+
Main topic:
IFRS pro malé a střední podniky
IB.Service Czech Republic – Srpen 2010
Inhalt
IFRS PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (SME)
2
DPH OD 1. 1. 2011
6
ZMĚNY V DPH OD R. 2013
9
VOZIDLA K SOUKROMÝM ÚČELŮM
10
DAŇOVÝ KALENDÁŘ
11
IB. GROUP OFFICES
12
IB.Service
IFRS for SME
IFRS pro malé a střední podniky
Mezinárodní standard účetního výkaznictví
pro malé a střední podniky - International
Financial Reporting Standard („IFRS for
SMEs“) představuje zjednodušenou verzi
„úplných” standardů IFRS, uzpůsobenou
potřebám soukromých společností.
Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB)
vydala tento standard dne 9. července 2009.
IFRS pro malé a střední podniky má potenciál
zásadně změnit a harmonizovat výkaznictví
soukromých společností po celém světě.
Proč IASB tento standard vydala?
Stručná odpověď zní, aby uspokojila poptávku.
„Úplné” IFRS byly koncipovány především
pro veřejně obchodované společnosti.
V současnosti je u těchto společností používání
standardů vycházejících z IFRS požadováno
nebo povoleno ve více než 100 státech světa.
Společností v soukromém vlastnictví je ale
ve skutečnosti nesrovnatelně více, než veřejně
obchodovaných. Velké množství těchto
soukromých společností po celém světě
připravuje účetní závěrky dle lokálních
účetních předpisů.
Nyní, poprvé v historii, je zde mezinárodně
uznávaný rámec účetního výkaznictví pro malé
a střední podniky. Cílem tohoto standardu
je umožnit externím uživatelům (financujícím
osobám) posuzovat výsledky podniku
a činit rozhodnutí na srovnatelné bázi.
Dalším důvodem pro vydání „IFRS for SMEs“
byla snaha ulevit malým a středním podnikům
a snížit nepřiměřené náklady na jejich účetní
výkaznictví.
Pro koho je IFRS pro malé
a střední podniky určen?
Termín „malý a střední podnik“ je poněkud
zavádějící. Použití „IFRS for SMEs“ totiž
nevychází z kritéria velikosti.
IFRS pro malé a střední podniky nabyl
účinnosti okamžitě datem vydání.
Rozhodnutí o tom, kdo bude povinen nebo
bude moci tento standard použít, je nicméně
v kompetenci jednotlivých států – standard
jako takový se touto otázkou nezabývá.
Mag. Helmut Hetlinger
Managing Partner
IB Grant Thornton
Consulting s.r.o.
Malé a střední podniky se definují jako podniky,
Na Bojišti 18
které předkládají účetní závěrku externím
120 00 Praha 2
uživatelům ke všeobecným účelům a nejsou
Czech Republic
přitom předmětem veřejného zájmu.
Společnost je předmětem veřejného zájmu
pokud:
•
T +420 296 152 111
F +420 296 181 483
E h.hetlinger
@ib-gtpraha.cz
předkládá účetní závěrku Komisi
pro cenné papíry nebo jiné podobné
instituci a její dluhové nebo kapitálové
nástroje jsou obchodovány na veřejném
kapitálovém trhu;
nebo
•
má ve správě aktiva patřící široké
skupině externích subjektů
(jedná se např. o banky,
pojišťovny, investiční fondy).
„IFRS for SMEs“ je samostatným standardem
nezávislým na „úplných“ IFRS a může být přijat
v jakékoli jurisdikci bez ohledu na to,
zda již přijala „úplné IFRS“.
Očekává se, že přibližně 99% soukromých
společností na světě bude spadat pod
„IFRS for SMEs“.
2
Jak „IFRS for SMEs“ vypadá?
„IFRS for SMEs“ je samostatným
standardem s cca 230 stranami textu,
jehož principy vycházejí z „úplných“ IFRS.
Celá řada principů vykazování a oceňování
aktiv, pasiv, nákladů a výnosů byla
zjednodušena. Témata, která se malých
a středních podniků netýkají, byla zcela
vypuštěna a počet požadavků na zveřejnění
byl výrazně redukován. Standard bude
v budoucnu novelizován každé tři roky tak,
aby co nejlépe vyhovoval potřebám účetních
jednotek a uživatelů, kterým bude účetní
závěrka dle „IFRS for SMEs“ předkládána.
Porovnání „IFRS for SMEs“
a „úplných“ IFRS
Úplné IFRS
Číslovány dle standardu
Přibližně 3.000 požadavků na zveřejnění
Přibližně 2.800 stran
Novelizovány několikrát za rok
IFRS for SMEs
Uspořádán do tematických kapitol
(např. zásoby)
Přibližně 300 požadavků na zveřejnění
Méně než 230 stran
Novelizace každé 3 roky
Jaká zjednodušení „IFRS for SMEs“
přináší?
„IFRS for SMEs“ obsahuje skutečně velké
množství zjednodušení. Standard je snáze
pochopitelný a aplikovatelný a výrazně ubylo
také požadavků na zveřejnění (dat závěrky)
při vypracování účetní závěrky.
Některá témata, která se netýkají malých
a středních podniků, byla zcela vypuštěna.
„IFRS for SMEs“
Vypuštěná témata:
•
•
•
•
•
Vykazování podle segmentů
Mezitímní účetní výkaznictví
Zisk na akcii
Pojištění
Aktiva držená k prodeji
V „IFRS for SMEs“ jsou v mnoha případech
vypuštěny alternativní metody ocenění a jsou
uváděny pouze zjednodušené metody ocenění.
Narozdíl od „úplných“ IFRS je součástí
„IFRS for SMEs“ také vzorová účetní závěrka
a seznam požadavků na zveřejnění
(dat závěrky).
Porovnáme-li 300 požadavků na zveřejnění
(dat závěrky) dle „IFRS for SMEs“
s 3.000 požadavky dle „úplných“ IFRS,
je zřejmé výrazné zjednodušení.
3
Níže jsou uvedeny nejvýznamnější zjednodušení metod odhadu a ocenění dle „IFRS for SMEs“:
Oblast
Úplné IFRS
IFRS for SMEs
Goodwill
•
Goodwill se neodepisuje,
impairment test
•
Goodwill se odepisuje
(doba životnosti 10 let, v případech,
kdy není možné provést spolehlivý
odhad).
•
Test na snížení hodnoty
požadován pouze v případech,
kdy existují indikátory snížení
hodnoty.
Výzkum a vývoj
•
Náklady na výzkum
a vývoj je možné aktivovat při
splnění šesti specifických kritérií.
•
Veškeré náklady na výzkum
a vývoj jsou účtovány přímo
do nákladů.
Finanční nástroje
•
4 kategorie finančních
nástrojů
•
2 kategorie
(amortised cost/ fair value
through profit and loss)
•
Zajišťovací účetnictví je
umožněno při splnění požadavků
na dokumentaci a efektivnost.
Více než 100 stran
detailních prováděcích instrukcí.
Finanční náklady
•
Výrazné zjednodušení
pravidla pro zajišťovací účetnictví/
Hedge Accounting.
•
Náklady přímo přiřaditelné •
Veškeré náklady jsou
k nákupu, vý stavbě nebo výrobě
účtovány přímo do nákladů.
kvalifikovaného aktiva jsou
aktivovány.
•
Odlišení obecných
a účelových nákladů.
•
Aktivovaná částka
obecných nákladů je určena
pomocí průměrných nákladů
z půjček, které nejsou splaceny
během období, s výjimkou
částky účelového úvěru.
Proč by státy měly usilovat o zavedení
„IFRS for SMEs“?
Očekává se, že zavedení „IFRS for SMEs“
a zjednodušení z něj vyplývající přivítají zejména
v zemích, kde je používání „úplných“ IFRS
vyžadováno u všech společností, jak
obchodovaných tak neobchodovaných.
V mnoha zemích je používání „úplných“ IFRS
umožněno také některým neobchodovaným
společnostem. Také v těchto případech
by zavedení „IFRS for SMEs“ představovalo
značné zjednodušení.
Rozdělení zisku
•
v zemích, ve kterých je zisk k rozdělení
počítán z účetního zisku, bude třeba
zohlednit dopady změn vyplývajících
ze zavedení „IFRS for SMEs“,
•
například: přiřazení ztrát (defined benefit
pension plans) nebo efekt položek,
u nichž je změna tržní hodnoty
účtována do hospodářského vý sledku,
Daně
V zemích, které dosud nezavedly „úplné“
IFRS u všech neobchodovaných společností,
by používání „IFRS for SMEs“ mohlo být
jednodušší, než účtování dle lokálních účetních
předpisů a mohlo by tak přilákat zahraniční kapitál.
Zavedení standardu nebude výhodné pouze
pro soukromé společnosti. Mnoho veřejně
obchodovaných společností má dceřiné společnosti,
které připravují samostatné účetní závěrky. Tyto
mateřské společnosti aplikují „úplné“ IFRS na
skupinové úrovni, ale na úrovni dceřiných
společností musí vyhovět specifikům národních
účetních standardů. „IFRS for SMEs“ nabízí
možnost, jak harmonizovat výkaznictví dceřiných
společností na principech vycházejících z „úplných“
IFRS, ovšem ve zjednodušeném formátu.
Kdy a jakým způsobem ovlivní
„IFRS for SMEs“ mé podnikání?
Záleží na tom, kde má účetní jednotka sídlo
a jaký mi účetními předpisy se v současné době řídí.
V následujících měsících budou jednotlivé státy
nový standard posuzovat, diskutovat s odborníky
a budou rozhodovat o tom, zda a od kdy bude
standard zaveden.
Nový standard s sebou přinese novou terminologii
a nutnost změn v informačních systémech. Přechod
z národních účetních standardů na „IFRS for SMEs“
může mít dopad na fungování společností zejména
v následujících oblastech:
•
v některých zemích bude mít přechod
na „IFRS for SMEs“ také daňové dopady.
V těchto případech bude nutné věnovat
pozornost zejména úhradám daní
a budoucímu daňovému plánování,
Závazky z půjček
•
pozornost bude nutné věnovat také
závazkům z půjček a dalším ujednáním
s věřiteli.
Bude třeba přechod na nový standard důkladně
naplánovat a získat informace ke srovnatelným
položkám účetní závěrky i data potřebná
pro sestavení otevírací rozvahy na začátku
prvního srovnatelného období.
Co bude dál? Co mohu nyní udělat?
Lze doporučit zapojení do odborných diskusí
o zavedení IFRS pro malé a střední podniky.
„IFRS for SMEs“ má potenciál změnit způsob,
jaký m malé a střední podniky připravují své
účetní závěrky a nabízejí jedinečnou možnost,
jak vytvořit standardizovaný účetní rámec
pro tento typ společností.
Je jasné, že přechod z jednoho systému
na druhý nebude zadarmo. Přednosti nového
standardu jsou ale zřejmé a u mnoha společností
téměř jistě převáží nad krátkodobými negativními
dopady. I proto je nutné, aby se malé a střední
podniky /SMS/ zapojily do odborných diskusí
při zavádění nového standardu
5
IB.Service
DPH od 1. 1. 2011
DPH od 1. 1. 2011
Změny v oblasti nároku na odpočet
Ministerstvo financí připravuje novelu
zákona o DPH, která by měla vstoupit
v platnost od 1.1.2011. V novele dojde
v řadě oblastí k významným změnám.
Důvodem pro návrh novely je zohlednit
úpravy reagující na zkušenosti a potřeby
praxe, transpozice Směrnic EU a dále
opatření k zamezení daňových podvodů
v oblasti DPH. Vzhledem ke skutečnosti,
že novela byla zatím Ministerstvem financí
předložena k připomínkovému řízení, je
možné, že některé z níže uvedených změn
nebudou nakonec schváleny nebo budou
v novele zapracovány v pozměněné podobě.
Osoba povinná k dani nebude mít nárok
na odpočet u dlouhodobého hmotného
majetku vymezeného v § 78 odst. 2
Zákona o DPH, pokud jej bude používat
i pro účely nesouvisející s ekonomickou
činností (například poskytnutí vozidla
zaměstnanci k soukromému použití).
Nově nebude možné uplatnit celý nárok
na odpočet a následně odvést DPH z částky
odpovídající soukromému použití majetku.
Bude zaveden tzv. poměrový koeficient
(§75 zákona), kterým se bude krátit nárok
na odpočet už při pořízení majetku.
Mezi hlavní navrhované změny patří:
Nově je také definována „daň na vstupu“
jako daň uplatněná podle zákona o DPH.
Znamená to, že nárok na odpočet bude
možné uplatnit jen ve vý ši správné sazby daně
(nikoli ve výši daně uvedené na dokladu).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Změny v oblasti nároku na odpočet
Ručení za daň
Režim přenesení daňové povinnosti
Změna místa plnění u kulturních,
sportovních, vzdělávacích služeb,
veletrhů a vý stav
Oprava základu daně a opravný
daňový doklad
Oprava DPH u pohledávek
v insolvenčním řízení
Možnost zdanění osvobozeného
dodání nemovitosti
Změna ve výpočtu úpravy
odpočtu daně
Sankce za nesplnění registrační
povinnosti
Ing. Ondřej Štedrý
IB Grant Thornton
Na Bojišti 18
CZ-120 00 Praha 2
T +420 296 152 111
F +420 296 181 483
E [email protected]
Nárok na odpočet bude možné uplatnit
až tehdy, bude-li mít plátce daňový doklad
k dispozici.
V případě, že daňový doklad neobsahuje
zákonné náležitosti, lze nárok prokázat jiným
způsobem. To však nebude platit v případě,
že daňový doklad nebude obsahovat
skutečnosti rozhodné pro výpočet daně
nebo DIČ.
6
Ručení za daň
Jedním z nových opatření je implementace
článku 205 Směrnice o DPH. Je navrhováno,
aby při splnění určitých podmínek ručil
odběratel za DPH, které dodavatel při
transakci mezi dvěma tuzemskými subjekty
záměrně neodvedl.
Zákon definuje dvě podmínky, při jejichž
splnění může být institut ručení uplatněn.
První z nich je okolnost, že odběratel věděl
či mohl vědět, že daň nebude úmyslně
zaplacena, dodavatel se úmyslně dostal
do postavení, kdy daň nemůže zaplatit
nebo že dojde ke zkrácení daně.
Druhou podmínkou je situace, kdy se
úplata bez ekonomického opodstatnění
zjevně odchyluje od obvyklé ceny.
Režim přenesení daňové povinnosti
V souladu s článkem 199 Směrnice o DPH
jsou do zákona zavedena ustanovení, která
stanoví, že v případě vyjmenovaných plnění
je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň
podnikatel - příjemce plnění (tj. jako
v systému reverse charge u plnění přijatých
z EU). Smyslem tohoto ustanovení
je zabránit daňovým únikům. Jedná se
o tato plnění:
•
•
•
Změna místa plnění u kulturních,
sportovních, vzdělávacích služeb,
veletrhů a výstav
V současnosti je místem plnění místo,
kde se akce skutečně koná.
Nově bude toto pravidlo platit pouze
u dodání služby podnikatelem konečnému
spotřebiteli. U dodání služeb podnikatelem
dalšímu podnikateli bude pro vstupné platit
stávající pravidlo a pro organizátorské činnosti
pravidlo základní, tj. že místem plnění je
místo, kde je registrován příjemce služby.
Oprava základu daně a opravný
daňový doklad
Bude povinnost opravit základ daně i
v případě jeho snížení. Může to mít dopad
např. na poskytování finančních bonusů,
které se váží k v minulosti odebranému zboží.
Zaniká pojem daňový dobropis a vrubopis,
bude se používat opravný daňový doklad.
Opravit daň bude moci i neplátce, pokud
ji uvedl na dokladu (viz §43 odst. 3 novely
zákona). Příjemce plnění podá dodatečné
přiznání.
dodání šrotu a odpadu,
včetně jeho zpracování
obchodování s povolenkami
na emise skleníkových plynů
poskytnutí stavebních nebo
montážních prací
V zákoně je dále uveden §92f, který ukládá
použití tohoto režimu také při dodání benzínu
či nafty v množství vyšším než 1.500l na jednu
dodávku. Vzhledem k tomu, že Směrnice
o DPH zavedení tohoto režimu u benzínu a
nafty neumožňuje, žádá ČR o udělení výjimky.
Pokud výjimka nebude povolena, bude toto
ustanovení ze zákona vypuštěno.
7
Oprava DPH u pohledávek
v insolvenčním řízení
Možnost zdanění osvobozeného dodání
nemovitosti
V případě, kdy plátce dodá plnění odběrateli,
u kterého je zahájeno insolvenční řízení, bude
tento plátce oprávněn provést opravu výše
daně na výstupu z hodnoty zjištěné
pohledávky.
Plátce se bude moci rozhodnout, že uplatní
DPH na výstupu při převodu nemovitosti,
který je jinak osvobozen od daně bez nároku
na odpočet.
V případě splnění následujících zákonných
podmínek:
•
insolvenční soud rozhodl
o způsobu řešení úpadku
•
věřitel včas přihlásil svojí pohledávku
•
věřitel a dlužník nejsou osobami
kapitálově spojenými, blízkými
ani spolu nepodnikají ve sdružení
•
věřitel dlužníkovi doručil daňový
doklad,
provede věřitel opravu daně na vý stupu a
dlužník je povinen snížit svoji daň na vstupu
o částku daně opravenou věřitelem.
Převod nemovitostí však bude zdanitelným
plněním podléhajícím dani na vý stupu vždy,
pokud plátce uplatní u přijatých zdanitelných
plnění odpočet daně na vstupu.
Změna ve výpočtu úpravy odpočtu daně
Úprava odpočtu daně se bude provádět
ve vý ši jedné pětiny (resp. jedné desetiny
u pozemků, staveb a bytů) ze součinu daně
na vstupu a rozdílu mezi ukazateli nároku
na odpočet daně ke dni jeho pořízení
a ke dni provedení úpravy.
Vyrovnání odpočtu daně bude ze zákona
vypuštěno.
Sankce za nesplnění registrační povinnosti
V případě nesplnění registrační povinnosti
nebude stanovena náhrada ve vý ši 10%
z celkového souhrnu úplat jako doposud,
ale daň ve vý ši zákonné sazby ze souhrnu
úplat od doby, kdy se měl daňový subjekt
stát plátcem až do data účinnosti registrace
uvedené na rozhodnutí o registraci.
Gesamtsumme der Bezahlungen festgesetzt,
sondern die Steuer in Höhe des gesetzlichen
Satzes aus der Gesamtsumme der
Bezahlungen, von dem Zeitpunkt, zu dem
das Steuersubjekt zum Steuerzahler werden
sollte bis zum Datum der, im Beschluss
über die Registrierung angeführten Wirkung
der Registrierung.
8
IB.Service
Změny v DPH od r. 2013
Změny v DPH od roku 2013
Dne 22.7.2010 vyšla v Úředním věstníku Evropské unie
Směrnice Rady 2010/45/EU, kterou se mění směrnice
2006/112/ES o společném systému daně z přidané
hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace.
Členské státy jsou povinny přijmout tyto právní
předpisy resp. změnit své předpisy tak, aby souladu
s touto směrnicí bylo dosaženo do 31. prosince 2012.
Tyto předpisy se pak budou používat od 1. ledna 2013.
•
Nově budou moci členské státy
zavést volitelný režim hotovostního
účetnictví, kdy dodavatel daň
odvede až po přijetí platby za
zdanitelné plnění a bude mít nárok
na odpočet až v případě, kdy
za dodání zboží nebo poskytnutí
Ing. Ondřej Štedrý
služby zaplatí.
IB Grant Thornton
•
CZ-120 00 Praha 2
Za přemístění zboží do jiného
T +420 296 152 111
členského státu nebude považováno F +420 296 181 483
přemístění zboží za účelem ocenění E [email protected]
tohoto zboží, je-li poté zboží odesláno
této osobě zpět do členského státu,
odkud bylo původně odesláno. Osoba,
která přepravuje do jiného členského státu
zboží, které není považováno za přemístění
zboží do jiného členského státu (pro účely
spočívající v ocenění, práci na tomto zboží
nebo dočasném používání), však musí vést
seznam za tímto účelem přepraveného zboží.
•
Na roveň by měla být postavena elektronická
a papírová fakturace, bude možné využívání
jakéhokoli elektronického formátu. K on-line
fakturám by měl mít přístup členský stát,
ve kterém je usazena osoba povinná k dani
i členský stát, kde je daň splatná.
•
Směrnice přináší nová ustanovení týkající se
souhrnných faktur, zjednodušených faktur,
vystavování faktur pořizovatelem nebo
příjemcem, povinných údajů na fakturách,
věrohodnosti původu a neporušitelnosti
obsahu faktur.
Na Bojišti 18
Nová směrnice přináší následující zásadní změny:
•
V případě dodávání zboží mezi členskými státy,
které bude probíhat po dobu delší než jeden
kalendářní měsíc, se bude toto dodání
považovat za uskutečněné uplynutím každého
kalendářního měsíce, dokud dodávání neskončí.
•
V případě osvobozeného dodání zboží v rámci
EU a při poskytnutí služeb, u nichž je daň
povinen odvést příjemce, musí být faktura
vystavena nejpozději patnáctým dnem měsíce,
který následuje po měsíci, ve které se
uskutečnilo zdanitelné plnění. Daňová
povinnost při osvobozeném dodání zboží
v rámci EU a při pořízení zboží v rámci EU
vznikne vystavením faktury ev. uplynutím
lhůty, kdy měla být vystavena (15. den měsíce,
který následuje po měsíci, ve které se
uskutečnilo zdanitelné plnění)
•
Nově budou moci členské státy zavést volitelný
režim hotovostního účetnictví, kdy dodavatel
daň odvede až po přijetí platby za zdanitelné
plnění a bude mít nárok na odpočet
až v případě, kdy za dodání zboží
nebo poskytnutí služby zaplatí.
9
IB.Service
Vozidla k soukromý m účelům
Bezplatné poskytnutí vozidla
k soukromým účelům
V minulosti byly výkladové spory ohledně
daňové uznatelnosti daně z přidané hodnoty,
která musí být odvedena při bezplatném
užívání vozidla k soukromým účelům.
Jedná se o následující situaci:
Zaměstnavatel pořídí automobil,
uplatní nárok na odpočet DPH na vstupu
a toto vozidlo bezplatně poskytuje
zaměstnanci také k soukromým účelům.
Společnosti vzniká povinnost odvést daň
z přidané hodnoty na výstupu, a to v přiznání
k DPH za každé zdaňovací období, ve kterém
osobní automobil zaměstnanec použil pro účely
nesouvisející s ekonomickou činností
zaměstnavatele. Ministerstvo financí vyjádřilo
souhlasné stanovisko s názorem Komory
daňových poradců, že z tohoto titulu odvedená
daň z přidané hodnoty na vý stupu je výdajem
v souvislosti se zaměstnaneckým benefitem,
tj. daňově účinným nákladem.
Z hlediska daně z příjmů se jedná
u zaměstnance o zdanitelný příjem ve vý ši
1 % z pořizovací ceny vozidla (navý šené o daň
z přidané hodnoty) za každý kalendářní měsíc;
u společnosti se neuplatňuje režim poměrné vý še
nákladů (daňové náklady – např. formou odpisů
– jsou uplatněny v plné výši).
Ing. Monika Chvalová
IB Grant Thornton
Na Bojišti 18
CZ-120 00 Praha 2
T +420 296 152 111
F +420 296 181 483
E [email protected]
10
IB Service
Daňový kalendář
Srpen
Září
02. 08. 2010 - Pondělí
Daň z příjmů
Odvod daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně za červen 2010
09. 09. 2010 - Čtvrtek
Spotřební daň
Splatnost daně za červenec 2010
(mimo spotřební daň z lihu)
09. 08. 2010 – Pondělí
Spotřební daň
Splatnost daně za červen 2010
(mimo spotřební daň z lihu)
15. 09. 2010 – Středa
Daň z příjmů
Čtvrtletní záloha na daň
20. 08. 2010 - Pátek
Daň z příjmů
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh
na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků
24. 08. 2010 - Úterý
Spotřební daň
Splatnost daně za červen 2010
(pouze spotřební daň z lihu)
20. 09. 2010 – Pondělí
Daň z příjmů
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh
na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků
24. 09. 2010 – Pátek
Spotřební daň
Splatnost daně za červenec 2010
(pouze spotřební daň z lihu)
25. 08. 2010 – Středa
Spotřební daň
Daňové přiznání za červenec 2010
27. 09. 2010 - Pondělí
Spotřební daň
Daňové přiznání za srpen 2010
Daňové přiznání k uplatnění nároku
na vrácení spotřební daně z topných olejů,
zelené nafty a ostatních (technických)
benzinů za červenec 2010 (pokud
vznikl nárok)
Daňové přiznání k uplatnění nároku
na vrácení spotřební daně z topných olejů,
zelené nafty a ostatních (technických)
benzinů za srpen 2010 (pokud
vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty
Daňové přiznání a daň za červenec 2010
– souhrnné hlášení za červenec 2010
Daň z přidané hodnoty
Daňové přiznání a daň za srpen 2010
– souhrnné hlášení za srpen 2010
Energetické daně
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu,
pevných paliv a elektřiny za červenec 2010
Energetické daně
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu,
pevných paliv a elektřiny za srpen 2010
31. 08. 2010 – Úterý
Daň z příjmů
Odvod daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně za červenec 2010
Daň z nemovitostí
- splatnost 1. splátky daně (samostatně
hospodařící rolníci s daňovou povinností
vyšší než 5 000 Kč)
30. 09. 2010 - Čtvrtek
Daň z příjmů
Odvod daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně za srpen 2010
Ostatní informace
IB. Group offices
AUSTRIA (Vienna)
Wilfried Serles, T +43 1 505 43 13-0
IB Interbilanz
Schönbrunner Straße 222-228
Stiege 1/7. Stock
A-1120 Wien
T +43 1 505 43 13-0, F +43 1 505 43 13-2013
E [email protected]
MMag. Roland Teufel, T +43 1 505 43 13-0
Mag. Andreas Röthlin, T +43 1 505 43 13-0
IB Interbilanz Hübner
Schönbrunner Straße 222-228
Stiege 1/7. Stock
A-1120 Wien
T +43 1 811 75-863, F +43 1 811 75-18
E [email protected]
CROATIA (Zagreb)
Renata Benović, T +385 1 272 06-59
Marco Egger, T +43 1 505 43 13-18
IB Grant Thornton
Ulica grada Vukovara 284, HR-10 000 Zagreb
T +385 1 272 06-40, F +385 1 272 06-60
E [email protected]
CZECH REPUBLIC (Prague/Brno)
Helmut Hetlinger, T +420 296 152 111
Michal Kováč, T +420 296 152 252
Olga Krnáčová, T +420 296 152 246
IB Grant Thornton
Na Bojišti 18, CZ-120 00 Praha 2
T +420 296 152 111, F +420 296 181 483
E [email protected]
SERBIA (Belgrade)
Marco Egger, T 381 11 262 11 43
IB Interbilanz
Marsala Birjuzova 51a, RS -11 000 Beograd
T +381 11 262 11 43, F +381 11 262 58 58
E [email protected]
SLOVAKIA (Bratislava)
Viera Masaryková, T +421 2 593 004-14
Wilfried Serles, T+421 2 593 004-00
IB Grant Thornton
Panská 14, SK-811 01 Bratislava
T +421 2 593 004-00, F +421 2 593 004-10
E [email protected]
SLOVENIA (Ljubljana)
Marco Egger, T +386 1 43 41 800
Katja Pogac, T + 386 51 33 59 45
Sanja Relić, T +386 41 28 68 70
Klara Vovk-Zavec, T +386 1 43 41 800
IB Interbilanz
Linhartova 11a, SI-1000 Ljubljana
T +386 1 43 41 800, F +386 1 43 41 810
E [email protected]
UKRAINE (Kyiv)
Wolfgang Schmid, T +43 1 811 75-20
IB Interbilanz Consulting TOV
IB Interbilanz Audit TOV
Yaroslavskaya Str. 6, UA-04071 Kyiv
T +380 44 586 42 95, F +380 44 586 42 99
E [email protected]
IB Grant Thornton
Pekařská 7, CZ-602 00 Brno
T +420 543 425 711, F +420 543 425 777
E [email protected]
HUNGARY (Budapest/Győr)
Waltraud Körbler, T +36 1 455 2000
IB Grant Thornton
Vámház krt. 13., H-1093 Budapest
T +36 1 455 2000, F +36 1 455 2040
E [email protected]
IB Grant Thornton
Fehérvári út 75, H-9028 Győr
T +36 96 510 120, F +36 96 510 139
E [email protected]
www.ib-grantthornton.com
IB.Group is a member of huebner & huebner
12
Download

file - Grant Thornton