Název předmětu:
Ročník:
Předmětová komise:
Literární seminář-dvouletý
3.
ČJL
Cíl předmětu:
Prohloubit znalosti z české a světové literatury, formou metod KM vést studenty k rozvoji
myšlení.
Rozvíjet kompetence k učení/student si sám plánuje a organizuje dle TP pracovní činnost,
efektivně využívá různé strategie učení k získávání a zpracování poznatků/využití metod KM/,
Kriticky přistupuje k získávání informací, tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu /.
Rozvíjet kompetence komunikativní/efektivně využívá dostupné prostředky komunikace
verbální a nonverbální-včetně grafického vyjádření informací, používá s porozuměním odborný
jazyk, symbolické i grafické vyjadřování, využívá efektivně moderní informační technologie,
vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně /.
Rozvíjet kompetence sociální a personální/student je schopen sebereflexe, aktivně
spolupracuje při stanovení dosavadních společných cílů, respektuje různorodost hodnot,
názorů, postojů/.
Charakteristika předmětu:
Seminář bude prohlubovat a rozšiřovat látku probíranou v literární složce běžných hodin
českého jazyka a literatury. V jednotlivých tematických blocích (literárněhistorické celky,
směry, proudy…; vybrané problémy literární teorie a kritiky atd.) bude na základě průběžné
četby a interpretace zadávaných textů probíhat diskuse, která by měla studenty vést
k samostatnému uvažování o slovesném díle, ke schopnosti uvádět konkrétní otázky a jevy do
vztahů a širších souvislostí.
Program bude rovněž zahrnovat přesahy z literatury směrem ke kinematografii (sledování
filmových adaptací a jejich konfrontace s literárními předlohami), k hudbě, k výtvarnému umění
apod.
Formy klasifikace:
aktivita v hodinách /vypracování příslušných úkolů, reakce na dotazy, formulace vlastních
myšlenek, diskuze, hodnocení dílčích úkolů zadávaných učitelem v jednotlivých hodinách/
domácí práce /zahrnuje především čtení zadaných textů-předem dohodnuté knihy, zadávání
dílčích úkolů průběžně dle potřeby/
seminární práce /v každém pololetí- 1 práce dle zadaných kritérií/
písemné práce /v každém pololetí- 1 test-opakování probrané látky/
portfolio/podmínkou klasifikace vedení portfolia-kontrola minimálně 1x ročně/
Měsíc
Tematické celky
Seznámení se základními metodami práce-využití
různých záznamů o četbě, portfolio,
Stanovení vlastních cílů
Výběr díla a autora dle požadavků studentů
Metody a formy
Vysvětlení principů
KM, přínos, jednotlivé
metody
Září
Sofokles-Král Oidipus
Audionahrávka
Grafické organizéry
Říjen
Ovidius-Umění milovati
Boccacio-Dekameron
Podvojný deník
Vennovy diagramy
Říjen
Maupassant-povídky, Kulička
Čtení s předvídáním
Kostka
Vennovy diagramy
Listopad
opakování
Mrštíkové-Maryša,
Preissová-Gazdina roba
Září
Audionahrávka
Literární kroužky
Myšlenková mapa
Videonahrávka div.
představení
Prosinec
G. B. Shaw-Pygmalion
Ibsen-Nora
Literární biografie
Film-kniha-porovnání
Volné psaní
Tabulka postav
Leden
A. Sova-Květy intimních nálad
Impresionismus v literatuře
opakování
Prezentace
Rozstříhané básně
Myšlenková mapa
Únor
Březen –
Duben
Stařec a moře
K. Čapek-film-Člověk proti zkáze
K. Čapek-Bílá nemoc
K. Čapek – Věc Makropulos
Literární interpretace
Film
Audionahrávka
tzv. beseda s autorem
Duben
V. Nezval-Edison
interpretace textu
Květen-červen
Kniha-výběr dle přání studentů
interpretace
Červen
Literární Hradec Králové
Divadelní představení dle aktuální nabídky
Název předmětu:
Ročník:
Předmětová komise:
Literární seminář-dvouletý
4.
ČJL
Cíl předmětu:
Prohloubit znalosti z české a světové literatury, formou metod KM vést studenty k rozvoji
myšlení.
Rozvíjet kompetence k učení/student si sám plánuje a organizuje dle TP pracovní činnost,
efektivně využívá různé strategie učení k získávání a zpracování poznatků/využití metod
KM/,
Kriticky přistupuje k získávání informací, tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu
Rozvíjet kompetence komunikativní/efektivně využívá dostupné prostředky komunikace
verbální a nonverbální, včetně grafického vyjádření informací, používá s porozuměním
odborný jazyk, symbolické i grafické vyjadřování, využívá efektivně moderní informační
technologie, vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně.
Rozvíjet kompetence sociální a personální/student je schopen sebereflexe, aktivně
spolupracuje při stanovení dosavadních společných cílů, respektuje různorodost hodnot,
názorů, postojů.
Charakteristika předmětu:
Seminář bude prohlubovat a rozšiřovat látku probíranou v literární složce běžných hodin
českého jazyka a literatury. V jednotlivých tematických blocích (literárněhistorické celky,
směry, proudy…; vybrané problémy literární teorie a kritiky atd.) bude na základě průběžné
četby a interpretace zadávaných textů probíhat diskuse, která by měla studenty vést
k samostatnému uvažování o slovesném díle, ke schopnosti uvádět konkrétní otázky a jevy do
vztahů a širších souvislostí.
Program bude rovněž zahrnovat přesahy z literatury směrem ke kinematografii (sledování
filmových adaptací a jejich konfrontace s literárními předlohami), k hudbě, k výtvarnému umění
apod.
Formy klasifikace:
aktivita v hodinách /vypracování příslušných úkolů, reakce na dotazy, formulace vlastních
myšlenek, diskuze, hodnocení dílčích úkolů zadávaných učitelem v jednotlivých hodinách/
domácí práce /zahrnuje především čtení zadaných textů-předem dohodnuté knihy, zadávání
dílčích úkolů průběžně dle potřeby/
seminární práce /v každém pololetí 1 práce dle zadaných kritérií/
písemné práce /v každém pololetí-1 test-opakování probrané látky/
portfolio/podmínkou klasifikace vedení portfolia-kontrola minimálně 1x ročně/
Září
Měsíc
Tematické celky
Seznámení se základními metodami práce-využití
různých záznamů z četby, portfolio,stanovení cílů
Metody a formy
Vysvětlení principů
KM, přínos, jednotlivé
metody
Září
J. Orten- Elegie, deník
prezentace
audionahrávky
Říjen
Vybraní autoři a proudy světové literatury 2. poloviny 20.
Století
F. Dürenmatt- Fyzikové
Návštěva staré dámy
Porovnání děl
Říjen-listopad
Vybrané osobnosti české literatury od poloviny 20. století
do současnosti
J. Seifert – Maminka
J. Seifert- V hledáčku STB
Skácel -Smuténka
Listopadprosinec
prezentace
literární kroužky
Vennovy diagramy
myšlenková mapa
brainstorming
prezentace
myšlenková mapa,
volné psaní
Opakování
Česká literatura ve filmu a v rozhlasových adaptacích
K. Legátová-Jozova Hanule-Želary
Vzpomínky na K. Legátovou
film
skládankové učení
M. Viewegt-Báječná léta pod psa
Čtenářská beseda
Leden
Vybraní autoři světové literatury 2. poloviny 20. století
J. Prevert
Únor
literární interpretace
Vybrané osobnosti české literatury od poloviny 20. století
do současnosti
O. Pavel-Smrt krásných srnců
Kundera-Směšné lásky, Žert
Vennovy diagramy,
grafické organizéry
film
brainstorming
kostka
Březen
Duben
Vybrané osobnosti české a světové literatury od poloviny
20. století do současnosti
Lustig-Zpověď
I. M. Jirous- Magorovy labutí písně
film
13. komnatadokument
metoda V-D-CH
T. Williams-Kočka na rozpálené plechové střeše
film, analýza postavygrafický organizér
Duben
V. Havel- Odcházení, Audience
Občan Havel
tabulka postav
alfabox
audionahrávka
průběžně
Divadelní a filmové představení
/ dle aktuální nabídky /
Besedy o knihách
Download

Literární seminář dvouletý.pdf