Měření ozubených kol
házivost
Studijní text
U rotačních součástí se kontroluje házivost čelní (axiální) a obvodová (radiální).
Čelní házivost
www.studentcar.cz
Princip měření úchylkoměrem
Měření házivosti brzdového kotouče
www.univer.cz
1
Obvodová házivost
www.studentcar.cz
Princip měření úchylkoměrem
Měření házivosti ráfku kola
www.motoreno.cz
Na výkrese se předepisují tolerance házivosti značkou
Značka se skládá ze symbolu pro házivost,
velikosti tolerance t např. 0,1 mm
vztažné plochy (nebo osy) označena např.
A nebo B
2
Házivost ozubených kol
U ozubených kol se kontroluje házivost vůči ose rotace. Kontroluje se číselníkovým
úchylkoměrem, nebo speciálními přístroji na kontrolu ozubení.
Měření čelní házivosti
Kontroluje
se
například
házivost čelní plochy náboje
ozubeného kola.
Měření obvodového házení
Kontrola obvodového házení je v principu kontrola souososti, tj. polohy roztečné kružnice
vzhledem k ose rotace. Obvodové házení ozubeného kola se za provozu projeví periodickou
změnou velikosti osové vzdálenosti soukolí. Vznikají rázy, zvýší se hlučnost.
Měření lze provést úchylkoměrem s kulovým dotykem, který
zasouváme do zubových mezer. Dotyk se má zubů dotýkat v
blízkosti roztečné kružnice.
Pokud nemáme vhodný kulový dotyk, lze do zubových mezer
vkládat kontrolní váleček a úchylky snímat na jeho povrchu.
Kolo se před měřením nasadí na kontrolní trn, který je upnut
mezi hroty. Nebo se mezi hroty upne přímo.
Na první zubové mezeře se úchylkoměr vynuluje.
Následně se kontrolují všechny zubové mezery a zjištěné
odchylky vůči první mezeře se zapisují do tabulky.
Vyhodnocení měření se provede sestrojením diagramu.
Rozdíl odečtené maximální a minimální hodnoty úchylky je
hodnota házivosti.
Foto. : autor
3
Speciální přístroje pro kontrolu ozubených kol
Přístroj s číselníkovým úchylkoměrem
www.kubousek.cz
Přístroj s elektronickým vyhodnocením
Měřící rameno se softwarem
www.hexagonmetrology.cz
4
Výsledek měření házivosti
Výsledkem kontroly (měření) je hodnota házivosti. Tu získáme jako rozdíl maximální a
minimální naměřená odchylky.
Vyhodnocení lze provést také formou grafu. Graf házivosti má sinusový průběh (viz.
obrázek). Odchylky od sinusového průběhu (viz. zubová mezera 3,4,9) mohou být způsobeny
chybami na profilu zubů.
5
Download

Měření ozubených kol házivost