Název předmětu:
MARKETING
Typ předmětu:
povinný
Zařazení do výuky:
1. semestr
Rozsah:
1 semestr, 2/2 výuky v prezenční formě studia, 16/0 konzultačních
přednášek v kombinované formě studia
Počet kreditů:
5
Zakončení předmětu: Písemná zkouška. Podmínkou ke zkoušce je zápočet.
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy a principy marketingu, které se jim
mohou hodit jak v podnikatelské činnosti, tak také v každodenním životě. Postupně
budou probrány základní postupy a nástroje současného marketingu a marketingového
řízení.
Osnova předmětu:
1.Základní principy, význam marketingu, marketing v praxi – příklad Vitana
2.Marketingové řízení
Marketingové strategie
Marketingový plán
3.Marketingové prostředí
4.Analýza portfolia
5.Marketingový informační systém
6.Chování zákazníka
7.Segmentace trhu
8.Marketingový mix ve vztahu na segmentaci trhu
9.Produkt
10.Cena
11.Distribuce
12.Propagace - marketingová komunikace
13.Mezinárodní marketing
14.Marketing služeb a místního rozvoje
Obsah seminářů:
1.Úvod do cvičení
Organizace seminářů, základní marketingové pojmy, kritika marketingu, etika v
marketingu.
2.Marketingové řízení
Marketingové strategie, marketingové koncepce
3.Marketingové prostředí
Analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, PESTE, SWOT
4. Chování spotřebitele
Nákupní chování, nákupní role, diář nákupů
5. Segmentace trhu
Segmentační kritéria, tvorba segmentu
6. Pozice společnosti na trhu
Tržní kapacita, tržní potenciál, tržní podíl
7. Marketingový mix
Tvorba marketingového mixu, složky marketingového mixu, životní cyklus výrobku
8. Marketingový mix – product
BCG matice, matice GE, Ansoffova matice
9. Marketingový mix – price
Cenové strategie
10. Marketingový mix – Promotion
Složky komunikačního mixu
11. Marketingový mix – Place
Distribuční strategie
12. Prezentace závěrečných týmových projektů
13. Prezentace závěrečných týmových projektů
14. Závěrečný test a follow-up semináře
Hodnocení předmětu:
Do výsledné známky se započítává aktivita na přednáškách a seminářích v průběhu
celého semestru, stejně jako vlastní písemná seminární práce
Literatura:
BOUČKOVÁ, J.
Marketing, Praha, C.H. Beck, 2003, 80-7179-577-1
STEHLÍK, E., BOUČKOVÁ, J.,Základy marketingu,Praha,Vysoká škola ekonomická,1999,
80-7079-527-1
MIKOVCOVÁ, H. ,SCHOLLEOVÁ, H.,Podniková ekonomika pro bakalářské studium,Plzeň,
Aleš Čeněk, 2006, 80-86898-78-4.
SYNEK, M.,Podniková ekonomika, Praha, Beck, 2006,80-7179-892-4
KOTLER, P. , KELLER, K. L.,Marketing management,Praha,Grada, 2007, 978-80-2471359-5
MEFFERT, H., Marketing & management, Praha, Grada Publishing, 1996, 80-7169-329-4
KOTLER, P., Marketing podle Kotlera : jak vytvářet a ovládnout nové trhy, Praha,
Management Press, 2000,80-7261-010-4
WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E., Úvod do podnikového hospodářství, Praha, C.H. Beck,
2007, 978-80-7179-897-2
FORET, M., DOLEŽAL, M., DOLEŽALOVÁ, K., ŠKAPA, R. Marketing. Masarykova
univerzita v Brně, Ekonomicko – správní fakulta, 1. vydání, Brno 2004, 166 s. ISBN 80 –
210– 3500 – 5
Foret M.: Marketing pro začátečníky, 2. vydání, Computer Press, Brno 2010, 178 s., ISBN
978 – 80 – 251 – 1942 – 6
Download

Název předmětu: MARKETING Typ předmětu: povinný Zařazení do