Přínos semikvantitativního hodnocení
časného 18F-FDG PET/CT pro
prognostickou stratifikaci pacientů
s non-Hodgkinovým lymfomem
MUDr. Lenka Henzlová, MUDr. Zuzana Kapitáňová,
doc. MUDr. Pavel Koranda Ph.D., doc. MUDr. Miroslav Mysliveček Ph.D.,
prof. MUDr. Tomáš Papajík CSc., MUDr. Eva Buriánková
Role 18F-FDG PET/CT u NHL
•
•
•
•
staging
časné posouzení efektu chemoterapie
hodnocení léčebné odpovědi po ukončení
chemoterapie
potvrzení/vyloučení relapsu choroby
Časné posouzení efektu chemoterapie
Interim (early) PET - po 2-4 cyklech chemoterapie
cíl individualizace léčby
– identifikace pacientů s nedostatečnou
odpovědí na léčbu – intenzifikace léčby
– redukce toxicity a pozdních komplikací léčby u
pacientů s nízkým rizikem
Hodnotící kritéria - vizuální
• IHP kritéria (2007)
- léze >2 cm porovnány vůči mediastinálnímu
blood poolu (MBP)
- léze <2 cm porovnány vůči přilehlému okolí
Navržena pro PET/CT po ukončení terapie – u
interim PET významný podíl falešně pozitivních
výsledků
Hodnotící kritéria - Deauville
• Deauvillská 5-bodová škála
- navržena k hodnocení časné odpovědi u
Hodgkinova lymfomu v rámci multicentrické
studie RATHL (S. Barrington et. al., publik. 2010)
- odsouhlasena týmem odborníků NM a
hematoonkologie na First International
Workshop on Interim PET in Lymphoma
(Deauville 2009) k hodnocení časné odpovědi u
HL a NHL
Hodnotící kritéria - Deauville
1
2
3
4
5
žádný uptake FDG
uptake ≤ MBP
uptake > MBP, ale ≤ játra
uptake mírně vyšší ve srovnání s játry
uptake výrazně vyšší ve srovnání s játry a/nebo
přítomnost nových lézí souvisejících s lymfomem
X nové oblasti akumulace FDG patrně
nesouvisející s lymfomem
Score 1
Score 4
Score 2
Score 5
Score 3
Score X
invazivní duktální ca prsu
Úskalí hodnotících kritérií - Deauville
• aktivita MBP > aktivita jater
játra jako referenční pozadí
2 uptake < játra
3 uptake = játra
• rozlišení stupně 4 a 5
5 léze s SUVmax 2-3x vyšším než SUVmax jater
Hodnotící kritéria - Deauville
• hranice mezi pozitivním a negativním výsledkem
cílem je deeskalace léčby – vysoká negativní
prediktivní hodnota
stupeň > 2 pozitivní
cílem je eskalace léčby – vysoká pozitivní
prediktivní hodnota
stupeň > 3 pozitivní
Hodnotící kritéria - ∆SUVmax
redukce metabolismu nádorové tkáně je spojitý děj –
kvantitativní měření lépe vyhovuje jeho hodnocení
∆SUV max po dvou cyklech chemoterapie má u
pacientů s DLBCL lepší prognostickou hodnotu ve
srovnání s vizuálním hodnocením (Lin et.al., 2007)
optimální cutoff – 66%
Hodnotící kritéria
• Deauvillská škála
+ není třeba vstupní vyšetření
• ∆SUVmax
+ lepší shoda mezi různými hodnotiteli ve srovnání
s Deauville (Itti et.al, 2012)
- hodnoty SUVmax závislé na mnoha okolnostech
(glykémie, časový odstup akvizice od aplikace,
parametry akvizice, rekonstrukce, kalibrace
přístroje)
Soubor pacientů
86 pacientů s NHL
• 62 difuzní B-velkobuněčný lymfom (DLBCL)
• 14 folikulární lymfom (FL)
• 10 lymfom z plášťových buněk (MCL)
• 43 mužů a 43 žen
• medián věku 57,2 let
• doba sledování 10 - 75 měsíců
Metodika
u všech pacientů provedeno vstupní PET/CT a
interim PET/CT (po 2-3 cyklech chemoterapie)
hodnoceno:
• Deauville kritéria
• procentuální pokles SUVmax mezi vstupním a
interim vyšetřením (∆SUVmax)
Výsledky
V průběhu následujícího sledování:
• 70 pacientů (81,4%) bylo v kompletní remisi
• u 16 pacientů (18,6%) došlo k relapsu či progresi
onemocnění
• průměrné trvání disease free survival (DFS) 4,9 let
Výsledky
Hodnocení Deauvillskou škálou:
průměrná doba DFS
pro stupeň:
• 1 - 3 je 5,1 let
• 4 - 5 je 3,6 let
(p=0,013)
Hodnota 4 nebo 5 na
škále IHP je spojena
se zvýšením rizika
relapsu/progrese
onemocnění 3,4krát.
Výsledky
• Hodnocení pomocí SUVmax
(Coxova regresní analýza)
Nonadjusted RR
P
Relativní pokles SUV
1,029
0,001
SUVmax při interim vyšetření
1,278
0,0001
Změna ∆SUVmax o 1% znamená změnu rizika relapsu/progrese o 3%.
Výsledky
Porovnání SUVmax při vstupním vyšetření u DLBCL a FL
Medián SUVmax při
vstupním vyšetření:
• DLBCL – 18,4
• FL – 12,0
(p=0,007)
DLBCL – M 52let, SUVmax 38,0
FL – F 58 let, SUVmax 10,7
Závěr
• obě použité metody – hodnocení pomocí
Deauville kritérií i ∆SUVmax – jsou u pacientů s
non-Hodgkinovým lymfomem dobrým
prognostickým faktorem a jsou dostatečně
spolehlivě schopny predikovat riziko relapsu
nebo progrese onemocnění
• semikvantitativní či kvantitativní hodnocení
umožňuje lepší porovnatelnost mezi jednotlivými
hodnotiteli či centry
Perspektivy - nové metody hodnocení
• TMTV (total metabolic tumor volume)
je celkový vstupní objem nádorové tkáně se
zvýšenou akumulací 18F-FDG
• TLG (total lesion glycolysis)
součin střední hodnoty SUV a TMTV všech
nádorových lézí
Děkuji za pozornost.
Download

Přednáška č. 16