ZÁPIS
Sepsaný dne 28. května 2013 o průběhu jednání schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek s názvem
Společenství pro dům Přízřenická 1022, 1023, 1024, Modřice, se sídlem Přízřenická 1023, 664 42 Modřice, IČO:
282 77 414, konané podle zákona 72/1994 Sb. dne 23. května 2013 v 18:00 hodin v restauraci PORTA DA
TERRA, Masarykova 1018, Modřice.
1.
Zahájení shromáždění
Jednání schůze shromáždění vlastníků jednotek v 18:05 hodin zahájil a dále řídil Tomáš Skřipec, r.č.:
780208/4389, bytem Osmek 477/13, 750 00 Přerov, místopředseda výboru Společenství. V bytovém domě č.p.
1022, 1023, 1024 na pozemku 460/41, který je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov na listu vlastnictví 2632 pro katastrální území a obec
Modřice, opis výpisu z katastru nemovitostí tvoří přílohu číslo jedna zápisu, je celkem 96 vymezených jednotek,
z toho 67 bytů, 3 nebytové prostory a 26 garáží. Tomáš Skřipec prohlásil, že podle presenční listiny, jejíž opis
tvoří přílohu číslo dvě zápisu, jsou na dnešní schůzi přítomni osobně nebo v zastoupení vlastnící jednotek mající
65,24 % všech hlasů a schůze je usnášeníschopná. Hlasování bude probíhat veřejně, podle velikosti
spoluvlastnického podílu na společných částech domu.
2.
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Tomáš Skřipec navrhl jako zapisovatele Václava Doležela r.č.: 770920/5592, bytem Přízřenická 1024, 664 42
Modřice a ověřovatele zápisu Jiřího Loveckého, r.č.: 710923/3835, bytem Přízřenická 1023, 664 42 Modřice.
Tomáš Skřipec vyzval přítomné k hlasování o volbě zapisovatele a ověřovatele zápisu. Bylo hlasováno. Tomáš
Skřipec konstatoval, že pro návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu hlasovali vlastnící jednotek mající 100%
přítomných hlasů. Dále bylo sděleno, že zapisovatelem byl zvolen Václav Doležel, r.č.: 770920/5592, bytem
Přízřenická 1024, 664 42 Modřice, ověřovatelem zápisu byl zvolen Jiří Lovecký, r.č.: 710923/3835, bytem
Přízřenická 1023, 664 42 Modřice.
3.
Hlasování o programu jednání
Tomáš Skřipec vyzval přítomné k projednání připomínek k programu jednání, jehož opis tvoří přílohu číslo tři
zápisu, který všichni vlastnicí jednotek obdrželi doporučenou poštou. Nikdo z přítomných na výzvu nevznesl
žádné připomínky ani doplnění ke změně programu. Tomáš Skřipec vyzval přítomné k hlasování o programu
jednání. Bylo hlasováno. Tomáš Skřipec konstatoval, že pro návrh o programu jednání hlasovali vlastníci jednotek
mající 100% přítomných hlasů a tím, že program jednání byl schválen.
Tomáš Skřipec prohlásil, že se změnil počet přítomných vlastníků jednotek, na schůzi jsou přítomni osobně nebo
v zastoupení vlastnící jednotek mající 67,68% všech hlasů a schůze je stále usnášeníschopná.
4.
Zpráva o činnosti výboru od konání posledního Shromáždění
Tomáš Skřipec s dalšími členy výboru Společenství podali zprávu o činnosti výboru Společenství.
5.
Prezentace výsledku hospodaření
Dále Tomáš Skřipec prezentoval zprávu o hospodaření za roku 2012 Společenství, jejíž opis tvoří přílohu číslo
čtyři zápisu, kterou měli všichni vlastníci jednotek k dispozici před začátkem schůze shromáždění společenství
vlastníků jednotek. Tomáš Skřipec vyzval přítomné k projednání připomínek ke zprávě o hospodaření za rok
2012. Po projednání vznesených dotazů Tomáš Skřipec vyzval přítomné k hlasování o odsouhlasení zprávy o
hospodaření za rok 2012 a převedení částky 14 000,19 Kč (kladné úroky na účtech společenství) do fondu oprav.
Bylo hlasováno. Tomáš Skřipec konstatoval, že pro odsouhlasení zprávy o hospodaření za rok 2012 a převedení
částky 14 000,19 Kč do fondu oprav hlasovali vlastníci jednotek mající 100% přítomných hlasů. Tomáš Skřipec,
že zpráva o hospodaření za rok 2012 a převedení částky 14 000,19 Kč byla schválena.
6.
Prezentace a schvalování investic
Tomáš Skřipec s dalšími členy výboru Společenství prezentoval možné investice přítomným vlastníkům a částky
na jejich realizaci.
6.1. Obnova a rozvoj pozemku
Tomáš Skřipec vyzval přítomné k hlasování o výdaji ve výši =60 000,00 Kč na obnovu a rozvoj pozemku
společenství na každý rok. Bylo hlasováno. Tomáš Skřipec konstatoval, že pro návrh hlasovali vlastníci jednotek
mající 98,3% přítomných hlasů. Tomáš Skřipec sdělil, že byl odsouhlasen výdaj ve výši =60 000,00 Kč na
každý rok na obnovu a rozvoj pozemku společenství.
Strana 1 (celkem 2)
6.2. Přesun plotu
Tomáš Skřipec vyzval přítomné k hlasování o výdaji ve výši =30000,00 Kč na přesun plotu. Bylo hlasováno.
Tomáš Skřipec konstatoval, že pro návrh hlasovali vlastníci jednotek mající 81,74% přítomných hlasů. Tomáš
Skřipec sdělil, že byl odsouhlasen výdaji ve výši =30000,00 Kč na přesun plotu.
6.3. Vybavení pergoly
Tomáš Skřipec vyzval přítomné k hlasování o výdaji ve výši =100 000,00 Kč na vybavení pergoly. Bylo
hlasováno. Tomáš Skřipec konstatoval, že pro návrh hlasovali vlastníci jednotek mající 66,63% přítomných hlasů.
Tomáš Skřipec sdělil, že byl odsouhlasen výdaji ve výši =100 000,00 Kč na vybavení pergoly. Před realizací
vybavení pergoly svolat vlastníky k diskuzi o vybavení a to minimálně 10 dní předem.
6.4. Hledání energetických úspor
Tomáš Skřipec vyzval přítomné k hlasování o výdaji ve výši =200000,00 Kč na hledání energetických úspor. Bylo
hlasováno. Tomáš Skřipec konstatoval, že pro návrh hlasovali vlastníci jednotek mající 64,87% přítomných hlasů.
Tomáš Skřipec sdělil, že byl odsouhlasen výdaji ve výši =200000,00 Kč na hledání energetických úspor.
6.5. Volba podvýboru pro tepelné úspory
Tomáš Skřipec vyzval přítomné k hlasování o schválení podvýboru pro tepelné úspory ve složení : Václav
Doležel, Petr Martínek, Petr Chmelina, Lukáš Antalov, Tomáš Zerzáň, Bohumil Paděra, Jiří Lovecký, Radek
Kitner, Tomáš Skřipec, Erik Mikuš a Petr Knespl. Bylo hlasováno. Tomáš Skřipec konstatoval, že pro návrh
hlasovali vlastníci jednotek mající 100,% přítomných hlasů. Tomáš Skřipec sdělil, že byl odsouhlasen podvýbor
pro tepelné úspory. Podvýbor svolává výbor, nebo kterýkoli člen podvýboru a to emailem a vyvěšením na
nástěnku minimálně 10 dní předem. Usnášení schopnost: minimálně 50% z celku podvýboru. Odsouhlasení:
minimálně 50% z přítomných. Podvýbor dodá doporučení vlastníkům společenství a to prostřednictvím výboru.
Výbor bude informovat vlastníky o doporučení podvýboru a následně zajistí hlasování.
7.
Diskuze a závěr
Po diskuzi byla Tomášem Skřipcem schůze řádně ukončena v 19:46
Zapisovatel: Václav Doležel
Ověřovatel zápisu: Jiří Lovecký
Přílohy zápisu:
1.
výpis z katastru nemovitostí
2.
presenční listina, plné moci
3.
pozvánka na schůzi shromáždění vlastníků jednotek
4.
zpráva o hospodaření za rok 2012 Společenství
Strana 2 (celkem 2)
Download

Zápis ze schůze - prizrenicka.cz