MTL
Optické měřicí přístroje
Česká verze / English version
MTL
X5
Nejlepší způsob,
jak měřit i ty
nejmenší detaily
The easiest way
to measure
small details
Specifické řešení pro zubní implantáty
a jiné biomedicínské části
A specific solution
for dental implantology
and biomedical apparatus
MTL X5 byl vyvinut výhradně pro měření dentálních implantátů, biomedicínských dílů, součástek do hodin a malých mikromechanických dílů.
Vysoké rozlišení, unikátní ve své kategorii, odhalí i ty nejmenší detaily, čímž
přístroj řadí mezi výjimečné v tomto sektoru.
Design s přímým přístupem usnadňuje vkládání a vyjímání i velmi špatně
manipulovatelných dílů.
Konfigurace stacionárních komponentů a pohybující se optiky předchází
tomu, aby se díl během měření uvolnil, vibroval nebo vypadl.
Ani otvory nebo záseky na dílu nezapříčiní jeho vypadnutí.
MTL X5 has been specifically designed to measure dental implants, biomedical
parts, watch parts and micro-mechanical small parts in general.
The high resolution, unique to its category, detects even the smallest
detail, making it an exclusive product for this sector.
Its direct access design facilitates loading and unloading of even the most
difficult to manage pieces.
The configuration of stationary components and moving optics prevents
the part from vibrating, moving or falling during measurement.
No openings and undercuts mean that should small parts fall, they can be
easily retrieved.
2
MTL
250
Kvalita pro veškeré
soustružení
Quality for every
mechanical turnery
Kompaktní a zároveň komplexní řešení.
A simultaneous compact
and complete solution
MTL250 je optický měřicí přístroj pro měření válcových prvků vyvinutý
pro všechny typy mechanického soustružení.
Ideální řešení pro měření válců, šroubů, fitinků a ostatních drobných
rotačních součástí.
Přístroj je schopný provozu přímo ve výrobě, je praktickou, rychlou
a automatickou alternativou k profilprojektorům, manuálním SPC
systémům a pracovním stanicím zaměřujícím se na vady a odchylky
tvaru.
S obrovskou škálou funkcí, počínaje měřením až po sběr dat, je MTL250
bezpochyby prvotřídním řešením pro rychlý návrat investice.
MTL 250 is an optical measuring machine for cylindrical elements designed
for all types of mechanical turnery.
The ideal solution for the measurement of valves, screws, fittings and
turned fine parts in general.
Capable of operating directly in production, this is a practical, rapid and
automatic alternative to profile projectors, manual SPC systems and
workstations dedicated to measuring shape defects.
With a full range of functions, for both measurement and data collection,
it is undoubtedly the prime solution for a rapid return on investment.
3
MTL
300 Evo
Výkon na
vysoké úrovni
High level
performance
Určeno uživatelům, kteří chtějí to nejlepší
i v nepříznivých podmínkách
Designed for users who demand
the best even in the most
adverse environments
Řada výrobků MTL Evo je výsledkem pečlivé analýzy potřeb výroby, poskytující
maximální výkon, snadnou obsluhu a dlouhodobou spolehlivost.
Výjimečný systém „Air Flow“ umožňuje použití přístroje i v nepříznivém
prostředí.
Integrovaný etalon garantuje přesný výsledek měření i při nestálých
teplotních podmínkách přímo v provozu.
Sestava se zasouvacím senzorem chrání optickou část před případnými údery
během vkládání a vykládání dílů a uvolní místo pro manipulaci operátora.
Horní upínání umožňuje přesné a rychlé upínání výrobků díky široké paletě
výměnných koncovek.
Precizní systém lineárního posuvu s kuličkovými ložisky garantuje trvalou
přesnost.
The MTL Evo/Ergon range is the fruit of a careful analysis of production
demands, providing maximum performance, easy use and reliability over
time.
The exclusive “Air Flow” system permits use of the machine even in adverse
environments.
The presence of the step-master guarantees the constant correct working
order of the machine.
The configuration with retractable sensors protects the optics from knocks
during loading and unloading of the pieces and keeping the area free for
the operator.
The upper tailstock, adjustable on the rack and pinion facilitates the fixing
of the components.
Prismatic guides with ball runner blocks guarantee precision over time.
4
Nový vzhled s obvodovou ochranou a širokými dvířky
z polykarbonátu zaručují snadný přístup a potřebnou ochranu před
případným olejem v okolí.
MTL
500 Evo
MTL MTL MTL
500 850 1250
Ergon Ergon Ergon
Design with perimetral protection and wide polycarbonate door
that guarantees easy access and the necessary protection from any
possible oil present in the environment.
Optimalizovaná konstrukce umožňuje měřit i těžké díly.
Optimized design ensures maximum ergonomics even for heavy
pieces.
MTL Evo je ideální nástroj…
The MTL Evo/Ergon range
is the ideal tool…
Pro vyšší produkci za snížených nákladů:
>Provedení kontroly v řádu sekund
> Naprogramování během několika minut
Pro vysokou efektivitu i pro maloobjemové série:
>Usnadňuje obsluze změnu výroby
> Okamžitá změna série
> Možnost použití pro více operátorů současně na různých přístrojích
Pro zlepšení výroby:
>Možnost provedení nezávislé kontroly
> Měření nejsou ovlivněna manuálními operacemi
> Umožňuje nastavení korekcí
> Kvalita produktů může být zaznamenávána bez navýšení nákladů
To produce more at reduced costs:
>Carries out controls in a matter of seconds
>Can be programmed in minutes
For efficiency even with small batches:
>Helps the operator in production changeover
>Instant batch changeover.
>Can be used by more than one operator contemporaneously
on various machines.
To improve production:
>Operators can carry out controls independently.
>Measurements are not influenced by manual operations.
>Tool corrections can be set before the values go off standard.
>The quality of the product can be recorded without the burden
of additional costs.
5
KOMPLETNÍ
Pro celkovou a přesnou kontrolu pomocí
jediného přístroje
Kontrola kvality je stejně obtížná operace, jako mhohé fáze, které jsou
nezbytné pro její provedení.
Realizace všech měření jedním přístrojem je proto významnou úsporou
času, pracovních sil a zvýšením přesnosti kontroly.
Statická měření:
>Průměr
> Délka
> Úhel
> Rádius
> Vzdálenosti a úhly mezi body a přímkami
> Průměr koule
Geometrická měření:>Symetrie
> Rovnoběžnost
> Kolmost
Měření závitu:
>Jmenovitý průměr
> Vnitřní průměr jádra
> Střední průměr
> Vrcholový úhel
> Stoupání
> Počet závitů
Měření tvaru:
>Rotační průměr
> Kruhovitost
> Souosost
> Run-out
> Válcovitost
> Úhlový výpočet
Měření matic:
>Čepy
> Asymetrie
> Úhlový výpočet mezi čely
Měřená součást
Element
to be measured
COMPLETE
For complete and accurate
control using a single tool
The quality control is an operation as much heavy as many are the phases
necessary for its execution. For this reason, carrying out all measurements
with a single tool means saving time, manpower and improving the
accuracy of control.
Static measurements:
>Diameter
>Length
>Angles
>Radius
>Distances and angles between points
and straight lines
>Average sphere diameter
Geometric
measurements:
>Symmetries
>Parallelisms
>Perpendicularities
6
Thread measurements:
Shape and rotation
measurements: >Nominal diameter
>Minor diameter
>Pitch diameter
>Crest angle
>Pitch
>Roller quota
Nut measurements:
>Keys
> Asymmetries
>Angular timing between faces
>Rotation diameters
>Circularity
>Coaxiality
>Run-out
>Cylindricity
>Angular timing
Čočka
Telecentric lens
Zdroj světla
Light source
Otočný systém
Rotation system
Kamera
Video camera
RYCHLÝ
Pokud chcete snížit náklady,
zintenzivnit kontrolu a zvýšit produkci
Požadavky dnešního moderního trhu vyžadují stále častější kontroly, což
časově zatěžuje výrobu.
MTL je optický měřící přístroj pro kontrolu soustružených abroušených
součástí, který je schopen provést všechna měření profilu součásti
během několika sekund.
Měření průměru, délky, úhlu, poloměru, stejně jako souososti, válcovitosti,
kruhovitosti atd. může být prováděno operátorem přímo ve výrobě a bez
nutnosti použití metrologické laboratoře.
To snižuje čas a náklady na výrobu a zajišťuje, aby každá šarže
odpovídala na 100%.
MTL, s unikátním “Full Scan” systémem, zachycuje celý tvar kusů. To Vám
umožní spouštět desítky i stovky měření bez ovlivnění doby cyklu.
Uložením získaných snímků může MTL udělat “Re-Check” na kusech, které
již byly dodány.
Je tak možné kontrolu opakovat nebo dokonce měřit detaily, které dříve
měřeny nebyly.
Je to ideální řešení pro součásti, které je třeba ověřovat v průběhu času.
FAST
To reduce costs, intensify inspection and
increase production
The demands of the modern market require more frequent controls that
weigh heavily on production.
MTL is an optical measuring machine for turned or ground parts, capable
of carrying out all measurements of a piece profile in a few seconds.
The measurement of diameter, length, angle, radius, as well as thread,
coaxiality, cylindricity etc. can all be carried out directly in production by
the operator without having to use a metrological laboratory.
This cuts time and costs with the obvious advantage for production
and the guarantee that each batch complies 100%.
With its exclusive “FULL SCAN” function, MTL acquires the full shape of the
piece. This allows for tens or hundreds of measurements without altering
the time cycle.
By saving the images acquired, MTL can make a “Re-Check” of pieces
which have already been delivered.
It is possible to repeat the check or even to measure details that were not
previously inspected.
The ideal solution for components whose conformity must be checked
over time.
7
FLEXIBILNÍ
Pro efektivitu i v malých sériích
Rychlá odezva na změny ve výrobě je často zásadní pro dosažení
efektivity i v malých sériích.
Měření prováděné bezkontaktním optickým systémem zajišťuje ve výrobě
velkou flexibilitu: není nutné měnit měřící přístroje ani jejich nastavení.
MTL umožňuje kontrolu dílů od těch nejmenších až po díly o délce 850mm
(MTL850) bez manuálních zásahů do nastavení stroje a výzmamně tak šetří
čas ve výrobě.
V případě, že je třeba zvolit jiný druh upínání, je možné si vybrat z několika
druhů z volitelného příslušenství (MK2)..
>PMTL lze naprogramovat během několika minut, což je vhodné i pro
kontrolu v malosériové výrobě.
Pomocí softwaru v režimu off-line lze vytvářet programy pohodlně v
kanceláři a bez přerušení práce operátora.
>Se čtečkou čárových kódů může obsluha přecházet z jednoho kusu
na jiný během několika vteřin a bez rizika omylu.
Je tak možné kontrolovat i více sérií najednou.
>Používá se ve fázi přechodu výroby na měření vzorků.
MTL snižuje čas na přenastavení stroje na několik minut, což zvyšuje
produktivitu každého z jednotlivých pracovišť.
FLEXIBLE
To be efficient even on small batches
Being fast when production changes, is often decisive in obtaining
efficiency even with small batches.
Effecting measurements with a non-contact optical system ensures great
flexibility in production: it is not necessary to change gauge or adjust tools.
The MTL permits the control of elements from the smallest up to 850 mm
in length (MTL 850) without manual settings interventions thus ensuring
significant savings in production time.
In case a different piece locking is required, it is possible to choose among
several accessories available (MK2).
>MTL can be programmed in a matter of minutes, making it convenient
for the inspection of small batches.
By using software off-line, programs can be created in the office without
interrupting the operator’s work.
>With the bar code reader, the operator can quickly pass from one piece
to the next without the risk of error and can simultaneously check various
batches.
>Used in the production changeover phase to measure the test pieces,
MTL reduces the re-set time of the machine to a matter of minutes
increasing in this way the productivity of each single workstation.
8
SNADNÉ POUŽITÍ
Pro efektivní kontrolu i s méně zkušnými
operátory
Najít kvalifikovaný personál je dnes jedním z nejčastějších problémů.
Zvláště pro firmy s vysokou technologickou úrovní.
MTL bylo navrženo pro snadné použití a je reakcí na takovéto požadavky..
>Snadné použití ve výrobě: Operátor pouze načte díl a stiskne tlačítko
“start” na zjednodušeném uživatelském rozhraní, které zároveň u každého
měření signalizuje, zda je naměřená hodnota v toleranci nebo není. Stav je
signalizován pomocí červené a zelené barvy.
MTL nevyžaduje žádné specifické znalosti o měření ani zvláštní manuální
zručnost.
>Jednoduché programování: jak je tomu u běžných profilprojektorů, je
programování prováděno na skutečném obrazu dílu a je, stejně jako
výsledek, velmi intuitivní.
> Snadná údržba: MTL je vybaveno službou pro vzdálenou pomoc.
Je možné se připojit k on-line asistenční službě a technik z Vici Vision pak
může na stroji provádět diagnostiku, aktualizaci a také poskytnout
pomoc s programováním zvláště složitých kusů.
EASY-TO-USE
For an effective control even
with less experienced operators
The difficulty in finding qualified personnel represents today one of the
most common problems for companies with high technological level.
MTL, to answer to these requirements, has been designed for easy use.
> Easy to use in production: the operator is only required to load the
component and press “start” on a simplified user interface that provides
automatically all measurements together with a green or red sign that
shows if the piece is within tolerance limits or not. No specific knowledge
of measurement and no particular manual ability are required for a
proper execution
> Easy for programming: as it happens with ordinary profile projectors,
the programming is executed on the real image of the element and is,
as a result, extremely intuitive.
>Easy to manage: MTL is equipped with tele-service for distance intervention. It is possible to connect it to the on-line assistance service
where a technician from Vici Vision may intervene directly on the machine
for diagnosis, updating and even give help with programming on particularly complex elements.
9
sledování odchylek měření / monitoring of measurements drift
EFEKTIVNÍ
Pro optimalizaci výroby, vydávání
certifikátů a snížení počtu vadných kusů
Znalost tendence výroby v reálném čase znamená schopnost výrobu
řídit, certifikovat a provádět v ní úpravy.
MTL sbírá a exportuje data do formátu, který je kompatibilní s jakýmkoliv
SPC softwarem používaným ke sledování kvality výroby.
Mimo to, MTL činí operátora nezávislého pro kontrolu i těch nejsložitějších
dílů a zajišťuje, že měření není ovlivňováno žádnými manuálními
operacemi.
MTL dává jasný náhled na měření získaná s cílem umožnit operátorovi
opravovat nástroje v reálném čase a snížit zmetkovost.
Operátor také může samostatně sledovat Cp a Cpk každého měření a
tisknout zprávy s možností jejich návrhu, což je užitečné při zaznamenávání
údajů o kvalitě výroby.
To snižuje počet vadných kusů, zajišťuje efektivitu výroby a
zaznamenává kvalitu.
EFFICIENT
To optimize the production,
issue certification and reduce number of
rejected parts
Knowing in real time the trend of production means being able to control,
certify and make adjustments on it.
MTL collects the acquired data and exports it in a format which is
compatible with any statistical software, used to trace the quality of the
product.
In addition, MTL renders the operator independent for the inspection of
even the most complex pieces and ensures that the measurement is not
influenced by any manual operations.
This reduces the quantity of rejected pieces, keeps production
efficient and records quality.
660
500
560
650
660
600
800 650
500
MTL X5 MTL 300 Evo MTL 500 Evo
MTL 250
1300 / 1650 / 2050
1100
1300
560
890
1100
890
The operator is also free to monitor the cp and the cpk of every
measurement and to print the report, complete with design, useful when
recording the quality of the product.
1300 / 1650 / 2050
1300
MTL gives a clear view of the measurements extracted in order to allow
the operator to correct the tool in real time and reduce rejects.
600
600
800
800
MTL 500 Ergon
MTL 850 Ergon
MTL 1250 Ergon
600
MTL 500 X-Stream
MTL 850 X-Stream
MTL 1250 X-Stream
TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
MTL X5
MTL 250
MTL 300 Evo
MTL 500x60 Evo
MTL 500x60 Ergon
MTL 850x60 Ergon
Rozsah měření
Measuring range
100x16 mm
270x40 mm
270x40 mm
500x60 mm (MTL 500)
870x60 mm (MTL 850)
Max. velikost kusu (s ohledem na hmotnostní limity)
Max loading piece (according to weight limits)
270x90 mm
270x90 mm
300x90 mm
500x180 mm (MTL 500)
870x180 mm (MTL 850)
MODELY / MODELS
10
Přesnost měření v průměru
(2+D[mm]/100) μm
(2+D[mm]/100) μm
(2+D[mm]/100) μm
(2+D[mm]/100) μm
Measurement accuracy on diameter
Přesnost měření na výšku
(5+L[mm]/100)
μm
(5+L[mm]/100)
μm
(5+L[mm]/100)
μm
(5+L[mm]/100) μm
Measurement accuracy on height
Opakovatelnost měření průměru
0,4 μm
0,4 μm
0,4 μm
0,4 μm
Measurement repeatability on diameter
Opakovatelnost měření výšky
3 μm
3 μm
3 μm
3 μm
Measurement repeatability on height
Napájení / Power supply
230 V - 50/60Hz
Potřeba nestlačeného vzduchu / No compressed air required
Uvedené údaje platí pro měření při teplotě 20°C na čistém a opracovaném povrchu. Údaje se mohou lišit v závislosti na tvaru a povrchu měřených kusů.
Data indicated refer to measurements taken with a temperature of 20°C on clean and rectified surfaces. Data may vary according to shape and surface condition of the pieces.
800
MTL 500x120 Evo
500x170 X-Stream
MTL 500x120 Ergon MTL
MTL 850x170 X-Stream
MTL 850x120 Ergon MTL
1250x170
X-Stream
MTL 1250x120 Ergon
500x120 mm (MTL 500)
870x120 mm (MTL 850)
1270x120 mm (MTL 1250)
500x180 mm (MTL 500)
870x180 mm (MTL 850)
1250x180 mm (MTL 1250)
500x170 mm (MTL 500)
850x170 mm (MTL 850)
1250x170 mm (MTL 1250)
500x250 mm (MTL 500)
850x250 mm (MTL 850)
1250x250 mm (MTL 1250)
(2,5+D[mm]/100) μm
(2,5+D[mm]/100) μm
(5+L[mm]/100) μm
(5+L[mm]/100) μm
0,6 μm
0,6 μm
3 μm
3 μm
POKROK
s technologií Evo/Ergon
Nový technologický milník v měření
soustružených a broušených dílů
upínací jednotka / tailstock unit
Je výsledkem důkladné analýzy požadavků výroby.
Technologie EVO poskytuje špičkové řešení pro nejvyšší výkon i v těch
nejnáročnějších podmínkách:
>Hranolové vedení upínací jednotky s kuličkovými ložisky zajištuje
přesnost a životnost stroje po dlouhá léta.
Hřebenové nastavení zas zajišťuje maximálně praktické používání.
>Unikátní chladící systém “Air Flow” umožňuje použití v nepříznivých
podmínkách.
>Vestavný etalon zajišťuje vždy správnou funkci zařízení i v nestálých
teplotních podmínkách.
>Nový design s obvodovou ochranou a širokými polykarbonátovými
dveřmi zaručují snadný přístup a nezbytnou ochranu před možným
únikem oleje do okolí.
>Zatahovací sensory chrání optiku před poškozením během vkládání
a vyjímání měřeného kusu.
AVANTGUARDE
with Evo and Ergon technology
A new technological milestone
for the measurement of turned
and ground parts
Fruit of an in-depth research into production demands, Evo/Ergon
technology provides an avant-garde solution of the highest performance
even in the most aggressive environments.
>Prismatic guides with ball runner blocks guarantee precision over time.
Rack and pinion adjustment for maximum practical use.
>Exclusive “Air Flow” cooling system for use in adverse environments.
vestavný etalon / on-board step-master
> On-board step-master guarantees the constant correct working order of
the machine.
>Retractable sensors protect the optics from knocks during loading and
unloading of the pieces.
Systém proudění vzduchu /
“Air Flow” System
zatahovací senzory / retractable sensors
11
Řešení pro specifické procesy
Solutions for specific processes
Statická rozměrová kontrola, kontrola vyosení a opracování
povrchu pro linky zpr acovávajících 600 nebo 1000 ventilů/hod.
Static dimensional control, run-out control and machined surfaces
control for lines processing 600 or 1000 valves/h
Kontrola vad po obrábění a nátěru na povrchu brzdových
kotoučů.
Control of machining and painting defectiveness
on brake-discs surfaces
Rozměrová kontrola a kontrola vnitřního a vnějšího povrchu
plastových dílů na linkách zpracovávajících 600ks/hod.
Dimensional control and internal and external surface control for
plastic elements on lines processing
600 pieces/h
V katalogu jsou stroje vyobrazeny s volitelným příslušenstvím. Společnost si vyhrazuje právo na
změnu technických specifikací bez předchozího upozornění za předpokladu, že tyto změny
nemají vliv na bezpečnost dle certifikace E.C..
In this catalogue, machines are shown with options. The firm reserves the right to modify technical
specifications without prior notice, provided that such modifications do not affect safety as per E.C.
certification.
Vici & C S.r.l
Via J. Gutenberg, 5
47822 Santarcangelo di R. (RN)
tel +39 0541 350411
fax+390541 623897
www.vici.it
KUBOUŠEK s.r.o.
Lidická1937, 37007
České Budějovice
tel. +420 389 042 111
e-mail: [email protected]
www.kubousek.cz
KUBOUŠEK SK s.r.o.
Na Priehon 82, 949 05
Nitra
tel. +421 37 630 73 70
e-mail: [email protected]
www.kubousek.sk
Download

Katalog Vici Vision ke stažení (PDF)