Vzdělávací institut Středočeského kraje
Obsah
Obsah
Obsah ................................................................................................................................. 3
Úvod.................................................................................................................................... 5
Jak pracovat s katalogem ................................................................................................. 6
Profesním vzděláváním ke kvalitě .................................................................................... 7
Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových
kurzů ................................................................................................................................... 8
Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě – tematická nabídka projektových kurzů 10
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách ......................................................................... 10
Dokumentace o poskytování sociálních služeb a správa vnitřních pravidel ........................................ 10
Etika v sociální práci ................................................................................................................................... 11
Individuální plánování s nekomunikujícími klienty (klienti s demencí) ................................................. 11
Jednání se zájemcem, zvyšování kvality sociální služby a povinnosti poskytovatele ........................ 12
Nouzové a havarijní situace - navazující standardy a povinnosti12
poskytovatele sociálních služeb ................................................................................................................ 12
Paliativní péče a doprovázení v sociálních službách .............................................................................. 12
Řešení konfliktů na vlastní kůži.................................................................................................................. 13
Supervize a pracovník v sociálních službách – úvod do problematiky ................................................. 13
Týmová spolupráce v organizacích poskytujících sociální služby ........................................................ 13
Úvod do ergoterapie v kontextu sociálních služeb .................................................................................. 14
Vztahy na pracovišti, mobbing, šikana při poskytování sociálních služeb
a jak se jim účinně bránit ............................................................................................................................ 14
Základy individuálního plánování ve službách pro osoby se zdravotním postižením ......................... 15
Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb ....................................................................... 15
Zákon o sociálních službách v aktuální znění .......................................................................................... 16
Aktivizace seniorů ....................................................................................................................................... 16
Duševní hygiena a její význam v návaznosti na syndrom vyhoření u pracovníků
v sociálních službách .................................................................................................................................. 17
Informativní program k pravidlům šetrné sebeobrany ............................................................................ 17
Kompetence a role klíčového pracovníka v pobytových službách pro osoby
se zdravotním postižením ........................................................................................................................... 17
Komunikace s klientem (v sociálních službách) – úvod do problematiky ............................................. 18
Metody a techniky deeskalace napětí v sociálních službách.................................................................. 18
Ochrana lidských práv v pobytových sociálních službách ..................................................................... 19
Práce s klientem se středně těžkou a těžkou formou demence
v pobytových sociálních službách pro seniory ........................................................................................ 19
Problematika násilí a agresivity v sociálních službách ........................................................................... 19
Standardy kvality v kostce se zaměřením na sociální službu domov pro seniory ............................... 20
Uvedení do problematiky práce s emocemi .............................................................................................. 20
Úvod do pravidel šetrné sebeobrany ......................................................................................................... 21
Úvod do problematiky zvládání stresu a stresové zátěže ....................................................................... 21
Výcvik klíčových pracovníků v domově pro seniory ............................................................................... 22
Základy individuálního plánování v pobytových sociálních službách pro seniory .............................. 22
Zákon o sociálních službách v aktuální znění .......................................................................................... 23
Závazná hromadná přihláška na projektový vzdělávací kurz realizovaný
v prostorách poskytovatele sociálních služeb ............................................................. 24
3
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Obsah
Nabídka neprojektových kurzů VISK - termínový kalendář ......................................... 25
Nabídka neprojektových kurzů VISK – tematická nabídka .......................................... 26
02 Legislativa ................................................................................................................... 26
Veřejné opatrovnictví v praxi sociálního pracovníka ............................................................................... 26
06 Manažerské dovednosti ............................................................................................. 26
Time management v sociálních službách ................................................................................................. 26
07 Komunikace ................................................................................................................ 27
Tréninkové cesty k empatii v krizové komunikaci ................................................................................... 27
09 Ostatní ......................................................................................................................... 27
Šetrná a praktická sebeobrana v rámci poskytování sociálních služeb - úvod .................................... 27
Mediátor - vyjednavač v zátěžových situacích ......................................................................................... 27
Sexualita osob s handicapem (mentálním i fyzickým) ............................................................................. 28
Sexualita seniorů pro pracovníky v pomáhajících profesích .................................................................. 28
Nabídka neprojektových kurzů VISK na zakázku ......................................................... 29
Závazná přihláška na vzdělávací kurz – vzdělávání v sociálních službách................ 32
4
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Úvod
Úvod
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
konec roku 2013 prý znamená konec složitého období a začátek období lepšího, příjemnějšího, ne
tak krizového a problematického, jako bylo období několika let uplynulých, a to nejenom kvůli
„dvanáctkové“ či „třináctkové“ symbolice těch dvou posledních. Alespoň to říkají optimisté. Já se
mezi ně počítám a věřím, že Vy všichni alespoň trochu také. Čeká nás mnoho nového. Nová vláda,
noví ministři, nové záměry, nové nápady, nové změny v legislativě včetně tak častých a „oblíbených“
změn měnících změny nedávné.
Hlavně však je zde nový rok 2014, rok bez velké symboliky, rok, který bude opět pracovní a plný
nadějí, že se práce bude dařit. Třeba konečně nastane onen pověstný a tak očekávaný klid na práci.
Často vlastně ani nic jiného nepotřebujeme.
Aktuální programová nabídka dalšího vzdělávání našeho Institutu ve všech třech hlavních
segmentech činnosti, tj. dalším vzdělávání v sociálních službách, ve veřejné správě a vzdělávání
pedagogických pracovníků, je jako tradičně založena na potřebách klientů vyjádřených ve zpětných
vazbách od jednotlivců i institucí. Obsahuje řadu aktivit projektových i aktivit vytvořených metodiky
na základě analytické a vývojové činnosti. Věřím, že všichni najdete témata, která Vás zaujmou
a jejichž absolvování bude přínosem pro Váš profesionální i osobní rozvoj. Na internetových
stránkách Institutu www.visk.cz naleznete všechny potřebné aktuální informace o vzdělávací
nabídce, o dění v Institutu, o spolupráci s našimi partnery a řadu dalších zajímavých informací.
Právě držíte v rukou nabídku vzdělávání v sociálních službách. Důležitou informací, která zaslouží
být zmíněna i v tomto úvodníku, je to, že kurzy uvedené v první - projektové části této nabídky jsou
hrazeny z ESF, konkrétně ze schváleného a podpořeného projektu VISK s názvem „Profesním
vzděláváním ke kvalitě“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a jsou proto
pro všechny pracovníky organizací poskytujících sociální služby se sídlem ve Středočeském kraji
zdarma. Kurzy budou obsazovány podle pořadí došlých přihlášek až do naplnění kapacity stanovené
projektem.
Vedle projektových kurzů najdete v druhé části nabídky i několik kurzů neprojektových, které mohou
využít všichni zájemci jak ze Středočeského kraje, tak i mimo něj. Stejně tak je důležité připomenout,
že i v roce 2014 v případě Vašeho zájmu připravíme a budeme realizovat vhodné kurzy na zakázku
přímo na Vašich zařízeních; bohatý seznam kurzů, ze kterých můžete vybírat, najdete v závěrečné
části nabídky (a samozřejmě i na našich webových stránkách). Zájem o kurzy na zakázku přímo
v prostorách objednavatele v posledním roce výrazně vzrostl, rádi budeme v tomto trendu
pokračovat.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, těším se na další spolupráci a přeji Vám všem hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v novém roce 2014.
Mgr. Jiří Holý
ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje
5
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Jak pracovat s katalogem
Jak pracovat s katalogem
Uspořádání katalogu
Katalog obsahuje projektovou nabídku kurzů v rámci projektu VISK Profesním vzděláváním ke kvalitě
i neprojektovou – volnou nabídku kurzů na toto pololetí, k dispozici je v závěru katalogu i široká nabídka
vzdělávacích kurzů, které je možné zrealizovat na zakázku přímo v prostorách poskytovatele sociálních
služeb. Na začátku projektové i neprojektové nabídky je přehled nabízených kurzů s termíny.
Projektová nabídka obsahuje 30 akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání a 1 kvalifikační kurz, které jsou
financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a jsou určeny
poskytovatelům sociálních služeb ze Středočeského kraje. Čtrnáct kurzů dalšího vzdělávání a jeden
kvalifikační kurz se uskuteční ve vzdělávacím středisku VISK – Pštrossova 15, 110 00 Praha 1 (jsou určeny
pro jednotlivé zájemce), a šestnáct kurzů je možné v uvedených termínech zrealizovat přímo u poskytovatelů
sociálních služeb ve Středočeském kraji (určeny pro pracovní kolektivy).
Neprojektová nabídka obsahuje 7 akreditovaných vzdělávacích kurzů, které se uskuteční ve vzdělávacím
středisku VISK – Pštrossova 15, 110 00 Praha 1 v uvedených termínech.
Nabídka realizace vzdělávacích kurzů na zakázku obsahuje 80 akreditovaných vzdělávacích kurzů, které je
možné zrealizovat přímo v prostorách poskytovatele sociálních služeb.
Přihlášky a podmínky pro přihlašování
Pokyny k přihlašování projektových kurzů jsou uvedeny přímo před přehledem nabízených kurzů (kurzy pro
jednotlivce prostřednictvím on-line přihlášky z webu VISK, kurzy pro kolektivy prostřednictvím projektové
hromadné přihlášky zaslané e-mailem nebo poštou). Kvalifikační kurz je určen pro max. 15 účastníků.
Ostatní kurzy může navštěvovat max. 12 účastníků. U projektových kurzů budou uspokojeni zájemci dle
pořadí došlých přihlášek až do naplnění kapacity kurzu.
K přihlášení jednotlivých účastníků do neprojektových kurzů doporučujeme využít elektronickou on-line
přihlášku, kterou naleznete na našich internetových stránkách www.visk.cz u popisu každého vzdělávacího
kurzu. Můžete se též přihlásit zasláním přihlášky, kterou najdete na konci katalogu. Přihlášku zašlete emailem na [email protected] nebo na [email protected] , případně poštou na adresu: VISK, Pštrossova 15,
110 00 Praha 1.
Na přihláškách uvádějte číselný kód kurzu, uvedený u místa konání, a všechny požadované údaje, které
jsou nutné pro vydání osvědčení a pro případnou fakturaci u neprojektových kurzů. Veškeré údaje jsou
nepřenosné, slouží výhradně pro vnitřní potřebu naší organizace a bude s nimi nakládáno v souladu se
zákonem o ochraně osobních údajů.
Včasné zaslání přihlášek (alespoň týden před konáním kurzu) má zásadní vliv na uskutečnění či
zrušení kurzu.
Pozvánky a informace o vzdělávacím kurzu budou přihlášeným účastníkům zaslány e-mailem týden před
jeho konáním, případně jim bude zaslána informace o jeho zrušení. Pro dobré fungování této služby Vás
prosíme o včasné oznámení jakékoli změny v e-mailových adresách zařízení sociálních služeb, úřadů
i jednotlivců.
Účastnické poplatky a způsob úhrady (týká se pouze neprojektových kurzů)
U každého kurzu ve volné neprojektové nabídce jsou uváděny účastnické poplatky. Platba probíhá
bankovním převodem na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) s rozpisem účasti na jednotlivých
kurzech; faktura je vystavována až po uskutečnění akce. U vybraných dlouhodobých kurzů je požadována
platba předem.
Stornovací podmínky
Všechny přijaté přihlášky na vzdělávací programy jsou závazné.
Omluvit neúčast je možno pouze písemně (e-mailem), a to do 5 dnů před konáním akce; u většiny programů
je možné v tomto termínu zaregistrovat náhradníka.
V případě omluvení po tomto termínu může být účtován stornovací poplatek ve výši 40% účastnického
poplatku.
Při předem písemně (e-mailem) neomluvené neúčasti se účtuje stornovací poplatek v plné výši
účastnického poplatku.
Doklad o účasti na vzdělávacím kurzu
Dokladem o účasti je osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu.
6
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě
VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE
realizuje v současné době projekt v OP LZZ
PROFESNÍM VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ
Celoživotním vzděláváním k profesnímu i osobnímu růstu - vzdělávání sociálních
pracovníků a pracovníků v sociálních službách ve Středočeském kraji
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00092
Projekt je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách včetně vedoucích
pracovníků a nekvalifikovaným pracovníkům v sociálních službách ve Středočeském kraji.
V rámci projektu proběhne 90 kurzů dalšího vzdělávání a 3 kvalifikační kurzy. Všechny kurzy mají
akreditaci MPSV. Vzdělávání bude organizačně realizováno ve třech pololetích:
1. pololetí (leden – červen 2014)
30 kurzů dalšího vzdělávání + 1 kvalifikační kurz
2. pololetí (červenec – prosinec 2014)
30 kurzů dalšího vzdělávání + 1 kvalifikační kurz
3. pololetí (leden – červen 2015)
30 kurzů dalšího vzdělávání + 1 kvalifikační kurz
Na každé pololetí bude připraven přehled vzdělávacích kurzů, který bude součástí katalogu VISK –
Nabídky vzdělávání v sociálních službách na dané pololetí. Katalog bude v tištěné podobě rozesílán na
všechny poskytovatel sociálních služeb ve Středočeském kraji, aktuální stav nabídky projektových
kurzů bude k dispozici také na www.visk.cz.
Na kurzy připravené pro jednotlivé zájemce se přihlašuje on-line přihláškou prostřednictvím webu
www.visk.cz, obor 10 - ESF Profesním vzděláváním ke kvalitě. Kurzy dalšího vzdělávání se naplňují do
počtu 12 účastníků, kvalifikační kurz do počtu 15 účastníků. Účastníci budou do kurzu zařazováni podle
pořadí došlých přihlášek.
Na kurzy připravené pro kolektivy poskytovatelů sociálních služeb, jež budou probíhat přímo
v místě objednavatele, je třeba se přihlásit prostřednictvím hromadné projektové přihlášky, kterou
najdete za nabízenými kurzy a bude též k dispozici na www.visk.cz. Přihlásit na jeden kurz je možné
12 účastníků. Vypsaný termín kurzu získá ten, kdo se přihlásí jako první v pořadí.
Vzdělávání bude pro uvedenou cílovou skupinu ZDARMA!
Informace podá Mgr. Kateřina Lesová, e-mail [email protected], tel. 725 416 194
nebo Bc. Andrea Kožuchová, e-mail [email protected], tel. 601 370 149.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
7
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Termínový kalendář projektu PVK
Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů
Termín
Název kurzu
Kód akce
Místo
konání
Délka
kurzu
Cena
22. 1. 2014
Základy individuálního plánování ve
službách pro osoby se zdravotním
postižením
10-27-A51
Praha
8 hod.
0 Kč
29. 1. 2014
Úvod do problematiky zvládání stresu a
stresové zátěže
10-24-A51
Středočeský
kraj
5 hod.
0 Kč
Kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách
10-31-A51
Praha
150 hod.
0 Kč
3. 2. 2014
Problematika násilí a agresivity
v sociálních službách
10-15-A51
Středočeský
kraj
8 hod.
0 Kč
11. 2. 2014
Zákon o sociálních službách v aktuálním
znění
10-30-A52
Praha
8 hod.
0 Kč
12. 2. 2014
Vztahy na pracovišti, mobbing, šikana
při poskytování sociálních služeb a jak
se jim účinně bránit
10-26-A51
Praha
8 hod.
0 Kč
19. 2. 2014
Týmová spolupráce v organizacích
poskytujících sociální služby
10-19-A51
Praha
8 hod.
0 Kč
Úvod do pravidel šetrné sebeobrany
(2 výukové dny)
10-23-A51
Středočeský
kraj
16 hod.
0 Kč
26. 2. 2014
Dokumentace o poskytování sociálních
služeb a správa vnitřních pravidel
10-02-A51
Praha
8 hod.
0 Kč
5. 3. 2014
Supervize pro pracovníky v sociálních
službách – úvod do problematiky
10-18-A51
Praha
8 hod.
0 Kč
11. 3. 2014
Informativní program k pravidlům šetrné
sebeobrany
10-06-A51
Středočeský
kraj
8 hod.
0 Kč
12. 3. 2014
Základy individuálního plánování
v pobytových sociálních službách pro
seniory
10-28-A51
Středočeský
kraj
8 hod.
0 Kč
19. 3. 2014
Etika v sociální práci
10-04-A51
Praha
8 hod.
0 Kč
25. 3. 2014
Uvedení do problematiky práce s
emocemi
10-20-A51
Středočeský
kraj
5 hod.
0 Kč
26. 3. 2014
Nouzové a havarijní situace – navazující
standardy a povinnosti poskytovatele
sociálních služeb
10-11-A51
Praha
8 hod.
0 Kč
8. 4. 2014
Úvod do komunikace s klientem
s rizikem chování
10-22-A51
Středočeský
kraj
6 hod.
0 Kč
30. 1. 2014
až
15. 5. 2014
20. 2. 2014
a
21. 2. 2014
8
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Termín
Termínový kalendář projektu PVK
Název kurzu
Kód akce
Místo
konání
Délka
kurzu
Cena
10. 4. 2014
Duševní hygiena a její význam
v návaznosti na syndrom vyhoření u
pracovníků v sociálních službách
10-03-A51
Středočeský
kraj
8 hod.
0 Kč
17. 4. 2014
Paliativní péče a doprovázení
v sociálních službách
10-13-A51
Praha
8 hod.
0 Kč
8 hod.
0 Kč
8 hod.
0 Kč
8 hod.
0 Kč
23. 4. 2014
30. 4. 2014
13. 5. 2014
Kompetence a role klíčového pracovníka
Středočeský
v pobytových službách pro osoby se
10-08-A51
kraj
zdravotním postižením
Jednání se zájemcem, zvyšování kvality
sociální služby a povinnosti
10-07-A51
Praha
poskytovatele
Standardy kvality v kostce se
Středočeský
zaměřením na sociální službu domov
10-17-A51
kraj
pro seniory
13. 5. 2014
Metody a techniky deeskalace napětí
v sociálních službách
10-10-A51
Středočeský
kraj
8 hod.
0 Kč
14. 5. 2014
Řešení konfliktů na vlastní kůži
10-16-A51
Praha
8 hod.
0 Kč
15. 5. 2014
Výcvik klíčových pracovníků v domově
pro seniory
10-25-A51
Středočeský
kraj
8 hod.
0 Kč
21. 5. 2014
Komunikace s klientem (v sociálních
službách) – úvod do problematiky
10-09-A51
Středočeský
kraj
8 hod.
0 Kč
21. 5. 2014
Úvod do ergoterapie v kontextu
sociálních služeb
10-21-A51
Praha
8 hod.
0 Kč
26. 5. 2014
Základy první pomoci při poskytování
sociálních služeb
10-29-A51
Praha
8 hod.
0 Kč
28. 5. 2014
Aktivizace seniorů
10-01-A51
Středočeský
kraj
8 hod.
0 Kč
3. 6. 2014
Individuální plánování
s nekomunikujícími klienty (klienti
s demencí)
10-05-A51
Praha
8 hod.
0 Kč
4. 6. 2014
Ochrana lidských práv v pobytových
sociálních službách
10-12-A51
Středočeský
kraj
8 hod.
0 Kč
19. 6. 2014
Práce s klienty se středně těžkou a
těžkou formou demence v pobytových
sociálních zařízeních
10-14-A51
Středočeský
kraj
8 hod.
0 Kč
9
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Tematická nabídka projektu PVK
Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě – tematická nabídka projektových kurzů
Projektové kurzy pro jednotlivé zájemce realizované na pracovišti VISK Praha
Na tyto kurzy se přihlašujete on-line přihláškou prostřednictvím webu www.visk.cz, obor 10 ESF
Profesním vzděláváním ke kvalitě. Kurzy dalšího vzdělávání se naplňují do počtu 12 účastníků,
kvalifikační kurz do počtu 15 účastníků. Účastníci budou do kurzu zařazováni podle pořadí došlých
přihlášek.
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
150 hod.
Cílem akreditovaného kvalifikačního kurzu je zajištění kvalifikační úrovně pracovníků v sociálních službách,
zejména posílení jejich schopností a dovedností poskytnout sociální službu na základě standardu kvality
v sociálních službách.
Součástí kurzu je i odborná praxe související se sebezkušeností - teoreticky probíraná témata jsou
propojována s praktickými činnostmi účastníků kurzu.
Obsah kurzu:
- Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb včetně
souvisejícího sociálně právního minima, restriktivní opatření.
- Základní etické principy při výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách s důrazem na lidská práva,
důstojnost, předcházení závislosti osob na sociální službě.
- Metody sociální práce a krizová intervence.
- Komunikační a asertivní dovednosti.
- Základy psychologie a psychopatologie.
- Základy zdravovědy, první pomoci, problematika zdravotního postižení.
- Stimulační techniky, relaxace, sebereflexe, šetrná sebeobrana.
- Základy pečovatelství a ošetřovatelství.
- Základy výchovné a aktivizační práce.
- Hygiena a epidemiologie v sociálních službách, péče o domácnost.
Prezenční studium má časovou dotaci 100 hodin. Na prezenční výuku bude navazovat odborná praxe
s časovou dotací 50 hodin. Informace o rozvrhu a organizaci výuky budou podány účastníkům kurzu na
prvním prezenčním setkání.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách - kvalifikační kurz dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, a § 37 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.
Cena:
0 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pracovníkům v sociálních službách, kteří pracují u
poskytovatelů sociálních služeb se sídlem na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
Tým lektorů
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT)
Termín:
Čas:
30.01.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-31-A51
Dokumentace o poskytování sociálních služeb a správa vnitřních pravidel
8 hod.
Cílem vzdělávacího kurzu je seznámit účastníky kurzu s vedením dokumentace od jednání se zájemcem
přes uzavírání smluv a vedení dokumentace o poskytování služby až k ukončování poskytování sociální
služby. Absolventi kurzu se naučí získané znalosti aplikovat v praxi vzhledem k druhu služby a cílové
skupině, naučí se aplikovat odpovídající právní rámec a seznámí se s principy tvorby vnitřních pravidel pro
nastavení dokumentace.
Obsah kurzu:
- Úvod do problematiky vedení dokumentace v sociálních službách.
10
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Tematická nabídka projektu PVK
- Vymezení základního právního rámce pro vedení dokumentace v oblasti poskytování sociálních služeb
a pro správu vnitřních pravidel.
- Dokumentace vztahující se k jednání se zájemcem, odmítnutí zájemce, uzavření smlouvy.
- Smlouva o poskytování sociálních služeb – vnitřní pravidla.
- Dokumentace vztahující se k průběhu poskytování sociální služby – individuální plánování,
přehodnocování, záznamy o činnosti.
- Dokumentace k ukončení poskytování sociální služby – uchování dokumentace.
- Diskuse, otázky a odpovědi.
Určeno:
Sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
0 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
Mgr. Petr Mach
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT)
Termín:
Čas:
26.02.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-02-A51
8 hod.
Etika v sociální práci
Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou etiky v sociální práci. Vysvětleny budou pojmy etika,
morálka, problém, dilema a další termíny vztahující se k tématu. Účastníci se naučí používat rozlišné
přístupy k řešení problematických situací na základě etických principů a přístupů. Pozornost bude věnována
vztahu člověka k sobě samotnému i k životu vně jeho osobnosti, dovednosti rozlišit dilema a umět s ním
zacházet s ohledem na jeho etický rozměr a na svou roli v rámci dané situace.
Obsah kurzu:
- Úvod do etiky v sociální práci.
- Etika, morálka, svědomí, problém, dilema, sociální práce, standardy kvality a další pojmy vztahující se
k tématu.
- Odlišné etické principy a přístupy při řešení situací.
- Témata související se vztahem člověka k sobě samému – sebepojetí, pokora.
- Témata související se vztahem člověka k životu, rodině, okolí – úcta k životu, utrpení, nemoc, smrt, péče
o umírající, etické přístupy k těmto oblastem.
- Definování a vzorové příklady dilemat a problémů, etické přístupy při jejich řešení, rizika při použití
jednotlivých přístupů a jejich eliminace a zvládání.
- Diskuse, otázky a odpovědi.
Určeno:
Sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
0 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
Mgr. Vladislav Fryč
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT)
Termín:
Čas:
19.03.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-04-A51
Individuální plánování s nekomunikujícími klienty (klienti s demencí)
8 hod.
Kurz je zaměřen na plánování průběhu poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností
osob, kterým je sociální služba poskytována. Účastníci si osvojí základy různých technik a speciálních
metod, používaných při plánování služby s uživateli, kteří nekomunikují.
Obsah kurzu:
- Úvodní cvičení „O co nechci přijít, když budu muset zítra nastoupit do domova pro seniory“.
- Komentář a diskuze – co je pro člověka důležité (vztahy, vazby, koníčky) a o co by neměl přijít ani
v případě, že trpí nějakým hendikepem – návaznost na IPS (SQ5).
- Výklad SQ5, návaznost SQ5 na ostatní standardy kvality - povinnosti a kompetence klíčových pracovníků,
osobní cíl uživatele, principy a zásady IPS, metody a techniky IPS.
- Lidské potřeby jako východiska pro plánování služby.
- Časový rámec – intenzita IPS, průběh a zápis IP, zápis osobního cíle uživatele, týmové sdílení, kontrola
plnění IPS, klíčový pracovník – cvičení.
- Rizika v sociální práci, rizikové plány - příklady z praxe.
- Nácvik speciálních metod zjišťování osobních cílů u nekomunikujících uživatelů včetně využití podkladů
z průběhu jejich života.
- Závěrečné shrnutí, vyhodnocení, diskuse.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům.
Cena:
0 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
11
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Lektor:
Místo:
Mgr. Dana Zavadilová
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT)
Tematická nabídka projektu PVK
Termín:
Čas:
03.06.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-05-A51
Jednání se zájemcem, zvyšování kvality sociální služby a povinnosti poskytovatele
8 hod.
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základním právním rámcem sociálních služeb, s povinnostmi
poskytovatele služeb, se správným postupem při jednání se zájemcem a s problematikou zvyšování kvality
sociálních služeb. Účastníci se seznámí s různými způsoby informování zájemce o poskytování sociální
služby i se způsoby naplňování povinností poskytovatele sociálních služeb. Formou workshopu si procvičí
praktickou aplikaci získaných teoretických poznatků.
Obsah kurzu:
- Úvod – právní rámec, vnitřní pravidla k dané problematice.
- Jednání se zájemcem o poskytování sociálních služeb a informování zájemců.
- Povinnosti poskytovatele sociálních služeb a jejich naplňování – kompetence poskytovatele a dalších
institucí.
- Zvyšování kvality sociálních služeb a stížnosti.
- Workshop – praktické uplatnění teoretických poznatků.
- Diskuse, otázky a odpovědi.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům.
Cena:
0 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
Mgr. Petr Mach
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT)
Termín:
Čas:
30.04.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-07-A51
Nouzové a havarijní situace - navazující standardy a povinnosti
8 hod.
poskytovatele sociálních služeb
Vzdělávací program je zaměřen na výklad dané problematiky, doplněný praktickými workshopy, ve kterých si
účastníci procvičí aplikaci teoretických postupů a zásad v praxi. Cílem kurzu je seznámit účastníky se
základním právním rámcem ve vztahu k nouzovým a havarijním situacím a navazujícími povinnostmi
poskytovatele sociálních služeb. Účastníci poznají různé situace, které mohou nastat ve vztahu k druhu
služby, seznámí se se způsoby naplňování povinností poskytovatele sociálních služeb, naučí se získané
znalosti používat v praxi.
Obsah kurzu:
- Právní rámec, vnitřní pravidla k dané problematice, adekvátní seznamování uživatelů a pracovníků
s postupy danými právními předpisy.
- Smluvní zajištění nezbytných procesů - jednání se zájemcem, uzavírání smlouvy ve vztahu k nouzovým
a havarijním situacím.
- Nouzové a havarijní situace v jednotlivých službách I. – jednotlivé situace ve vztahu k pobytové sociální
službě.
- Workshop I.
- Nouzové a havarijní situace v jednotlivých službách II. – jednotlivé situace ve vztahu k ambulantní a terénní
službě.
- Workshop II.
- Diskuse, otázky a odpovědi.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům.
Cena:
0 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
Mgr. Petr Mach
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT)
Termín:
Čas:
26.03.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-11-A51
Paliativní péče a doprovázení v sociálních službách
8 hod.
Vzdělávací program je zaměřen na problematiku paliativní péče v ČR. Účastníci získají přehled o formách
paliativní péče a naučí se je rozlišit. Budou seznámeni s postupy, jak s lidmi přijímajícími paliativní péči
efektivně pracovat a komunikovat. Důraz bude kladen na oblast paliativní péče z pohledu pracovníků
v sociálních službách.
Obsah kurzu:
- Principy paliativní péče.
- Možnosti a limity paliativní péče v různých prostředích (pobytové sociální služby - domov seniorů, hospic,
12
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Tematická nabídka projektu PVK
nemocnice, LDN, terénní sociální služby – pečovatelská služba, odlehčovací služba, mobilní hospic
a domácí péče).
- Psychosociální aspekty paliativní péče – potřeby osob na konci života, komunikace s nevyléčitelně
nemocnými a jejich rodinami.
- Paliativní péče v kontextu práce pracovníků v sociálních službách.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
0 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
Mgr. Jana Ambrožová
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT)
Termín:
Čas:
17.04.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-13-A51
Řešení konfliktů na vlastní kůži
8 hod.
Vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj kompetence sociálních pracovníků k řešení konfliktů. Účastníci získají
nejen základní teoretické informace, ale i řízenou praktickou zkušenost, jak reagují na konflikt každý sám
jako svébytná osobnost, ale i v rámci profesní pozice, případně jako vedoucí pracovník. Seznámí se dále
s jednotlivými typy konfliktů a poznají možné metody jejich řešení.
Obsah kurzu:
- Úvod - konflikt jako střet dvou motivací.
- Jak reaguji na konfliktní situaci – sebezkušenostní učení.
- Teorie řešení konfliktů.
- Typologie lidí z hlediska řešení konfliktu.
- Jak reaguji na konfliktní situace, kterých nejsem přímým účastníkem.
- Moje role jako spoluřešitele konfliktu, jehož nejsem nositelem.
- Profesionální řešení konfliktů – mediace, facilitace a další metody – seznámení s problematikou.
- Závěrečné shrnutí, diskuse.
Určeno:
Sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
0 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
Mgr. Miroslava Rovná
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT)
Termín:
Čas:
14.05.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-16-A51
Supervize a pracovník v sociálních službách – úvod do problematiky
8 hod.
Cílem kurzu je seznámit účastníky s výhodami využívání supervize jako prostředku předcházení vyhoření.
Účastníci se zorientují v jednotlivých typech supervize, naučí se vyjednávat o svých potřebách při uzavírání
kontraktu a prakticky se seznámí s případovou supervizí.
Obsah kurzu:
- Úvod do problematiky supervize.
- Zkušenosti účastníků se supervizí.
- Specifika pomáhajících profesí, motivace pro práci v pomáhající profesi.
- Podpora a potřeby pracovníků v sociálních službách.
- Stres, syndrom vyhoření, supervize, vývoj, typy supervize, supervizní kontrakt.
- Požadavky na supervizi z hlediska pracovníka v sociálních službách.
- Případová supervize skupinová.
- Ukázka skupinové případové supervize.
- Diskuze, ověření naplnění cílů kurzu a hodnocení kurzu.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách.
Cena:
0 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
PhDr. Panajota Domínová
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT)
Termín:
Čas:
05.03.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-18-A51
Týmová spolupráce v organizacích poskytujících sociální služby
8 hod.
Cílem kurzu je prohloubit teoretický základ v oblasti týmové spolupráce, kultivovat dovednosti týmové
spolupráce, rozvíjet a upevnit schopnost spolupracovat v týmu. Charakter kurzu je interaktivní, účastníci
13
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Tematická nabídka projektu PVK
budou pracovat ve skupinách a společně analyzovat postavení jednotlivých členů v týmu. Výsledkem bude
poznání, proč chceme přináležet k různým skupinám, dále porozumění účelu, který sleduje práce v týmu.
Účastník kurzu bude v průběhu schopen vysvětlit model skupinového rozvoje a růstu, dynamiku skupinového
výkonu, efektivity a soudržnosti, pochopí dynamiku týmových rolí a norem, zvýší hladinu vědomí vlastních
silných i slabých stránek pro týmovou práci. Na základě znalosti týmových rolí budou absolventi kurzu umět
využít předností jednotlivých pracovníků/kolegů při týmové spolupráci, rozvinou dovednost spolupracovat
a komunikovat s jinými pracovníky ve vlastní organizaci, případně být partnerem v týmu pro jiné specialisty.
Porozumí povaze a roli vztahů a komunikace ve skupinách/týmu, porozumí rizikům práce v týmu, seznámí
se se způsoby budování týmů, založenými na zkušenostech úspěšného týmu.
Obsah kurzu:
- Tým jako součást organizace poskytovatele sociálních služeb, skupiny a týmy v sociální oblasti a jejich
činnost v rámci sociální práce, stupně vývoje skupiny a týmu (týmová dynamika).
- Role a rutina v sociálních službách, efektivita týmu a faktory ovlivňující efektivitu týmové spolupráce pro
zlepšení poskytovaných sociálních služeb, praktická cvičení zaměřená na role v týmu.
- Sociální interakce a komunikace v týmu s ohledem na sociální práci a sociální služby, konflikty v týmu.
- Diagnostika pozice v týmu v organizaci (jak jsme vnímáni svými kolegy).
- Týmová spolupráce v sociálních službách, cesta ke spolupráci – shrnutí hlavních bodů.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
0 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
Mgr. Milena Vaňková
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT)
Termín:
Čas:
19.02.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-19-A51
Úvod do ergoterapie v kontextu sociálních služeb
8 hod.
Cílem kurzu je získat základní informace z oblasti ergoterapie. Účastníci se seznámí s přístupy
ergoterapeuta v sociálních službách, porozumí uplatnění ergoterapie v sociálních službách a zorientují se ve
vztahu ergoterapie k procesu individuálního plánování průběhu sociální služby. Během kurzu si účastníci
osvojí využití některých ergoterapeutických přístupů a činností, které vedou k rozvoji samostatnosti
a soběstačnosti klienta.
Obsah kurzu:
- Seznámení s pojmy ergoterapie, sociální služby, rehabilitace, disabilita, samostatnost, soběstačnost ad.
- Historie a zařazení oboru, uplatnění ergoterapeuta nejen v sociálních službách, rozdělení ergoterapie,
vztah ergoterapie a dalších oborů, vztah ergoterapie a sociálních služeb, přístup zaměřený na klienta.
- Využití ergoterapie pro individuální plánování s klientem v sociálních službách, zaměření na osoby se
zdravotním postižením a seniory, konkrétní přístupy, hodnocení, terapie.
- Praktická ukázka činnosti ergoterapeuta - možnosti úpravy prostředí, kompenzační pomůcky, trénink
kognitivních funkcí, nácvik ADL apod.
- Individuální dotazy, příklady z praxe vztahující se k probíraným tématům, doplňující otázky a odpovědi.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
0 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
Mgr. Kateřina Svěcená
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT)
Termín:
Čas:
21.05.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-21-A51
Vztahy na pracovišti, mobbing, šikana při poskytování sociálních služeb
8 hod.
a jak se jim účinně bránit
Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou fyzického a psychického násilí: mobbing, bossing,
stalking, sexuální či jiné obtěžování a další jevy vztahující se k tématu. Výklad se zaměří na základní
pracovněprávní procesy a úkony, na objasnění pojmů pracovního práva - pracovní smlouva, dohoda
o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, zkušební doba, výpovědní lhůta. Účastníci se dále seznámí
s identifikací rizikových situací a osob i s návrhy vhodných preventivních opatření, naučí se řešit vymezené
krizové situace a poznají efektivní zásahy pro krizové situace včetně fyzického kontaktu.
Obsah kurzu:
- Obecná problematika násilí na pracovišti, právní souvislosti, pracovněprávní vztahy.
- Identifikace situací, které jsou násilím na pracovišti, právní řešení těchto situací, identifikace případů, kdy je
nezbytné přivolání policie.
14
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Tematická nabídka projektu PVK
- Psychologické aspekty násilí na pracovišti a krizová komunikace.
- Identifikace rizikových situací a osob, navržení vhodných preventivních opatření.
- Adekvátní reakce při výskytu násilí (komunikace verbální, neverbální).
- Identifikace typických prvků v chování sociálních a zdravotnických pracovníků, které zvyšují riziko případné
agresivní reakce, a jejich prevence.
- Řešení situací při chronickém výskytu těchto prvků.
- Zasahování v krizových situacích (týká se zejména fyzického útoku) včetně týmové práce s obětí
(posttraumatická reakce po fyzickém útoku).
- Analýza konkrétních mimořádných událostí s účastníky násilí.
- Nácvik adekvátní reakce při výskytu násilí.
- Diskuse, otázky a odpovědi.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
0,- Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
Bc. Marie Smutná, Mgr. Josef Mlčoch
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT)
Termín:
Čas:
12.02.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-26-A51
Základy individuálního plánování ve službách pro osoby se zdravotním postižením
8 hod.
Kurz je zaměřen na problematiku individuálního plánování a zavádění tohoto procesu do praxe sociálních
služeb pro osoby se zdravotním postižením. Cílem kurzu je naučit účastníky porozumět významu a podstatě
individuálního plánování a zorientovat je v povinnostech poskytovatele sociálních služeb pro osoby se
zdravotním postižením.
Obsah kurzu:
- Metody zjišťování potřeb, cílů a přání klienta.
- Plánování potřeb, cílů a přání klienta.
- Postup sestavování individuálního plánu.
- Průběžné vyhodnocování naplňování potřeb, cílů a přání klienta.
- Vytvoření systému komunikace mezi pracovníkem a uživatelem dané služby.
- Vytvoření systému sdílení informací důležitých pro realizaci individuálního plánování průběhu služby.
- Shrnutí, otázky a odpovědi, diskuse.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
0,- Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
Bc. Vladislava Stehlíková
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT)
Termín:
Čas:
22.01.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-27-A51
Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb
8 hod.
Vzdělávací program je zaměřen na zásady první pomoci při život ohrožujících stavech v době před
příjezdem záchranné služby. Důraz je kladen na individuální procvičení jednotlivých postupů a technik.
Obsah kurzu:
Úvod do problematiky.
Teoretická část:
- Povinnost poskytování první pomoci, právní důsledky.
- Složky integrovaného záchranného systému, správné volání na linku tísňového volání (ZZS).
- Vlastní bezpečnost při poskytování první pomoci.
- Obecné zásady poskytnutí první pomoci, povinnosti zachránce.
- Posloupnost výkonů zachraňujících život.
- Zhodnocení životních funkcí u osob s mentálními poruchami, seniorů a osob se zdravotním postižením
(dech, pulz, vědomí).
- Vybrané naléhavé stavy u osob s mentálními poruchami, seniorů a osob se zdravotním postižením.
- Poskytování první pomoci u jednotlivých typů zdravotních obtíží a úrazů.
Praktická část:
- Nácvik resuscitace, vyšetření postiženého.
- Bezvědomí a následné ošetření, stabilizovaná poloha.
- Zástava krvácení, obvazová technika.
Závěrečné shrnutí – zopakování podstatného, diskuse.
15
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Určeno:
Cena:
Poznámka:
Lektor:
Místo:
Tematická nabídka projektu PVK
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách.
0 Kč
Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Mgr. Dagmar Maršálková
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT)
Termín:
Čas:
26.05.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-29-A51
Zákon o sociálních službách v aktuální znění
8 hod.
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Účastníci se zorientují v jednotlivých ustanoveních zákona, poznají aktuální úpravy zákona a souvisejících
předpisů a naučí se získané znalosti aplikovat v praxi s vědomím souvisejícího právního rámce.
Obsah kurzu:
- Úvod do zákona o sociálních službách, předmět úpravy, související právní předpisy.
- Příspěvek na péči - seznámení se s účelem příspěvku na péči, podmínky pro jeho přiznání a výplatu,
kontrola využívání příspěvku.
- Druhy sociálních služeb, jejich formy.
- Úhrada za poskytování sociálních služeb, smlouva o poskytování služby.
- Registrace poskytovatelů sociálních služeb, povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, inspekce kvality
sociálních služeb.
- Činnosti sociální práce podle zákona o sociálních službách.
- Předpoklady pro výkon práce sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách.
- Kompetence a povinnosti obecních úřadů v rámci výkonu přenesené působnosti podle zákona.
- Diskuse, otázky a odpovědi.
Určeno:
Sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
0 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
Jitka Cardová
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT)
Termín:
Čas:
11.02.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-30-A52
Projektové kurzy určené pro kolektivy a realizované v místě objednavatele –
poskytovatele sociálních služeb se sídlem ve Středočeském kraji
Na tyto kurzy se přihlašují poskytovatelé sociálních služeb prostřednictvím hromadné projektové
přihlášky, kterou najdete za posledním kurzem. Přihlásit na jeden kurz je možné 12 účastníků.
Vypsaný termín kurzu získá ten, kdo se přihlásí jako první v pořadí.
Aktivizace seniorů
8 hod.
Cílem kurzu je prohloubení vědomostí a dovedností pro práci se seniory, orientace v technikách práce se
seniory a změna postojů v přístupech k aktivizaci seniorů. Účastníci kurzu se zorientují v potřebné odborné
terminologii a seznámí se s řadou postupů a činností, využitelných v práci se seniory.
Obsah kurzu:
Teoretická část - uvedení do problematiky:
- Objasnění použitých pojmů - aktivizace, aktivní stáří, příznaky stáří, demence, motivace k aktivizaci,
ageismus, mezigenerační solidarita ad.
- Význam motivace.
Praktická část:
- Techniky práce, druhy aktivizací.
- Význam aktivizace v praxi.
Zpětná reflexe - pochopení problematiky aktivizace, zvládnutí techniky práce.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách.
16
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Tematická nabídka projektu PVK
Cena:
Poznámka:
0 Kč
Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
PhDr. Drahuše Hlavatá
v místě objednavatele – ve Středočeském kraji
Termín:
Čas:
28.05.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-01-A51
Duševní hygiena a její význam v návaznosti na syndrom vyhoření u pracovníků
8 hod.
v sociálních službách
Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi prevence a řešení problémů v oblasti duševního zdraví.
Důraz bude kladen na vysvětlení principu zdravého životního stylu a dalších preventivních postupů, na
signály včasného rozpoznání rizika ohrožení syndromem vyhoření, na proaktivní přístup k vlastnímu zdraví
i na možnosti poskytnutí odborné pomoci pro sebe i spolupracovníky v případě potřeby.
Obsah kurzu:
Duševní hygiena:
- Úvod do problematiky duševního zdraví, holistický přístup k problematice zdraví, WHO a duševní zdraví.
- Reálné životní perspektivy, základy focusingu (jak poznávat tělesné pocity a jak s nimi pracovat),
individuální vnímavost osobnosti na stres.
- Autoregulace osobnosti v oblasti duševní, sociální, kulturní a duchovně spirituální.
- Prevence stresové zátěže, pozitivní životní orientace, zásady zdravého životního stylu.
- Poradenství v oblasti psychohygieny.
Syndrom vyhoření:
- Definice a historie burnoutu, rizikové faktory, projevy vyhoření, vývojová stádia a fáze.
- Prožívání syndromu vyhoření ve vztahu k sobě, ve vztahu k druhým, projevy syndromu vyhoření v chování
jedince.
- Možnosti pomoci, prevence, odborná pomoc.
Závěrečné shrnutí, diskuse.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům.
Cena:
0 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
PhDr. Miluše Pořádková
v místě objednavatele – ve Středočeském kraji
Termín:
Čas:
10.04.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-03-A51
Informativní program k pravidlům šetrné sebeobrany
8 hod.
Cílem kurzu je naučit účastníky rozpoznat a odstraňovat spouštěče problémového chování a osvojit si
metody práce s problémovým klientem. Účastníci se seznámí s primární a sekundární prevencí a s pravidly
aktivního naslouchání. Pozornost bude věnována i příslušným právním předpisům, především legislativnímu
zakotvení ZLP. Předvedeny budou ukázky některých úchopů a držení v rámci užití restrikcí.
Obsah kurzu:
- Historie a filosofie sociálních služeb u nás a ve světě, transformace sociálních služeb.
- Humánní přístup ke klientovi s rizikem v chování.
- Právní zakotvení restrikcí a ZLP.
- Problémové chování a jeho typy.
- Primární a sekundární prevence chování s rizikem.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
0 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
Mgr. Monika Čermáková
v místě objednavatele – ve Středočeském kraji
Termín:
Čas:
11.03.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-06-A51
Kompetence a role klíčového pracovníka v pobytových službách pro osoby
8 hod.
se zdravotním postižením
Cílem kurzu je seznámit účastníky s pozicí klíčového pracovníka tak, aby poznali a porozuměli jeho roli,
poznali jeho kompetence a byli informováni o tom, jaké znalosti a dovednosti jsou potřebné pro výkon této
pozice. Ze získaných informací a sebereflexe budou účastníci schopni identifikovat vlastní silné a slabé
stránky pro určitý způsob podpory.
Obsah kurzu:
17
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Tematická nabídka projektu PVK
- Základy individuálního plánování – požadavky zákona o soc. službách (standard č. 5, § 88 zákona
č. 108/2006 Sb.), provázanost s dalšími standardy kvality se zaměřením na roli klíčového pracovníka,
charakteristika cílové skupiny.
- Role a pracovní pozice klíčového pracovníka.
- Kompetence klíčového pracovníka.
- Dovednosti, znalosti a schopnosti.
- Etické souvislosti, odpovědnost a rizika.
- Spolupráce s dalšími zainteresovanými osobami, předávání informací v týmu.
- Identifikace vlastních silných kompetencí účastníků a kompetencí, ve kterých potřebují další podporu.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
0,- Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
Mgr. Lucie Bicková
v místě objednavatele – ve Středočeském kraji
Termín:
Čas:
23.04.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-08-A51
Komunikace s klientem (v sociálních službách) – úvod do problematiky
8 hod.
Cílem kurzu je rozvoj profesních kompetencí a zlepšení komunikativních dovedností pracovníků
poskytujících přímou péči, pomoc i podporu příjemcům příspěvku na péči a osobám, kterým jsou
poskytovány sociální služby v domovech pro seniory, pečovatelských službách a specializovaných
zařízeních.
Obsah kurzu:
- Úvod do problematiky.
- Komunikace, pojem komunikace, formy komunikace.
- Faktory ovlivňující komunikaci, předpoklady dobré komunikace.
- Motivace ke komunikaci, sociální role.
- Specifika komunikace v rámci organizace poskytující sociální služby.
- Komunikační styly.
- Komunikace s klientem ve specifických podmínkách.
- Závěrečné shrnutí, diskuse.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
0 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
PhDr. Marcela Škábová
v místě objednavatele – ve Středočeském kraji
Termín:
Čas:
21.05.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-09-A51
Metody a techniky deeskalace napětí v sociálních službách
8 hod.
Cílem programu je porozumět technikám a metodám deeskalace napětí u uživatelů sociálních služeb včetně
právního zakotvení a znalosti § 89 zákona č. 108/2006 Sb. Účastníci se seznámí s metodou aktivního
naslouchání, odvracení pozornosti, rozptýlení. V průběhu kurzu si budou moci předkládané metody
a techniky prakticky vyzkoušet.
Obsah kurzu:
- Právní zakotvení restrikcí a ZLP, zvláště § 89 zákona č. 108/2006 Sb.
- Křivka agrese.
- Deeskalace napětí a práce s vlastním sebeovládáním.
- Řešení zadaného případu ve skupinách.
- Seznámení se s aktivním nasloucháním, odvrácením pozornosti, rozptýlením.
- Nácvik jednotlivých technik.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
0 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
Mgr. Monika Čermáková
v místě objednavatele – ve Středočeském kraji
18
Termín:
Čas:
13.05.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-10-A51
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Tematická nabídka projektu PVK
8 hod.
Ochrana lidských práv v pobytových sociálních službách
Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou ochrany práv občanů - uživatelů služby. Vysvětleny
budou základní pojmy související s tématem. Účastníci se naučí definovat porušení práv uživatelů a procvičí
si vyhledávání a identifikaci situace možného porušení práv uživatelů služby. Získají zkušenosti v práci
s vymezením hranic práva mezi uživatelem a personálem, uživatelem a uživatelem a s vytvářením
mechanismů, jak porušování práv předcházet. Seznámí se se souvislostmi základních lidských práv a jejich
naplňováním při poskytování sociálních služeb.
Obsah kurzu:
- Úvod do problematiky.
- Cvičení „Jaká máme práva“.
- Jak se tato práva projevují při poskytování sociálních služeb.
- Ochrana práv uživatelů v zákoně o sociálních službách, souvislost SQ2 s dalšími SQSS.
- Zákonné normy a odkazy na zprávy ze systematických návštěv zařízení sociálních služeb veřejného
ochránce práv.
- Práva a povinnosti opatrovníků.
- Práva v průběhu sociální služby.
- Komentář a diskuze k cvičením.
- Závěrečné shrnutí, otázky a odpovědi.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům.
Cena:
0 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
Mgr. Dana Syslová
v místě objednavatele – ve Středočeském kraji
Termín:
Čas:
04.06.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-12-A51
Práce s klientem se středně těžkou a těžkou formou demence v pobytových sociálních
8 hod.
službách pro seniory
Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou demence u seniorů v pobytových sociálních službách
a naučit je účinným postupů práce s těmito klienty.
Obsah kurzu:
- Obecné přístupy ke klientům pobytových sociálních služeb.
- Speciální přístupy k uživateli se středně těžkou a těžkou formou demence a dovednosti pro jejich praktické
využití.
- Standard č. 5 - Individuální plánování průběhu poskytované sociální služby v domově se zvláštním
režimem.
- Role klíčového pracovníka a jeho propojení s další prací s klientem s demencí.
- Význam individuálního plánu pro uživatele sociální služby v domově se zvláštním režimem.
- Dovednost v získávání informací o klientovi s demencí.
- Diskuse, otázky a odpovědi.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
0 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
PhDr. Miluše Jůnová
v místě objednavatele – ve Středočeském kraji
Termín:
Čas:
19.06.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-14-A51
Problematika násilí a agresivity v sociálních službách
8 hod.
Vzdělávací program je zaměřený na oblast agrese a násilí v podmínkách sociálních služeb. Účastníci si
prohloubí teoretický základ v této oblasti a osvojí si strategie a dovednosti, uplatnitelné při úspěšném
zvládání agresivního chování a násilí. Důraz bude kladen na dovednosti komunikační.
Obsah kurzu:
- Úvod do problematiky agresivity a násilí.
- Agresivita a násilí - slovníček pojmů, morálkou a kulturou schvalované normy.
- Agresivní chování - stavy projevující se agresí a jejich příčiny, projevy agresivního chování, agrese, násilí
a konflikt jako porucha v komunikaci.
- Zvládání a prevence slovního konfliktu a agresivního jednání klienta/uživatele.
- Zvládání fyzického násilí, agrese.
- Mobbing jako interpersonální forma agrese a násilí.
19
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Tematická nabídka projektu PVK
- Vybraná pravidla asertivity, dvanáct asertivních práv.
- Supervize – podpora pomáhajících profesionálů, sebereflexe.
- Diskuse, otázky a odpovědi.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
0 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
Mgr. Milena Vaňková
v místě objednavatele – ve Středočeském kraji
Termín:
Čas:
03.02.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-15-A51
Standardy kvality v kostce se zaměřením na sociální službu domov pro seniory
8 hod.
Kurz je zaměřený na oblast kvality při poskytování sociálních služeb v domově pro seniory. Cílem kurzu je
zvýšení profesní úrovně pracovníků v přímé obslužné péči.
Obsah kurzu:
- Úvod do problematiky.
- Zákon o sociálních službách.
- Základní činnosti při poskytování sociálních služeb.
- Procedurální standardy kvality sociálních služeb – poslání, cíle, jednání a dohoda se zájemcem o službu,
individuální plánování, stížnosti, havarijní a nouzové situace, ochrana práv.
- Personální standardy kvality sociálních služeb – personální zajištění, profesní rozvoj, výměna informací,
hodnocení zaměstnanců, supervize, dobrovolnictví.
- Diskuse, otázky a odpovědi.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách.
Cena:
0 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
Ivana Rabochová
v místě objednavatele – ve Středočeském kraji
Termín:
Čas:
13.05.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-17-A51
Uvedení do problematiky práce s emocemi
5 hod.
Cílem kurzu je rozvoj profesních kompetencí pracovníků poskytujících přímou péči, pomoc i podporu
příjemcům příspěvku na péči a osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby v domovech pro seniory,
pečovatelských službách, specializovaných zařízeních. Účastníci budou seznámeni s různými postupy
a metodami používanými pro stimulaci psychické pohody.
Obsah kurzu:
- Úvod do problematiky práce s emocemi.
- Specifika práce s emocemi v pomáhajících profesích, zejména u pracovníků v sociálních službách
a sociálních pracovníků.
- Druhy emocí, teorie emocí, projevy emocí, pocity.
- Vliv osobnostních charakteristik, sociálních zkušeností a životní historie na projevy emocí.
- Práce s emocemi klienta (pláč, strach, úzkost, panická úzkost, hněv, vztek).
- Zvládání vlastních emocí.
- Prevence syndromu vyhoření, prevence syndromu pomáhajících profesí.
- Diskuse, otázky a odpovědi.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
0 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
PhDr. Marcela Škábová
v místě objednavatele – ve Středočeském kraji
Termín:
Čas:
25.03.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-20-A51
6 hod.
Úvod do komunikace s klientem s rizikem v chování
Vzdělávací program je sestaven vyváženě z částí teoretických i praktických. Cílem kurzu je naučit účastníky
rozpoznat a odstraňovat spouštěče problémového chování a osvojit si metody práce s klientem s rizikem v
chování. Pozornost bude věnována i příslušným právním předpisům – ustanovením § 89 zákona č.
108/2006 Sb. Účastníci se seznámí s primární a sekundární prevencí a technikami deeskalace napětí.
20
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Tematická nabídka projektu PVK
Předkládané metody a techniky komunikace si účastníci vyzkoušejí i prakticky.
Obsah kurzu:
- Humánní přístup ke klientovi s rizikovým chováním.
- Právní zakotvení možné restrikce, a to zvláště § 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
- Praktická aplikace - řešení zadaného případu užití restrikce ve skupinách.
- Primární a sekundární prevence, deeskalace napětí.
- Problémové chování, příčiny a typy.
- Nácvik několika vzorců chování personálu vůči klientovi.
- Závěrečné shrnutí, otázky a odpovědi, diskuse.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
960 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
Mgr. Monika Čermáková
v místě objednavatele - ve Středočeském kraji
Termín:
Čas:
08.04.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-22-A51
Úvod do pravidel šetrné sebeobrany
16 hod.
Základem problémového chování uživatelů sociálních služeb je ve více než 90% případů neuspokojování
jejich potřeb. Nedostatečná znalost příčin tohoto chování včetně neznalosti spouštěcích mechanizmů agrese
vede k užití možné restrikce vůči klientovi, což zpětně způsobuje narušení komunikace mezi klientem
a pracovníky poskytovatele sociálních služeb. Kurz se zaměřuje na metody práce s klientem s rizikem
v chování, na včasné rozpoznávání a odstranění spouštěčů problémového chování. Účastníci si budou moci
předkládané metody a techniky komunikace prakticky vyzkoušet.
Obsah kurzu:
- Seznámení se s problematikou.
- Teorie sebeobrany.
- Krizové plány.
- Bezpečnostní aspekty sebeobrany.
- Sebeobrana jeden proti jednomu.
- Sebeobrana u klienta stojícího a u klienta sedícího.
- Zásady pravidel šetrné sebeobrany.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
0 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Kateřina Balická, DiS.
Místo:
v místě objednavatele – ve Středočeském kraji
Termín:
Čas:
20.02.2014
1. díl
od 09:00h
21.02.2014
2. díl
Čís. kód:
10-23-A51
Úvod do problematiky zvládání stresu a stresové zátěže
5 hod.
Cílem kurzu je rozvoj profesních kompetencí a zlepšení psychické pohody pracovníků poskytujících přímou
péči, pomoc i podporu příjemcům příspěvku na péči a osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby
v domovech pro seniory, pečovatelských službách, specializovaných zařízeních.
Obsah kurzu:
- Úvod do problematiky zvládání stresu u pomáhajících profesí, zejména u pracovníků v sociálních službách
a sociálních pracovníků.
- Stres a jak tomu pojmu rozumíme.
- Projevy stresu, možné stresory.
- Reakce na stres a následky stresu.
- Konkrétní techniky zvládání stresové zátěže pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.
- Porozumění situaci klientů sociálních služeb, kteří jsou ve stresu.
- Diskuse, otázky a odpovědi.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
0 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je učen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
21
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Tematická nabídka projektu PVK
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
PhDr. Marcela Škábová
v místě objednavatele – ve Středočeském kraji
Termín:
Čas:
29.01.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-24-A51
Výcvik klíčových pracovníků v domově pro seniory
8 hod.
Cílem kurzu je rozvoj kompetencí vycházejících z kvalifikačních předpokladů pro výkon povolání pracovníka
v sociálních službách (§ 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): orientace v problematice
standardu č. 5 - individuální plánování průběhu poskytované sociální služby, význam individuálního plánu
pro uživatele sociální služby, znalost kompetencí klíčového pracovníka, znalost metod a technik získávání
informací o potřebách, přáních a zájmech uživatele sociální služby, znalost procesu zjišťování osobních cílů,
fáze přípravy, sestavení a realizace individuálního plánu, vyhodnocení a případné přehodnocení
individuálního plánu, dokumentování individuálního plánu a role a činnosti klíčového pracovníka.
Obsah kurzu:
- Úvod do problematiky činnosti klíčového pracovníka, základní zásady, právní rámec individuálního
plánování, přínos individuálního plánování pro uživatele sociální služby.
- Seznámení se základními pojmy (standardy kvality, standard č. 5 - individuální plánování, metoda,
technika, metodika, koordinace, klíčový pracovník, informace, osobní cíl, plánování, hodnocení).
- Metody a techniky získávání informací o uživateli sociální služby – rozhovor, pozorování, naslouchání,
doprovázení, reminiscence.
- Dokumentování procesu individuálního plánování, formy dokumentace.
- Zjišťování informací o potřebách uživatele sociální služby pro oblast individuálního plánování (Maslowova
pyramida lidských potřeb a její aplikace v praxi).
- Proces individuálního plánování – osobní cíle uživatele, individuální plán, realizace plánu, hodnocení
a případné přehodnocení cíle.
- Zpětná vazba, reflexe získaných zkušeností.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách.
Cena:
0 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
PhDr. Miluše Jůnová
v místě objednavatele – ve Středočeském kraji
Termín:
Čas:
15.05.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-25-A51
Základy individuálního plánování v pobytových sociálních službách pro seniory
8 hod.
Kurz je zaměřený na problematiku individuálního plánování a zavádění tohoto procesu do praxe sociálních
služeb pro seniory. Cílem kurzu je naučit účastníky porozumět významu a podstatě individuálního plánování
a zorientovat je v povinnostech poskytovatele sociálních služeb pro seniory, vyplývajících ze zákona.
Účastníci poznají nástroj pro zjišťování osobního cíle uživatele a seznámí se s obsahem dokumentace
individuálního plánování.
Obsah kurzu:
- Význam, podstata a zásady plánování služby v pobytových službách pro seniory, požadavky ze zákona
o soc. službách (kritéria standardu č. 5, povinnosti poskytovatelů - § 88 písmeno f) zákona č. 108/2006
Sb.), provázanost s dalšími standardy kvality.
- Klíčový pracovník, jeho role, kompetence, odpovědnosti.
- Metody plánování služby s komunikujícím uživatelem – rozhovor zaměřený na zjišťování osobního cíle
s ohledem na specifika cílové skupiny.
- Metody plánování služby s uživatelem s obtížemi v komunikaci – specifické metody ke zjišťování osobního
cíle s ohledem na možnosti a potřeby cílové skupiny.
- Dokumentace k individuálnímu plánování, její vedení a uložení, způsob předávání informací, způsob
hodnocení plánů.
- Metodika - pravidla pro individuální plánování v pobytových sociálních službách pro seniory.
- Shrnutí, otázky a odpovědi, diskuse.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
0 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
Mgr. Dana Zavadilová
v místě objednavatele – ve Středočeském kraji
22
Termín:
Čas:
12.03.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-28-A51
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Tematická nabídka projektu PVK
Zákon o sociálních službách v aktuální znění
8 hod.
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Účastníci se zorientují v jednotlivých ustanoveních zákona, poznají aktuální úpravy zákona a souvisejících
předpisů a naučí se získané znalosti aplikovat v praxi s vědomím souvisejícího právního rámce.
Obsah kurzu:
- Úvod do zákona o sociálních službách, předmět úpravy, související právní předpisy.
- Příspěvek na péči - seznámení se s účelem příspěvku na péči, podmínky pro jeho přiznání a výplatu,
kontrola využívání příspěvku.
- Druhy sociálních služeb, jejich formy.
- Úhrada za poskytování sociálních služeb, smlouva o poskytování služby.
- Registrace poskytovatelů sociálních služeb, povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, inspekce kvality
sociálních služeb.
- Činnosti sociální práce podle zákona o sociálních službách.
- Předpoklady pro výkon práce sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách.
- Kompetence a povinnosti obecních úřadů v rámci výkonu přenesené působnosti podle zákona.
- Diskuse, otázky a odpovědi.
Určeno:
Sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
0 Kč
Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem
na území Středočeského kraje.
Lektor:
Místo:
Jitka Cardová
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT)
23
Termín:
Čas:
11.02.2014 od 09:00h
Čís. kód:
10-30-A52
PROFESNÍM VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ
Závazná hromadná přihláška na projektový vzdělávací kurz
realizovaný v prostorách poskytovatele sociálních služeb
Název kurzu:
Kód kurzu:
Místo konání
(v prostorách
objednavatele):
Termín dle
nabídky:
Údaje o organizaci – poskytovateli sociálních služeb:
Název:
IČ:
Adresa:
(ulice čp., místo, PSČ):
Osoba oprávněná
k přihlašování zaměstnanců
na vzdělávací akce, funkce
E-mail:
Telefon:
Údaje o účastníkovi kurzu:
1. Titul, jméno, příjmení:
Datum narození:
2. Titul, jméno, příjmení:
Datum narození:
3. Titul, jméno, příjmení:
Datum narození:
4. Titul, jméno, příjmení:
Datum narození:
5. Titul, jméno, příjmení:
Datum narození:
6. Titul, jméno, příjmení:
Datum narození:
7. Titul, jméno, příjmení:
Datum narození:
8. Titul, jméno, příjmení:
Datum narození:
9. Titul, jméno, příjmení:
Datum narození:
10. Titul, jméno, příjmení:
Datum narození:
11. Titul, jméno, příjmení:
Datum narození:
12. Titul, jméno, příjmení:
Datum narození:
Vyplněné přihlášky zasílejte e-mailem na adresu: [email protected]
Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou nepřenosné, slouží výhradně pro vnitřní potřebu VISK a bude s nimi nakládáno
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
24
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Nabídka neprojektových kurzů VISK
Nabídka neprojektových kurzů VISK - termínový kalendář
Termín
Název kurzu
Kód akce
Místo
konání
Délka
kurzu
Cena
za
účastníka
10. 3. 2014
Veřejné opatrovnictví v praxi sociálního
pracovníka
02-03-A51
Praha
8 hod.
960 Kč
11. 3. 2014
Šetrná a praktická sebeobrana v rámci
poskytování sociálních služeb - úvod
09-28-A51
Praha
8 hod.
960 Kč
31. 3. 2014
Tréninkové cesty k empatii v krizové
komunikaci
07-14-A51
Praha
8 hod.
960 Kč
1. 4. 2014
Sexualita osob s handicapem
(mentálním i fyzickým)
09-32-A51
Praha
8 hod.
960 Kč
6. 5. 2014
Sexualita seniorů pro pracovníky
v pomáhajících profesích
09-33-A51
Praha
8 hod.
960 Kč
19. 5. 2014
Mediátor – vyjednavač v zátěžových
situacích
09-31-A51
Praha
8 hod.
960 Kč
4. 6. 2014
Time management v sociálních
službách
06-05-A51
Praha
8 hod.
960 Kč
25
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Nabídka neprojektových kurzů VISK
Nabídka neprojektových kurzů VISK – tematická nabídka
02 Legislativa
8 hod.
Veřejné opatrovnictví v praxi sociálního pracovníka
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s právními předpisy upravujícími výkon funkce
veřejného opatrovníka včetně změn, které přinese nový občanský zákoník s účinností od 1. 1. 2014.
Účastníci budou seznámeni i s jejich aplikací v praxi, s tím, jak řešit etická dilemata při současném
dodržování požadavků právního řádu a jak účinně spojit ochranu práv klienta s ochranou veřejného zájmu,
pokud to situace vyžaduje. Účastníci se také seznámí s informačními zdroji ke své činnosti.
Obsah kurzu:
- Základní pojmy – právní způsobilost fyzické osoby, řízení o omezení a zbavení způsobilosti.
- Systém opatrovnictví v ČR, soukromé a veřejné opatrovnictví, požadavky na osobnost opatrovníka.
- Institut veřejného opatrovníka - vymezení klientely veřejného opatrovníka, sociální práce v rámci výkonu
veřejného opatrovnictví, osobnost veřejného opatrovníka.
- Etická dilemata a kritické momenty při výkonu veřejného opatrovnictví, kontrola opatrovníka.
- Reforma opatrovnictví - právní úprava dle zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, s
účinností od 1. 1. 2014, judikatura, příklady z advokátní praxe.
- Shrnutí, otázky a odpovědi, diskuse.
Určeno:
Sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
960 Kč
Lektor:
Místo:
JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT)
Termín:
Čas:
10.03.2014 od 09:00h
Čís. kód:
02-03-A51
06 Manažerské dovednosti
Time management v sociálních službách
8 hod.
Cílem kurzu je seznámit účastníka s konkrétními návody a technikami pro efektivní hospodaření s časem.
Na jejich základě si vytvoří vlastní účinný systém osobní produktivity. Tyto tvrdé manažerské kompetence
mu usnadní zvládání vyšších nároků kladených na výkon jeho profese v souvislosti s probíhající
transformací systému sociální péče a se zaváděním standardů kvality sociálních služeb.
Obsah kurzu:
- Úvod do problematiky.
- Současné požadavky na kompetence vedoucích pracovníků sociálních služeb v souvislosti s probíhající
transformací systému sociální péče a se zaváděním standardů kvality sociálních služeb.
- Čas jako zdroj pro dosahování cílů.
- Využívání času, příznaky a důsledky špatného řízení času, zloději času.
- Techniky organizování času, plánování času, plánovací systémy.
- Systémy osobní produktivity GTD a ZTD .
- Rizika a zdroje psychické zátěže pracovníků v sociálních službách.
- Jak zvládat krizové situace a jak se bránit stresu a syndromu vyhoření.
- Závěr kurzu - otázky a odpovědi.
Určeno:
Vedoucím pracovníkům zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
960 Kč
Lektor:
Místo:
Mgr. et Bc. Miroslav Jiřička
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT)
26
Termín:
Čas:
04.06.2014 od 09:00h
Čís. kód:
06-05-A51
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Nabídka neprojektových kurzů VISK
07 Komunikace
Tréninkové cesty k empatii v krizové komunikaci
8 hod.
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy krizové komunikace. Objasněny budou pojmy empatie,
pozitivní a negativní vyjádření, komunikační bariéry. Účastníci se naučí orientovat v základních
komunikačních zásadách a dovednostech, naučí se rozlišovat verbální a neverbální roviny komunikace
a používat správné postupy k vyřešení jednoduchých konfliktních situací.
Obsah kurzu:
- Úvod - seznámení se strukturou kurzu.
- Komunikační bariéry a jejich řešení.
- Zásady pro přípravu vyjednávací situace.
- Klíčové otázky.
- Návod k postupu.
- Náměty k odblokování komunikace.
- Tréninkový program přípravy zátěžové komunikace.
- Role neverbální komunikace.
- Videonahrávky prezentací účastníků kurzu.
- Sebehodnotící pocitová interpretace zvládnutí úkolů na kameru.
- Analýza videonahrávek – empatie, schopnost přesvědčit, vhodná volba taktiky, dosažení cílů, rozbor chyb,
návrhy řešení krizové situace.
- Závěr kurzu - diskuze, otázky a odpovědi
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
960 Kč
Lektor:
Místo:
PhDr. Milada Záborcová, PhD.
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT)
Termín:
Čas:
31.03.2014 od 09:00h
Čís. kód:
07-14-A51
09 Ostatní
Šetrná a praktická sebeobrana v rámci poskytování sociálních služeb - úvod
8 hod.
Cílem kurzu je seznámit účastníky s rizikem a symptomy vznikajícího nebezpečí, s účinnými postupy
včasného rozpoznání i odvrácení nebezpečí ohrožení života a zdraví při poskytování sociálních služeb tak,
aby se předešlo fyzickému ataku. Představeny budou základní techniky standardní sebeobrany a šetrné
sebeobrany, v technikách bude maximálně zohledněno bezpečí pracovníka i bezpečí uživatele sociální
služby. Účastníci tak získají základní návyky možné ochrany svého života a zdraví.
Obsah kurzu:
- Úvod – uvedení do problematiky.
- Právní minimum ve vztahu k sebeobraně.
- Sebeobrana vlastní osoby.
- Standardní sebeobrana.
- Šetrná sebeobrana.
- Závěr - otázky a odpovědi.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
960 Kč
Lektor:
Místo:
Mgr. Josef Mlčoch
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT)
Termín:
Čas:
11.03.2014 od 09:00h
Čís. kód:
09-28-A51
Mediátor - vyjednavač v zátěžových situacích
8 hod.
Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům zorientovat se v procesu mediace. Objasněny budou
pojmy mediace, krizová komunikace, aktivní naslouchání, motivy jednání, pozice vyjednávání, cíl, strategie,
taktika. Pozornost bude věnována i nezbytným základním komunikačním dovednostem a jejich aplikaci
v praxi, dále schopnosti a dovednosti rozlišit produktivní a receptivní roviny komunikace, používat aktivní
naslouchání a verbalizaci problémů.
Obsah kurzu:
27
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Nabídka neprojektových kurzů VISK
- Úvod - seznámení se strukturou kurzu.
- Aktivní naslouchání – teorie i praktické ověření.
- Typy krizových situací.
- Specifičnost a cíle krizové komunikace.
- Tréninkový program strategicky výhodných reakcí, roviny vyjednávání.
- Význam a přínos empatie.
- Prostředky krizové komunikace.
- Zablokování dialogu.
- Požadavky na jednající osobu.
- Kroky ke zmírnění vyhrocené situace.
- Závěr kurzu - otázky a odpovědi.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách.
Cena:
960 Kč
Lektor:
Místo:
PhDr. Milada Záborcová, PhD.
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT)
Termín:
Čas:
19.05.2014 od 09:00h
Čís. kód:
09-31-A51
Sexualita osob s handicapem (mentálním i fyzickým)
8 hod.
Vzdělávací program je zaměřen na seznámení se s problematikou sexuality handicapovaných osob.
Účastník získá odborné sexuologické informace a dovednost mluvit o tématu sexuality handicapovaných
s klienty a zmapuje si vlastní hranice a možnosti s tématem sexuality pracovat.
Obsah kurzu:
- Práce s pojmy – názvosloví (jak mluvit s klienty o sexu).
- Norma (co je normální sexuální chování s ohledem na sexualitu osob s handicapem).
- Postoje, vymezení a hranice (jak ovlivňují moje postoje k sexuální oblasti práci s klienty).
- Případová studie (práce s konkrétními případy, se kterými se účastníci kurzu potkávají v praxi).
- Závěr kurzu - otázky a odpovědi.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách, fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci
příspěvku na péči.
Cena:
960 Kč
Lektor:
Místo:
PhDr. Iveta Jonášová, PhD., Mgr. Hana Brachová
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT)
Termín:
Čas:
01.04.2014 od 09:00h
Čís. kód:
09-32-A51
Sexualita seniorů pro pracovníky v pomáhajících profesích
8 hod.
Cílem kurzu je seznámit účastníky s odbornými sexuologickými informacemi k tématu sexuality obecně
i s přihlédnutím k problematice sexuality v seniorském věku. Účastník získá dovednost mluvit o tematice
sexuality a sexuality v seniorském věku s klienty. Zmapuje si vlastní hranice a možnosti s tématem sexuality
obecně i sexuality v seniorském věku pracovat.
Obsah kurzu:
- Práce s pojmy – názvosloví (jak mluvit s klienty o sexu s přihlédnutím ke specifikům klientů v seniorském
věku).
- Norma (co je normální sexuální chování obecně i s ohledem na sexualitu seniorů).
- Postoje, vymezení a hranice (jak ovlivňují moje postoje k sexuální oblasti práci s klienty v seniorském
věku).
- Případová studie (práce s konkrétními případy, se kterými se účastníci kurzu potkávají v praxi při práci se
seniory).
- Závěr kurzu - otázky a odpovědi.
Určeno:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům
zaměstnanců v sociálních službách, fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci
příspěvku na péči.
Cena:
960 Kč
Lektor:
Místo:
PhDr. Iveta Jonášová, PhD., Mgr. Hana Brachová
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT)
28
Termín:
Čas:
06.05.2014 od 09:00h
Čís. kód:
09-33-A51
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Nabídka neprojektových kurzů VISK
Nabídka neprojektových kurzů VISK na zakázku
Nabízíme možnost realizace kurzů na zakázku organizací poskytujících sociální služby v místě jejich
sídla, a to za předpokladu, že se kurzu zúčastní skupina min. 10 osob.
Cena bude stanovena dohodou podle rozsahu kurzu a počtu účastníků v tomto rozmezí:
5 hod.
6 hod.
8 hod.
6000 – 11000 Kč
6500 – 1200 Kč
7500 – 13000 Kč
Můžeme zajistit tyto kurzy:
Kvalifikační kurz
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, 150 hod. (cena bude stanovena dohodou)
Legislativa
Práce se zadluženým klientem, hmotná nouze v sociálních službách, 8 hod.
Sociálně-právní ochrana dětí v praxi, 8 hod.
Vedení organizace poskytující sociální služby – pracovněprávní vztahy, 8 hod.
Veřejné opatrovnictví v praxi sociálního pracovníka, 8 hod.
Zákon o sociálních službách v aktuálním znění, 8 hod.
Standardy kvality
Dokumentace o poskytování sociálních služeb a správa vnitřních pravidel, 8 hod.
Individuální plánování s nekomunikujícími klienty (klienti s demencí), 8 hod.
Jednání se zájemcem, zvyšování kvality sociální služby a povinnosti poskytovatele, 8 hod.
Kompetence a role klíčového pracovníka v pobytových službách pro osoby se zdrav. postižením, 8 hod.
Nouzové a havarijní situace – navazující standardy a povinnosti poskytovatele soc. služeb, 8 hod.
Ochrana lidských práv v pobytových a sociálních službách, 8 hod.
Přechod klientů ze služby domov pro osoby se zdravotním postižením do služby chráněné bydlení adaptační procesy, 8 hod.
Smlouva o poskytování sociálních služeb a navazující povinnosti poskytovatele soc. služeb, 8 hod.
Standardy kvality v kostce se zaměřením na sociální službu domov pro seniory, 8 hod.
Úvod do standardů kvality sociálních služeb - v praxi pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením, 8 hod.
Úvod do standardů kvality terénních a ambulantních sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, 8 hod.
Výcvik klíčových pracovníků v domově pro seniory, 8 hod.
Základy individuálního plánování a role klíčového pracovníka v terénních a ambulantních sociálních
službách pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 8 hod.
Základy individuálního plánování ve službách pro osoby se zdravotním postižením, 8 hod.
Základy individuálního plánování v pobytových sociálních službách pro seniory, 8 hod..
29
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Nabídka neprojektových kurzů VISK
Manažerské dovednosti
Time management v sociálních službách, 8 hod.
Vedení organizace poskytující sociální služby – finanční řízení organizace s ohledem na poskytování
sociálních služeb, 8 hod
Vedení organizace poskytující sociální služby – komunikační a manažerské dovednosti, 8 hod.
Vedení organizace poskytující sociální služby – řízení lidských zdrojů, 8 hod.
Vedení organizace poskytující sociální služby – zákon o sociálních službách a povinnosti poskytovatele
sociálních služeb, 8 hod
Komunikace
Asertivní komunikace, 8 hod.
Facilitace – umíme vést pracovní skupinu? Praktické ukázky, 8 hod.
Informativní program k pravidlům šetrné sebeobrany, 8 hod.
Jak prezentovat sociální služby (v komunitním plánování), 8 hod.
Komunikace s klientem (v sociálních službách) - úvod do problematiky, 8 hod.
Metody a techniky de-eskalace napětí v sociálních službách, 8 hod.
Metody sociální práce, 8 hod.
Práce s klientem se středně těžkou a těžkou formou demence v pobytových sociálních službách pro
seniory, 8 hod.
Sociologické techniky v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb, 8 hod.
Specifika sociální práce s osobami s duševním onemocněním, 8 hod.
Tréninkové cesty k empatii v krizové komunikaci, 8 hod.
Úvod do komunikace s klientem s rizikem chování, 6 hod.
Úvod do problematiky alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách, 8 hod.
Měkké dovednosti
Duševní hygiena a její význam v návaznosti na syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách,
8 hod.
Míra rizika a podpory při plánování a poskytování sociálních služeb osobám s mentálním postižením,
8 hod.
Problematika násilí a agresivity v sociálních službách, 8 hod.
Řešení konfliktů na vlastní kůži, 8 hod.
Socializační program - příprava klienta na život mimo ústavní zařízení - chráněné a podporované bydlení,
8 hod.
Sociální práce s nespolupracujícím klientem, 8 hod.
Supervize a pracovník v sociálních službách - úvod do problematiky, 8 hod.
Supervize a vedení organizace - úvod do problematiky, 8 hod.
Týmová spolupráce v organizacích poskytujících sociální služby, 8 hod.
Uvedení do problematiky práce s emocemi, 5 hod.
Úvod do problematiky zvládání stresu a stresové zátěže, 5 hod.
Ostatní
Aktivizace seniorů, 8 hod.
Aktuální problémy ageismu v kontextu sociálních služeb, 8 hod.
Cizinci a jejich život v České republice – úvod do problematiky, 8 hod.
Depistáž a spolupráce s rodinou pro poskytovatele sociálních služeb, 8 hod.
Depistáž a spolupráce s rodinou pro pracovníky OSPOD, 8 hod.
Etika v sociální práci, 8 hod.
Finanční gramotnost pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, 8 hod.
Imobilní klient v pobytových sociálních službách, 8 hod.
Komunitní plánování a transformace sociálních služeb, 8 hod.
Komunitní plánování sociálních služeb – jak monitorovat a vyhodnocovat KPSS, 8 hod.
Lidská sexualita pro pracovníky v pomáhajících profesích – rozšiřující kurz, 8 hod.
Mediace v sociálních službách – úvod, 8 hod.
Mediátor – vyjednavač v zátěžových situacích, 8 hod.
Nezaměstnanost a úřad práce – užitečné informace pro sociální pracovníky, 8 hod.
Paliativní péče a doprovázení v sociálních službách, 8 hod.
Problematika inkontinence u klientů v pobytových sociálních službách, 8 hod.
Psychologická specifika osob se zdravotním postižením, 8 hod.
Sexualita osob s handicapem (mentálním i fyzickým), 8 hod.
Sexualita seniorů pro pracovníky v pomáhajících profesích, 8 hod.
Sociální práce s osobami bez domova, 8 hod.
30
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Nabídka neprojektových kurzů VISK
Sociální práce s romskou minoritou, 8 hod.
Specifika strategické části komunitního plánování sociálních služeb, 8 hod.
Stravovací služby / Hygienické minimum a systém kritických bodů (HACCP), 8 hod.
Šetrná a praktická sebeobrana v rámci poskytování sociálních služeb - úvod, 8 hod.
Úvod do drogové problematiky, 8 hod
Úvod od ergoterapie v kontextu sociálních služeb, 8 hod.
Úvod do komunitního plánování sociálních služeb, 8 hod.
Úvod do pravidel šetrné sebeobrany, 2x 8 hod.
Vztahy na pracovišti, mobbing, šikana při poskytování soc. služeb a jak se jim účinně bránit, 8 hod.
Výchova a vzdělávání osob se zdravotním postižením, 8 hod.
Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb, 8 hod.
Nabídka je průběžně doplňována dle aktuálně udělovaných akreditací.
Chybí Vám něco v naší nabídce? Objednali byste rádi nějaký vzdělávací kurz jen pro Vaši organizaci?
Kontaktujte nás:
Mgr. Kateřina Lesová, tel. 725 416 194, e-mail: [email protected]
PhDr. Iva Stefanová, tel. 733 642 648, [email protected]
31
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Vzdělávací středisko Praha
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel. 257 280 763, 257 280 795
[email protected], www.visk.cz
Závazná přihláška na vzdělávací kurz
- vzdělávání v sociálních službách Tuto přihlášku nelze použít na kurzy projektu Profesním vzděláváním ke kvalitě.
Kód akce:
Název kurzu:
Místo konání:
Datum konání:
Údaje o zařízení sociálních služeb/územním samosprávném celku:
Název:
IČ:
Adresa:
(ulice čp., místo, PSČ):
Bankovní spojení:
Osoba oprávněná
k přihlašování zaměstnanců
na vzdělávací akce, funkce
E-mail:
Telefon:
Údaje o účastníkovi kurzu:
Titul, jméno, příjmení:
Datum narození:
Místo narození:
E-mail účastníka:
Tel. účastníka:
Titul, jméno, příjmení:
Datum narození:
Místo narození:
E-mail účastníka:
Tel. účastníka:
Titul, jméno, příjmení:
Datum narození:
Místo narození:
E-mail účastníka:
Tel. účastníka:
Titul, jméno, příjmení:
Datum narození:
Místo narození:
E-mail účastníka:
Tel. účastníka:
Datum
Razítko a podpis
(pouze v případě zaslání poštou)
Vyplněné přihlášky zasílejte e-mailem na adresu: [email protected] nebo [email protected]
Způsob platby: fakturace a úhrada účastnického poplatku probíhá zpětně po uskutečnění akce.
! Při předem písemně (e-mailem) neomluvené neúčasti přihlášeného účastníka bude účtována plná cena !
Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou nepřenosné, slouží výhradně pro vnitřní potřebu VISK a bude s nimi
nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobníchú
CHATA V ROKYTNICI NAD JIZEROU
Horní Rokytnice nad Jizerou 51,
300 m od autobusové zastávky "Modrá Hvězda"
Vhodné pro školy v přírodě, lyžařské kurzy, školicí a vzdělávací pobyty i rodinnou rekreaci.
Kapacita 40 lůžek v pokojích se třemi až pěti lůžky.
Sociální zařízení a sprchy společné na patře, vytápění akumulačními kamny, celoroční provoz.
Společenská místnost s kabelovou LCD TV, připojení k internetu.
Vybavená kuchyně pro vlastní vaření. Stravování nezabezpečujeme.
Stravování skupin i jednotlivců je možné v blízkých restauracích,
k nejbližší je jen několik desítek kroků.
Vlastní parkoviště před objektem, 50 m od hlavní silnice v části Horní Rokytnice.
Lanovky Horní Domky v blízkosti.
Sjezdovky Sachrovka, Modrá Hvězda a Bahýnka za chatou.
Pro školní akce cena za osobu a noc 150 Kč.
Informace a rezervace pobytu 325 511 545
e-mail: [email protected], http://www.visk.cz
Download

Nabídka vzdělávání v sociálních službách