EK-24: Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Alım İlan Örneği (2014/1 Sayılı Genelge Eki)
T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
IĞDIR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞBİRLİĞİ YÖNTEMİYLE, TEMEL SEVİYE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM
PROGRAMI İLANI
İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak Iğdır Merkezde Temel Seviye Girişimcilik Eğitimi
yapılacaktır.
Sıra
1
Eğitim Modülünün Adı ve
Seviyesi
Temel Seviye
Girişimcilik Eğitimi
Eğitim
süresi
Sınıftaki
Katılımcı Toplam
Sınıf
Sayısı Katılımcı
Fiili Ders Sayısı
(En
Sayısı
Gün Saati
Fazla)
9
Teklif Teslim Adresi
Ayrıntılı bilgi için görevli iletişim bilgileri
(telefon, faks, elektronik posta)
70
4
25
100
Başvuru Tarih ve Saati
Başlangıç
Tarihi
Bitiş Tarihi ve
Saati
25/03/2015 20/04/2015 -17 :00
14 Kasım Mahallesi Aras Caddesi No:28 IĞDIR
Telefon : (0 476) 227 61 09 Faks : (0 476) 227 61 06
e-posta : [email protected]
AÇIKLAMALAR
1- Bu alım işbirliği yöntemi ile yapılacaktır.
2- İsteklilerin, bu ilan ve bu ilanın ayrılmaz bir parçası olan ve Kurum internet sayfasında
(http://www.iskur.gov.tr) yayınlanan;
a. Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
b. Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi (2013/1)
c. Girişimcilik Eğitim Programı Tip İşbirliği Protokolü (Ek 32)
ile açıklanan usul ve esaslara uygun olarak tekliflerini hazırlamaları ve sunmaları gerekmektedir.
İsteklilerin tekliflerini sunarken bu mevzuat hükümlerini okudukları, anladıkları ve kabul ettikleri
Varsayılacaktır.
3- Eğitim hizmeti alımı işbirliği yöntemiyle yapılacak olup; Kısmi tekliflere açıktır.
4- Eğitimlerin 2015 yılı içerisinde başlatılması ve en geç 31/12/2015 tarihinde bitecek şekilde planlanması gerekir.
5-Teklifler, isteklinin durumuna göre hizmet alımında istenecek belgeleri içerecek şekilde, son başvuru süresine
kadar İl Müdürlüğüne ulaşmak şartıyla verilecektir.
6- Eğitimlerin, günde en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere, en az 30, en fazla 40 saat olarak
Verilmesi zorunludur.
7- Sınıflardaki katılımcı sayısı 25 kişi olarak tespit edilmiş olmakla birlikte, en az 10, en fazla 25 kişilik sınıf /grup
Şeklinde de teklif verilebilir.
8- Teklif verebilecek olan hizmet sağlayıcılar aşağıda belirtilmiştir:
a. Üniversiteler (Yetkilendirilmiş yerleşik birimi bulunması gereklidir)
b. 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa ve 08/02/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel
Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak kurulan özel öğretim kurumları (5580 sayılı Kanun kapsamında
kurulan Özel Öğretim Kurumları statüsünde olmayan özel sektör işyerlerinin veya danışmanlık firmalarının hizmet
sağlayıcı olmaları mümkün değildir)
c. Eğitim İçin Asgari Standartlara Sahip Olan Meslek birlikleri ve odaları (Faaliyet göstermelerine yetkili
olduklarını gösterir resmi belge ve MEB tarafından eğitim mekânının uygun bulunduğuna dair düzenlenecek resmi
yazı teklif zarfında olmalı)
9- İsteklilerin Tekliflerinde Sunacak Oldukları Temel Seviye Girişimcilik Eğitimi Programı: Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Arasındaki
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolü kapsamında, aşağıda belirtilen dört ana modülden oluşan
toplam 70 (yetmiş) saatlik sınıf içi ders ve atölye çalışmalarını kapsamalıdır:
a) Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri- 8 (sekiz) saat,
b) Modül 2: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal
plan) - 18 (on sekiz) saat,
c) Modül 3: İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (Pazar araştırma, pazarlama planı, üretim
planı, yönetim planı, finansal plan) – 24 (yirmi dört) saat,
d) Modül 4: İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar – 20 (yirmi) saat.
10-Müracaat ile ilgili gerekli bilgi ve evraklar,
a) Talep dilekçesi,
b) İstekli taahhütnamesi (EK-27),
c) Hizmet sağlayıcı türüne göre; ticaret sicil gazetesi, MEB onaylı özel öğretim kurumu çalışma ruhsatı, birlik/oda
kaydı belgesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, üniversite birimleri için Yüksek Öğretim Kurulu yetki belgesinin aslı
veya noter onaylı örneği,
d) Ticaret odasından alınacak faaliyet belgesi,
e) Eğiticilere ait özgeçmişler ve eğitim düzeyleri ve deneyimlerini gösterir belgeler ile eğiticinin istekli dışında
başka kurum/kuruluş çalışanı olması durumunda bu kurum/kuruluştan alınan çalışma/görevlendirme yazısı,
f) 5580 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar için eğiticilerin MEB onaylı çalışma izin belgesi veya atama onayı/yazısı,
g) Eğitim programı veya planı,
h) Eğitim mekânına ilişkin belge.
11- Eğitim programı/planı ile eğiticiler KOSGEB’e ilgili mevzuat çerçevesinde onaylatılacaktır.
12- Tip Sözleşme Ek-28, www.iskur.gov.tr adresinden Kurumsal Bilgi/İhaleler/Genelge ekleri sekmelerinden
ulaşılabilir. Ayrıca www.kosgeb.gov.tr adresinden Girişimcilik Programları sekmesinden UGE Eğitmen Bilgi
Formu ile UGE Başvuru formu gibi formlara ulaşabilir.
13- Yarım günlük tatiller dahil olmak üzere milli, dini bayramlar ile resmi tatil olan günler toplam eğitim gününe
dahil edilemeyecektir.
14- KOSGEB tarafından, Program ve Eğitici onay işlemleriyle ilgili 15 işgünü sürebilecek inceleme dönemi de
dikkate alınarak Eğitim Programlarının başlayış tarihleri tespit edilecektir.
15- Teklifler, Kurumuzca değerlendirmeye tabi tutulacak, sözleşme yapılmasına karar verildikten sonra, Sözleşme
aşamasından önce, Eğitici/Eğiticiler ile Eğitim Planlarının KOSGEB’e onaylattırılması gerektiği göz önünde
bulundurulmalı, UGE Eğitmen Bilgi Formu ile UGE Başvuru Formunun istenilen eğitim modüllerini içerecek
şekilde bilgisayar ortamında doldurularak verilmesi gerekmektedir.
16- İsteklilerin s u n m u ş oldukları Eğitici ve Programların KOSGEB tarafından onaylanmaması durumunda
Kurumumuz isteklilere karşı herhangi bir taahhüt altına girmeyecektir.
Download

İndir - İşkur