MATURITNÍ OTÁZKY Z BLOKU EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ
Školní rok: 2014/2015
Třída: S2A
Zpracovaly: Ing. Baronová, Ing. Bendová Karpytová
1. Základní ekonomické pojmy – makroekonomie, mikroekonomie, potřeby, statky, služby,
hospodářský proces, životní úroveň.
Účetnictví – podstata, význam a funkce účetnictví; právní úprava; způsoby vedení evidence
podnikatelské činnosti; finanční a manažerské účetnictví.
2. Trh a tržní ekonomika – trhy, tržní subjekty, poptávka, nabídka, cena, tržní mechanismus,
konkurence.
Účet – podstata a forma účtů; jednotlivé druhy účtů a principy účtování na nich (podvojný zápis,
počáteční stav, obraty a zůstatky na účtech); význam syntetické a analytické evidence; účtová
osnova a účtový rozvrh.
3. Podnik a podnikání – znaky podniku, vznik a zánik, založení a zrušení podniku, právní formy
podnikání, organizační struktury.
Rozvaha – podstata, obsah, druhy a funkce rozvahy; bilanční princip; změny rozvahových položek;
příklad k řešení.
4. Podnik jednotlivce – živnostenské podnikání, zákonné podmínky, povinnosti podnikatele,
podnikatelský záměr.
Daňová evidence – charakteristika; podnikatelské subjekty, které mohou vést daňovou evidenci;
evidenční knihy (příjmy, výdaje, majetek, závazky).
5. Obchodní společnosti – členění, charakteristika, založení, ručení, řízení, orgány, dělení zisku, zákaz
konkurence.
Účtování zboží – pojem zboží; účtování nákupu a prodeje zboží způsobem A i B; funkce účtu 131 –
Pořízení zboží; inventarizace; příklad k řešení.
6. Náklady a výnosy podniku – charakteristika, druhy nákladů a výnosů, fixní a variabilní náklady,
výsledek hospodaření.
Účtování nákladů a výnosů – základní pravidla pro účtování; odlišení od výdajů a příjmů; význam
pro účetnictví; zjišťování hospodářského výsledku; příklad k řešení.
7. Majetek podniku, investiční činnost – charakteristika a členění majetku; pořizování, evidence,
opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku, koloběh oběžného majetku.
Dlouhodobý majetek – vymezení, evidence, oceňování, účtování o pořízení a vyřazení, potřebné
doklady; příklad k řešení.
8. Zásobovací činnost – plánování, výběr dodavatele, nákup, skladování, výdej zásob do výroby,
doklady.
Účtování materiálu – vymezení materiálu; evidence a oceňování; účtování materiálu způsobem
A i B; funkce účtu 111 – Pořízení materiálu; inventarizace; příklad k řešení.
9. Personální činnost – vznik a zánik pracovního poměru, hodnocení, odměňování a motivace
zaměstnanců, evidence, pracovněprávní vztahy.
Mzdy (teorie) – vymezení pojmu; složky mzdy; čistá mzda a částka k výplatě – rozdíl, postup
výpočtu; nemocenská, sociální a zdravotní pojištění; daň z příjmů; doklady pro účtování mezd.
10. Financování podniku – zdroje financování, krátkodobé a dlouhodobé cizí zdroje, likvidita, leasing,
faktoring, finanční plán.
Účtování na kapitálových účtech – charakteristika kapitálových účtů; základní kapitál u obchodních
společností a u individuálního podnikatele; zvýšení či snížení základního kapitálu; podstata
kapitálových fondů a fondů tvořených ze zisku; účtování.
11. Platební styk a platební prostředky – hotovostní a bezhotovostní platební styk, šek, úhrada, inkaso,
úvěry, ručení, bonita klientů.
Bezhotovostní placení – význam zřízení bankovního účtu pro účetní jednotku; druhy bank. účtů;
funkce účtu 261 – Peníze na cestě; účtování, příklad k řešení.
12. Národní hospodářství a makroekonomické pojmy – ekonomické otázky a systémy, struktura
národního hospodářství, sektory a odvětví NH, agregátní poptávka a nabídka, HDP, HNP, čisté
ekonomické bohatství.
Zúčtovací vztahy, pohledávky a závazky z obchodního styku – charakteristika zúčtovacích vztahů;
podstata a účtování provozních záloh (přijatých a poskytnutých); příklad k řešení.
13. Hospodářský cyklus, růst, výrobní faktory – recese, dno, expanze, konjunktura, vrchol, stagnace,
stagflace, finanční krize a bankovní panika, ekonomický růst a jeho faktory, potencionální HDP.
Účtování výrobků – pojem a ocenění; účtování výroby a prodeje výrobků; příklad k řešení.
14. Nezaměstnanost – míra nezaměstnanosti, ekonomicky aktivní a neaktivní obyvatelstvo, typy
nezaměstnanosti, dobrovolná nezaměstnanost, důsledky, rekvalifikace.
Účetní závěrka – charakteristika, obsah, druhy a uživatelé účetní závěrky; povinnost auditu.
15. Inflace, ČNB a měnová politika státu – charakteristika, měření, druhy a příčiny inflace, důsledky
inflace a úloha státu, úloha centrální banky, nástroje měnové politiky.
Inventarizace – podstata; druhy; účtování, příklad k řešení.
16. Hospodářská politika státu – úloha státu v tržní ekonomice, legislativa, hlavní cíle hospodářské
politiky, přerozdělování důchodů, veřejné statky, externality, monopolní síly, expanzivní a
restriktivní hospodářská politika, magický čtyřúhelník, nástroje hospodářské politiky
Účetní doklady – význam a druhy; náležitosti účetních dokladů; rozdíl mezi účetními a daňovými
doklady; vyhotovení, opravy, oběh, archivace.
17. Fiskální politika, státní rozpočet – veřejné finance, transfery, veřejné rozpočty, státní rozpočet a
jeho typy, příjmy a výdaje SR, nástroje fiskální politiky, veřejný a státní dluh.
Účetní uzávěrka – zaúčtování účetních operací na konci účetního období; zjištění hospodářského
výsledku; výpočet daně z příjmů a zaúčtování daňové povinnosti.
18. Daňový systém – přímé, nepřímé a ekologické daně, charakteristika jednotlivých daní.
DPH – podstata; plátce daně; sazby daně; způsob výpočtu; daňové doklady; zjišťování vztahu
k finančnímu úřadu z titulu DPH; účtování DPH, příklad k řešení.
19. Důchodová, cenová a zahraničně obchodní politika státu – regulace důchodů a cen, nominální
a reálná mzda, minimální mzda; mezinárodní obchod, výhody a nevýhody, formy mezinárodního
obchodu, cla, kvóty, platební bilance, měnový kurz, zahraniční dluh.
Mzdy (výpočet) – výpočet částky k výplatě; rozdíl mezi čistou mzdou a částkou k výplatě; účtování,
příklad k řešení.
20. Bankovní systém, druhy úvěrů – charakteristika bank, bankovní dozor, aktivní, pasivní a neutrální
operace bank, úvěry, úrok, postup při poskytování úvěru, diskontní sazba, zajištění úvěru, formy
úvěrů.
Bankovní úvěry – význam a druhy bankovních úvěrů; účetní doklady vztahující se k bankovním
úvěrům; účtování, účetní příklad k řešení.
21. Peníze – podstata a význam peněz, historie a funkce peněz, ochranné prvky, finanční trh.
Hotovostní placení – pokladna, peníze na cestě; účetní doklady vztahující se k pokladně;
inventarizace; zálohy v hotovosti na drobná vydání; účetní případy k zaúčtování.
22. Cenné papíry, burzy – členění a charakteristika cenných papírů, mezinárodní finanční trhy, podstata
a význam burzy, druhy burz, burzovní trhy, indexy, portfolio, RM-systém.
Ceniny – význam, druhy a oceňování cenin; účtování o spotřebě; inventarizace; příklad k řešení.
23. Sociální program státu – sociální pojištění – důchodové zabezpečení, valorizace důchodů,
nemocenské pojištění, státní politika zaměstnanosti; státní sociální podpora, životní minimum,
sociální péče.
Způsoby pořízení a oceňování jednotlivých složek majetku – popis různých způsobů pořízení
a oceňování majetku; účtování, příklad k řešení.
24. Pojišťovnictví – předmět a význam pojištění, činnosti pojišťoven, pojistná událost, zákonné,
povinně smluvní a smluvní pojištění, druhy pojištění.
Odpisy – podstata a druhy odpisů; postup výpočtu; účtování, příklad k řešení.
25. Globalizace a mezinárodní ekonomické integrace – podstata a vývoj globalizace, její pozitiva a
negativa, stupně ekonomické integrace, EU, další integrační celky.
Účetní technika – rozsah vedení účetnictví; charakteristika účetních knih; formy účetních knih;
účetní programy; přezkušování správnosti účetních zápisů; opravy účetních zápisů.
Download

Maturitní otázky EKO