Měření ozubených kol
rozměr přes zuby
Studijní text
Základní veličiny a rozměry ozubení
www.studentcar.cz
Základními veličinami, z kterých vychází rozměry ozubení, jsou:
modul ozubení
m
úhel záběru
α
(α = 20°)
počet zubů
z
Rozměry pro kolo s přímými zuby nekorigované jsou dány vztahy:
výška hlavy zubu
ha = m
výšky paty zubu
hf = 1,25.m
výška zubu
h = 2,25.m
průměr roztečné kružnice
d = m.z
průměr hlavové kružnice
da = d + 2.ha
průměr patní kružnice
df = d - 2.hf
hlavová vůle
ca = 0,25.m
rozteč na roztečné kružnici
P = π.m
tloušťka zubu na roztečné kružnici
s = P/2
šířka zubové mezery roztečné kružnici
e = P/2
1
Rozměr přes zuby
Jedná se o kontrolní rozměr tloušťky zubu měřený přes dva a více zubů. Porovnáním
změřených a jmenovitých hodnot obou
M
spoluzabírajících kol lze určit boční vůli, jako
součet úchylek rozměrů přes zuby.
Výhodou také je, že lze měřit přímo na
obráběcím stroji při výrobě ozubení a ze
změřeného rozměru lze snadno určit posunutí
nástroje ke správnému dokončení obrobení.
Počet zubů, přes který se měří, je dán výpočtovým vztahem:
zaokrouhlíme: do ..,2 dolů nad ..,2 nahoru na celé číslo.
Jmenovitá hodnota rozměru přes zuby je dána vztahem:
Z důvodu vzniku boční vůle musí být skutečná, naměřená hodnota M menší než jmenovitá.
Čím je však kolo vyrobeno přesnějším způsobem, např. dokončeno broušením, může být
boční vůle menší.
Boční vůle
Je to kolmá (nejmenší) vzdálenost mezi nepracovními boky zubů.
Boční vůle je nutná pro vytvoření souvislé vrstvy maziva na bocích
zubů a pro překlenutí výrobních nepřesností, deformací a tepelných
dilatací jednotlivých členů mechanismu. Velmi malá vůle se
vyžaduje u převodů řídících systémů a přístrojů. Velkou boční vůli je
třeba volit u silně namáhaných soukolí (teplotní dilatace) a
rychloběžných soukolí (hydraulické odpory a rázy při vytlačování
oleje z mezizubních prostorů).
www.mitcalc.cz
2
Měření rozměru přes zuby
Rozměr přes zuby se měří mikrometrem s talířovými dotyky.
Je nejjednodušším a nejrozšířenějším způsobem měření ozubených kol.
Před vlastním měřením musíme provést kalibraci mikrometru. Mezi dotyky sevřeme
kalibrační váleček, nebo základní měrku vhodného rozměru. U mikrometru s rozsahem
měření 0 - 25 mm sevřeme dotyky přímo. Na stupnici zkontrolujeme správnost naměřené
hodnoty. Je-li potřeba, mikrometr seřídíme, nebo si zapíšeme odchylku a výsledky dalších
měření budeme korigovat.
Při měření na ozubeném kole vkládáme dotyky mikrometru do zubových mezer dle obrázku.
Měříme přes počet zubů, který jsme zjistily výpočtem.
Foto: autor
3
Tloušťka zubu měřená zuboměrem
Je další možný způsob kontroly ozubení.
Měří se tloušťka zubu v určité hloubce od hlavové kružnice.
Zuboměr je tvořen dvěma posuvnými měřítky. Jedním nastavíme vypočítanou hloubku od
hlavové kružnice, druhým se měří tloušťka zubu. Tloušťka zubu je změřena jako délka úsečky
a musí se přepočítat na délku kruhového oblouku.
zuboměr digitální
www.kovonastroje.cz
Foto: autor
4
Download

Měření ozubených kol rozměr přes zuby