QSV
Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí
se uzavírá
mezi
Kemmerich GmbH & Co. KG
a
Albert – Kemmerich – Straße 1-3
57439 Attendorn
Německo
- dále nazývanou Dodavatel -
-dále nazývanou (fa) Kemmerich -
za účelem společného řízení kvality a ochrany životního prostředí s cílem zajistit kvalitu produktů a
jejich vývoj.
Účel
Naše konkurenceschopnost a postavení na světovém trhu jsou rozhodující měrou určovány kvalitou
našich výrobků. Bezvadné parametry a spolehlivost nakoupených produktů (surovin, komponentů,
pomocných a provozních látek či nástrojů) mají bezprostřední vliv na kvalitu našich výrobků. Kvalita
vyžaduje aktuální a účinný systém řízení kvality (dále nazývaný také Dohoda) rovněž i u dodavatelů.
Tato dohoda o kvalitě je smluvním ustanovením technických a organizačních rámcových podmínek
mezi Kemmerich a dodavatelem, které jsou zapotřebí k dosažení požadovaného cíle zajištění kvality.
Popisuje minimální požadavky na systém řízení u smluvních partnerů s ohledem na zajištění kvality.
Tato Dohoda je specifickým požadavkem zákazníka, kterým je Kemmerich ve smyslu ISO/TS 16949.
Uzavření této dohody o zajištění kvality představuje nepominutelný krok na cestě stát se strategickým
dodavatelem.
Naším společným cílem je vysoký standard kvality při nízkých nákladech.
Cíl kvality: „0-PPM“
při dodávkách a výrobě pro Kemmerich, jakož i výpadcích v provozu během záruční lhůty.
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
2 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
Obsah
Účel..........................................................................................................................................................
I.
Všeobecná ujednání ........................................................................................................................
1
Oblast platnosti, předmět Dohody ...............................................................................................
2
Systém řízení kvality u dodavatele ..............................................................................................
3
Systém řízení kvality u subdodavatelů ........................................................................................
4
Systém řízení ochrany životního prostředí u dodavatele ............................................................
5
Záznamy o kvalitě ......................................................................................................................
6
Povinnost informovat .................................................................................................................
7
Koncepce pro případ nouze ......................................................................................................
8
Dohoda o zajištění kvality specifická pro produkt (orig.něm. PQSV) ........................................
9
Identifikace a zpětná dohledatelnost produktů ..........................................................................
10
Transport ...............................................................................................................................
11
Změny výrobního místa .........................................................................................................
12
Obchodní jednání ..................................................................................................................
13
Plánování auditů ....................................................................................................................
14
Značení dodávek ...................................................................................................................
15
Školení zaměstnanců ............................................................................................................
16
Přezkoušení systému řízení kvality, kvality procesu nebo produktu firmou Kemmerich.......
II.
16.1
Audit u dodavatele .............................................................................................................
16.2
Audit u subdodavatele .......................................................................................................
Dohody týkající se produktu a procesu .....................................................................................
1
2
Plánování kvality ........................................................................................................................
1.1
Vývoj a plánování ..............................................................................................................
1.2
Plán řízení procesu ............................................................................................................
1.3
FMEA / analýza rizik ..........................................................................................................
1.4
Prověrky způsobilosti .........................................................................................................
1.5
Uvolnění výrobního procesu a produktu podle PPF nebo PPAP ......................................
1.6
Zvláštní charakteristické znaky..........................................................................................
1.7
Hraniční vzorky ..................................................................................................................
1.8
Analýza vyrobitelnosti a přezkoumání smlouvy.................................................................
1.9
IMDS ..................................................................................................................................
1.10
Rekvalifikační zkoušky ......................................................................................................
1.11
Zkušební prostředky ..........................................................................................................
1.12
Vlastnictví zákazníka .........................................................................................................
Proces sériové výroby ...............................................................................................................
2.1
Sériová výroba, zpětná dohledatelnost, identifikace .........................................................
2.2
Speciální uvolnění .............................................................................................................
2.3
Vstupní kontrola zboží .......................................................................................................
2.4
Kontroly prováděné dodavatelem ......................................................................................
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
3 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
III.
2.5
Neustálý proces zlepšování ...............................................................................................
2.6
Materiálový atest................................................................................................................
2.7
Údržba ...............................................................................................................................
2.8
Reklamační řízení ..............................................................................................................
Řízení dodavatelů ......................................................................................................................
1
Úkoly oddělení řízení dodavatelů ..............................................................................................
2
Kritéria pro výběr dodavatelů.....................................................................................................
3
Hodnocení ppm .........................................................................................................................
4
Hodnocení dodavatelů ...............................................................................................................
5
Proces eskalace ........................................................................................................................
6
IV.
5.1
Cíl / účel .............................................................................................................................
5.2
Aplikace .............................................................................................................................
5.3
Popis ..................................................................................................................................
5.4
Eskalační stupně ...............................................................................................................
5.5
Deeskalace ........................................................................................................................
Roční cílová dohoda o kvalitě (orig.něm. Q-Zielvereinbarung) .................................................
Závěrečné informace .................................................................................................................
1
Zvláštní dohoda .........................................................................................................................
2
Ručení .......................................................................................................................................
3
Platnost dohody .........................................................................................................................
4
Zároveň platné dokumenty k této Dohodě ................................................................................
5
Povinnost dodavatele pojistit se včetně ručení / odpovědnosti výrobce za škody
způsobené vadou výrobku .................................................................................................................
6
Prohlášení o závaznosti ............................................................................................................
7
Salvátorská doložka ..................................................................................................................
8
Platné právo a místo soudu .......................................................................................................
V.
Příloha .......................................................................................................................................
1
Seznam změnových stavů této Dohody ....................................................................................
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
4 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
I.
Všeobecná ujednání
1
Oblast platnosti, předmět Dohody
Tato dohoda o zajištění kvality je součástí smlouvy / smluv o dodávkách s Kemmerich a
součástí obchodních vztahů mezi dodavatelem a všemi níže uvedenými závody Kemmerich.
Předmětem Dohody jsou veškeré dodavatelem dodávané výrobky a realizované výkony.
Tato Dohoda o zajištění kvality platí pro všechny aktuální závody Kemmerich:
Gebr. Kemmerich GmbH Umformtechnik
Albert-Kemmerich-Straße 1-3
57439 Attendorn
Německo
Werkzeugbau Gebr. Kemmerich GmbH & Co. KG
Gewerbepark 3
01689 Niederau OT Gröbern
Německo
Kemmerich Iberica, S.L.
Avda, La Foia No. 13
46440 Almussafes (Valencia)
Španělsko
Kemmerich Czech s.r.o.
Leskovec 40
756 11 Valašská Polanka
Česká republika
Závazná je výhradně německá verze této Dohody.
2
Systém řízení kvality u dodavatele
Požadavky na systém řízení kvality se Kemmerich opírá o níže jmenované normy. Požadavky
se řídí zatříděním dodavatele podle rizika produktu. Dodavatelé jsou standardně fou
Kemmerich zatříděni do následujících tříd dodavatelů:
Dodavatel podle seznamu součástí s vývojem produktů na jeho vlastní
odpovědnost (produkty podle kusovníku, včetně chemických provozních látek, které zůstávají
v/na produktu
Dodavatel bez vývoje produktu (konstrukce u Kemmerich a/nebo jeho zákazníka)
Dodavatel dílů podle katalogu nebo normalizovaných dílců (žádný vývoj pro
Kemmerich, včetně plastických maziv, olejů, konzervačních látek atd.)
Práce ve mzdě
Dodavatel materiálů (suroviny, polotovary)
Dodavatel obalových prostředků
Dodavatel nástrojů
Dodavatel pomocných látek (pomocné látky nezůstávají v/na produktu , např. chladicí a
mazací kapaliny, tryskací látky atd.)
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
5 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
Dodavatel jako poskytovatel služby (opravny, kvalita rezidenta – služby prováděné na
místě u zákazníka, agenturní pracovníci)
Dodavatel musí bez vyzvání zaslat centrálnímu nákupu Kemmerich své aktuální certifikáty
týkající se řízení kvality a environmentu. Dodavatel bude Kemmerich bez odkladu informovat o
ztrátě/ukončení platnosti svých certifikátů.
Dodavatel se zavazuje k trvalé aplikaci systému řízení kvality minimálně podle ISO 9001.
Výjimky musí být mezi smluvními stranami zakotveny písemně. Snahou bude získání
certifikace podle technické specifikace TS16949 a management environmentu podle ISO
14001.
Pokud dá Kemmerich dodavateli k dispozici výrobní a kontrolní prostředky, zvláště pak
prostředky a zařízení v rámci pořízení dodávek, dodavatel musí tyto do svého systému řízení
kvality implementovat podobně jako vlastní výrobní a kontrolní prostředky, pokud není
dohodnuto jinak.
Diferencované systémové požadavky na řízení kvality jsou uvedeny v následující tabulce. V
případě, že náš zákazník bude mít další požadavky, pak i tyto budou muset být podle této
Dohody bod IV.1. - zvláštní ujednání - dodatečně splněny (např. QS 9000 od AIAG a VDA 6.1
Svazu výrobců automobilového průmyslu - Verband der Deutschen Automobilhersteller).
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
6 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
Třída dodavatele
(seznam)
Dodavatel s
vlastním vývojem
produktu na
vlastní
odpovědnost.
(produkty podle
seznamu součástí
včetně provozních
látek, které
zůstávají v/na
výrobku)
Body požadavků
Dodavatel bez
vývoje procesu
(konstrukce
Kemmerich
a/nebo zákazníka
Kemmerich)
Dodavatel dílů
podle katalogu a
normalizovaných
dílů
(žádný vývoj pro
Kemmerich)
Práce ve mzdě
Dodavatel
materiálů
(suroviny)
Dodavatel
obalových
prostředků
Dodavatel nástrojů
Dodavatel
pomocných látek
(provozních
prostředků)
Poskytovatel
služby
X
X
X
Požadavky na certifikáty podle normy
(podle právě aktuálního platného znění normy)
ISO 9001 1)
X
X
ISO/TS 16949 2)
X
X
X
X
ISO 14001
3)
X
X
X
X
X
X
X
X1)
X
Požadavek Kemmerich
II.
Dohody ve vztahu k produktu a procesu
1
Plánování kvality
1.1
Vývoj a plánování
X
X
X
X
X
X
1.2
Plán řízení procesů
X
X
X
X
X
X
1.3
FMEA / analýza rizik (viz VDA 4.3
X
X
X
X
X
X
1.4
Prověrky způsobilosti
X
X
X
X
X
X
1.5
Metody uvolnění výrobního procesu a uvolnění produktu
podle PPF nebo PPAP
X
X
X 5)
X 5)
X 5)
X 5)
1.6
Zvláštní charakteristické znaky
X
X
X
X
X
X
1.7
Hraniční vzorky
X 5))
X 5)
X
X 5)
X 5)
X
X
X
5)
5)
X
X
X
matice rizik)
1.8
Analýza vyrobitelnosti a přezkoumání smlouvy
X
X
1.9
IMDS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.10
Rekvalifikační zkoušky
X
X
X 5)
X 5)
X
X
X
X
X
1.11
Kontrolní prostředky
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
7 z 31 stran
X
5)
X
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
X
X 5)
QSV
1.12
X
Ve vlastnictví zákazníka
X
X
X
X
X
X
X
X
Serienproduktionsprozess
2
2.1
Sériová výroba, zpětná dohledatelnost, identifikace
X
X
X
X
X
X
X
X
2.2
Speciální uvolnění
X
X
X
X
X
X
X
X
2.3
Vstupní kontrola zboží
X
X
X
X
X
X
X
X
2.4
Kontroly - dodavatel
X
X
X
X
X
X
X
X
2.5
Neustálý proces zlepšování 2)
X
X
X
X
X
X
X
2.6
Atesty
X
X
X
X
X
X
X
2.7
Údržba
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.8
Řešení reklamací
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.8.1
Na základě zákaznických reklamací
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.8.2
Hromadné zmetkové řízení
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.8.3
Náklady z reklamací
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.8.4
Metody řešení problémů
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1)
2)
3)
4)
5)
5)
X
Požadavek na systém řízení kvality u dodavatele na minimální úrovni. Ve výjimečných případech může být dodavatel uvolněn speciálním schválením.
Cílem pro všechny dodavatele s vývojem je certifikace podle ISO/TS 16949. Jako přechodový stupeň se uznává certifikace podle QS9000, VDA6.1, AVSQ 94, EAQF 94.
Ve výjimečných případech může být uvolněn dodavatel s certifikací podle ISO 9001:2000. Je třeba prokázat příslušný plán vývoje.
Požaduje se pro obory a výrobní procesy zatěžující životní prostředí, např. galvanika, likvidace odpadů, chemikálie pro výrobu i oleje, plastická maziva a konzervační
látky pro výrobky.
Plánování projektů podle dílu 1.
Metoda může být dohodnuta separátně mezi Kemmerich a dodavatelem/poskytovatelem služby.
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
8 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
3
Systém řízení kvality u subdodavatelů
Pokud si dodavatel opatřuje od subdodavatelů pro výrobu nebo zajištění kvality výrobků
výrobní nebo kontrolní prostředky, software, služby, materiál/komponenty nebo jiné vstupní
dodávky, pak musí tyto subdodavatele smluvně zapojit do svého systému řízení kvality a sám
zajišťovat kvalitu těchto vstupních dodávek a příslušným způsobem dokumentovat.
Dodavatel musí za účelem hlídání rozhodujících kvalitativních parametrů aplikovat vhodné
kontrolní metody a prostředky. Aby byla zajištěna jejich použitelnost a přesnost, musí být
pravidelně kontrolovány a kalibrovány. Pokud není stanoveno jinak, musí se prokazovat
způsobilost kontrolního prostředku pro předpokládaný účel použití.
Za účelem jednoznačné identifikace kontrolních prostředků a stavu jejich kalibrace je nezbytné
jejich jednoznačné označení na daném kontrolním prostředku. Činnosti týkající se dohledu
nad kontrolními prostředky a jejich kalibrací se musí dostatečně dokumentovat a na vyzvání
prokázat fě Kemmerich. Správa všech kontrolních prostředků se musí srozumitelně
dokumentovat a na vyzvání prokázat fě Kemmerich.
Dodavatel bude vést o realizaci svých opatření týkajících se zajištění kvality, zvláště pak
naměřených hodnot a výsledků zkoušek záznamy a tyto záznamy i případné vzorky produktů
bude uchovávat řazené přehledným způsobem. Dodavatel fě Kemmerich zajistí možnost do
nich nahlédnout v potřebné míře a vydá jí kopie těchto záznamů či případné vzorky. Druh,
rozsah a lhůty pro archivaci těchto záznamů a vzorků jsou popsány v této Dohodě.
Změna subdodavatele se musí fě Kemmerich nahlásit předem a musí být fou Kemmerich
uvolněna. Musí se provádět uvolnění výrobního procesu a produktu (PPF/PPAP).
4
Systém řízení ochrany životního prostředí u dodavatele
Procesy nezbytné pro výrobu produktů, stejně jako k tomu používané materiály musí
odpovídat všeobecně uznanému stavu vědeckých poznatků a techniky, jakož i příslušným
nařízením. Předpokládá se dodržování národních zákonů a předpisů týkajících se životního
prostředí, stejně jako plnění specifikací uvedených v technických podkladech.
Kemmerich očekává, že dodavatel bude neustále a účinně zlepšovat situaci ohledně životního
prostředí s podporou mezinárodních standardů týkajících se environmentu jako jsou DIN EN
ISO 14001 nebo EMAS (nařízení o ekologickém auditu). Určití dodavatelé (viz bod I. 2)
jsou povinni dodržovat systém řízení ochrany životního prostředí podle DIN EN ISO 14001.
Kemmerich se vyhrazuje právo provádět u dodavatele audit systému řízení ochrany životního
prostředí nebo tyto audity nechat provádět třetí osobou.
Ke všem nebezpečným látkám se musí u první dodávky nebo v případě změny produktu
dodat fě Kemmerich také evropský bezpečnostní list podle 91/155/EHS.
Dále musí dodané suroviny a komponenty splňovat požadavky směrnice Evropského
parlamentu a Rady o vozidlech s ukončenou životností 2000/53/ES.
Dodavatel zvláště pak zajistí, že podle směrnice EU o vozidlech s ukončenou životností
2000/53/ES článek 4 odst. 2 - nebudou výrobky obsahovat těžké kovy, které nepatří mezi
vyňaté materiály a komponenty podle směrnice 2000/53/ES příloha II.
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
9 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
5
Záznamy o kvalitě
Všechny dokumenty a záznamy o kvalitě související s produktem a výrobním procesem musí
být podle VDA svazku 1 a zákonných ustanovení uchovávány a archivovány po dobu nejméně
deseti let po uvedení výrobku na trh.
Obdobným způsobem platí pro zadávací a prokazovací dokumentaci u „D“ nebo „A“ dílců
zvláštní povinnost archivace (dokumenty se zvláštní dobou archivace). Pro parametry
označené D nebo A u technických podkladů musí dodavatel
Kompletně zaznamenávat výsledky zkoušek u produktu a procesu tak, že
budou zpětně dohledatelné a budou se vztahovat ke konkrétní osobě
Vést doklady o kalibraci a způsobilosti zkušebních prostředků
Dokládat specifický výcvik personálu
Všechny zadávací a prokazovací dokumenty archivovat po dobu nejméně 15 let
po EOP (end of production)
Kemmerich si vyhrazuje právo provádět u dodavatele D/TLD audit. Dodavatel musí na
požádání zajistit fě Kemmerich možnost nahlédnout do dokumentů a záznamů týkajících se
kvality produktu nebo výrobního procesu nebo v odůvodněných případech vydat jejich kopii
jako důkaz zbavující ho odpovědnosti. Dodavatel musí všechny změny provedené u produktu
a procesu dokumentovat (životopis dílce). Tato dokumentace bude za účelem zpětné
dohledatelnosti obsahovat také datum nasazení a odkaz na první dodávku fě Kemmerich.
6
Povinnost informovat
Parametry kvality, které se musí dodržovat, jsou určeny v technických podkladech, např.
výkresech, specifikacích, požadavcích specifických pro zákazníka, směrnicích pro dodávky
produktů, dodacích podmínkách, spoluplatných pokynech k objednávce, směrnicích o
metodách, souhrnech požadavků a závazných předpisech. Dodavatel obdrží od Kemmerich
vždy nejnovějších technické podklady v tištěné nebo digitální podobě. Dodavatel musí zajistit,
aby se vyrábělo a kontrolovalo podle těchto jemu předaných a sjednaných podkladů. Tyto
podklady platí jako sjednané, pokud je dodavatel do čtyř týdnů od jejich doručení nebude
písemně rozporovat.
Pokud se dá rozpoznat, že sjednaná ujednání (např. kvalitativní parametry, termíny, dodací
množství, požadavky na životní prostředí) nebude možno dodržet, pak je dodavatel povinen fu
Kemmerich o tom, stejně jako i o bližších okolnostech informovat. Pokud dodavatel zjistí
nárůst odchylek skutečných parametrů od plánovaných parametrů produktů (poruchy kvality),
bude fu Kemmerich neprodleně informovat o plánovaných nápravných opatřeních.
Dodavatel bude fu Kemmerich zavčas informovat o změnách výrobních metod, materiálů,
dodaných komponent pro produkty, přemístěních výrobních míst, dále o změnách metod a
zařízení pro zkoušení produktů nebo jiných opatřeních týkajících se zajištění kvality, takže se
bude moci prověřit, zda se změny mohou projevit negativně. Povinnost informovat je upravena
předpisem o vzorkování.
Veškeré změny produktu a změny týkající se produktu v procesním řetězci se musí
dokumentovat v životopise produktu a zacházet s nimi podle svazku 2 VDA, resp. podle
metody PPAP. Pokud není ujednáno jinak, musí se předkládat vzorky podle stupně
předkládání 2 (VDA) a stupně předkládání 3 (PPAP).
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
10 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
7
Koncepce pro případ nouze
Dodavatel je v případě událostí, které mohou plnění smluvního závazku negativně ovlivnit,
povinen zpracovat plán pro případ nouze. Tento plán musí dodavatel na požádání fě
Kemmerich předložit, zvláště pak při nedodržení termínů a množství dodávek. Dodavatel musí
své plánování pro případ nouze nasměrovat tak, aby byl schopen krátkodobě realizovat 20%
zvýšení smluvního množství.
Za případ nouze se pokládají např. požár, záplava, povodeň, výpadek počítačového
zpracování dat, výpadek dodávky elektrického proudu, závady nástrojů a strojů, výpadek
personálu. Dodavatel se musí proti škodám a následným škodám způsobeným takovými
událostmi pojistit. Kemmerich musí mít zajištěnu možnost nahlédnout do příslušné pojistné
smlouvy.
Nouzový plán se musí na požádání předložit fě Kemmerich.
8
Dohoda o zajištění kvality specifická pro produkt (orig.něm. PQSV)
Dohoda o zajištění kvality specifická pro produkt obsahuje zadání pro plnění požadavků
zákazníka specifických pro produkt, které nejsou explicitně obsaženy v předkládaných
specifikacích, normách a výkresech (například zkušební frekvence, použitý měřicí a zkušební
prostředek). Podle té které zakázky, výrobního procesu, resp. komplexnosti dílce se tato
dohoda dodatečně uzavírá s naším dodavatelem a platí jako „Dohoda provázející nákup“.
9
Identifikace a zpětná dohledatelnost produktů
Dodávky pro Kemmerich se jednoznačně označují podle pokynů na výkresech, číslem
věcným, šarží a případně značkou výrobce. Dodavatel musí zajistit zpětnou dohledatelnost
pomocí označení pevně spojeného s dílcem. V případě reklamace musí být ve vztahu k dané
dodávce možné jednoznačně zjistit množství vadných dílců a výchozího materiálu.
10
Transport
U dodávek vyplaceně závod je dodavatel povinen zajistit kvalitu až do místa určení. Podle
tohoto požadavku se musí zahrnout do systému řízení kvality dodavatele také spedice.
Používat se smí pouze transportní a obalové prostředky, které byly uvolněny od Kemmerich.
Dodavatel musí zajistit, aby kvalita dodávek nebyla poškozena v důsledku transportu k
příjemci či zpracováním ve výrobě. Pokud nelze při předepsaném balení vyloučit poškození,
pak na to musí dodavatel poukázat a navrhnout vhodné alternativní balení.
11
Změny výrobního místa
V případě rozhodujících změn výrobních míst musí o tom dodavatel fu Kemmerich neprodleně
informovat.
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
11 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
12
Obchodní jednání
Obecná obchodní jednání probíhají u Kemmerich v němčině nebo angličtině. Po domluvě lze
však použít konkrétní jazyk závodu objednatele.
13
Plánování auditů
Dodavatel je povinen zpracovat plán auditů, který bude obsahovat pravidelné provádění a
rozsah interních auditů produktů a procesů. Je povinen použít aktuální normy VDA svazek 6
díl 5, resp. VDA svazek 6 díl 3 nebo rovnocenné metody. Je třeba dbát na audity u
subdodavatelů.
14
Značení dodávek
Dodávané produkty a průvodní doklady musí být značeny podle sjednaných dohod s
Kemmerich. Ložné a balicí jednotky (manipulační obaly, jednotlivá balení) se musí značit
zvlášť. Pokud je to od Kemmerich požadováno, musí mít kontejnery etiketu s číslem dílce
vypsaným textem čitelnými znaky a v čárovém kódu. Během celého průběhu výroby od příjmu
zboží až po expedici musí být s dílci, popř. materiály manipulováno tak, že budou označeny
takovým způsobem, že budou vyloučeny záměny a promíchání. Aby se v případě
eventuálních případech ohledně záruky mohlo co nejpřesněji určit dotčené dodané množství,
je třeba zavést příslušný systém pro zpětnou dohledatelnost, který umožní zpětnou
dohledatelnost šarže nebo dodací dávky, která byla vyrobena za stejných podmínek (např.
během jedné směny). Takže dodavatel je povinen zajistit ve vlastním hodnototvorném řetězci
zpětnou dohledatelnost bez mezer. Dodavatel se musí postarat o to, aby i subdodavatel mohl
zajistit kompletní zpětnou dohledatelnost. V této souvislosti musí být veden životopis dílce,
který bude obsahovat všechny změny týkající se kvality od data použití. Těmi může být změna
subdodavatele, změna provozních a zkušebních prostředků, změna výrobních podmínek nebo
změna technologie.
15
Školení zaměstnanců
Zaměstnanci dodavatele musí být pro plnění daných úkolů příslušným způsobem kvalifikováni.
To musí dodavatel zabezpečit prostřednictvím vhodných interních nebo externích školení.
Školení musí být doložitelná. Kvalifikace zaměstnanců se musí dokumentovat v kvalifikační
matici a na požádání předložit fě Kemmerich.
16
Přezkoušení systému řízení kvality, kvality procesu nebo produktu
firmou Kemmerich
16.1
Audit u dodavatele
Dodavatel umožní fě Kemmerich v přiměřených časových intervalech nebo v případě
zvláštních podnětů, aby se mohla přesvědčit o provádění opatření týkajících se zajištění
kvality podle Dohody o zajištění kvality, a to ve formě auditu systému, procesu nebo produktu.
Dodavatel po předchozí domluvě termínu za tímto účelem fě Kemmerich zajistí přístup do
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
12 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
svých provozoven v přiměřeném rozsahu a během tohoto přístupu dá jako podporu k dispozici
jednoho kvalifikovaného odborníka.
Nahlédnutí do výrobních metod podléhajících utajení a jiných firemních tajemství může být
odmítnuto.
Nadto je fa Kemmerich během běžného obchodního styku oprávněna kontrolovat po
předchozí termínové domluvě provádění opatření týkajících se zajištění kvality u dodavatele
za přítomnosti osoby pověřené zákazníkem fy Kemmerich.
Kemmerich dodavateli sdělí výsledek tohoto auditu. Pokud je z pohledu fy Kemmerich na
základě takto provedeného auditu nezbytné zavedení nápravných opatření, pak se dodavatel
zavazuje, že bez odkladu zpracuje plán nápravných opatření, tento včas realizuje, přesvědčí
se o účinnosti daných opatření a fu Kemmerich bude o tom informovat. Kemmerich může
vyžadovat spoluúčast na zpracování i realizaci plánu nápravných opatření. Podle situace
budou dodavateli náklady vzniklé u fy Kemmerich vyfakturovány.
Audity mohou být prováděny podle :
VDA svazek 6 díl 1
VDA svazek 6 díl 3
VDA svazek 6 díl 5
ISO / TS 16949
ISO 9001
ISO 14001
speciálních metod Kemmerich.
Speciálními příčinami pro audit dodavatele jsou:
výběr dodavatele
zadání zakázky
náběh výroby (2denní produkce)
změny týkající se zařízení a vztahující se k procesu, změny výrobního
místa (i organizace) nebo systému zajištění kvality.
jestliže úroveň kvality dodávaných produktů nesplňuje sjednané cíle nebo
není patrné zlepšování směrem k nulovým neshodám.
16.2
Audit u subdodavatele
Pokud se objeví problémy s kvalitou, které byly způsobeny výkony a/nebo dodávkami
subdodavatelů, musí dodavatel na požádání fy Kemmerich vyjasnit záležitost prostřednictvím
společného auditu u subdodavatele. Nahlédnutí do výrobních metod podléhajících utajení a
jiných firemních tajemství může být odmítnuto.
II.
Dohody týkající se produktu a procesu
1
Plánování kvality
1.1
Vývoj a plánování
Dodavatel má povinnost dále rozvíjet kvalitu produktů pomocí vhodného hlídání a dalšího
rozvoje použitých výrobních technologií a nástrojů.
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
13 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
V případě, že zakázka u dodavatele zahrnuje úkoly na vývoji, budou požadavky mezi
smluvními stranami zakotveny písemně, např. ve formě souhrnu požadavků. Dodavatel se
zavazuje zavést řízení projektů již ve fázi plánování produktů, procesů a jiných úkolů, které
přesahují daný obor. Dokumentace bude zpracována ve formě plánů řízení kvality, popř.
řízení projektů. V průběhu přezkoumání zakázky musí dodavatel po jejich obdržení
zkontrolovat všechny technické podklady jako jsou specifikace, výkresy, kusovníky, CAD data,
zadání pro balení a normy s ohledem na jejich proveditelnost. Při tomto procesu zjištěné
nedostatky a rizika, jakož i možnosti ke zlepšení, dodavatel fě Kemmerich bez odkladu
oznámí. V průběhu fáze vývoje dodavatel bude používat vhodné preventivní metody
plánování kvality jako např. analýzu vyrobitelnosti, prověrky spolehlivosti, analýzu rizik nebo
FMEA.
Dodavatel musí přihlédnout ke zkušenostem (průběhy procesů, procesní údaje, studie
způsobilosti atd.) z předchozích nebo podobných úkolů. Pro prototypy a předsérie si dodavatel
s fou Kemmerich odsouhlasí výrobní a kontrolní podmínky a tyto zaznamená. Předsérie se
musí vyrábět za podmínek, které se blíží podmínkám pro výrobu série.
Rozpozná-li dodavatel, že sjednané dohody není možné dodržet, musí okamžitě informovat
příslušné odd.nákupu Kemmerich. V případě odchylek od specifikace Kemmerich rozhodne o
dalším postupu. Výroba série se může začít až po uvolnění ze strany Kemmerich. Uvolnění
nezprošťuje dodavatele od jeho ručení za vady.
Na žádost musí být fě Kemmerich umožněno nahlédnout do všech podkladů.
Na základě termínů zadaných od fy Kemmerich dodavatel zpracuje termínový plán týkající se
projektu a předloží ho fě Kemmerich. Tento termínový plán udává časové okamžiky, které se
musí dodržet k hlášení v podobě jmenovaných formulářů. V případě změn na dílci nebo u
procesu je zapotřebí postupovat obdobně. Pro dílce vyráběné doma i pro nakupované díly
(polotovary, opracování v kooperaci, subdodavatelé) musí dodavatel zpracovat status, který
jednotlivá hodnocení souhrnně představí a jednotlivě pak vyznačí kritické položky.
Zprávy o postupu projektu jsou základem pro pravidelné hodnocení projektu. Tyto zprávy se
musí předkládat fě Kemmerich na formuláři APQP. Kemmerich si vyhrazuje právo verifikovat
postup projektu.
1.2
Plán řízení procesu
Dodavatel musí pro všechny produkty předsérie i série písemně vyhotovit plán řízení projektu
(PLP). Dokument musí poskytnout informace o parametrech procesů, průběhu kontroly,
zkušebních parametrech, prostředcích i četnosti zkoušek, jakož i o plánech reakce, resp.
plánech opatření v případě kvalitativních odchylek a na vyžádání musí být včas odsouhlasen
od odd.plánování kvality fy Kemmerich.
V plánech řízení výroby se musí brát ohled na výsledky procesu FMEA, zkušenosti z
podobných procesů a produktů, jakož i použití zlepšovacích metod atd. Podle zadání ISO/TS
16949 v aktuálním znění musí být PLP zpracován pro všechny fáze výroby. Detailní popis
postupu při zpracování PLP je popsán v normě VDA svazku 4 a v normě pro systém řízení
kvality 9000 „APQP“.
1.3
FMEA / analýza rizik
Dodavatel za účelem vyloučení potenciálních chyb včas zpracuje pro svůj objem, vývoj
produktu a/nebo výrobní proces analýzu rizik s pomocí metody FMEA (viz VDA svazek 4.3).
Kemmerich musí mít zajištěnu možnost nahlédnout do zpracované FMEA systému,
konstrukce či procesu. Zvláště u produktů a procesů s vysokou komplexitou, novými funkcemi,
novými technologiemi nebo novými zkušebními metodami se musí zpracovat příslušná FMEA
podle speciálních požadavků zákazníka a předložit důkaz o vyřízení určených opatření.
Opatření ke zlepšení se musí, pokud je to přiměřené, stanovit nejen v případě vyhodnocení
vysokého celkového rizika (např. celková možná míra rizika RPZ > 100), nýbrž i v případě
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
14 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
vysoké pravděpodobnosti výskytu a nízké pravděpodobnosti odhalení. Důležité nebo kritické
parametry zadané od Kemmerich se musí ve FMEA vyznačit. Důležité parametry, které
dodavatel sám stanovil, musí být v souhlase s vyhodnocením rizika ve FMEA. FMEA musí být
v případě změn produktů nebo procesů i v případě nastalých problémů s kvalitou a reklamací
přepracována.
Čisté posouzení celkové možné míry rizika RPZ > 100 není dostatečné. Dodavatel musí
chybový parametr posoudit i podle matice rizik (viz VDA svazek 4.3 / viz následující příklad) a
zahájit příslušná opatření.
A
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Výskyt (A x B)
1
2
3
4
5
6
7
E
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
8
9
10 B
Odhalení (E x B)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 B
zelená
Nízké riziko, opatření nejsou nutná
AxB=
zelená
žlutá
Relativně nízké riziko, zvážit opatření
A x B = žlutá Opatření zvážit při ExB = žlutá/červená
červená
Relativně vysoké riziko, opatření se
doporučují
AxB=
červená
opatření se doporučují při ExB = červená
Opatření jsou nutná při ExB =
žlutá/červená
Kemmerich bude moci po domluvě s dodavatelem do těchto podkladů nahlédnout. Dodavatel
však není povinen fě Kemmerich proces FMEA předat.
.
1.4
Prověrky způsobilosti
Procesy ke zjištění způsobilosti procesu se musí před spuštěním sériové výroby provádět
podle VDA svazku 4.1 „Zajištění kvality“. U parametrů týkající se funkce bude dodavatel
provádět a dokumentovat detailní analýzu krátkodobé způsobilosti. V případě, že nebude
dosaženo hodnoty cmk minimálně 1,67, naplánují se s ohledem na hospodárnost buď
optimalizace strojů nebo 100% kontrola. Pro předběžnou způsobilost procesu platí hodnoty
Ppk ≥1,67. Pomocí doprovodných kontrol se musí vyloučit vadné dodávky.
V průběhu sériové výroby se budou pomocí vhodných metod prokazovat u parametrů
týkajících se funkce, popř. kritických vzhledem k procesu (např. SPC nebo ruční technika
regulačních karet) dlouhodobé způsobilosti procesů cpk ≥1,67. U parametrů, které se netýkají
funkce nebo nejsou kritické vzhledem k procesu, se jako cíl předepisují hodnoty cpk ≥1,33.
Pro parametry týkající se bezpečnosti nebo zákonných požadavků platí následující
požadavky:
Krátkodobá způsobilost cmk
Dlouhodobá způsobilost procesu cpk
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
15 z 31 stran
≥2,0
≥1,67
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
Pokud těchto hodnot nebude dosaženo, pak musí dodavatel své dodávky zabezpečit
vhodnými kontrolními metodami a výrobní proces optimalizovat tak, aby bylo požadovaných
způsobilostí procesů dosaženo. Doprovodnými kontrolami se musí vadné dodávky a
nezpůsobilé procesy vyloučit, v případě nutnosti se musí zavést 100% kontrola.
Dodavatel je odpovědný za určení a řádné stanovení parametrů týkajících se funkce, popř.
kritických vzhledem k procesu (pokud nejsou stanoveny) a eventuálně za stanovení vhodné
optimalizace výrobních zařízení nebo zkušebních metod.
1.5
Uvolnění výrobního procesu a produktu podle PPF nebo PPAP
Pomocí metody PPF má být prokázáno, že požadavky sjednané se zákazníkem podle
předložených výkresů a specifikací budou splněny.
Standardem pro rozsah vzorkování, jakož i pro nezbytné dokumenty jsou pro Evropu stupeň
předkládání 2 podle metody PPF, pro Asii a NAFTA stupeň předkládání 3 podle metody
PPAP. Zároveň je třeba u procesu vzorkování dbát vždy na dodržení specifických požadavků
zákazníka. Odchylné požadavky budou ze strany Kemmerich v průběhu objednávky prvního
vzorku písemně zadány. Zásadně se musí používat aktuálně platné předlohy pro vzorkování
(VDA nebo PPAP). Zastaralé předlohy budou ze strany Kemmerich odmítnuty.
Plán řízení výroby zůstane k nahlédnutí u dodavatele, pokud nebude písemně ujednáno jinak
(viz také II 1.2). Obsažené látky se musí označit podle Mezinárodního systému pro správu dat
o materiálech IMDS. Číslo IMDS se musí zapsat na krycím listě EMPB. Chybějící, popř.
neúplné podklady ke vzorkování nebo chybějícím zápisem IMDS mohou mít za následek
zatížení dodatečnými náklady.
Nosiče nákladu, popř. balicí jednotky vzorkových dílců a každý vzorek se musí výrazně opatřit
visačkou na zboží, popř. nálepkami. Změřené první vzorky včetně kompletní dokumentace se
musí zabalit bezpečně a odděleně. Obal se musí zvnějšku označit účelovou nálepkou ve
formátu DIN A5 jako „První vzorek“ (německy „Erstmuster"). Balík s prvními vzorky se musí
zaslat na dohodnutou adresu řízení kvality (zkušebna) konkrétního závodu Kemmerich.
První vzorky se musí vyrábět zásadně technologiemi předpokládanými pro sériovou výrobu a
rovněž pro sériovou výrobu plánovanými stroji, materiály (včetně dodavatelů surovin a
komponent), nástroji a zařízeními. Přitom se musí aplikovat výrobní kontroly i výstupní
kontrola se zkušebními zařízeními a pomůckami, které se mají používat pro sériovou výrobu.
Odchylky od specifikací nebo zadání způsobené metodou nebo procesem se musí na krycím
listě zprávy o prvním vzorku výrazně vyznačit. Hodnocení předložených vzorků proběhne v
odborném útvaru řízení kvality s přibráním kontrolujících a hodnotících oddělení. Celkové
hodnocení bude dodavateli sděleno písemně.
První vzorky, jichž se zpráva o prvním vzorkování týká (cílem je známka 1), musí být vyrobeny
za podmínek sériové výroby. Na každý tvar nástroje a hnízdo se musí při prvním vzorkování
dodat bezplatně po 10 vzorcích. Z téže šarže musí dodavatel po celou dobu výroby (včetně
doby pro zásobování náhradními díly) ponechat dva vzorky, řádně je označit a archivovat
(jsou to etalony ponechané pro pozdější porovnání).
Dodatečné vzorkování na základě odchylek, chybějících dokladů nebo změn se zpravidla v
rozsahu omezuje podle opravených, změněných parametrů nebo na dodatečně dodané
doklady. Rovněž v případě přemístění výroby nebo při delším výrobním procesu musí být fa
Kemmerich informována a nastává dodatečné vzorkování. Jeho rozsah se musí v každém
jednotlivém případě dohodnout s vedením řízení kvality Kemmerich.
Bez uvolnění prvních vzorků (minimálně se známkou 3) nebo písemného schválení odchylek
od Kemmerich dodavatel nesmí dodávat žádné dílce předsérie nebo série. Proto se musí
dodávky prototypů nebo vzorků zřetelně jako takové označit. Vzniknou-li fě Kemmerich z
důvodu nedodržení těchto pokynů nějaké náklady, jdou tyto vždy na vrub dodavatele.
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
16 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
Dodávky dílců vyráběných při sériové výrobě musí odpovídat uvolněným vzorkům a musí se
dát zpracovat na našich zařízeních.
Po předchozí domluvě s Kemmerich jsou rovněž přípustné jiné metody vzorkování. Uvolnění
prvního vzorku nevylučuje pozdější nároky vyplývající ze záruky.
Kemmerich si v případě náběhu nových výrobků vyhrazuje právo provést přejímku procesů.
1.6
Zvláštní charakteristické znaky
Aby se plnily vysoké zákonné a úřední požadavky (např. z důvodu ručení z vad za výrobek)
a rovněž i stále rostoucí požadavky zákazníků, je nezbytná zvláštní péče vzhledem ke
stanovení, realizaci a posléze i povinnosti dokazování týkající zvláštních charakteristických
zanků. Nedodržení předepsaných nebo sjednaných požadavků může vést ke značným
důsledkům - odvolání zakázky, servisní akce, výměna, zákazy prodeje, ztráta image a ztráta
zakázek. Tyto negativní důsledky je zapotřebí bezpodmínečně vyloučit.
Zvláštní charakteristické znaky vyžadují zvláštní pozornost, neboť odchylky u těchto
parametrů mohou značnou měrou ovlivňovat bezpečnost produktu, jeho životnost, způsobilost
k montáži, funkci nebo kvalitu následujících operací, jakož i plnění zákonných předpisů.
Mohou být stanoveny zákazníky Kemmerich nebo fou Kemmerich samotnou a/nebo vyplynou
z analýzy rizik dodavatele, např. z procesu FMEA produktu a/nebo procesu.
Zásadně jsou všechny parametry produktu a procesu důležité a musí být dodrženy. Dodavatel
je musí identifikovat a do všech relevantních podkladů k produktu či procesu zaznamenat,
jako jsou např. výkresy, FMEA, analýza rizik, plány práce, kontrolní plány či plány řízení
výroby. Při všech relevantních plánovacích krocích se musí na tyto znaky zvláště dbát a
dohlížet. Archivační doba, resp. prokazování je popsáno v bodě I. 5.
1.7
Hraniční vzorky
V případě subjektivních, vizuálních kontrol u pohledových dílců (např. galvanizované povrchy)
může být rozumné odsouhlasit společný způsob hodnocení kvality a jako závaznou předlohu
pro rozhodování o hodnocení OK nebo NOK u každého projektu zpracovat předem hraniční
vzorek. Tyto hraniční vzorky (minimálně ve trojím provedení) budou odsouhlaseny a
dohodnuty mezi zákazníkem, Kemmerich a dodavatelem. Jako podklad poslouží norma VDA,
svazek 16. Platný hraniční vzorek musí být zákazníkem, resp. od Kemmerich podepsán.
1.8
Analýza vyrobitelnosti a přezkoumání smlouvy
Před udělením zakázky musí dodavatel zkontrolovat, zda je možná zabezpečená výroba s
ohledem na vlastní výrobní zařízení a dodané technické podklady (např. výkresy, specifikace,
požadavky na ochranu životního prostředí, předpisy na recyklaci, souhrn požadavků atd.).
Případně musí být sjednány zabezpečující dohody prostřednictvím nákupu Kemmerich, v
souhlase s konstrukcí, popř. odpovědnými technickými odděleními. Vyrobitelnost se musí
dokládat podle dané produktové třídy Kemmerich. Tato prověrka dodavateli poskytne možnost
zapracovat k oboustrannému užitku jeho zkušenosti a návrhy. Analýza vyrobitelnosti se musí
předkládat nákupu spolu s nabídkou a je předpokladem pro udělení zakázky. Dodatečně se
analýza vyrobitelnosti dodává při prvním vzorkování podle stupně předkládání.
1.9
IMDS
Podstatnou součástí vzorkování jsou materiálové údaje. Pokud není mezi Kemmerich a
dodavatelem ujednáno jinak, musí se údaje k materiálům od dodavatele dokumentovat
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
17 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
paralelně s procesem prvního vzorkování před prvním vzorkováním v elektronickém systému
materiálových dat databanky IMDS VDA. Informace k tomuto jsou na internetu pod
http://www.mdsystem.com. Číslo IMDS se musí uvést na krycí list zprávy o prvním vzorkování.
V případě dotazů jsou k dispozici příslušní IMDS referenti fy Kemmerich.
1.10
Rekvalifikační zkoušky
Dodavatel je povinen své dodávky pravidelně kontrolovat vzhledem k plnění zadaných
specifikací (včetně rozměrů, materiálů, povlakování povrchů, zákonných požadavků,
environmentu). Rozsah rekvalifikačních zkoušek pro sériovou výrobu a náhradní díly se musí
při uzavírání zakázky s Kemmerich odsouhlasit podle specifických požadavků zákazníka a
dokumentovat v plánu řízení výroby.
1.11
Zkušební prostředky
Dodavatel musí být vybaven zkušebními prostředky tak, aby bylo možné kontrolovat všechny
smluvní parametry kvality od začátku sériové výroby a aby byla prokázána vhodnost
kontrolních procesů. Zkušební prostředky musí být pravidelně kontrolovány a udržovány v
použitelném stavu. Musí se dát prokázat termín jejich další kontroly. Musí se prokazovat
způsobilost zkušebních prostředků. Zkušební prostředky musí být odvoditelné z
mezinárodního standardu. Způsob prokazování se musí realizovat podle požadavků VDA
svazku 5 nebo AIAG MSA.
V případě externího zkoušení musí poskytovatel této služby být příslušným způsobem
akreditován. V případě nutnosti mohou být mezi dodavatelem a fou Kemmerich odsouhlaseny
zkušební prostředky i zkušební metody.
1.12
Vlastnictví zákazníka
Výrobní prostředky ve vlastnictví zákazníka (nástroje, přípravky, zkušební prostředky atd.)
musí být trvale, zřetelně a jednoznačně označeny jako „Majetek Kemmerich“ a číslem
sděleným od Kemmerich nebo analogickým značením. Tyto výrobní prostředky musí být zcela
zahrnuty a zakalkulovány do údržbářských prací dodavatele. Nezbytné konzultace na toto
téma musí dodavatel iniciovat sám.
Ohledně vratných obalů: pokud patří fě Kemmerich, musí se s fou Kemmerich vždy
odsouhlasit vlastní značení a jejich údržba, které obdobným způsobem odpovídají zadání
týkajícím se shora uvedených výrobních prostředků.
Kemmerich musí být neprodleně informována o zákrocích třetích osob, zvláště pak ohledně
exekuce či jiné újmy na majetku Kemmerich. Dodavatel musí nahradit fě Kemmerich všechny
škody a náklady, které vzniknou důsledkem porušení této povinnosti.
V případě produktů dodaných fou Kemmerich bezplatně se toto řídí podle ISO 9001.
2
Proces sériové výroby
2.1
Sériová výroba, zpětná dohledatelnost, identifikace
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
18 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
V případě poruch procesu a kvalitativních odchylkách dodavatel analyzuje příčiny, zavádí
nápravná opatření, kontroluje jejich účinnost a tento proces dokumentuje.
Dodavatel se zavazuje, že bude provádět značení produktů, dílců a balení podle dohod
sjednaných s Kemmerich, aby byla zajištěna zpětná dohledatelnost.
Dodavatel musí zabezpečit, že značení zabalených produktů bude čitelné i během transportu
a skladování.
Dodavatel se zavazuje, že zabezpečí princip FIFO a zpětnou dohledatelnost na jím dodané
produkty. Pokud bude zjištěna neshoda, musí být během jednoho pracovního dne zajištěno
zjištění vadných dílců/produktů/šarží a výrobní údaje. Kemmerich sdělí dodavateli data
potřebná pro zpětnou dohledatelnost.
Výrobní a zkušební prostředky, zvláště pak prostředky a zařízení ve vztahu k dodávkám, které
fa Kemmerich dala k dispozici, musí být označeny jako majetek fy Kemmerich. Dodavatel
odpovídá za jejich neporušenost a zajistí jejich údržbu.
2.2
Speciální uvolnění
V případě odchylek od specifikací se musí u fy Kemmerich vyžádat
schválení
odchylky/speciální uvolnění. Produkty se schválenou odchylkou musí být podle možnosti
speciálně označeny. Přitom musí dodací list a balicí jednotky nést příslušný odkaz na druh
odchylky. K dodacím papírům se musí přiložit kopie schválení odchylky. Platnost povolení
odchylky je omezena buď množstvím nebo lhůtou. Dodavatel se zavazuje, že nezbytná
speciální uvolnění bude u fy Kemmerich požadovat a nechá si je schvalovat. Kemmerich musí
být bez odkladu informována i o dodatečně zjištěných odchylkách.
V této souvislosti dodavatel zajistí fě Kemmerich právo přístupu během 2 pracovních dní.
2.3
Vstupní kontrola zboží
Dodavatel dodává produkty ve vhodných přepravních prostředcích podle dodacích, popř.
balicích předpisů od Kemmerich, aby se zabránilo poškození a úbytku množství (např.
znečištění, korozi, chemickým reakcím).
Kemmerich kontroluje dodavatelem dodané produkty v příjmu zboží ohledně dodržení
množství a identifikace, jakož i zřejmé vady. Zřejmé vady dodávky musí Kemmerich
dodavateli oznámit bez odkladu podle reklamační lhůty uvedené v § 377 Obchodního
zákoníku (SRN). U zboží, u nichž se vada zjistí až při dalším zpracování, Kemmerich toto
dodavateli bez odkladu oznámí prostřednictvím reklamace.
Dodavatel se do té míry zříká námitek vůči opožděným reklamacím.
Dodavatel musí svůj systém řízení kvality a svá opatření na zajištění kvality nastavit na
redukovaný objem vstupních kontrol.
2.4
Kontroly prováděné dodavatelem
Dodavatel provádí kontroly podle plánu kontrol, aby splnil sjednané cíle a specifikace.
V průběhu sériové výroby musí dodavatel sjednané parametry prokazovat pomocí vhodných
metod (např. statistické řízení procesu nebo ruční metoda regulačních karet) způsobilost
procesů, a to po celou dobu výroby.
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
19 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
Pokud nebude požadované způsobilosti procesů dosaženo, musí se výrobní proces
příslušným způsobem optimalizovat
a kvality produktu dosáhnout pomocí vhodných
kontrolních metod.
2.5
Neustálý proces zlepšování
Dodavatel bude uskutečňovat princip neustálého zlepšování. Kemmerich očekává, že tento
princip se bude realizovat přinejmenším u těch indikátorů, na základě kterých se hodnotí
kvalitativní způsobilost dodavatelů, tj.:
•
•
•
•
•
Počet kontrolních zpráv/ reklamací
PPM
Plnění termínů
Plnění množství
Zpracování reklamací
Pro tyto indikátory dodavatel stanoví své cíle, které bude měsíčně sledovat a vizualizovat v
provozu.
2.6
Materiálový atest
Příslušné materiálové/přejímkové atesty se musí, pokud to bylo sjednáno, dát při dodání zboží
k dispozici příjmu zboží Kemmerich v ujednaném formátu, tištěné nebo digitální podobě.
Pokud se D parameter vztahuje na surovinu, vystaví dodavatel pro každou šarži jeden atest
podle DIN EN 10204. Tento se musí archivovat podle VDA 6.1 a na požádání předložit fě
Kemmerich. Pokud je to relevantní, je atest v každém případě součástí zprávy o prvním
vzorkování.
2.7
Údržba
Prostřednictvím plánovaných, preventivních údržeb zařízení, strojů a nástrojů dodavatele se
minimalizuje pravděpodobnost vzniku výpadku. Provádění plánovaných prací i opravy mimo
plán se musí dokumentovat. Pravidelným vyhodnocováním oprav se může zpracovat a
optimalizovat seznam předzásobení se náhradními díly. Tím obecně dodavatel snižuje riziko
delšího výpadku z důvodu lhůty potřebné na znovupořízení náhradního dílu.
Dodavatel se musí řádně starat o jemu přenechané stroje, nástroje, transportní prostředky
nebo zkušební zařízení. Údržbu a péči o ně musí přenechat vlastnímu kvalifikovanému
personálu. Náklady na jejich běžnou údržbu nese dodavatel. Kemmerich hradí pouze změny
nástrojů po předchozím uvolnění nákladů. Dodavatel musí provádět údržbu a opravy včas
tak, aby byly vyloučeny vady na vyráběných dílcích nebo se zabránilo zpoždění při jejich
výrobě.
V případě neopravitelných strojů, nástrojů, transportních prostředků nebo zkušebních zařízení
musí o tom dodavatel fu Kemmerich neprodleně informovat, aby nedošlo k přerušení
dodavatelského řetězce.
2.8
Reklamační řízení
Pokud dojde k vadným dodávkám, musí se dodavatel neprodleně postarat o nápravu
(náhradní dodávka, vytřídění nebo oprava). Jestliže jsou nezbytné třídicí práce nebo opravy,
bude dodavatel od fy Kemmerich obratem informován. Dodavatel musí bezprostředně po
obdržení informace rozhodnout o tom, kdo má nezbytné práce provést (vlastní zaměstnanci,
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
20 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
externí poskytovatel služby, Kemmerich). Jestliže Kemmerich převezme realizaci těchto prací
nebo mají být pracemi pověřeni externí poskytovatelé služeb, musí dodavatel zaslat písemné
pověření těmito pracemi. Jestliže písemné pověření není zasláno během lhůty zadané fou
Kemmerich, pak nezbytné činnosti (třídění, opravy) budou zadány fou Kemmerich.
Za účelem zabránění neúnosným nákladům, které mohou vzniknout v důsledku zpoždění v
dodávce, zastavením pásu atd. u zákazníka fy Kemmerich, bude to na místě zkontrolováno,
popř. opraveno externím poskytovatelem služby. Jestliže bude chtít dodavatel využít svého
práva na dodatečné plnění podle Občanského zákoníku § 439 (SRN), musí to fě Kemmerich
obratem sdělit a zároveň oznámit, jakým způsobem se to má v krátké době uskutečnit. Po
obdržení reklamace musí dodavatel první tři dodávky podrobit 100% kontrole a označit je.
Značení o 100% kontrole musí být po domluvě s Kemmerich viditelně připevněno na každé
dodací jednotce.
Dodavatel vadné dílce obdrží za účelem analýzy, pokud nebude ujednáno jinak. V případě
sporu musí následovat společná verifikace z obou stran.
Jestliže dodavatel dodává tytéž dílce různým závodům Kemmerich, musí i tyto závody
informovat a dohodnout s nimi další postup.
2.8.1
Na základě reklamace od zákazníka
Pokud bude v případě reklamace ze strany zákazníka vůči Kemmerich zjištěno, že příčinou
reklamace je vadné zboží dodavatele, bude dodavatel o reklamaci neprodleně od fy
Kemmerich informován. Jestliže muset Kemmerich provést u zákazníka nezbytné třídicí
činnosti nebo opravy, bude o tom dodavatel obratem informován. Jinak se bude postupovat
podle bodu 2.8.
2.8.2
.
2.8.3
Hromadné zmetkové řízení
Dodavatel bude pravidelně domlouvat se skupinou Kemmerich termíny za účelem
hromadného zmetkového řízení. Při tom budou vady objevené ve společném kontrolním
řetězci dodavatele a skupiny Kemmerich reklamovány podle dohodnutých zkoušek a Dohody
o zajištění kvality. Zjištěné vady budou dodavateli oznamovány zásadně prostřednictvím
reklamace.
Náklady z reklamací
Všemi náklady vzniklými z neshodných dodávek od dodavatele bude dodavatel zatížen podle
principu příčiny vzniku neshody.
Možné náklady týkající se reklamace:
•
•
•
•
•
•
•
Náklady na třídění a/nebo opravy u zákazníka nebo fy Kemmerich
Náklady na dohled pracovníky fy Kemmerich
Náklady na transport fy Kemmerich
Jednání týkající se kvality / audity na místě u dodavatele, popř. zákazníka
Poplatek za urgence nezaslaných 8D reportů
Zpracování reklamací pracovníky fyKemmerich
Náklady zákazníka fy Kemmerich
Náklady tohotu druhu je nutné na obou stranách udržovat co nejnižší.
2.8.4
Metody řešení problémů
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
21 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
Dodavatel se zavazuje, že k řešení problémů použije metodu 8D reportů a bude fu Kemmerich
do 1 pracovního dne informovat o zavedených okamžitých opatřeních. Cílem je uzavřít 8D
report s analýzou příčin, zavedenými opatřeními k odstranění závad, průkazem účinnosti a tak
i proces reklamace ze strany fy Kemmerich během zadané lhůty.
Na vyzvání ze strany Kemmerich musí dodavatel prokázat analýzu příčin pomocí metody
5why a metodou Ishikawa nebo srovnatenými metodami a dodatečně provést analýzu procesů
nebo procesní audit.
Pokud by došlo na základě nezbytného dalšího zpracování u subdodavatelů nebo z jiných
příčin (chybějící, reklamované dílce k analýze příčin) ke zpožděním, pak se tyto musí včas
oznámit formou mezireportu, popř. se musí s fou Kemmerich dohodnout posun termínu. V
případě překročení zadaných lhůt a nezbytných urgencích, např. chybějících stanovisek, se
bude celé reklamované množství nezávisle na výsledku šetření, popř. nezávisle na skutečném
množství vadných dílců považovat za vadné - ve vztahu k ppm.
III. Řízení dodavatelů
1
Úkoly oddělení řízení dodavatelů
Naše řízení dodavatelů je přímo podřízeno vedoucímu nákupu fy Kemmerich a řídí obchodní
vztahy s novými i existujícími dodavateli.
Základem těchto obchodních vztahů jsou naše výkonová a kooperační kritéria s dodavatelem.
Těmi jsou:
•
•
•
•
•
•
kvalita
náklady
technologie
logistika
komunikace
angažovanost v případě vývoje
Obsah požadavků našich zákazníků na naše výkony a kooperaci jsou stejné, jako my máme
na naše dodavatele.
Pouze tak můžeme dosáhnout průběžného plnění kvality za účelem kompletního splnění
požadavků našich zákazníků v celém dodavatelském řetězci
dodavatel
2
Kemmerich
zákazník
Kritéria pro výběr dodavatelů
Výběr dodavatelů výrobního i nevýrobního materiálu provádí výhradně odd.nákupu v těsné
spolupráci s útvary vývoje, řízení kvality, logistiky a výroby.
Základem spolupráce s těmito dodavateli je systém řízení, jehož funkční způsobilost musí být
prokázána certifikací podle jedné z následujících norem v právě platném znění a podle
specifikací (pokud není naším zákazníkem požadováno jinak):
ISO/TS 16949
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
22 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
DIN EN ISO 9001
Důkaz funkčnosti systému řízení kvality musí dodavatel předat zasláním kopie platného
certifikátu kvality.
V případě dodavatelů nevýrobního materiálu (sem spadají dodavatelé, kteří nám dodávají
zboží a služby, které nejsou přímo součástí našich konečných produktů, ale jsou pro výrobu
těchto produktů nezbytné) není certifikace nezbytně nutná.
Dodatečně musí noví dodavatelé akceptovat následující dokumenty, aby bylo možno je
zařadit na seznam našich dodavatelů:
Dohodu o zajištění kvality a ochrany životního prostředí
Vlastní informace podané dodavatelem (kvalita provedení)
Dohodu o mlčenlivosti/utajení
Příručku logistiky pro dodavatele
Všeobecné obchodní podmínky Kemmerich
Případně musí odd. řízení dodavatelů provést ještě analýzu potenciálu, popř. audit procesů
podle VDA 6.3 v platném znění, aby byl dodavatel hodnocen.
.
3
Hodnocení ppm
Stejně jako Kemmerich vůči svým zákazníkům, tak i dodavatel je povinen vůči fě Kemmerich
usilovat o dosažení cíle 0 vad, což komunikuje jak směrem dovnitř, tak směrem ke svým
subdodavatelům. Pokud neexistuje žádná písemná dohoda, je dodavatel povinen snižovat
počet případů (reklamací) oproti předešlému roku na polovinu.
Jestliže není zaručena dodávka bez vad, odsouhlasí si dodavatel s odd. řízení dodavatelů
Kemmerich dílčí cíle (časově omezené horní hranice pro četnost vad). Dodavatel zavede
opatření k neustálému zlepšování a dosažení cíle 0 vad.
Dílčí cíle definované jako horní hranice mohou být stanoveny pomocí cílové dohody o kvalitě
(viz bod III 6).
Podkročení sjednaných horních limitů nezprošťuje dodavatele ani od jeho povinnosti
zpracovat všechny reklamace, ani od ručení za všechny vadné dodávky. Při překročení
sjednaných horních limitů zavede dodavatel rychle na své náklady účinná nápravná opatření a
průběžně informuje odd. řízení dodavatelů Kemmerich o pokroku.
Ručení dodavatele za všechny vadné dodávky není sjednanými horními limity dotčeno.
Jednání o kvalitě s ústředními tématy jako např. preventivní zajištění kvality, hodnocení
předaných údajů ke kvalitě, projednání vad, projednání aktuálních témat atd. se koná na
žádost smluvního partnera. V případě eskalace se dodavatel zavazuje k projednání na úrovni
managementu.
Základem pro výpočet ppm ( parts per million ) je následující vzorec:
Vrácené dílce
Dodané dílce
4
X 1.000.000
Hodnocení dodavatelů
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
23 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
Hodnocení dodavatelů se provádí v pravidelných intervalech. Tvoří základ naší další nákupní
strategie. Pokud existují nedostatky a dodavatel neplní naše požadavky, pak v případě
potřeby zveme dodavatele k jednáním o rozvoji a výkonu. Zde by mělo být poukázáno na náš
proces eskalace u dodavatelů (bod III 5), který se používá u hodnocení dodavatelů.
Kromě toho mají vliv na hodnocení dodavatele certifikáty systému řízení kvality a certifikát
systému řízení ochrany životního prostředí. Písemné informování dodavatele se koná
nejméně jednou za rok.
Systém hodnocení dodavatelů slouží ke hlídání a nápravě výkonu kvality dodavatele. Výkon
kvality má jako rozhodující kritérium vliv na zadávání nových zakázek.
Všichni hlavní dodavatelé jsou hodnoceni minimálně jednou ročně podle následujících kritérií:
Kvalita
o
o
o
o
o
Logistika
o
o
o
o
o
Nákup
o
o
o
o
o
reklamace
reklamace zákazníka
vyhodnocení PPM
audity produktu a procesu
komunikace
dodací množství
dodržování termínů
zvláštní jízdy
chybné dodávky (balení, značení, dokumenty)
komunikace
cenové kalkulace
konkurence
úprava smlouvy
komunikace
podnikatelské riziko
Celkový stupeň plnění v
%
90 do 100
80 do 89
pod 80
Hodnocení
Označení hodnocení
Zcela kvalitativně způsobilý
Kvalitativně způsobilý s
podmínkou
Kvalitativně nezpůsobilý
A
B
C
Výsledek hodnocení je dodavatelům písemně oznámen, aby poukázal na potenciál ke
zlepšování. Dodavatelé, kteří měli celkové hodnocení < 80 %, popř. nějaké dílčí kritérium < 80
%, musí ve lhůtě 4 týdnů předložit nákupu Kemmerich plán opatření v písemné formě.
Kemmerich si vyhrazuje právo kontrolovat realizaci a účinnost opatření pomocí auditů.
5
Proces eskalace
5.1
Cíl / účel
Chybná kvalita může vést k závažným důsledkům při dodávkách našim zákazníkům a ke
značným poruchám v našich obchodních procesech. Použití eskalačních metod zavazuje
dodavatele k intenzívnější spolupráci při řešení problémů a jako posledním důsledkem může
být výměna dodavatele.
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
24 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
5.2
Aplikace
Aplikace procesu eskalace slouží k řízení opatření v případě odchylek od stanovených cílů u
našich obchodních procesů, jejichž příčiny lze nacházet v oblasti dodávek fě Kemmerich.
Přitom jsou dodavatelé povinni na základě
historie vad,
reklamací,
zjišťování příčin a opatření
•
•
•
zavádět nápravná opatření, aby co nejrychleji a trvale zajistili odstranění vad.
5.3
Popis
Opatření k odstranění vad / odchylek od stanovených cílů se realizují a společně dojednávají
mezi dodavatelem a odbornými útvary Kemmerich.
Čtyřstupňový proces eskalace slouží k tomu, aby interní i externí zdroje byly nasazeny účinně
a vhodně při dané situaci. Vzniklé náklady budou dodavateli vyúčtovány. Pořadí eskalačních
stupňů není obligatorní a může se měnit podle interních rozhodnutí Kemmerich.
Ve smyslu strategie dosahovat 0 vad musí být v širokém měřítku krátkodobě zabráněno
vadným dodávkám, dlouhodobě pak poruchám v obchodních procesech Kemmerich.
5.4
Eskalační stupně
Eskalační stupeň 3
Business on Hold
Dodavatel není vhodný
pro úroveň kvality
požadovanou od
Kemmerich
Wenn CL2
wirkungslos
Eskalační stupeň 2
Containment Level 2
Dodavatel potřebuje cizí
pomoc k zajištění dodací
způsobilosti
Podnět:
Nebylo dosaženo Exit Criteria podle eskalačního stupně 2
Postup:
1. Daný dodavatel je zařazen do „Business on Hold“, tj. dodavatel
nedostane žádné nové poptávky
2. Hledání alternativních dodavatelů
3. Informace se zasílají na OEM / zákazníka
4. „CL 1“ a „CL 2“ budou ponechána, dokud není dosaženo „Exit
Criteria“
5. INFORMOVÁNA CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOST
Podnět:
Dodávky podle realizovaných opatření v „CL 1“ nejsou OK
Postup:
1. Zavedení „Containment Level 2“ („CL 2“) pomocí písemného sdělení
2. 100 % dokumentovaná vstupní kontrola zboží, popř. výstupní kontrola externí
firmou a ponechání zařazení „CL 1“
3. Informace na OEM / zákazníka
4. Zasílání dokumentace každý pracovní den na Kemmerich Attendorn odd.
řízení kvality
5. Definice zrušovacích kritérií („Exit Criteria“); např. příštích 10 dodávek bude
OK., maximální lhůta pro opatření 6 měsíců
Wenn CL1
wirkungslos
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
25 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
Eskalační stupeň 1
Containment Level 1
Dodavatel není úspěšný při
řešení problémů
Podnět:
Reklamace, odchylky, opakované chyby
Postup:
1. Dodavatel předloží při jednání o kvalitě u Kemmerich svá plánovaná / již implementovaná
opatření .
2. Zaměstnanci Kemmerich případně verifikují realizaci opatření v závodě dodavatele na základě
průběžného 8D reportu a popřípadě procesního auditiu podle VDA 6.3
Eskalační stupeň 0
Dodavatel má problémy
5.5
Deeskalace
3
„Exit Criteria“
Podle definice v protokolu o zařazení
Podle rozhodnutí vedení nákupu
2
„Exit Criteria“
Podle definice v protokolu o zařazení
Podle rozhodnutí řízení dodavatelů
Např. 10 návazných dodávek OK po realizaci opatření po dobu max. 6
měsíců
1
„Exit Criteria“
Podle definice v protokolu o zařazení
Podle rozhodnutí řízení dodavatelů
Např. 5 návazných dodávek OK po realizaci opatření
0
6
Podnět:
Dodávky podle realizovaných opatření v „eskalačním stupni 0“ nejsou OK
Postup:
1. Zavedení „Containment Level 1“ („CL 1“) pomocí písemného sdělení
2. 100% dokumentovaná výstupní kontrola dodavatelem
3. Zasílání dokumentace každý pracovní den Kemmerich Attendorn odd. řízení kvality
4. Definice zrušovacích kritérií („Exit Criteria“); např. příštích 5 dodávek bude OK)
„Exit Criteria“
Podle rozhodnutí řízení dodavatelů
Např. 3 návazné dodávky OK po realizaci opatření
Roční cílová dohoda o kvalitě (orig.něm. Q-Zielvereinbarung)
Po dohodě mezi dodavatelem a odd. řízení dodavatelů Kemmerich mohou být sjednány roční
dohody o kvalitě.
Do dohod o kvalitě mohou být zahrnuty následující body:
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
26 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
cílová dohoda o ppm
množstevní odchylky
atd.
Tyto cílové dohody o kvalitě jsou po podepsání oběma stranami závazné. Změny těchto
dohod musí být po oboustranném souhlasu učiněny písemně, dříve než se podle těchto
změněných dohod bude vyrábět a dodávat.
Podkročení sjednaných horních limitů nezprošťuje dodavatele ani od jeho povinnosti
zpracovat všechny reklamace, ani od ručení za všechny vadné dodávky.
IV. Závěrečné informace
1
Zvláštní dohoda
Kemmerich může s dodavatelem uzavřít další individuální dohody, např. ohledně:
Systémových požadavků
Výrobních a kontrolních procesů
Důkazů k prokázání kvality, dodávaných s produktem
Dodací kvality (dohody ppm)
Jiné úpravy na řízení rozhraní, jako např. skladování a předzásobení se
atd.
Tyto dohody budou ve smyslu bodu I 6 odst. 1 závazné po podpisu prohlášení závaznosti
oběma stranami (bod IV 6).
Změny těchto dohod musí být souhlasně oběma stranami učiněny písemně před tím, než
budou produkty/výkony podle takto změněných dohod vyráběny a dodávány.
Jestliže dodavatel není výrobcem dodávaného produktu, nýbrž prodejcem, pak se dodavatel
musí postarat o to, aby výrobce produktu tuto Dohodu o zajištění kvality dodržoval, pokud on
sám ji nemůže dodržet.
2
Ručení
Dodavatel má odpovědnost za dodávky produktů podle sjednaných specifikací.
Dohody ve vztahu ke kvalitativním cílům a opatřením, jakož i hranicím zásahu (poruchy, cíle
ppm) ve smyslu statistické veličiny k hodnocení dodavatele, nezprošťují dodavatele od nároků
vyplývajících ze záruk a na náhradu škody ze strany fy Kemmerich na základě vadných
dodávek.
Tato Dohoda nezakládá žádné nároky z odpovědnosti za vady nebo na náhradu škody z
jiných právních důvodů.
3
Platnost dohody
Tato Dohoda platí po dobu neurčitou. Může být písemně vypovězena ve lhůtě 6 měsíců ke
konci roku. Účinnost smluv uzavřených podle této Dohody o zajištění kvality tím není dotčena,
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
27 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
tj. ustanovení Dohody o zajištění kvality platí pro smlouvy až do konce jejich konkrétní
platnosti.
Výpověď ze závažných důvodů není dotčena..
Pokud by byla podstatná ustanovení této Dohody dodavatelem porušena, může Kemmerich
po bezúspěšné urgenci existující smlouvy na dodávky výjimečně okamžitě vypovědět.
Dodavateli v případě takové výpovědi nepřísluší vůči Kemmerich žádné nároky na náhradu.
4
Zároveň platné dokumenty k této Dohodě
Pro tuto Dohodu platí následující podklady v aktuálním a platném znění. V případě
podstatných změn v obsahu může kterákoliv strana požadovat jejich projednání
Normy
DIN EN ISO 9001
ISO 14001
ISO/TS 16949
Systémy řízení kvality, požadavky
Systémy environmentálního managementu
Systémy řízení kvality
Zvláštní
požadavky
při
aplikaci
ISO
9001
pro sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v
automobilovém průmyslu
Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
OHSAS 18001
Předpisy – svazky VDA
VDA - Verband der Automobilindustrie e.V. – Svaz výrobců automobilového průmyslu
www.vda-qmc.de
Všechny platné svazky VDA.
Předpisy AIAG
AIAG PPAP
AIAG APQP
AIAG SPC
AIAG MSA
AIAG FMEA
AIAG QSA
Production Part Approval Process
Advanced Product Quality Planing and Controlplan
Statistical Process Control
Measurement System Analysis
Potential Failure Mode and Effect Analysis
Quality System Assessment
Specifické předpisy/zadání od fy Kemmerich
Povinnost dodavatele informovat
Vlastní informace od dodavatele
Dohoda o mlčenlivosti
Logistická příručka pro
dodavatele
Požadavky zákazníka a zákonné předpisy
Požadavky specifické pro zákazníka na produkt a procesy.
Další normy, zákony a úřední nařízení.
5
Povinnost dodavatele pojistit se včetně ručení / odpovědnost výrobce za
škody způsobené vadou výrobku
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
28 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
Dodavatel musí mít během celé doby obchodních vztahů s fou Kemmerich uzavřeno povinné
pojištění odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku, které mezi jiným kryje
regresní nároky na základě svolávacích akcí. Na požádání dodavatel předloží fě Kemmerich
uzavřenou pojistku k nahlédnutí.
Pokud v jednotlivých případech není sjednána nebo podle zákona neplatí delší záruční lhůta,
pak záruční lhůta pro všechny produkty dodané fě Kemmerich činí 36 měsíců od okamžiku
přechodu nebezpečí.
Dodavateli je známo, že on a dodavatelé fy Kemmerich jsou v dodacím řetězci spotřebního
zboží. Proto fě Kemmerich přísluší vůči dodavateli práva podle §§ 478, 479 Občanského
zákoníku (SRN).
Pro případ, že se u našeho zákazníka objeví vadné dílce v poli a příčina spočívá jednoznačně
v nakupovaném dílci / materiálu, pak bude dodavatel zatížen těmito reklamačními náklady
(včetně individuálně vzniklých vedlejších nákladů vyplývajících ze záruky).
Dodavatel tímto uznává svou neomezenou a výlučnou odpovědnost za všechny nároky z vad,
jakož i eventuální nároky vyplývající z odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou
výrobku, jestliže bude existovat dostatečný důkaz, že příčina takových nároků pochází z
produktů, které dodavatel dodal. Proto je dodavatel odpovědný za všechny nároky, které
uplatní třetí osoby kvůli škodám na zdraví nebo škodám věcným, které lze odvodit z vadného
produktu, který údajně dodal.
Jestliže se ukáže, že Kemmerich musí vůči třetím osobám provést nějakou svolávací akci, pak
dodavatel do té míry přebírá jakoukoli odpovědnost, včetně nákladového rizika. Dodavatel se
zavazuje, že fu Kemmerich zbaví všech nároků třetích osob, které budou uplatňovány s
odůvodněním, že dodané produkty jsou vadné.
Dodavatel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady uzavřeno dostatečné povinné pojištění
odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku. Takové pojištění platí jako
přiměřené, jestliže kryje škody na zdraví a věcné škody včetně stažení vadného výrobku z
trhu. Toto pojištění nepředstavuje omezení ručení ve prospěch dodavatele.
Kemmerich zavazuje dodavatele, aby měl uzavřeno povinné pojištění odpovědnosti výrobce za
škody způsobené vadou výrobku proti nárokům na náhradu škody, včetně ručení za stažení
motorových vozidel. Kemmerich výslovně poukazuje na to, že úprava v bodě II 2.3 může
učinit žádoucím přizpůsobení povinného ručení, resp. povinného pojištění odpovědnosti
výrobce za škody způsobené vadou výrobku.Pojištění musí odpovídat rozsahu a průběhu
obchodního vztahu a musí být fě kemmerich na požádání předloženo.
6
Prohlášení o závaznosti
Tato Dohoda o zajištění kvality (Dohoda) je účinná ode dne podpisu ze strany Kemmerich a
dodavatele a stává se tak součástí všech smluv, které strany uzavřou i v případě, že
dodavatel v rámci svých Všeobecných obchodních podmínek odkazuje na odlišné předpisy
týkající se kvality.
Vedlejší ústní ujednání neexistují. Změny a doplňky této Dohody, včetně zrušení ujednání o
písemné formě, musí být učiněny písemně.
7
Salvátorská doložka
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
29 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
Pro případ, že jsou jednotlivá ustanovení této Dohody neúčinná nebo neproveditelná nebo se
stanou po uzavření Dohody neúčinnými nebo neproveditelnými, pak účinnost či platnost této
Dohody tím není v ostatním dotčena. Na místo neúčinného nebo neproveditelného ustanovení
má nastoupit takové účinné a proveditelné ustanovení, jehož účinky se co nejvíce blíží
hospodářskému účelu, který strany neúčinným, resp. neproveditelným ustanovením sledovaly.
Předchozí ustanovení platí obdobně pro případ, že se smlouva prokáže jako nedostatečná. §
139 Občanského zákoníku (SRN) platí jako vyloučený.
8
Platné právo a místo soudu
Pro všechny smluvní i mimosmluvní nároky, které se vzájemně uplatní, se sjednává německé
právo. Soudním místem je místně příslušný soud pro sídlo daného závodu Kemmerich.
ano
Existují zvláštní ujednání podle přílohy k této Dohodě ?
ne
Dodavatel*:
Místo:
Datum
Jméno
Podpis vedení
společnosti
Místo:
Datum
Jméno
Podpis osoby
pověřené řízením
kvality
D-U-7-EK-0005
Rev.: G
30 z 31 stran
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
QSV
Kemmerich*:
Místo:
Datum
Jméno
Podpis centrálního
nákupu
Místo:
Datum
Jméno
Podpis řízení kvality
* = platné pouze s firemním razítkem
V.
Příloha
1
Seznam změnových stavů této Dohody
Č. změny
D-U-7-EK-0005
Změna
Datum
Rev.: G
31 z 31 stran
Odpovídá
Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister
Download

QSV - Kemmerich