Cestovní náhrady 2013 – přehled
Stravné tuzemské (vyhl. č. 472/2012 Sb.)
Doba trvání
pracovní cesty
5 - 12 hod.
nad 12 - 18 hod.
nad 18 hod.
Podnikatelská
sféra
min. 66 Kč
min. 100 Kč
min. 157 Kč
Příspěvková
a státní sféra
66 - 79 Kč
100 – 121 Kč
157 – 188 Kč
Fyzická osoba
podnikatel
max. 121 Kč
max. 188 Kč
Při dvoudenní tuzemské pracovní cestě se stravné stanoví buď za každý kalendářní den samostatně
anebo za celkovou dobu trvání pracovní cesty, a to podle toho, co je pro zaměstnance výhodnější.
Při zahraniční pracovní cestě se tuzemské stravné stanoví vždy za každý kalendářní den příslušné
cesty samostatně.
Snížení stravného při bezplatně poskytnutém jídle
Doba trvání
pracovní cesty
5 - 12 hod.
nad 12 - 18 hod.
nad 18 hod.
Podnikatelská
sféra
Snížení
za 1 jídlo
až o 70 %
až o 35 %
až o 25 %
Státní a příspěvková sféra
Povinné snížení
za 1 jídlo
o 70 %
o 35 %
o 25 %
za 2 jídla
za 3 jídla
stravné nepřísluší
o 70 %
stravné nepřísluší
o 50 %
o 75 %
Nerozhodl-li zaměstnavatel v podnikatelské sféře předem o míře snížení stravného, přísluší
zaměstnanci při bezplatně poskytnutém jídle stravné snížené za jedno jídlo o uvedenou maximální
procentní míru.
Vozidla, která zaměstnanci zaměstnavatel na pracovní cestu neposkytl (vlastní vozidlo
zaměstnance, vozidlo, které si zaměstnanec vypůjčil, vozidlo, které má zaměstnanec v nájmu)
Sazba základní náhrady (vyhl.č. 472/2012 Sb.)
minimální sazba (ve státní a příspěvkové sféře sazba závazná:
motocykly a čtyřkolky
1,00 Kč/km
osobní automobily
3,60 Kč/km
OA s přívěsem - zvýšit
min. o 15 %
nákladní automobily, autobusy
7,20 Kč/km (FO-podnikatel 3,60 Kč/km)
Průměrná cena PHM pro účely stanovení náhrady výdajů za spotřebované PHM (nedoloží-li
zaměstnanec cenu PHM dokladem)
(vyhl.č. 472/2012 Sb.)
BA 95 oktanů
36,10 Kč
BA 98 oktanů
38,60 Kč
Nafta motorová
36,50 Kč
Spotřeba PHM
Kombinovaná spotřeba paliva – normy EU (v TP třetí údaj):
např. 93/116/ES, 1999/100/ES, 2004/3/ES, EU 692/2008, EU 566/2011
Není-li v TP kombinovaná spotřeba podle norem EU, použije se aritmetický průměr.
Není-li v TP žádný údaj o spotřebě – zaměstnanec musí doložit TP vozidla shodného typu.
Fyzická osoba-podnikatel (OSVČ) použije vždy aritmetický průměr, není-li v TP žádný údaj,
použije spotřebu z pokynu GFŘ D-6
Zahraniční stravné
Kalendářní den
Počet hodin v zahraničí
Zahraniční stravné
Za cestu na území ČR vzniklo právo na stravné - tuzemská část ZPC, jiné ZPC nebo
jiná tuzemská PC trvala 5 a více hod.
> 5 hod.
1/3 základní sazby
zahraniční stravné nepřísluší, doba trvání příslušné cesty
5 hod. a méně
v zahraničí se připočte k tuzemské části této pracovní cesty.
Za cestu na území ČR právo na stravné nevzniklo - tuzemská část ZPC, jiné ZPC nebo
jiná tuzemská PC trvala méně než 5 hod.
zahraniční stravné nepřísluší, doba trvání příslušné cesty
< 1 hod.
v zahraničí se připočte k tuzemské části této pracovní cesty
1 až 12 hod.
1/3 základní sazby
> 12 hod. až 18 hod.
2/3 základní sazby *)
> 18 hod.
plná základní sazba *)
*) Podle MPSV i při vzniku práva na stravné za cestu na území ČR
Při více zahraničních pracovních cestách v jednom dni se doby v zahraničí trvající 1 hod. a více
sčítají. Pro výpočet se použije základní sazba zahraničního stravného (vyhl. č. 392/2012 Sb.) platná
pro stát, ve kterém byl zaměstnanec v kalendářním dni nejdéle.
Snížení zahraničního stravného při bezplatně poskytnutém jídle v zahraničí
Podnikatelská
sféra
Snížení za 1 jídlo
až o 70 %
Státní a příspěvková sféra
Povinné snížení
Zahraniční stravné
za 1 jídlo
za 2 jídla
za 3 jídla
zahraniční stravné nepřísluší
1/3 základní sazby
o 70 %
zahraniční stravné
o 70 %
2/3 základní sazby
až o 35 %
o 35 %
nepřísluší
o 50 %
o 75 %
plná základní sazba
až o 25 %
o 25 %
Nerozhodl-li zaměstnavatel v podnikatelské sféře o míře snížení zahraničního stravného za
bezplatně poskytnuté jídlo, přísluší zaměstnanci při bezplatně poskytnutém jídle zahraniční stravné
snížené za jedno jídlo o uvedenou maximální procentní míru.
Kapesné
Podnikatelská sféra
Zaměstnavatel není omezen v poskytování kapesného.
Státní a příspěvková sféře
Kapesné lze zaměstnanci poskytnout až do 40 % zahraničního stravného zjištěného podle § 170
odst. 3 a § 179 ZP, tj. zahraničního stravného, které mu přísluší po povinném snížení za
bezplatně poskytnuté jídlo (podle MPSV se kapesné stanoví ze zahraničního stravného bez snížení
podle § 179 odst. 3 a 4 ZP). Pokud zaměstnanci zahraniční stravné nepřísluší, nelze mu poskytnout
ani kapesné.
Daňové řešení
Cestovní náhrady poskytnuté zaměstnanci v souladu se zákoníkem práce, jsou podle § 24 odst. 2
písm. zh) ZDP daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele.
Částky cestovních náhrad poskytnuté zaměstnanci vyšší než přísluší (nebo je možno poskytnout) za
stejných podmínek zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře, jsou podle § 6 odst. 7 a ZDP
předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti zaměstnance podle § 6 odst. 1 ZDP, součástí
vyměřovacího základu pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a vyměřovacího základu pro
sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
2.1.2013
Ing. Karel Janoušek
Download

otevřít - Kajajan