Zápis ze zasedání Vědecké rady
Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 12. 11. 2014
Místo konání: 12.11.2014 10:00 – 12:30 hodin v NB 169
Přítomni: viz prezenční listina (seznam členů VR je přílohou zápisu)
Program:
1. Zahájení a představení členů Vědecké rady FPH
- Prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
2. Obsahová a organizační změna FPH – informace a diskuze
- Prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
3. Akreditace oboru Podniková ekonomika a management – informace a diskuze
- Doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.
4. Změny v doktorském studiu: A) Opatření děkana ze dne 10. 9. 2014
B) odvolání a jmenování oborových rad doktorského studia, odvolání a
jmenování garanta oboru doktorského studia Podniková ekonomika a management
- Doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
5. Různé:
A) zahájení habilitačního řízení Ing. Jindřicha Špičky, Ph.D.
B) vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci FPH 2014
C) charitativní projekt FPH
D) schválení a jmenování členů komisí pro státní závěrečné zkoušky (včetně vedlejších
specializací), obhajoby bakalářských i diplomových prací
6. Závěr zasedání
Prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
Ad 1. Zahájení
Přítomné členy VR přivítal děkan Fakulty podnikohospodářské. Byli představení všichni členové VR,
byly jim předány jmenovací dekrety. Následně děkan seznámil členy VR s programem zasedání.
Ad 2. Obsahová a organizační změna FPH – informace a diskuze
Děkan fakulty seznámil přítomné s připravovanými organizačními změnami fakulty, plánovanými
pro období od 1. ledna 2015.
Jedná se o reakci na obsahový posun zaměření některých kateder a zvýšení srozumitelnosti
organizační struktury fakulty pro univerzitní i firemní partnery v České republice i v zahraničí.
Jedná se zejména o vznik Katedry podnikání a transformaci Katedry podnikové ekonomiky na
Katedru strategie. Prof. Nový vysvětlil důvody i jednotlivé kroky vedoucí k plánovanému cílovému
řešení.
Závěr:
VR FPH návrhy jednomyslně schválila.
Ad 3. Akreditace oboru Podniková ekonomika a management – informace a diskuze
Doc. Mikovcová seznámila Vědeckou radu se základními změnami ve struktuře studijního plánu pro
navazující magisterské studium oboru Podniková ekonomika a management. Mezi povinné
předměty fakulta zahrne předměty týkající se tvorby podnikových strategií, logistiky a
podnikatelství. Nově uvažuje též předmět Výzkumné metody, který má zajistit zvýšení úrovně
kvalifikačních prací. Ostatní předměty budou transformovány tak, aby zůstala zachována hodnota
kreditu v rámci skupiny povinných předmětů. Dále fakulta uvažuje zavedení předmětu „oborová
specifika“, který by měl stejně tak jako vedlejší specializace předcházet uvažované praxi ve firmě.
Praxe bude nabízena v rámci volitelných předmětů, bude zajišťována s pomocí firemních partnerů.
Dále budou transformované některé vedlejší specializace převážně z Katedry podnikové
ekonomiky. Následně proběhla krátká diskuse včetně doporučení ze strany externích členů
Vědecké rady.
Závěr:
VR FPH návrhy jednomyslně schválila.
Ad 4. Změny v doktorském studiu
A) Opatření děkana ze dne 10. 9. 2014: doc. Lukeš přednesl hlavní body Opatření děkana, které
schválily obě Oborové rady v září roku 2014, a zdůvodnil všechny změny v rámci doktorského
studia.
Závěr:
VR FPH vzala bez připomínek toto opatření na vědomí.
B) změna garanta oboru Podniková ekonomika a management
Doc. Lukeš přednesl návrh na změnu garanta doktorského studijního programu Ekonomika a
management oboru Podniková ekonomika a management. Současným garantem oboru byl
prof. Ing. Ivan Nový, CSc. a nově navrženým garantem je doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.,
který je proděkanem pro vědu a doktorské studium
Závěr:
VR FPH návrhy jednomyslně schválila.
C) odvolání a jmenování oborových rad doktorského studia
Doc. Lukeš předložil návrh na odvolání obou oborových rad doktorského studia a předložil návrh na
jmenování nových.
Tabulka 1: Složení Oborové rady doktorského studia FPH
Obor Ekonomie
Jméno
Společnost
Garant oboru:
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
proděkan, Katedra mikroekonomie, FPH VŠE
Členové interní:
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
proděkan, Katedra mikroekonomie, FPH VŠE
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, PhD.
doc. Ing. Jiří Hnilica, PhD.
Katedra psychologie a sociologie řízení, FPH VŠE
prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze, Katedra
podnikové ekonomiky, FPH VŠE
doc. Ing. Tomáš Pavelka, CSc.
katedra mikroekonomie, FPH VŠE
doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc.
katedra mikroekonomie, FPH VŠE
prof. Ing. Milan Žák, CSc.
VŠEM Praha
prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
VŠFS Praha
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Mendelova univerzita v Brně
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
Bacchus, a.s.
Členové externí:
Obor Podniková ekonomika a management
Garant oboru:
Členové interní:
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, PhD.
prof. Ing. Hana Machková, CSc.
prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
doc. Ing. Jiří Hnilica, PhD.
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
Členové externí:
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, PhD.
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Mgr. Zdeněk Čáp, Ph.D.
doc. Ing. Anna Pilková, Ph.D., MBA
proděkan, Katedra psychologie a sociologie řízení, VŠE FPH
rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze
děkan Fakulty podnikohospodářské, Vysoké školy
ekonomické v Praze
prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze, katedra
podnikové ekonomiky, FPH
proděkan Fakulty podnikohospodářské, Vysoké školy
ekonomické i Praze, Katedra mikroekonomie
proděkan, Katedra psychologie a sociologie řízení, FPH VŠE
Katedra managementu, FPH VŠE
Katedra marketingu, FPH VŠE
Masarykova univerzita Brno
Equity Solutions, s.r.o. Praha
Univerzita Komenského
Závěr:
VR FPH návrhy jednomyslně schválila.
Ad 5. Různé
A) zahájení habilitačního řízení a jmenování habilitační komise Ing. Jindřicha Špičky, Ph.D.
Na základě žádosti habilitanta bylo zahájeno habilitační řízení dne 22. 10. 1014. Dne 12. 11. 2014
byla na Vědecké radě Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze (dále VR)
v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,
ve smyslu § 72 odst. 5, zvolena komise v následujícím složení:
Předseda: prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc. (PEF ČZU)
Vedoucí Katedry ekonomiky, Česká zemědělská univerzita v Praze,
[email protected]
Členové: prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Ekonomická fakulta VŠB-TÚ Ostrava
[email protected]
prof. Ing. František Freiberg, CSc.
Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulta strojní ČVUT
[email protected]
doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví,
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze
[email protected]
doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
[email protected]
Závěr:
VR FPH návrhy jednomyslně schválila.
Téma habilitační přednášky volila Vědecká rada z následujících témat:
- Finanční kontrakty na počasí – nové nástroje řízení rizika počasí
- Porovnání schopnosti derivátů na počasí snižovat příjmové riziko v energetice a v zemědělství
- Systémy řízení příjmových rizik v zemědělství – situace, mezinárodní srovnání a perspektivy do roku
2020
Závěr:
VR FPH schválila jako téma habilitační přednášky:
- Porovnání schopnosti derivátů na počasí snižovat příjmové riziko v energetice a v zemědělství
B) vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci FPH 2014 (zvoleni členové komise)
Prof. Nový seznámil členy VR FPH s vyhlášením Soutěže o nejlepší publikaci FPH 2014 a požádal,
aby se někdo z přítomných přihlásil a byl členem komise, která publikace vybere. Soutěž o
nejlepší publikaci FPH bude realizována ve třech kategoriích – 1) odborná monografie, 2) článek
v časopise evidovaném v databázi Thomson Reuters či Scopus a 3) učebnice.
Do komise byli vybráni tito členové VR FPH:
Doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.
Ing. Jiří Rusnok
Ing. Vladimír Starosta
C) charitativní projekt FPH
Děkan fakulty informoval o záměru fakulty realizovat charitativní projekt, primárně zaměřený na
pomoc handicapovaným mladým lidem. V současné době je projekt ve fázi prvotních úvah a
studenti programu Honors Academia přislíbili podat konkrétní návrh do konce kalendářního
roku. Současně vyzval členy VR, aby přispěli v této fázi inspirativními nápady.
D) schválení a jmenování členů komise pro státní závěrečné zkoušky (včetně vedlejších specializací),
obhajoby bakalářských i diplomových prací,
Doc. Mikovcová předložila seznam členů komisí pro státní závěrečné zkoušky (včetně vedlejších
specializací), obhajoby bakalářských i diplomových prací (seznam je přílohou zápisu)
Závěr:
VR FPH návrhy jednomyslně schválila.
Ad 6. Závěr zasedání
Děkan fakulty poděkoval všem přítomným za účast na zasedání vědecké rady, zároveň jim oznámil, že
další zasedání VR FPH do konce akademického roku se budou konat ve dnech 18.2.2015 a 10.6.2015.
Zapsal: prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
Příloha
Schváleno
Vědeckou
radou
Fakulty
podnikohospodářské dne 12. 11. 2014
Členové komise pro státní zkoušky a obhajoby bakalářských a diplomových prací
Katedra Arts managementu
Předseda pro obor AM
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
prof. M.A. Petr Dostál, Ph.D.
prof. Václav Riedlbauch
Člen pro obor AM
odb.as. Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
odb.as. Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
odb.as. Mgr. Mario Kubaš, Ph.D.
odb.as. Ing. Milan Lindner, Ph.D.
odb.as. Mgr. Markéta Dianová, MBA
odb.as. Mgr. Barbara Hucková, MBA
odb.as. PhDr. Anna Janištinová
odb.as. PhDr. Zuzana Malcová
Ing. Zdeněk Novák
odb.as. PhDr. Irena Tyslová
Katedra logistiky
Předseda pro obor PE
doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.
prof. Ing. Petr Pernica, CSc.
doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc.
Člen pro obor PE
Ing. Petr Jirsák, Ph.D.
Ing. Petr Kolář, Ph. D.
Ing. Michal Mervart, Ph.D.
Ing. Bedřich Rathouský, Ph.D.
Ing. Marek Vinš, Ph.D.
Člen komise pro obhajoby ve VS
Ing. Veronika Červinská
Ing. Jakub Jančík
Ing. James Huňak
Ing. Lenka Kršňáková
Ing. Petra Novotná
Katedra managementu
Předseda pro obor PE
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
prof. Ing. Jiří Fotr, CSc.
prof. Ing. Milan Malý, CSc.
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.
doc. Ing. Mikuláš Pichanič, CSc.
Člen pro obor AM a PE
Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D.
Ing. Alena Plášková, CSc.
Ing. Emil Antušák, Ph.D.
Ing. Felipe Martínez, Ph.D.
Ing. Hana Svobodová, Ph.D.
Ing. Helena Hrůzová, CSc.
Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.
Ing. Martin Kešner, Ph.D.
Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D.
Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
Ing. Oto Potluka, Ph.D.
Ing. Vlastimil Mejdrech, Ph.D.
Richard Brunet-Thornton, Doctor of Philosophy
Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D.
Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová
Ing. Jana Müllerová
Ing. Ladislav Hartman
Ing. Lucie Vrbová
Ing. Monika Barton, MBA
Ing. Ondřej Hykš
Katedra marketingu
Předseda pro obor PE
doc. Ing. Jana Boučková, CSc.
doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.
doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.
Člen pro obor AM a PE
Ing. Jitka Černá, Ph.D.
Ing. Olga Horová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D.
Ing. Oldřich Vávra, CSc.
Ing. Markéta Procházková, Ph.D.
Ing. David Říha, Ph.D.
Ing. Václav Stříteský, Ph.D.
Mgr. Marek Tahal, Ph.D.
Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D.
Ing. Ondřej Pešek
Mgr. Marek Novinský
Ing. Dagmar Skokanová, Ph.D.
Člen komise BS
Ing. Daniela Kolouchová
Ing. Martin Machek
Katedra personalistiky
Předseda pro obor PE
prof. Ing. Zuzana Dvořáková,CSc.
prof. Ing. Jiří Kleibl,CSc.
doc. Ing. Otakar Němec,CSc.
Člen pro obor PE
Ing. Kateřina Legnerová, MBA
PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.
Martin John David Quigley, LL.M.
Ing. Marek Stříteský, Ph.D.
JUDr. David Šmíd, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky
Předseda pro obor PE
prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.
doc. Ing. Jan Heřman, CSc.
doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.
doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc.
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová Ph.D.
doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.
doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
prof. Ing. Miloslav Synek, CSc.
Člen pro obor PE
Ing. Petr Boukal, Ph.D.
Ing. Dagmar Čámská
Ing. Jiří Klečka, Ph.D.
Mgr. Jiří Kotáb, Ph.D.
Ing. Josef Krause, Ph.D.
Ing. et Ing. Ondřej Machek, Ph.D.
Ing. Pavel Mikan
Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.
Ing. Patrik Sieber, Ph.D.
Ing. Peter Slunčík, Ph.D.
Ing. Jindřich Špička, Ph.D.
Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.
Ing. Hana Vávrová, Ph.D.
Mgr. Petr Zámečník
Člen pro obor AM
Ing. Petr Boukal, Ph.D.
Ing. Dagmar Čámská
Ing. Jiří Klečka, Ph.D.
Mgr. Jiří Kotáb, Ph.D.
Ing. Josef Krause, Ph.D.
Ing. et Ing. Ondřej Machek, Ph.D.
Ing. Pavel Mikan
Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.
Ing. Patrik Sieber, Ph.D.
Ing. Peter Slunčík, Ph.D.
doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.
Ing. Jindřich Špička, Ph.D.
Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.
Ing. Hana Vávrová, Ph.D.
Mgr. Petr Zámečník
Katedra psychologie a sociologie řízení
Předseda pro obor PE
doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D.
doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.
prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Člen pro obor PE
PhDr. Emilie Franková, Ph.D.
PhDr. Zuzana Hubinková, Ph.D.
Ing. Hana Lorencová, Ph.D.
PhDr. Eva Kašparová, Ph.D.
Mgr. Tereza Králová, Ph.D.
PhDr. Alois Surynek, Ph.D.
Člen komise pro obhajoby DP a BP
Mgr. Ing. Lenka Malinová
Ing. Michal Andera
Ing. Jan Mareš
Ing. Zuzana Ticháková
Katedra mikroekonomie
Předseda pro obor PE
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc.
doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc.
doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.
doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D.
doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc.
doc. PhDr. Jaroslav Krameš, CSc.
Člen pro obor PE
Ing. Jana Soukupová, CSc.
Ing. Petr Makovský, Ph.D.
Ing. Lada Rusmichová, CSc.
Ing. RNDr. Jiří Dobrylovský, Ph.D.
Ing. Marta Nečadová, Ph.D.
Ing. Zuzana Džbánková, Ph.D.
PhDr. Petr Adámek, Ph.D.
Ing. Eva Kaňková, Ph.D.
Vědecká rada Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy
ekonomické v Praze
Externí členové Vědecké rady
Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní
fakulta, Katedra podnikového hospodářství,
vedoucí
Doc. MgA. Jan Burian
Národní divadlo Praha, ředitel
Mgr. Zdeněk Čáp, Ph.D., MBA
Equity Solutions s.r.o., řídící partner
Ing. Arch. Naděžda Goryczková
Národní
ředitelka
Ing. Petr Knap, MBA
Ernst & Young, s.r.o., partner, poradenství
pro oblast zvyšování výkonnosti
Mgr. Karel Ksandr
Národní
ředitel
muzeum,
generální
Doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.
Univerzita
Hradec Králové,
managementu, vedoucí
Katedra
Ing. Pavel Pilát
Metrostav a.s., generální ředitel
Doc. Ing. Anna Pilková, Ph.D., MBA
Univerzita
Komenského,
Fakulta
managmentu,
Katedra
stratégie
a
podnikania, vedoucí
Ing. František Piškanin
HOPI HOLDING a.s., majitel společnosti
Doc. Ing. Marie Přibová, CSc.
Marketingová konzultantka
Ing. Jiří Rusnok
Česká národní banka, člen bankovní rady
Prof. Ing. Ĺuboslav Szabó, CSc.
Fakulta
podnikového
manažmentu,
Ekonomická univerzita, děkan
památkový
technické
ústav,
generální
Ing. Vladimír Starosta
O. K. Trans Praha spol. s r.o., společník firmy
ČESMAD-Bohemia, prezident
Dr. Andreas Ueltzhöffer
Advokát, Ueltzhöffer Klett Jakubec &
Partneři, advokátní kancelář
Ing. Milan Vašina
T-Mobile Czech Republic, a.s., generální
ředitel
Ing. Jan Žižka
Mondi Štětí a.s., ředitel a předseda
představenstva
Interní členové Vědecké rady
Prof. Ing. Ivan Nový, Csc.
Děkan fakulty
Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
Proděkan pro zahraniční vztahy, statutární
zástupce, vedoucí Katedry mikroekonomie
Doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.
Proděkanka pro pedagogickou činnost
Doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské
studium
Doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.
Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Proděkan pro spolupráci s praxí a PR,
Katedra marketingu, vedoucí
Prorektor VŠE pro mezinárodní vztahy a
informační systémy, Katedra podnikové
ekonomiky, vedoucí
Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D.
Katedra managementu, vedoucí
Doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D.
Katedra psychologie a sociologie řízení,
vedoucí
Doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.
Katedra logistiky, vedoucí
Prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.
Katedra personalistiky, vedoucí
Prof. Václav Riedlbauch
Katedra Arts
vedoucího
managementu,
zástupce
Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Katedra Arts managementu, vedoucí
Doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
Katedra managementu, zástupce vedoucího
Doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Katedra
vedoucího
Doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.
Katedra psychologie a sociologie řízení,
zástupce vedoucí
Prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.
Katedra podnikové ekonomiky
Doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.
Katedra marketingu
Doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc.
Katedra podnikové ekonomiky
Doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc.
Katedra podnikové ekonomiky
Prof. Ing. Petr Pernica, CSc.
Katedra logistiky
mikroekonomie,
zástupce
Download

12.11.2014