Ústav financí a účetnictví a Ústav podnikové ekonomiky
pořádá pod záštitou děkanky prof. Dr. Ing. Drahomíry Pavelkové
Mezinárodní konferenci
FINANCE A VÝKONNOST
FIREM VE VĚDĚ, VÝUCE A PRAXI
23. – 24. dubna 2015
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Mostní 5139, Zlín
Vážení přátelé,
Ústav financí a účetnictví a Ústav podnikové ekonomiky si Vás dovolují pozvat na mezinárodní
vědeckou konferenci, jejímž cílem je vzájemná výměna nových teoretických a praktických poznatků
s diskusí nad aplikací těchto poznatků v pedagogickém procesu i podnikatelské praxi.
Ing. Eliška Pastuszková, Ph.D.
ředitelka Ústavu financí a účetnictví
TEMATICKÉ
ZAMĚŘENÍ
KONFERENCE
• Řízení a měření výkonnosti podniků a organizací veřejného sektoru; dopad na konkurenceschopnost podniků, klastrů a regionů
• Podnikové finance, moderní metody řízení
nákladů, controlling
• Veřejné finance
• Daně, účetnictví a jeho harmonizace
• Finanční trhy, bankovnictví, pojišťovnictví
Na základě dohodnuté spolupráce v rámci
konference bude kvalitním příspěvkům
nabídnuta možnost publikace rozšířených
verzí v časopisech zařazených do databází
Web of Science a Scopus (E+M Ekonomie
a Management; Ekonomický časopis; Economics&Sociology).
Sborníky příspěvků z konferencí ročníků
2011 a 2013 jsou uvedeny v databázi Conference Proceedings Citation Index na Web
of Science. Sborník z ročníku 2015 bude
rovněž přihlášen k zařazení do databáze
Web of Science.
doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
ředitel Ústavu podnikové ekonomiky
VĚDECKÝ VÝBOR
• dr. Yuriy Bilan, University of Szczecin
• prof. Le Vinh Danh, Ph.D.
Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City
• assoc. prof. Bruce Dehning, Ph.D.,
Chapman University
• prof. Ari Ginsberg, New York University
• dr. Parissa Haghirian, Sophia University, Tokyo
• prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.,
Univerzita Hradec Králové
• prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., VŠE Praha
• doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D., UTB ve Zlíně
• prof. Ing. Bohumil Král, CSc., VŠE Praha
• assoc. prof. Kenneth Kriz, Ph.D.,
Wichita State University
• dr. Trautmann László
Corvinus University of Budapest
• dr. Nguyen Thi Bich Loan
Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City
• Ing. Eliška Pastuszková, Ph.D., UTB ve Zlíně
• prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, UTB ve Zlíně
• doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D., UTB ve Zlíně
• doc. Ing. Juraj Sipko, Ph.D., MBA,
Slovenská akadémia vied
• prof. Dr. (HP) Dalia Streimikiene,
Vilnius University
• prof. Rodica Zaharia, Ph.D.,
University of Economic Studies, Bucharest
• prof. Ing. Milan Zelený, M.S. Ph.D.,
Fordham University at Lincoln Center, New York
www.ufu.utb.cz/konference
PROGRAM
KONFERENCE
Čtvrtek 23. dubna 2015
09.00 – 09.30
09.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 17.00
18.45
19.30 – 23.00
Registrace účastníků
Zahájení konference,
plenární jednání
Oběd
Otevřené panelové
diskuse
Přestávka
s občerstvením
Jednání v sekcích
Společný odjezd
na Velehrad
Setkání na Velehradě
Prohlídka baziliky a koncert varhanní
hudby, společenský večer ve vinném
sklípku s cimbálem (plně sponzorováno)
23.00
Návrat do Zlína
Pátek 24. dubna 2015
09.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 13.00
13.00 – 14.00
Jednání v sekcích
Přestávka
s občerstvením
Jednání v sekcích
Oběd
ORGANIZAČNÍ
POKYNY
PŘIHLÁŠKY ÚČASTNÍKŮ
Formulář přihlášky je k dispozici na webových
stránkách konference:
www.ufu.utb.cz/konference
Termín pro odeslání přihlášek je 5. 4. 2015.
Na základě zaslání přihlášky bude účastníkům
konference vystavena a zaslána faktura k úhradě
účastnického poplatku. Náklady na ubytování
nejsou v ceně účastnického poplatku zahrnuty.
V případě, že se konference nebudete moci
zúčastnit, je možné převést registraci na jiného
účastníka. V případě neúčasti se účastnický
poplatek nevrací.
PŘÍSPĚVKY K VYSTOUPENÍ
Příspěvky zašlete nejpozději do 31.1.2015 v elektronické podobě na emailovou adresu:
[email protected]
Přijímány jsou pouze příspěvky v anglickém
jazyce. Šablona a pokyny k psaní příspěvku jsou
k dispozici na stránkách konference.
Příspěvky budou recenzovány. O přijetí příspěvku budete informováni nejpozději do 30.3.2015.
Všechny přijaté příspěvky budou zveřejněny ve
sborníku, který bude přihlášen k zařazení do
databáze Conference Proceedings Citation
Index (Web of Science).
Kvalitním příspěvkům bude na základě dohodnuté
spolupráce nabídnuta možnost publikace jejich rozšířených verzí v následujících časopisech zařazených
do databáze Web of Science a Scopus – E+M Ekonomie a Management (Jimp), Economics&Sociology
(Jsc), Ekonomický časopis (Jimp) a dále v recenzovaném časopise Journal of Competitiveness.
Konference se uskuteční v prostorách
Fakulty managementu a ekonomiky
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
Mostní 5139, 760 01 Zlín.
Součástí programu bude rovněž diskuse se zástupci
dalších impaktovaných časopisů a časopisů zařazených do databáze Scopus.
JEDNACÍ JAZYK
anglický, český (pouze panelové diskuse)
INFORMACE –
KONTAKTNÍ ADRESA
ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Veškeré informace týkající se konference je možno
získat zde:
Konferenční poplatek činí 4 990,- Kč
(vč. DPH). V ceně je zahrnuta účast
na konferenci, sborník příspěvků, konferenční materiály a občerstvení.
www.ufu.utb.cz/konference
www.ufu.utb.cz/konference
email: [email protected]
tel.:
+420 576 032 402
Bronislava Neubauerová
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Mostní 5139, 760 01 Zlín
Download

Pozvánka na konferenci - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně