+
Main topic:
Daňová uznatelnost ročních odměn
IB.Service Czech Republic – č. 4 (červenec 2011)
Obsah
DAŇOVÁ UZNATELNOST ROČNÍCH ODMĚN
2
ARCHIVACE DOKLADŮ A ZÁKONNÉ LHŮTY
4
Z PRÁVNÍ OBLASTI
6
OPRAVNÉ DAŇOVÉ DOKLADY
7
DAŇOVÝ KALENDÁŘ
9
IB. GROUP OFFICES
10
1
IB.Service
Daňová uznatelnost ročních odměn
Judikát Nejvyššího správního soudu
k daňové uznatelnosti ročních
odměn
Ing. Hana Tomcová
IB Grant Thornton
Na Bojišti 18
CZ-120 00 Praha 2
T +420 296 152 111
F +420 296 181 483
E [email protected]
Nejvyšší správní soud vydal dne 31. března
2011 rozsudek týkající se daňové uznatelnosti
ročních odměn zaměstnancům zaúčtovaných
prostřednictvím dohadných účtů pasivních.
Proti tomuto rozsudku nejsou přípustné
žádné opravné prostředky.
V odůvodnění k tomuto rozsudku se uvádí,
že při posuzování každého případu je třeba
vycházet z toho, jak byly upraveny podmínky
vzniku nároku na fakultativní odměnu.
Tyto roční odměny (13. platy, bonusy apod.),
vyplácené v následujícím účetním období,
můžeme rozdělit do 3 základních skupin:
1)
nárok na odměnu je stanoven v pracovní
smlouvě jednoznačnou částkou (např.
jeden měsíční plat) a není podmíněn
splněním jiných podmínek
- účtuje se prostřednictvím dohadných
účtů pasivních a mzdový náklad je
daňově uznatelným nákladem (náklad
na sociální a zdravotní pojištění je
daňově uznatelným nákladem pouze
v případě, že bylo sociální a zdravotní
pojištění zaplaceno nejpozději
do konce měsíce následujícího
po uplynutí zdaňovacího období,
tzn. v tomto případě do 31. 1.
následujícího roku)
2)
nárok na odměnu je stanoven v pracovní
smlouvě, ale je podmíněn splněním
určitých podmínek (např. schválením
vedoucího pracovníka, výší hospodářského výsledku, schválením hospodářského výsledku valnou hromadou,
ověřením účetní závěrky auditorem
apod.). V tomto případě jsou mzdové
náklady na tuto odměnu daňově
uznatelné v tom roce, kdy došlo
ke splnění všech podmínek stanovených
pro vznik nároku na tuto odměnu.
-
-
pokud došlo ke splnění všech
podmínek lze účtovat prostřednictvím
dohadných účtů pasivních a náklad
je daňově uznatelný
pokud nedošlo ke splnění všech
podmínek je vhodné účtovat
prostřednictvím rezerv, aby byl
zachován účetní akruální princip
2
Příklad 1:
Roční odměna je podmíněna schválením
jednatelem. Jednatel roční odměny schválí
v prosinci příslušného roku.
Lze účtovat prostřednictvím dohadných účtů
pasivních a mzdový náklad je daňově
uznatelným nákladem v příslušném roce.
Příklad 2:
Roční odměna je podmíněna hospodářským
výsledkem a jeho schválením.
Tato podmínka může být vždy splněna až
v následujícím roce a proto je v příslušném
roce na tyto náklady tvořena rezerva (akruální
princip), jejíž tvorba je daňově neuznatelným
nákladem. Daňovým nákladem se tato
odměna stane až v následujícím roce, kdy
je tato odměna schválena.
3)
nárok na odměnu není stanoven
v pracovní smlouvě
-
nárok byl schválen v příslušném roce:
účtování prostřednictvím dohadných
účtů pasivních
nárok byl schválen v následujícím
roce: účtování prostřednictvím rezerv
3
IB.Service
Archivace dokladů a zákonné lhůty
Archivace dokladů a zákonné lhůty
Ing. Andrea Kotková
Archivaci dokladů upravuje obecně více
předpisů. Základním členěním je archivace
z hlediska daňového a z hlediska účetního.
IB Grant Thornton
Na Bojišti 18
CZ-120 00 Praha 2
T +420 296 152 111
F +420 296 181 483
E [email protected]
A) Úschova dokladů z hlediska
daňových předpisů
Z hlediska daňových předpisů pro úschovu
dokladů je pro daně přímé i nepřímé rozhodující lhůta pro vyměření daně. V této lhůtě
může správce daně vyhlásit kontrolu a požadovat předložení účetnictví a dalších dokladů,
na základě kterých byla stanovena daň.
Obecně lhůta pro vyměření daně je 3 roky.
Lhůta začíná dnem, kdy uplynula lhůta
pro podání řádného přiznání (nebo kdy se
stala daň splatnou u daní, kdy není povinnost
podat daňové přiznání).
Příklad: Přiznání k dani příjmů právnických osob
za rok 2011 musí být podáno nejpozději
do 01.07.2012 (pokud má společnost povinnost
ověření účetní závěrky auditorem nebo pokud
přiznání podává na základě plné moci daňový
poradce), tzn. v tomto případě lhůta pro doměření
daně končí 01.07.2015.
Základní lhůta pro stanovení daně se
prodlužuje o 1 rok, pokud v posledních 12
měsících před uplynutím dosavadní lhůty
došlo např. k podání dodatečného přiznání.
Lhůta také může být počítána znovu od začátku, a to v případě, kdy před uplynutím lhůty
pro stanovení daně zahájil správce daně
daňovou kontrolu. Prvním dnem nového
začátku lhůty bude v tomto případě den
zahájení daňové kontroly.
Lhůta pro stanovení daně končí nejpozději
uplynutím 10 let od jejího původního počátku,
tj. od posledního dne lhůty pro podání
daňového přiznání nebo ode dne splatnosti
daně, u které nevzniká povinnost podat
daňové přiznání.
•
Úschova dokladů pro účely daně
z příjmů
Výše uvedená obecná lhůta může být ještě
modifikována v následujících případech:
-
-
-
pokud byla poplatníkovi poskytnuta
investiční pobídka formou slevy na dani
(lhůta končí se lhůtou za období, v němž
uplynula lhůta pro uplatnění nároku
na slevu na dani)
pokud poplatník uplatňuje daňové ztráty
z minulých let (lhůta končí se lhůtou
za poslední zdaňovací období, za které
lze daňovou ztrátu nebo její část uplatnit)
pokud poplatník nesplní podmínky
pro uplatnění nájemného jako daňově
účinný náklad u finančního leasingu
(lhůty pro doměření daně počínají běžet
od konce kalendářního roku, v němž bylo
možno poprvé ověřit splnění těchto
zákonných podmínek).
4
•
Úschova dokladů pro účely DPH
Pro účely DPH je plátce DPH povinen
uchovávat všechny daňové doklady nejméně
po dobu 10 let od konce zdaňovacího období,
ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění
nebo plnění osvobozené s nárokem
na odpočet daně.
Daňové doklady v písemné formě lze převést
do elektronické podoby a uchovávat je pouze
v této podobě, pokud je takto převedený
daňový doklad opatřen zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou
značkou osoby odpovědné za jejich převod.
Účetní záznamy týkající se nezaplacených
pohledávek a nesplněných závazků musí být
uschovány do konce roku následujícího
po roce, v němž došlo k jejich zaplacení
nebo splnění.
Závěrem je důležité upozornit, že povinnosti
spojené s uchováním dokladů přechází
na právního nástupce, případně likvidátora
nebo správce konkurzní podstaty. V případě
zániku účetní jednotky je tato povinna zajistit
všechny povinnosti spojené s uschováním
dokladů a o způsobu zajištění informovat
státní archív.
Shrnutí
B) Úschova účetních záznamů
Účetní jednotky jsou povinny uchovávat:
-
účetní závěrky a výroční zprávy po dobu
10 let počínajících koncem účetního
období, kterého se týkají,
účetní doklady, účetní knihy, odpisové
plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh
a účetní záznamy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého
se týkají.
Pokud však tyto doklady a účetní záznamy
byly použity pro účely daňového řízení,
trestního řízení, pro účely sociální zabezpeččení, veřejného zdravotního pojištění,
pro účely ochrany autorských práv aj.,
je povinnost uchovávat účetní záznamy
i po uplynutí pětileté lhůty.
Účetní doklady a účetní záznamy, které se
týkají záručních lhůt a reklamačních řízení
musí být uschovány po dobu, po kterou lhůty
nebo reklamace trvají.
V tabulce jsou uvedeny jednotlivé druhy
dokladů a záznamů s obecnou lhůtou
pro skladování:
Druh dokladu
mzdové listy, účetní záznamy o
údajích potřebných pro účely
důchodového pojištění
daňové doklady rozhodné pro
stanovení daně (DPH)
účetní závěrka, výroční zpráva
účetní záznamy o údajích potřebných
pro stanovení a odvod pojistného
účetní záznamy, účetní doklady,
účetní knihy, odpisové plány,
inventurní soupisy, účtový rozvrh,
přehledy, účetní záznamy, kterými
účetní jednotky dokládají vedení
účetnictví
doklady pro stanovení daně z příjmů
Doba skladování
30
10
10
10
5
3,5 - 9,5 *)
*) Lhůta může být prodloužena viz. bod A textu.
5
IB.Service
Z právní oblasti
Z právní oblasti
Stručně bychom Vás chtěli informovat o aktuálním dění
v oblasti práva.
1) Vláda České republiky schválila novou úpravu
soukromého práva, a to v podobě návrhu nového
občanského zákoníku, návrhu zákona o obchodních
korporacích a návrhu zákona o mezinárodním právu
soukromém. Současně byla také vládou schválena
novela zákona o rozhodčím řízení. Návrhy by se měla
dále zabývat poslanecká sněmovna.
2) Vláda České republiky odeslala do připomínkového
řízení paragrafové znění návrhu zákona o důchodovém
spoření a návrh zákona o doplňkovém penzijním
spoření. K oběma materiálům bylo možné se vyjádřit
do 20. června 2011, přičemž účelem obou návrhů je
provedení očekávané a vládou avizované důchodové
reformy. Jejím cílem by pak mělo být dosažení
dlouhodobé fiskální udržitelnosti systému a zároveň
posílení kapitálové složky jako zdroje důchodů.
3) V minulých dnech nabyla účinnosti nová právní
úprava v oblasti nájemního bydlení v občanském
zákoníku. Cílem ustanovení je upravit pravidla
pro dosažení změny nájemného. Účinná právní úprava
stanovuje, že v případě nedohody mezi nájemníkem
a pronajímatelem o nové výši nájemného v souvislosti
s deregulací výše nájemného se po uplynutí 3 měsíců
od neúspěšného pokusu o dohodu může kterákoliv
ze stran obrátit na soud s návrhem na určení nájemného
obvyklého.
Mgr. Zuzana Bačková
IB Grant Thornton
Na Bojišti 18
CZ-120 00 Praha 2
T +420 296 152 111
F +420 296 181 483
E [email protected]
Vyrovnání rozdílu se pak vztáhne zpětně
ke dni podání návrhu soudu. Ministerstvo
pro místní rozvoj v této souvislosti zpřístupnilo
na svých internetových stránkách nezávaznou
informační databázi o nájemném pod názvem
„Mapa nájemného“, jejímž cílem je poskytnout
nájemníkům i pronajímatelům orientační
informace a předejít tak soudním sporům.
4) Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích a další
související zákony, který přináší především změny
do oblasti výše soudních poplatků a také do oblasti
možnosti osvobození od poplatku či vrácení soudního
poplatku, byl po původním zamítnutí ze strany Senátu
Parlamentu ČR schválen poslaneckou sněmovnou
a dne 23.6.2011 doručen prezidentovi k podepsání.
6
IB.Service
Opravné daňové doklady
Opravné daňové doklady versus daňové
dobropisy a vrubopisy
Od 01.04.2011 nezná zákon o dani z přidané
hodnoty termíny daňový dobropis a daňový vrubopis,
místo těchto termínů byl zaveden jednotný pojem
„opravný daňový doklad“.
Často nám kladete dotazy, zda skutečnost, že je
nadále používán název daňový dobropis, má
za následek neplatnost dokladu.
Zákon o dani z přidané hodnoty v § 45 vymezuje,
jaké jsou povinné náležitosti opravného daňového
dokladu, kterým se opravuje základ daně a výše daně.
Samotný název povinnou náležitostí není. Domníváme
se proto, že pokud bude na dokladu uveden termín
daňový dobropis místo označení opravný daňový
doklad, nemůže to mít za následek neplatnost
daňového dokladu. Důležité je, aby tento dobropis
obsahoval náležitosti vymezené v § 45.
Ing. Monika Chvalová
IB Grant Thornton
Na Bojišti 18
CZ-120 00 Praha 2
T +420 296 152 111
F +420 296 181 483
E [email protected]
Sazba daně z přidané hodnoty
V Poslanecké sněmovně parlamentu ČR je
projednávána novela zákona o dani z přidané
hodnoty, kterou se mění sazba daně z přidané
hodnoty.
Od 01.01.2012 by se snížená sazba měla zvýšit
na 14 %, od 01.01.2013 by dle návrhu mělo dojít
ke sjednocení obou sazeb na 17,5 %. Novela je
momentálně ve druhém čtení.
7
IB.Service
Vážení klienti a obchodní partneři,
rádi bychom Vás touto cestou informovali, že naše kanceláře v Praze a Brně
budou v letním období od 01. července do 31. srpna 2011 v provozu následovně:
- pondělí až čtvrtek od 8,00h do 17,00h, v pátek od 8,00h do 16,00h Přejeme Vám příjemné léto.
IB Grant Thornton Consulting s.r.o.
IB Grant Thornton Audit s.r.o.
8
IB Service
Daňový kalendář
Červenec 2011
Srpen 2011
1. 7. – pátek
daň z příjmů
- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok
2010, má-li poplatník povinný audit nebo mu
přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
1. 8. - pondělí
daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za červen 2011
11. 7. – pondělí
spotřební daň
- splatnost daně za květen 2011
(mimo spotřební daň z lihu)
9. 8. - úterý
spotřební daň
- splatnost daně za červen 2011
(mimo spotřební daň z lihu)
15. 7. - pátek
silniční daň
- záloha na daň za 2. čtvrtletí 2011
22. 8. - pondělí
daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a z funkčních požitků
20. 7. - středa
daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a z funkčních požitků
24. 8. - středa
spotřební daň
- splatnost daně za červen 2011
(pouze spotřební daň z lihu)
25. 7. - pondělí
spotřební daň
- splatnost daně za květen 2011
(pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za červen 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení
spotřební daně z topných olejů, zelené nafty
a ostatních (technických) benzinů za červen 2011
(pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí
a za červen 2011
- souhrnné hlášení za červen 2011
a 2. čtvrtletí 2011
energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu,
pevných paliv a elektřiny za červen 2011
25. 8. - čtvrtek
spotřební daň
- daňové přiznání za červenec 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení
spotřební daně z topných olejů, zelené nafty
a ostatních (technických) benzinů
za červenec 2011 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za červenec 2011
- souhrnné hlášení za červenec 2011
energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu,
pevných paliv a elektřiny za červenec 2011
31. 8. - středa
daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za červenec 2011
daň z nemovitostí
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující
zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než
5 000 Kč)
9
Další informace
IB. Group offices
AUSTRIA (Vienna)
Wilfried Serles, T +43 1 505 43 13-0
IB Interbilanz
Schönbrunner Straße 222-228
Stiege 1/7. Stock
A-1120 Wien
T +43 1 505 43 13-0, F +43 1 505 43 13-2013
E [email protected]
CROATIA (Zagreb)
Renata Benović, T +385 1 272 06-59
Marco Egger, T +385 1 272 06-40
IB Interbilanz savjetovanje d.o.o.
IB Interbilanz revizija d.o.o.
Ulica grada Vukovara 284, HR-10 000 Zagreb
T +385 1 272 06-40, F +385 1 272 06-60
E [email protected]
MMag. Roland Teufel, T +43 1 505 43 13-0
Mag. Andreas Röthlin, T +43 1 505 43 13-0
IB Interbilanz Hübner
Schönbrunner Straße 222-228
Stiege 1/7. Stock
A-1120 Wien
T +43 1 505 43 13-0, F +43 1 505 43 13-2013
E [email protected]
CZECH REPUBLIC (Prague/Brno)
Helmut Hetlinger, T +420 296 152 111
Michal Kováč, T +420 296 152 252
Olga Krnáčová, T +420 296 152 246
IB Grant Thornton
Na Bojišti 18, CZ-120 00 Praha 2
T +420 296 152 111, F +420 296 181 483
E [email protected]
IB Grant Thornton
Pekařská 7, CZ-602 00 Brno
T +420 543 425 711, F +420 543 425 777
E [email protected]
HUNGARY (Budapest/Győr)
Waltraud Körbler, T +36 1 455 2000
IB Grant Thornton
Vámház krt. 13., H-1093 Budapest
T +36 1 455 2000, F +36 1 455 2040
E [email protected]
IB Grant Thornton
Fehérvári út 75, H-9028 Győr
T +36 96 510 120, F +36 96 510 139
E [email protected]
SERBIA (Belgrade)
Marco Egger, T +381 11 655 70 44
IB Interbilanz
Milutina Milankovica 136a
11070 Novi Beograd
T +381 11 655 70 44, F +381 11 6693 999
E [email protected]
SLOVAKIA (Bratislava)
Wilfried Serles, T+421 2 593 004-00
IB Grant Thornton
Panská 14, SK-811 01 Bratislava
T +421 2 593 004-00, F +421 2 593 004-10
E [email protected]
SLOVENIA (Ljubljana)
Marco Egger, T +386 1 434 18 00
Katja Pogac, T + 386 1 434 18 00
Klara Vovk-Zavec, T +386 1 434 18 00
IB Interbilanz
Linhartova 11a, SI-1000 Ljubljana
T +386 1 434 18 00, F +386 1 434 18 10
E [email protected]
UKRAINE (Kyiv)
Wilfried Serles, T +380 44 586 42 95
IB Interbilanz Consulting LLC
IB Interbilanz Audit LLC
Yaroslavskaya Str. 6, UA-04071 Kyiv
T +380 44 586 42 95, F +380 44 586 42 99
E [email protected]
10
Download

Daňová uznatelnost ročních odměn