ZNALECKÝ POSUDEK
č. 2898 52/2013
o ceně budovy bez č.p. na pozemku parc.č. 87/1 a 87/2 a ceny pozemků parc.č. 87/1, 456/3, 456/6,
vše v obci Suchdol, části obce Solopysky, k.ú. Solopysky u Kutné Hory, okr. Kutná Hora
Objednatel znaleckého posudku:
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BEROUN
Palackého 31/2
266 01 Beroun
Účel znaleckého posudku:
zjištění ceny obvyklé
Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004
Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb. a č. 350/2012 Sb. a vyhlášky MF ČR č.
3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb., č. 387/2011 Sb. a
č. 450/2012 Sb., a dle obecné metodiky pro zjištění ceny obvyklé, podle stavu ke dni 25.3.2013
znalecký posudek vypracoval:
Ing._ Tomáš Moláček
Kamýcká 685/87
165 00 Praha 6 - Suchdol
telefon: 777 196 035
e-mail: [email protected]_
Znalecký posudek obsahuje
předává ve 3 vyhotoveních.
V Praze 27.3.2013
12
stran textu včetně titulního listu a 10 stran příloh. Objednateli se
A. Nález
1. Znalecký úkol
Znaleckým úkolem označit a ocenit nemovitosti a jejich příslušenství, a jednotlivá práva a závady
s nemovitostmi spojené, a to:
*
pozemek parc.č. st. 87/1, o výměře 722m2, druh zastavěná plocha a nádvoří, patřící do SJM,
zapsaný v katastru nemovitosti vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Kutná Hora, pro obec Suchdol, katastrální pracoviště Solopysky u Kutné Hory, na listu
vlastnictví č. 10021
*
pozemek parc.č. 456/3 o výměře 3669m2, druh: ostatní plocha, patřící do SJM, zapsaný
v katastru nemovitosti vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Kutná Hora, pro obec Suchdol, katastrální území Solopysky u Kutné Hory, na listu vlastnictví
č. 10021, popis: manipulační plocha
*
pozemek parc.č. 456/6, o výměře 552m2, druh ostatní plocha, patřící do SJM, zapsaný
v katastru nemovitosti vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Kutná Hora, pro obec Suchdol, katastrální území Solopyksy u Kutné Hory, na listu vlastnictví
č. 10021, popis manipulační plocha
*
stavba (budova) bez čp/če, stojící na pozemku parc.č. st. 87/1, 87/2, patřící do SJM, zapsaná
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Kutná Hora, pro obec Suchdo, katastrální území Solopysky u Kutné Hory, na listu vlastnictví
č. 10021, popis. zemědělská stavba
Znalci se ukládá vypracovat posudek písemně a současně elektronicky, včetně příslušné
fotodokumentace, a to ve lhůtě 30 dní od doručení tohoto usnesení
Úkolem znalce je řádně a pečlivě označit a ocenit nemovitosti a jejich příslušenství, řádně a pečlivě
označit a ocenit jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené, a to ke dni vyhotovení posudku,
pokud znalec taková práva nebo závady nezjistí, tuto skutečnost výslovně v posudku uvede.
2. Základní informace
Název předmětu ocenění:
Adresa předmětu ocenění:
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:
Počet obyvatel:
Budova bez č.p. na pozemku parc.č. 87/1, 87/2
Solopysky
285 02 Suchdol
Středočeský
Kutná Hora
Suchdol
Solopysky u Kutné Hory
1 122
3. Prohlídka a zaměření
Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 25.3.2013.
-2-
4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku
výpis z katastru nemovitosti Katastrálního úřadu Kutná Hora, list vlastnictví č. 10021
pro k.ú. Solopysky u Kutné Hory, okr. Kutná Hora
snímek z pozemkové mapy získaný z webových stránek katastrálního úřadu
aktuální výpis z webových stránek katastrálního úřadu o pozemku parc.č. 87/2
v k.ú. Solopysky u Kutné Hory
územní plán obce Suchdol, části obce Solopysky
skutečnosti zjištěné při místním šetření
5. Vlastnické a evidenční údaje
Dle výpisu z KN, který je v příloze tohoto posudku.
6. Dokumentace a skutečnost
Posudek je proveden na základě předložených podkladů. Projektová dokumentace nebyla
předložena, výměry zjištěny fyzickým přeměřením při místním šetření
Část objektu je na pozemku parc.č. 87/2, jehož vlastník není znám, resp. tento pozemek není zapsán
na LV.
7. Celkový popis nemovitosti
Předmětem ocenění je část objektu bývalého kravína či vepřína v obci Suchdol, resp. části obce
Solopysky, okr. Kutná Hora,. Předmětem ocenění je část objektu, který je postaven na pozemku
parc.č. 87/1. Druhá (východní) část je situovaná na pozemku parc.č. 87/2, který dle aktuálního
informačního výpisu z KN nemá na LV zapsány žádné vlastníky - viz příloha tohoto posudku.
Oceňovaný objekt se skládá ze dvou částí, západní část tvoří objekt se sedlovou střechou, objekt
sice ve špatném technickém stavu, se silně zanedbanou údržbou, ale objekt stojící.
Východní část objektu tvoří pouze obvodové zdivo, chybí krov, samozřejmě střešní krytina, stropní
konstrukce na několika místech silně poškozené.
Ocenění je provedeno ve dvou variantách, a to dle cenového předpisu a dále nákladovým způsobem
(cena pozemku mínus náklady na demolici)
-3-
B. Posudek
a)
Obsah znaleckého posudku (dle cenového předpisu)
1. Ocenění staveb
1.1. Hlavní stavby
1.1.1. Zemědělský objekt - západní část
1.1.2. Zemědělský objekt - levá část
2. Ocenění pozemků
2.1. Pozemek
Popisy objektů, výměra, hodnocení
Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů
č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb. a č. 350/2012
Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb.,
č.
364/2010 Sb., č. 387/2011 Sb. a č. 450/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
151/1997 Sb.
1. Ocenění staveb
1.1. Hlavní stavby
1.1.1. Zemědělský objekt - západní část
Popis:
Zděný objekt se sedlovou střechou, krytinou taškovou, klempířské prvky z pozinkovaného plechu.
Fasáda vápenná, na mnoha místech opadaná, v některých částech započato se zateplením Strop
klenutý, ocelové nosníky podepřeny ocelovými sloupy, vnitřní omítky vápenné, opadané. Podlaha
není.
Špatný technický stav- viz foto v příloze tohoto posudku.
Výpočet obestavěného prostoru. 10,0 * 15,7 * (4,8 + 0,5 * 4,0) + 2 * 4,0 * 15,7 * 3,8 = 1545m3
Stáří objektu stanoveno na základě odborného odhadu na 60 let, objekt není řádně užíván, je volně
přístupný, je devastován
Zatřídění pro potřeby ocenění:
Budova § 3
Svislá nosná konstrukce
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:
O. budovy pro zemědělství živočišná produkce
zděná
1271
Úprava koeficientu prodejnosti Kp:
Úprava koeficientu prodejnosti Kp podle § 44 odst. 11.
Zdůvodnění:
špatný technický stav i současná finanční a realitní krize jsou důvodem pro snížení koeficientu
prodejnosti kp
Původní hodnota koeficientu prodejnosti Kp: 0,3680
Úprava koeficientu prodejnosti o: -30,00 %
Upravená hodnota koeficientu prodejnosti Kp: 0,2576
-4-
Zastavěné plochy a výšky podlaží:
Zastavěná.
plocha
284,00 m2
284,00
Název
zem. objekt
Součet
Průměrná výška podlaží:
Průměrná zastavěná plocha podlaží:
Konstr.
výška
3,40 m
Součin
965,60
965,60
PVP = 965,60 / 284,00 = 3,40 m
PZP = 284,00 / 1 = 284,00 m2
Obestavěný prostor:
Výpočet jednotlivých výměr:
Název
Obestavěný prostor
zem. objekt - pravá část 1545
=
[m3]
1 545,00 m3
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení)
Název
Typ
zem. objekt - pravá část
Obestavěný prostor - celkem:
NP
Výpočet koeficientu K4:
Konstrukce, vybavení
1. Základy včetně zemních prací
2. Svislé konstrukce
3. Stropy
4. Krov, střecha
5. Krytiny střech
6. Klempířské konstrukce
6. Klempířské konstrukce
7. Úprava vnitřních povrchů
8. Úprava vnějších povrchů
9. Vnitřní obklady keramické
10. Schody
11. Dveře
12. Vrata
13. Okna
14. Povrchy podlah
15. Vytápění
16. Elektroinstalace
17. Bleskosvod
18. Vnitřní vodovod
19. Vnitřní kanalizace
20. Vnitřní plynovod
21. Ohřev teplé vody
22. Vybavení kuchyní
Hodnocení
standardu
P
S
S
S
S
S
C
P
P
X
C
C
S
S
C
X
S
S
C
C
X
C
X
-5-
Obj. podíl
[%]
10,80
25,60
11,70
6,90
2,80
0,70
0,70
4,40
3,10
0,00
2,30
2,40
1,80
4,30
3,20
0,00
7,00
0,30
2,40
2,30
0,00
0,40
0,00
Část
[%]
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Koeficient
0,46
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,46
0,46
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
Obestavěný
prostor
1 545,00 m3
1 545,00 m3
Upravený
obj. podíl
4,97
25,60
11,70
6,90
2,80
0,35
0,00
2,02
1,43
0,00
0,00
0,00
1,80
4,30
0,00
0,00
7,00
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23. Vnitřní hygienické vybavení
24. Výtahy
25. Ostatní
26. Instalační pref. jádra
Součet upravených objemových podílů
Koeficient vybavení K4:
C
X
C
X
2,30
0,00
5,30
0,00
100
100
100
100
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69,17
0,6917
Ocenění:
Základní cena (dle příl. č. 2)
[Kč/m3]
Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 4)
Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP)
Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP)
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu)
Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce)
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle SKP)
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití)
=
*
*
*
*
*
*
*
Základní cena upravená
[Kč/m3]
3
Plná cena:
1 545,00 m * 718,16 Kč/m3
=
=
718,16
1 109 557,20 Kč
Výpočet opotřebení lineární metodou:
Stáří (S): 60 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 60 / 80 = 75,000 %
-
832 167,90 Kč
Zemědělský objekt - západní část - zjištěná cena
=
277 389,30 Kč
2 695,0,9390
0,9432
0,9176
0,6917
0,8500
2,1650
0,2576
1.1.2. Zemědělský objekt - levá část
Popis:
Objekt po požáru, krov, střešní krytina, klempířské prvky, okna chybí. Strop narušený Velmi
špatný technický stav, objekt předurčen k demolici či rozsáhlé celkové rekonstrukci.
Obestavěný prostor: 11,5 * 66 * (4,8 + 0,5 * 4,0) = 2659m3
Zatřídění pro potřeby ocenění:
Hala § 3
Svislá nosná konstrukce
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:
L. živočišná produkce
zděná
1271
Úprava koeficientu prodejnosti Kp:
Úprava koeficientu prodejnosti Kp podle § 44 odst. 11.
Zdůvodnění:
snížení koeficientu prodejnosti díky tomu, že objekt je po požáru a díky současné finanční a realitní
krizi
Původní hodnota koeficientu prodejnosti Kp: 0,3680
Úprava koeficientu prodejnosti o: -30,00 %
Upravená hodnota koeficientu prodejnosti Kp: 0,2576
-6-
Zastavěné plochy a výšky podlaží:
Zastavěná.
plocha
759,00 m2
759,00
Název
chlév
Součet
Průměrná výška podlaží:
Průměrná zastavěná plocha podlaží:
Konstr.
Součin
výška
4,00 m 3 036,00
3 036,00
PVP = 3 036,00 / 759,00 = 4,00 m
PZP = 759,00 / 1 = 759,00 m2
Obestavěný prostor:
Výpočet jednotlivých výměr:
Název
Obestavěný prostor
chlév
5161
=
[m3]
5 161,00 m3
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení)
Název
Typ
chlév
Obestavěný prostor - celkem:
NP
Výpočet koeficientu K4:
Konstrukce, vybavení
1. Základy včetně zemních prací
2. Svislé konstrukce
3. Stropy
4. Krov, střecha
5. Krytiny střech
6. Klempířské konstrukce
7. Úprava vnitřních povrchů
8. Úprava vnějších povrchů
9. Vnitřní obklady
10. Schody
11. Dveře
12. Vrata
13. Okna
14. Povrchy podlah
15. Vytápění
16. Elektroinstalace
17. Bleskosvod
18. Vnitřní vodovod
19. Vnitřní kanalizace
20. Vnitřní plynovod
21. Ohřev teplé vody
22. Vybavení kuchyní
23. Vnitřní hygienická vybavení
Hodnocení
standardu
P
S
S
C
C
C
P
S
X
C
C
C
C
P
X
C
C
C
C
X
C
X
C
-7-
Obj. podíl
[%]
11,30
26,20
8,90
10,30
2,90
0,70
5,90
3,10
0,00
0,70
2,00
2,40
4,30
4,70
0,00
5,90
0,40
1,40
1,30
0,00
0,50
0,00
2,00
Část
[%]
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Koeficient
0,46
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,46
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,46
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
Obestavěný
prostor
5 161,00 m3
5 161,00 m3
Upravený
obj. podíl
5,20
26,20
8,90
0,00
0,00
0,00
2,71
3,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24. Výtahy
25. Ostatní
Součet upravených objemových podílů
Koeficient vybavení K4:
X
C
0,00
5,10
100
100
1,00
0,00
0,00
0,00
48,27
0,4827
Ocenění:
Základní cena (dle příl. č. 3)
[Kč/m3]
Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 4)
Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP)
Koeficient K3 = 0,30+(2,80/PVP)
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu)
Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce)
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle SKP)
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití)
=
*
*
*
*
*
*
*
Základní cena upravená
[Kč/m3]
3
Plná cena:
5 161,00 m * 440,90 Kč/m3
=
=
440,90
2 275 484,90 Kč
Výpočet opotřebení lineární metodou:
Stáří (S): 60 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 10 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 70 roků
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 60 / 70 = 85,714 %
Maximální opotřebení může dle přílohy č. 15 činit 85 %
-
1 934 162,17 Kč
Zemědělský objekt - levá část - zjištěná cena
=
341 322,74 Kč
1 930,1,0750
0,9287
1,0000
0,4827
0,8500
2,1650
0,2576
2. Ocenění pozemků
2.1. Pozemek
Ocenění:
Stavební pozemky oceněné dle § 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené:
Úprava ceny - příloha č. 21 - položka č. 1:
2.2. Není možnost napojení na veřejný vodovod:
-5 %
2.3. Není možnost napojení na veřejnou kanalizaci:
-7 %
Úprava cen:
-12 %
Zdůvodnění použití či nepoužití přirážek a srážek:
pozemek vhodný pro zemědělskou činnost
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití)
0,2576
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle hlavní stavby):
2,1650
Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků:
Zatřídění
Zákl. cena
Koef.
Ki
Kp
[Kč/m2]
§ 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří
§ 28 odst. 1 a 2
35,90
1,00 2,1650 0,2576
2
Cena pozemku nesmí být nižší než 20,- Kč / m .
-8-
Úprava
[%]
Upr. cena
[Kč/m2]
-12,00
17,62
20,00
§ 28 odst. 4 - stavební pozemek - nezastavěný, určený k zast. pro skládky
§ 28 odstavec 4
35,90
0,50 2,1650 0,2576 -12,00
2
Cena pozemku nesmí být nižší než 20,- Kč / m .
Typ
Název
§ 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a
nádvoří
§ 28 odstavec 4 ostatní plocha
§ 28 odstavec 4 ostatní plocha
Stavební pozemky - celkem
8,81
20,00
Parcelní
číslo
87/1
Výměra
[m2]
722,00
Jedn. cena
[Kč/m2]
20,00
Cena
[Kč]
14 440,-
456/3
456/6
3 669,00
552,00
20,00
20,00
73 380,11 040,98 860,-
Pozemek - zjištěná cena
=
98 860,- Kč
Rekapitulace výsledných cen
1. Ocenění staveb
1.1. Hlavní stavby
1.1.1. Zemědělský objekt - západní část
1.1.2. Zemědělský objekt - levá část
277 389,30 Kč
341 322,70 Kč
1. Ocenění staveb celkem
618 712,- Kč
2. Ocenění pozemků
2.1. Pozemek
98 860,- Kč
2. Ocenění pozemků celkem
98 860,- Kč
Celkem
717 572,- Kč
Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 46:
b)
717 570,- Kč
Nákladovým způsobem
Oceňovaná nemovitost se skládá ze dvou dvou skupin pozemků (jedna skupina parc.č. 87/1 a 456/3
a druhá skupina, kterou tvoří pouze jeden pozemek parc.č. 456/6). Mezi těmito pozemky
(skupinami) je vzdálenost cca 40 m.
Na pozemku parc.č. 87/1 je v západní části postaven zemědělský objekt, který za určitých okolností
(výrazná rekonstrukce) je možno dále nějakým způsobem využívat (např. sklad). Objekt
ve východní části je situován v části na pozemku parc.č 87/1 a v části na pozemku parc.č. 87/2,
který není však na LV zapsán (nemá vlastníka)
Oceňované pozemky jsou dle současně platného územní plánu obce vedeny jako pozemky pro
výrobu, průmysl, sklady, zemědělství a služby. Dle zkušenosti znalce se obdobné pozemky s tímto
-9-
určením v obcích této velikosti prodávají za cenu cca 300- 400Kč/m2.
Celková rozloha předmětných pozemků činí: 4943m2. Při ceně 300 - 400Kč/m2 vychází cena
pozemků: 1.482.900Kč - 1.977.200Kč
Západní část objektu je možno i nadále využívat (samozřejmě za předpokladu určitých investic oprav do objektu), východní část vyhořela. Tato část je určena spíše k demolici.
Obestavěný prostor objektu levé části určený k demolici: cca 3500m3, při předpokladu částky
ve výši 400Kč/m3 za demolici (demoliční práce, odvod, uložení na skládku) vycházejí náklady
na demolici ve výši: 1.400.000Kč
Z výše uvedeného výpočtu pak vychází cena nemovitosti ve výši cca 80.000 - 580.000Kč
Cena dle cenového předpisu vychází ve výši cca 720.000Kč. Výpočet dle cenové metodiky
nedostatečně zohledňuje některé vlivy, které mají zásadní vliv na cenu nemovitosti. Je to např.
skutečnost, že část objektu leží na pozemku (parc.č. 87/2), který není zapsán na LV. Cenu dle
cenového předpisu nelze brát při určení jako směrodatnou, cenový předpis je jednou z metod
ocenění, ale v daném konkrétním případě má malou váhu.
Jako reálná metoda se jeví výpočet založený na ceně pozemků minus náklady na demolici vyhořelé
části objektu. Hodnota nemovitosti byla spočtena v intervalu 80.000 - 580.000Kč.
Vzhledem k tomu, že neexistuje přesnější metoda pro zjištění ceny obvyklé, jeví se v danou chvíli
jako neobjektivnější střed z výše uvedeného intervalu, tedy průměr:
Hodnota nemovitosti: 1/2 * ( 80.000 + 580.000) = 330.000Kč
C. Celková rekapitulace:
1.
2.
Cena dle cenového předpisu:
Hodnota pozemku po odečtení nákladů na demolici:
Celková hodnota nemovitosti: 330.000Kč
720.000Kč
80.000 - 580.000Kč
(slovy třistatřicettisíc Kč)
D. Práva a závady s nemovitostí spojené:
1.
Oceňovaná nemovitosti je dle výpisu z KN (i dle usnesení o ustanovení znalce) ve
společném jmění manželů. Oceňovanou nemovitosti vlastní povinný (pan Roman Hora) společně se
svou manželkou, nejedná se tedy o klasické podílové spoluvlastnictví. Dle novely občanského
soudní řádu lze postihnout exekucí i majetek v SJM. Na druhou stranu manželka povinnému má
možnost podat vylučovací žalobu, jsou-li pro to důvody. Skutečnosti či důvody pro podání
vylučovací žaloby nejsou znalci známi, znalec pouze na to upozorňuje v rámci požadavku
na označení případných vad či závad
Exekutorského úřadu
2.
Objekt bez č.p. stojí z části na pozemku povinného (parc.č 87/1), v části na pozemku,
jehož vlastnicí nejsou uvedeni na LV (parc.č. 87/2) Pozemek parc.č. 87/2 je dle původního
pozemkového katastru veden z na pozemku parc.č. 457/1 ve vlastnictví Ing. Nečaredského a paní
Záhorcové (id. 1/2).
- 10 -
3.
Přístupová komunikace parc.č. 743 také není zapsaná na LV. Není tedy jisté, zda se jedná
o obecní komunikaci. S největší pravděpodobností bude tato komunikace ve vlastnictví více
fyzických osob - původních vlastníků či restituentů
4.
Na pozemku parc.č. 454/3 se nacházejí i další objekty typu betonové silážní jámy, které dále
předmětný pozemek znehodnocují (např. nutností dalších nákladů na demolici)
5.
Jak bylo uvedeno v textu posudku a jak vyplývá i z doložené dokumentace, východní část
objektu (kravina) byla v minulosti zasažena požárem, do objektu stále prší, je narušován
povětrnostními vlivy, dochází stále k další degradaci stavebních kkonstrukčních materiálů, např.
konstrukcí stropů atd.
6.
Znalci nejsou známé žádné skutečnosti ohledně toho, zda je objekt pronajmut třetí osobě
7.
Dle výpisu z KN se k nemovitosti se vážou exekuční příkazy k prodeji či zástavní právo
exekutorské zapsaná v katastru, tyto neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s §
58, odst.1 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění s přechodem vlastnictví
k předmětu dražby zanikají.
V Praze 27.3.2013
Ing._ Tomáš Moláček
Kamýcká 685/87
165 00 Praha 6 - Suchdol
telefon: 777 196 035
e-mail: [email protected]
- 11 -
E. Znalecká doložka
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne
26. 10. 1993, č. j. Spr. 4130/92, pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a obor
stavebnictví, odvětví stavby obytné, průmyslové.
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2898 52/2013 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji vyúčtováním č. 57/2013.
- 12 -
Download

Posudek 2898 52 2013, statek Solopysky, EXEKUTOR Beroun, ze