FAKULTA STAVEBNÍ
KATEDRA ŽELEZNIČNÍCH STAVEB
Příklad č. 1
PODÉLNÝ ŘEZ
ŽELEZNIČNÍ TRATI
2
4.3.2015 11:43
PODÉLNÝ ŘEZ
Znázorňuje nivelety koleje + terén.
Podélný sklon je dán:
• Zadaným směrodatným sklonem s
• Konstrukcí trasy konstantního odporu, kde platí:
=
=
+
+
• Traťovými odpory (z jízdy obloukem, tunelem)
4.3.2015 11:43
PODÉLNÝ ŘEZ
3
4.3.2015 11:43
4
PODRUŽNÉ LOMY SKLONU
• Vyplývají z trasy konstantního odporu
• Zaoblení podružného lomu nesmí zasahovat do zaoblení
lomu vzestupnice
• Umístíme min. X m před bod ZP a X m za bod KP
5
4.3.2015 11:43
ZAOBLENÍ LOMU SKLONU
Parabolický oblouk se svislou osou
• Poloměr by měl být:
• Poloměr musí být:
0,4 ∙
0,25 ∙
2000
Zaokrouhlit nahoru
na 100 m
6
4.3.2015 11:43
ZAOBLENÍ LOMU SKLONU
=
2
=
∙
2∙
1000
4.3.2015 11:43
7
ZAOBLENÍ LOMU SKLONU
+ yv
- yv
8
4.3.2015 11:43
ZAOBLENÍ LOMU VZESTUPNICE
• Poloměr zaoblení:
• Rozdíl sklonů:
• Délka tečny zaoblení:
,
[m]
> 0,5 ∙
[-]
1:
,
=
,
[m]
∙
• Vzdálenost lomu sklonu od ZP resp. KP:
! ≥
,
+
,"#$
9
4.3.2015 11:43
ZAOBLENÍ LOMU VZESTUPNICE
!
,
+
,"#$
4.3.2015 11:43
PSANÝ PODÉLNÝ
UVEDEME BODY:
• ZÚ, KÚ
• ZP, ZO, KO, KP
• podružné lomy nivelety (X m před ZP a X m za KP)
• body trasy po 500 m
• později doplníme body v místech příčných řezů
TYTÉŽ BODY V GRAFICKÉM ŘEZU
10
11
4.3.2015 11:43
PSANÝ PODÉLNÝ ŘEZ
Bod
A = ZÚ
Staničení Délka úseku Směrové poměry
[km]
[m]
0,000000
95
LN
ZP
ZO
KO
KP
LN
Sklon
[‰]
přímá
10,7
0,095000
= Délka.Sklon
/1000
5
přímá
9,5
100
přechodnice
9,5
200
R = 500 m
9,5
100
přechodnice
9,5
5
přímá
9,5
0,200000
0,400000
0,500000
Yv
Niveleta TK
[m n.m.]
-0,001
= Poly + Yv
250,000
251,016
0,100000
0,505000
Přírůstek výšky Polygon nivelety
[m]
[m n.m.]
4.3.2015 11:43
GRAFICKÝ PODÉLNÝ ŘEZ
• Měřítko 1:10 000 / 1000
• Vodorovná osa 1:10 000
• Svislá osa 1:1000
12
4.3.2015 11:43
13
autor: Bc. Petr Voceďálek
červeně
4.3.2015 11:43
VYNESENÍ TERÉNU
14
4.3.2015 11:43
15
autor: Ing. Karel A. Fridrich
4.3.2015 11:43
16
OPTIMALIZACE TRASY
… z hlediska zemních prací:
Přinést:
• Situaci trasy s oblouky, staničením a hektometry
• Podélný řez s:
- niveletou TK (vč. snížení sklonu)
- znázorněním terénu
- staničením, hektometry
- výškovým rozdílem u dlouhých nebo
vysokých zářezů a násypů
17
4.3.2015 11:43
DĚKUJI ZA POZORNOST
Download

Podélný řez - Katedra železničních staveb