ZÁPIS
Sepsaný dne 30. května 2012 o průběhu jednání schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek s názvem
Společenství pro dům Přízřenická 1022, 1023, 1024, Modřice, se sídlem Přízřenická 1023, 664 42 Modřice, IČO:
282 77 414, konané podle zákona 72/1994 Sb. dne 24. května 2012 v 18:00 hodin v restauraci PORTA DA
TERRA, Masarykova 1018, Modřice.
1.
Zahájení shromáždění
Jednání schůze shromáždění vlastníků jednotek v 18:05 hodin zahájil a dále řídil Erik Mikuš, r.č.: 741103/6787,
bytem Přízřenická 1023, 664 42 Modřice, místopředseda výboru Společenství. V bytovém domě č.p. 1022, 1023,
1024 na pozemku 460/41, který je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Brno – venkov na listu vlastnictví 2632 pro katastrální území a obec Modřice, ověřený opis
výpisu z katastru nemovitostí tvoří přílohu číslo jedna zápisu, je celkem 96 vymezených jednotek, z toho 67 bytů,
3 nebytové prostory a 26 garáží. Erik Mikuš prohlásil, že podle presenční listiny, jejíž opis tvoří přílohu číslo dvě
zápisu, jsou na dnešní schůzi přítomni osobně nebo v zastoupení vlastnící jednotek mající 71,24% všech hlasů a
schůze je usnášeníschopná. Hlasování bude probíhat veřejně, podle velikosti spoluvlastnického podílu na
společných částech domu.
2.
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Erik Mikuš navrhl jako zapisovatele Václava Doležela r.č.: 770920/5592, bytem Přízřenická 1024, 664 42 Modřice
a ověřovatele zápisu Jiřího Loveckého, r.č.: 710923/3835, bytem Přízřenická 1023, 664 42 Modřice. Erik Mikuš
vyzval přítomné k hlasování o volbě zapisovatele a ověřovatele zápisu. Bylo hlasováno. Erik Mikuš konstatoval,
že pro návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu hlasovali vlastnící jednotek mající 100% přítomných hlasů. Dále
Erik Mikuš sdělil, že zapisovatelem byl zvolen Václav Doležel, r.č.: 770920/5592, bytem Přízřenická 1024, 664 42
Modřice, ověřovatelem zápisu byl zvolen Jiří Lovecký, r.č.: 710923/3835, bytem Přízřenická 1023, 664 42
Modřice.
3.
Hlasování o programu jednání
Erik Mikuš vyzval přítomné k projednání připomínek k programu jednání, jehož opis tvoří přílohu číslo tři zápisu,
který všichni vlastnicí jednotek obdrželi doporučenou poštou. Nikdo z přítomných na výzvu nevznesl žádné
připomínky ani doplnění ke změně programu. Erik Mikuš vyzval přítomné k hlasování o programu jednání. Bylo
hlasováno. Erik Mikuš konstatoval, že pro návrh o programu jednání hlasovali vlastníci jednotek mající 100%
přítomných hlasů. Erik Mikuš sdělil, že program jednání byl schválen.
Erik Mikuš prohlásil, že se změnil počet přítomných vlastníků jednotek, na schůzi jsou přítomni osobně nebo
v zastoupení vlastnící jednotek mající 72,37% všech hlasů a schůze je stále usnášeníschopná.
4.
Zpráva o činnosti výboru od konání posledního Shromáždění
Erik Mikuš s dalšími členy výboru Společenství podali zprávu o činnosti výboru Společenství.
5.
Volba členů výboru Společenství
Erik Mikuš informoval přítomné o délce funkčního období výboru s nutností zvolit členy výbor na tomto
shromáždění, nebo na mimořádné schůzi společenství svolané před ukončení funkčního období stávajícího
výboru. Erik Mikuš vyzval přítomné k hlasování o odvolání všech členů výboru a zvolení Tomáše Skřipce, Erika
Mikuše a Petra Knespla za členy výboru. Bylo hlasováno. Erik Mikuš konstatoval, že pro odvolání všech členů
výboru a zvolení Tomáše Skřipce, Erika Mikuše a Petra Knespla za členy výboru hlasovali vlastníci jednotek
mající 100% přítomných hlasů. Erik Mikuš sdělil, že byl zvolen nový výbor Společenství v tomto složení: Tomáš
Skřipec, r.č.: 780208/4389, bytem Osmek 477/13, 750 02 Přerov, Erik Mikuš, r.č.: 741103/6787, bytem
Přízřenická 1023, 664 42 Modřice a Petr Knespl, r.č.: 790408/3825, bytem Přízřenická 1022, 664 42 Modřice.
6.
Prezentace výsledku hospodaření
Dále Erik Mikuš prezentoval zprávu o hospodaření za roku 2011 Společenství, jejíž opis tvoří přílohu číslo čtyři
zápisu, kterou měli všichni vlastníci jednotek k dispozici před začátkem schůze shromáždění společenství
vlastníků jednotek. Erik Mikuš vyzval přítomné k projednání připomínek ke zprávě o hospodaření za rok 2011. Po
projednání vznesených dotazů Erik Mikuš vyzval přítomné k hlasování o odsouhlasení zprávy o hospodaření za
rok 2011 a převedení částky 6400,19 Kč (kladné úroky na účtech společenství) do fondu oprav. Bylo hlasováno.
Erik Mikuš konstatoval, že pro odsouhlasení zprávy o hospodaření za rok 2011 a převedení částky 6400,19 Kč do
fondu oprav hlasovali vlastníci jednotek mající 100% přítomných hlasů. Erik Mikuš sdělil, že zpráva o hospodaření
za rok 2011 a převedení částky 6400,19 Kč byla schválena.
Erik Mikuš prohlásil, že se změnil počet přítomných vlastníků jednotek, na schůzi jsou přítomni osobně nebo
v zastoupení vlastnící jednotek mající 69,53% všech hlasů a schůze je stále usnášeníschopná.
Strana 1 (celkem 2)
7.
Změna rozúčtování TUV (tepla pro vytápění)
Erik Mikuš sdělil shromáždění informaci o změně zaúčtování tepla za rok 2011.
8.
Prezentace a schvalování investic
Erik Mikuš s dalšími členy výboru Společenství prezentoval možné investice přítomným vlastníkům a částky na
jejich realizaci.
8.1. Pergola
Erik Mikuš vyzval přítomné k hlasování o výdaji ve výši =50000,00 Kč na výstavbu Pergoly na pozemku
společenství. Bylo hlasováno. Erik Mikuš konstatoval, že pro návrh hlasovali vlastníci jednotek mající 76,49%
přítomných hlasů. Erik Mikuš sdělil, že byl odsouhlasen výdaj ve výši =50000,00 Kč na výstavbu Pergoly na
pozemku společenství.
8.2. Rekonstrukce kotelny
Erik Mikuš vyzval přítomné k hlasování o výdaji ve výši =50000,00 Kč na rekonstrukci kotelny. Bylo hlasováno.
Erik Mikuš konstatoval, že pro návrh hlasovali vlastníci jednotek mající 100% přítomných hlasů. Erik Mikuš sdělil,
že byl odsouhlasen výdaji ve výši =50000,00 Kč na rekonstrukci kotelny.
9.
Aktualizace plateb za služby
9.1. Fond oprav
Erik Mikuš sdělil, že na základě schválených investic doporučuje ponechat fond oprav ve stávající výši. Po diskuzi
proběhlo orientační hlasování o snížení příspěvku do fondu oprav. Bylo hlasováno. Erik Mikuš sdělil, že pro návrh
o snížení příspěvku do fondu oprav hlasovali vlastnící jednotek mající cca 15% přítomných hlasů. Erik Mikuš
sdělil, že k přejetí změny je třeba 75% přítomných hlasů. Jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky o průběhu
orientačního hlasování Erik Mikuš sdělil, že zůstává příspěvek do fondu oprav nezměněn a to ve výši =15,00
Kč/m2 podlahové plochy.
10. Diskuze a závěr
Po diskuzi byla Erikem Mikušem schůze řádně ukončena ve 20:55
Erik Mikuš prohlásil, že se změnil počet přítomných vlastníků jednotek, na schůzi jsou přítomni osobně nebo
v zastoupení vlastnící jednotek mající 49,15% všech hlasů a schůze již není usnášeníschopná.
Zapisovatel: Václav Doležel
Ověřovatel zápisu: Jiří Lovecký
Přílohy zápisu:
1.
výpis z katastru nemovitostí
2.
presenční listina, plné moci
3.
pozvánka na schůzi shromáždění vlastníků jednotek
4.
zpráva o hospodaření za rok 2011 Společenství
Strana 2 (celkem 2)
Download

Zápis ze schůze - prizrenicka.cz