OVMT
Kontrola úchylky tvaru a polohy –
Tolerance tvaru
Potřeba jednotného definování a předepisování tolerancí tvaru, směru, polohy a
házení – souhrnně zvaných geometrické tolerance – byla vyvolána zejména
v poválečných letech dalším rozšiřováním výroby a zvyšováním požadavků na
přesnost výroby. Úchylky tvaru, směru, polohy i házení skutečných ploch a
profilů mohou nepříznivě ovlivnit funkci jednotlivých součástí i celých strojů.
Například úchylky kruhovitosti elementů valivých ložisek zvyšují opotřebení a
hlučnost chodu. Na přímosti, rovnoběžnosti nebo kolmosti vodících a upínacích
ploch závisí přesnost obráběcích strojů atd.
Obr. 1. Automatický systém na měření tvaru a polohy HOMMEL-ETAMIC
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004 OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 OVMT
Obr. 2. Historický vývoj přesnosti obráběcích strojů
Vysvětlení pojmů
Úchylka – je potřebná k popisu geometrie skutečných tvarů (úchylka
válcovitosti) nebo vztahů mezi prvky (úchylka rovnoběžnosti).
Tolerance – je obecně největší dovolená (mezní) hodnota uvažovaných úchylek.
Příklad předepisování geometrických tolerancí je uveden na obr. 3.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004 OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2 OVMT
Obr. 3. Příklad označení geometrických tolerancí
Norma rozlišuje tři druhy tolerancí rozměrů a čtyři druhy tolerancí tvaru.
Tolerance rozměrů dělíme na tolerance směru, polohy a házení. Tolerance tvaru
dělíme na tolerance rotačních a rovinných ploch a tolerance profilů.
Geometrické tolerance tvaru
Tolerance tvaru vymezují jednotlivých částí tělesa, např. válcových nebo
rovinných ploch. Mezi základní geometrické tolerance tvaru patří tolerance:
 přímosti,
 rovinnosti,
 kruhovitosti,
 válcovitosti.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004 OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3 OVMT
Tolerance přímosti
Toleranční zóna je ohraničena dvěma rovnoběžnými přímkami ve vzdálenosti t.
Každá povrchová linie tolerovaného válce musí ležet mezi těmito rovnoběžnými
přímkami.
Tolerance přímosti povrchové linie
Znázornění toleranční zóny
Tolerance kruhovitosti
Toleranční zóna je ohraničena dvěma soustřednými kružnicemi o vzdálenosti t.
Obvodové linie tolerovaného válce musí ležet při libovolném radiálním řezu
uvnitř obou kružnic.
Tolerance kruhovitosti obvodové linie kružnic
válce
Znázornění toleranční zóny
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004 OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 4 OVMT
Tolerance rovinnosti
Toleranční zóna je ohraničena dvěma rovnoběžnými rovinami o vzdálenosti t,
jejíž rozměr odpovídá rozměru tolerované plochy. Skutečná plocha měřeného
dílu musí ležet mezi oběma rovnoběžnými rovinami. Dodatečně je např.
omezena tvarová odchylka.
Měří se úchylky přímosti jednotlivých profilů plochy v různých směrech a
z naměřených úchylek se vyhodnotí úchylka rovinnosti.
Obr. 4. Příklad měření úchylky rovinnosti v bodech A1 až E5
Rovinnost plochy
Znázornění toleranční zóny
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004 OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5 OVMT
Tolerance válcovitosti
Toleranční zóna pro tolerovaný plášť válce je tvořena 2 koaxiálními válci s
radiálním odstupem t. Tolerance válcovitosti zahrnuje odchylky kruhovitosti
kolmých řezů, přímosti povrchových přímek a rovnoběžnosti povrchových
přímek pláště válce k ose válce.
Tolerance válcovitosti pláště válce
Znázornění toleranční zóny
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004 OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 6 OVMT
Název úlohy:
Měření a kontrola geometrického tvaru
Zadání úlohy
U daných součástí změřte maximální hodnoty úchylek tvaru
a) Přímosti
b) Rovinnosti
c) Kruhovitosti
d) Válcovitosti
Použitá měřidla a pomůcky
U měřidel uveďte rozsah a přesnost
 Posuvné měřítko
 Číselníkový úchylkoměr
 Stojánek a úchylkoměr
 Hrotový přístroj
 Příměrná deska
 Koncové měrky ( Johansonovy kostky)
 Prizmatické kostky
Nákres součásti
Nakreslete a okótujte měřené součásti ( max. délku, max. průměr )
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004 OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 7 OVMT
Postup měření
a) Měření přímosti
 Měřenou součást položte na příměrnou desku.
 Číselníkový úchylkoměr upevněte do stojánku.
 Stojánek s úchylkoměrem umístěte na začátek měřené plochy a přejeďte
měřidlem po celé vztažné délce (z místa A do místa B) a zaznamenejte
maximální naměřenou hodnotu.
Obr. 5. Měření přímosti
 Nakreslete měřenou součást a zapište maximální hodnoty úchylek přímosti.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004 OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8 OVMT
b) Měření rovinnosti
 Měřenou součást položte na příměrnou desku.
 Stojánek s úchylkoměrem umístěte na začátek měřené plochy.
 Měřte úchylky přímosti ve směrech označených čísly a písmeny.
Obr. 6. Měření rovinnosti
 Vyhodnoťte největší úchylku, která je úchylkou rovinnosti
Obr. 7. Příklad zaznamenání úchylek
 Nakreslete měřenou součást a zapište maximální hodnotu úchylky rovinnosti.
c) Měření kruhovitosti
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004 OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9 OVMT
 Měřenou součást upevněte mezi hroty hrotového přístroje (pro snadnější
měření).
 Vezměte pasametr a nasaďte na počáteční místo na hřídeli, kde začnete měřit
kruhovitost a vynulujte měřidlo.
Obr. 8. Měření kruhovitosti
 Součástí pomalu otáčejte a měřte pasametrem odchylky.
 Měření odchylek provádějte při každém otáčení hřídele o 45° (celkem tedy 8
měření).
 Po celou dobu měření se pasametr axiálně (ve směru osy) neposouvá.
 Hodnoty zaznamenejte.
 Měřenou součást nakreslete a zapište maximální hodnotu úchylky
kruhovitosti.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004 OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 10 OVMT
d) Měření válcovitosti
 Úchylka válcovitosti zahrnuje – úchylky kruhovitosti kolmých řezů
– úchylky přímosti
– úchylky rovnoběžnosti
 Pro snadnější měření upněte měřenou součást mezi hroty.
 Součást budete postupně měřit ve dvou vzájemně rovnoběžných průřezech
ozn. A, B.
 Měření úchylek provádějte při každém otočení hřídele o 90°(v místě A-4
měření, v místě B-4 měření).
 Vezměte pasametr, nasaďte na počáteční míso na hřídeli v místě A a začněte
měřit kruhovitost, totéž pak proveďte v místě B a zapište hodnoty.
 Po změření kruhovitosti budete měřit úchylku přímosti.
Obr. 9. Měření válcovitosti
 Číselníkový úchylkoměr upevněte do stojánku.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004 OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11 OVMT
 Stojánek s úchylkoměrem umístěte na začátek měřené plochy (místo A) a
přejeďte měřidlem po celé vztažné délce (z místa A do místa B)
zaznamenejte max. naměřenou hodnotu.
 Nakreslete měřenou součást a zapište maximální hodnoty válcovitosti všech
měření.
Závěr
 Uveďte příklady z praxe, kde jste se s uvedenými způsoby měření setkali a
vyhodnoťte měření.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004 OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12 OVMT
Použité zdroje
Archiv autora
HOMMEL CS S.R.O. Úchylky tvaru a polohy dle DIN ISO. 2008, Teplice.
Dostupné
z:
etamic.cz/sites/default/files/download/HOMMEL-CS-plakatdrsnost-uchylky-tvaru.pdf
DILLINGER, Josef. Moderní strojírenství pro školu i praxi. Vyd. 1. Praha:
Europa-Sobotáles, 2007, 608 s. ISBN 978-80-86706-19-1.
SVOBODA, Pavel, Jan BRANDEJS a František PROKEŠ. Základy
konstruování. Vyd. 3., přeprac. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005,
202 s. ISBN 80-720-4405-2.
BACH, Pavel. VÝZKUMNÉ CENTRUM PRO STROJÍRENSKOU VÝROBNÍ
TECHNIKU A TECHNOLOGII. Geometrická přesnost – Schlesingerova
metoda. Praha, 2009. Dostupné z:
http://www3.fs.cvut.cz/web/fileadmin/documents/12135VSZ/download/obor_stud/SD__2351086/M_Geometricka_presnost_Schlesingerova_metoda.pdf
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004 OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13 
Download

Měření a kontrola tvaru