2 Složení hlavního papírového těla
Odposlouchávací zařízení
K0512
064432
Návod k použití Boffin
VAROVÁNÍ
1
S pomocí úzké oboustranné pásky (9)
pevně připevněte zadní stranu hlavního
papírového těla (2) k elektronické části
z kroku 1 bodu 3. 2
*
označuje místa pro slepení oboustrannou páskou
Složte hlavní papírové tělo (2) s pomocí úzké oboustranné pásky (9), kterou použijete na třech
místech.
Připevněte papírový kryt horní části (5)
s pomocí oboustranné pásky.
Umístěte okraj na ohybovou linii.
Přečtěte si prosím před použitím výrobku následující informace (platí zejména pro rodiče nebo právní zástupce dítěte).
Porozumění uvedeným pokynům zabrání újmě na zdraví.
● Výrobek obsahuje součástky, které může dítě vdechnout či pozřít a dusit
se. Hračka není vhodná pro děti do 3 letu věku. Baterii instalujte na
patřičné místo podle jejích +/- pólů a kryt baterií pevně uzavřete.
● Nedobíjejte baterie určené k jednorázovému použití.
● Nepoužívejte společně staré a nové baterie. Nepoužívejte rozdílné značky
baterií. Baterie instalujte podle jejich +/- pólů.
● Při ponechání vybité baterie ve výrobku hrozí únik kapaliny.
● Dávejte pozor na zkrat, ke kterému může dojít při přiblížení dvou
rozdílných pólů baterie k sobě.
● Udržujte výrobek mimo vysoké teploty, místa se zvýšenou vlhkostí a přímé
sluneční světlo.
● Výrobek obsahuje ostré hroty a hrany. Opatrným používáním výrobku
předejdete zranění.
Příprava na složení výrobku
● Opatrným zacházením s nástroji předejdete zranění.
● Před odložením zařízení vypínejte.
● Pakliže plánujete zařízení nepoužívat delší dobu, vyjměte baterie a odložte je
odděleně od výrobku.
● V případě, že budete dlouhou dobu poslouchat hlasité zvuky, hrozí poškození
sluchu. Svůj sluch uchráníte nejlépe tak, že nebudete zvyšovat hlasitost
sluchátek na maximum.
● Na čištění nikdy nepoužívejte saponátové prostředky nebo vodu.
● Ověřujte často, zda výrobek není poškozen.
● Nemanipulujte s výrobkem v blízkosti otevřeného ohně.
● Na obalu jsou důležité informace – nevyhazujte ho.
● Výrobek není vhodný pro děti mladší 8 let.
● Do výrobku se vkládá jedna baterie 9V.
* Složte díl tak, aby dráty vedly dovnitř hlavního těla.
Srovnejte hranu s okrajem papíru.
3 Složení držáku
1
②
1
③ Papírový držák .........................1 ⑨ Úzká oboustranná lepící
④
páska 10x150 mm ……… 7
⑤ Papírový kryt horní části …………… 1 ⑩ Stereo sluchátka ………… 1
⑦ Obal elektronické části ……… 1 ⑫ Elektronická část………… 1
⑨
⑩
Zadní strana
⑥
⑧
⑦
Propojte podle nákresu elektronickou část (12), stereo
sluchátka (10), mikrofon (11) a 9V baterii. Přepněte
přepínač do pozice ON. Promluvte do mikrofonu a
ujistěte se, že se ve sluchátkách slyšíte.
2
Složte podle nákresu obal pro
elektronickou část (7) s pomocí
úzké oboustranné pásky (9).
Připevněte odrazové plochy (1) k zajištění odrazové plochy (6).
Přední strana
Pásku připevněte na toto místo
až k prvnímu ohybu.
⑫
Zadní strana
Ohněte podle ohybových linek na odrazových plochách jednotlivé
části a vytvořte parabolu v podobě misky.
Přední strana
*
2
4
Uřízněte širokou oboustrannou pásku (8)
o rozměrech 20x30 mm a s její pomocí
připevněte díl z kroku 2 k elektronické části
(12). (Před tímto krokem vypojte sluchátka,
mikrofon a baterii).
Úzká oboustranná páska
Zadní strana
* Dávejte si pozor na správné umístění obalu na
elektronické části.
ON
Pozor na mezery.
5
S pomocí úzké oboustranné pásky (9) připevněte parabolu k držáku.
Čtvercové díry v obou částech musí být
postaveny nad sebe.
Široká oboustranná páska
Srovnejte díly podle obrázku a připevněte
S pomocí pásky připevněte jednotlivé části k sobě do podoby
paraboly nebo misky. Dejte si pozor, aby mezi jednotlivými díly nebyly
mezery.
označuje místa pro slepení oboustrannou páskou
3
označuje místa pro slepení oboustrannou páskou
Zadní strana
3
1 Seznámení se elektronikou a další přípravné práce
1
Připevněte podle následujícího obrázku úzkou oboustrannou pásku
k vrcholu každé papírové části odrazové plochy (1).
⑪
Co budete potřebovat
④ Jednu 9V baterii
Čtvercové díry v obou částech musí být postaveny
nad sebe.
*
Úzká oboustranná páska
⑤
⑥ Zajištění odrazové plochy …………… 1 ⑪ Mikrofon ............................1
③ Nůž
S pomocí úzké oboustranné pásky (9) připevněte papírovou
odrazovou plochu k držáku.
4 Složení odrazové plochy
③
páska 30x70 mm .............1
② Nůžky
2
Zadní
strana
① Odrazová plocha …………………12 ⑧ Široká oboustranná lepící
① Lepící pásku
(3).
● Důkladně prostudujte návod na složení výrobku.
①
④ Držák odrazové plochy ……… 1
Použijte úzkou oboustrannou pásku (9) pro složení papírového držáku
označuje místa pro slepení oboustrannou páskou
● Porovnejte seznam součástek s obsahem balení a ujistěte se, že máte všechny díly.
Seznam součástek
② Hlavní papírové tělo .................1
*
5 Složení celého zařízení
1
*
označuje místa pro slepení oboustrannou páskou
6 Jde se experimentovat!
1
Na třech bodech s pomocí úzké oboustranné pásky (9) pevně připevněte držák k dílu z kroku 2
Postup je vidět na dalším obrázku.
Zapněte odposlouchávací zařízení přepínačem na vrchní straně a dejte si do uší sluchátka. Namiřte špičku mikrofonu na objekt, který
chcete odposlouchávat.
Chro
chro
Zarovnejte okraje.
④ Sluchátka
① Odrazová parabola
Zde uslyšíte zesílené zvuky
Sbírá zvuky
M
ňa
u
② Mikrofon
Naslouchá zvukům
Píp
OF
F
ON
Jak to funguje
2
Zapojte stereo sluchátka (10) a mikrofon (11) do elektronické části.
Nasměrujte mikrofon (11) dovnitř odrazové paraboly.
Černá strana mikrofonu
by měla směřovat dovnitř.
① Odrazová parabola sbírá
zvuky
② Mikrofon zaznamenává
sebrané zvuky
③ Elektronika
Zesiluje zvuk
③ Elektronika sebraný
zvuk zesílí
④ Zesílený zvuk slyšíte ve
sluchátkách
Co je odrazová parabola?
Odrazová parabola má tvar, kterému se říká eliptický paraboloid. Zahnutý povrch sbírá zvukové vlny, které na něj dopadají a díky svému
prohnutí je odráží do centrálního bodu. Díky tomuto principu je sebraný zvuk koncentrován do jednoho místa a elektronikou je notně
zesílen.
Centrální
Focal point
bod
3
Zapojte 9V baterii do kontaktů na
elektronické části. Dohlédněte, aby byly
póly + a – na správných pozicích.
4
Vložte baterii a uzavřete kryt baterie.
A je to!
Parabolický povrch
Parabolický povrch odráží zvuk
směrem k centrálnímu bodu
Odrazová parabola dokáže sbírat nejen zvuky, ale také rádiové vlny a světlo. Proto můžete vidět radary v podobě parabol anebo podobně
vyhlížející sluneční pece, které sbírají sluneční světlo a odrážejí jej do jednoho bodu.
Distributor ČR: ConQuest entertainment a.s., Hloubětínská 11, Praha Tel: 284 000 111 www.boffin.cz
Distributor SK: ConQuest Slovakia, Rybničná 40, Bratislava Tel: 244 882 145 www.conquest.sk
K0612
064432
Download

Odposlouchávací zařízení