenom inou figúrkou, okamžite otočíš šípkou len raz a nasledovne sa zachováš podľa toho, čo ti šípka ukáže:
a) Ak ti padla niektorá z farieb, posielaš súperovu
figúrku na ľubovoľné pole vytočenej farby, a to
kdekoľvek na vonkajšom okruhu.
b) Ak ti padlo pole „+“, môžeš si od súpera vziať
kartu, ktorá sa ti hodí (on ti ju musí vydať)
a jeho figúrku poslať na akékoľvek pole na
vonkajšom okruhu (nevyhadzuješ ju). Ak súper
nemá kartu, ktorú chceš, vyhadzuješ súperovu figúrku z hry pred štartové pole (súper
potom musí znova nasadiť, pozri pravidlo 3.2).
Súperovi ostanú všetky jeho karty.
c) Ak ti padne pole „–“, súper si od teba môže
zobrať akúkoľvek kartu a poslať svoju figúrku
na ľubovoľné pole na vonkajšom okruhu.
Ak nemáš kartu, ktorú súper chce, si sám vyhodený z hry pred štartové pole (musíš si potom
znovu nasadiť, pozri pravidlo 3.2). Karty ti ale
ostávajú a súperova figúrka ostáva na mieste.
POZOR: Tieto „dávacie“ a „bracie“ pravidlá
sa nevzťahujú na už „vyložené“ karty.
3.7. Keď nazbieraš všetkých päť druhov kariet,
začínajú pre teba platiť biele šípky smerujúce
do vnútorného okruhu. Posúvaš figúrku v ich
smere (nemusíš sa zastavovať na poliach so šípkami), dostávaš sa na vnútorný okruh a snažíš
sa ukončiť svoj ťah na jednom z cieľových polí.
3.8. Na vnútornom okruhu sa mení význam znamienok na kotúči s otočnou šípkou (vprostred
hracieho plánu): Ak vytočíš na vnútornom
okruhu pole „+“, berieš si dovolenku – toto kolo
nepokračuješ v hre a hrá ďalší hráč. Ak vytočíš
na vnútornom okruhu pole „–“ „vykladáš“ si
pred seba kartu a zaradíš ju tak medzi tie,
o ktoré ťa už nikto nemôže pripraviť. Ak už máš
všetky karty vyložené a padne ti pole „–“ stojíš
a hrá ďalší hráč.
3.9. Ak na vnútornom okruhu ukončíš ťah na poli
obsadenom inou figúrkou, netočíš znovu,
neberieš ani nedávaš súperovi žiadne karty.
Umiestniš svoju figúrku na miesto súperovo
a jeho figúrku posielaš na akékoľvek pole späť
do vonkajšieho okruhu. Ak je figúrka hráča
vyhodená na vonkajší okruh a tam stratí hráč
v ďalšom priebehu hry niektorú zo svojich kariet,
môže sa do vnútorného okruhu vrátiť iba vtedy,
keď bude jeho sada kariet opäť kompletná.
4. Koniec hry
4.1. Keď hráč nazbiera kompletnú sadu kariet, má
všetko, čo na párty potrebuje a postupuje na
vnútorný okruh.
4.2. Potom, čo sa hráčova figúrka dostane na vnútorný okruh, snaží sa dôjsť presne na jedno
z cieľových polí – červené políčko s mašličkou.
4.3. Každý, kto má vo chvíli ukončenia hry kompletnú sadu kariet, získava jeden bod. Hráči pred
seba vyložia všetky svoje karty a sčítajú body
v hornom rohu. Za dosiahnutie cieľa získava
hráč päť bodov. Hráči si sčítajú všetky body
z kariet, pripočítajú body, ktorých dosiahli
behom hry a určia tak poradie. Víťazom je ten,
kto dosiahol najvyššieho počtu bodov.
Držíte v ruke návod k hre, jej pravidla môžete pri
hraní upraviť podľa vašich návrhov a postrehov.
Vaše nápady, úpravy a pripomienky uvítame na
našej e-mailovej adrese [email protected]
Ďakujeme.
Príjemnú zábavu Vám praje Bonaparte!
SK PARTY GAME - HELLO KITTY – str. 2/2
Download

Navod HK hra.indd