Zápis z jednání výboru ČSAC
Hotel Galant - Mikulov 22.1.2013, začátek 11:00 h
Přítomni:
Výbor ČSAC:
Alois Kozubík, Tomáš Kalina, Tomáš Eckschlager, Jaroslav Doležel, Jiřina Hofmanová,
Miroslav Průcha, Lubomír Němec, Jolana Vosáhlová
Omluven: Jiří Šinkora
Přizvaní členové do organizačního výboru:
Alena Hyršlová-Vaculová, Karel Souček, Marcela Vlková, Karel Fišer, Veronika Kanderová
3 zástupci AMCA
1. Po prohlídce hotelových kapacit (kongresový sál, salonky, restaurace, hotelový pokoj)
přivítal T. Kalina všechny přítomné a zahájil jednání.
2. Výbor diskutoval a schválil vyhlášení 2 soutěží za stávajících podmínek:
- Cena ČSAC o nejlepší publikaci (do 31. 3. 2013)
- Travel granty ČSAC pro podporu účasti na kongresech ISAC, ESCCA a ECDO.
3. Bylo diskutováno téma ustanovení expertů v oboru cytometrie. Cílem je rozšiřování
znalostí do ostatních společností a odborných skupin. Podmínkou je odbornost a
uplatnění cytometrie ve svém oboru, prezentace výsledků práce ve formě publikací a
přednášek, ochota k edukační činnosti. Tento expert bude členem ČSAC a aktivně s ní
bude spolupracovat. Nominovat jej může každý člen ČSAC a výbor bude návrh
schvalovat. Benefitem by mělo být čestné členství/čestná registrace na ČSAC
konferenci/zveřejnění na stránkách a v novinkách a případná finanční odměna (dle
typu činnosti). Byla diskutována i expertní podpora ČSAC při procesu akreditace
cytometrických laboratoří. Konkrétním zpracováním návrhů a koordinací byla
pověřena M. Vlková ve spolupráci s ostatními členy výboru.
4. Hlavním bodem programu byla příprava konference:
a) T. Kalina informoval přítomné o výsledcích ankety zjišťující požadavky členů ČSAC
na náplň konference. Odpovědělo 18 respondentů (z toho 17členů ČSAC; 10
z univerzit, 4 z AV, 3 soukr lab, 1 nemocnice; 12 imunologů, 5 biolog, 1 onkolog),
komentáře se různily, převládala spokojenost, možné zlepšení bylo navrženo
v organizaci posterové sekce a dalších). Známky aktivit dopadly pro většinu s
mediánem 1 (nejlepší), mimo posterové sekce a cyklovýletu (vloni nebyl!!). Pouze
jeden respondent odmítl přednášky v angličtině.
b) Byl potvrzen přehled stávajících zvaných řečníků (celkem 9) a diskutována a
schválena nabízená přednáška aplikačního experta firmy Beckman Coulter - M.
Kapisnkého.
c) A. Kozubík a J. Hofmanová navrhnou řečníka pro sobotní obecnou úvodní přednášku,
která by měla být v angličtině.
d) T. Kalina a V. Kanderová informovali výbor o aplikaci grantu Visegrádské čtyřky
umožňující kromě jiného též podporu účasti mladých odborníků ze zahraničí.
e) T. Kalina rovněž aplikoval o podporu ISAC a o úvodní obrazovou zdravici prezidenta
ISAC.
Česká společnost pro analytickou cytologii, o.s. Doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D., CLIP – Cytometrie, Klinika dětské hematologie a onkologie ,Universita Karlova -­‐ 2. lék. fakulta, V úvalu 84, Praha 5, 150 06 fax (+420) 22443 6417 tel: (+420) 22443 6487 f) Byla diskutována struktura a výše konferenčních poplatků pro členy a nečleny ČSAC i
studenty a případná možnost registrace pouze na 1 den. Studenti a laboranti si budou
platit společenskou večeři (400 Kč). Obecný rozpočet konference by měly pokrýt
registrační poplatky a finance od sponzorů.
REGISTRAČNÍ POPLATKY:
Plný registrační poplatek člen ČSAC*
Plný registrační poplatek nečlen ČSAC
Snížený registrační
poplatek pro studenty a
laboranty
Jednodenní registrační
poplatek
Společenský večer +
welcome drink pro
doprovodnou osobu
Společenský večer pro
studenty a laboranty
VČASNÁ
úhrada do 2. září
2013
OPOŽDĚNÁ
úhrada od 3. září
2013
ÚHRADA
NA MÍSTĚ
2.500 Kč
3.000 Kč
3.500 Kč
2.800 Kč
3.300 Kč
3.600 Kč
1.200 Kč
1.700 Kč
2.000 Kč
1.500 Kč
1.000 Kč
400 Kč
g) AMCA informovala potvrzenou podporu zatím od 5 firem. Byla diskutována otázka
hierarchie sponzorů a navržena možnost vyhlášení 3 „top sponzorů“ (ITA – BD-gold,
Beckman Coulter-platinum, Exbio-zájem o platinum). O „Silver“ sponzora požádal
Miltenyi/Biohem.
DŮLEŽITÉ TERMÍNY:
Spuštění registrace: do 15. února 2013
Deadline pro zaslání abstrakt: 16. června 2013 (asi se posune do konce června)
Informace o přijetí/nepřijetí přednášky/posteru: do 15. srpna 2013
Zpracování abstrakt + program: do 31. srpna 2013
Včasná registrace: do 2. září 2013
h) T. Kalina informoval o programovém schématu konference:
sobota – cyklovýlet, úvodní přednáška, welcome party (pravděpodobně v hotelu Galant)
neděle – přednášky zvaných řečníků, společenská večeře (ATC Apollo)
pondělí – dopoledne – sekce z vybraných abstraktů, odpoledne – edukační sekce
úterý - sekce z vybraných abstraktů.
Česká společnost pro analytickou cytologii, o.s. Doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D., CLIP – Cytometrie, Klinika dětské hematologie a onkologie ,Universita Karlova -­‐ 2. lék. fakulta, V úvalu 84, Praha 5, 150 06 fax (+420) 22443 6417 tel: (+420) 22443 6487 Byly navrženy tyto edukační přednášky: Základy cytometrie (česky) – organizace J.
Šinkora, Klinické kazuistiky (česky) – organizace M. Vlková, V. Král, Buněčná biologie,
signalizace (angl.) – org. K.Souček, org. A.Hyršlová-Vaculová: B. Zhivotovsky, Pokročilé
analýzy dat (angl.) – org. K. Fišer: J Spidlen, P. Chatopadhyay, Imaging (angl.) – org.
Stanek: J. Szollosi, G. Vereb.(angl., konáni bude potvrzeno podle zájmu).
Paralelně budou rovněž probíhat ve vyčleněné místnosti opakované načasované ukázky
měření na firemních přístrojích (mini-workshops). Firmy by se k účasti na této akci měly
přihlásit do konce března. Poplatek za pronájem místnosti bude činit cca 32 tis. Kč/za 4
dny.
i) Bylo dohodnuto, že záštitu nad konferencí bude mít rovněž Biofyzikální ústav AV
ČR,v.v.i. Brno a PřF Masarykova univerzita, Brno .
j) Panely na postery a jejich doprava budou zajištěny z BFÚ AV ČR (celkem možnost
40 posterů) a případně zbytek pronajmut v hotelu. Postery budou vystaveny po celou
dobu konference s vyhrazeným časem pro diskusi u posterů (neděle, pondělí
v podvečer).
k) Kniha abstrakt bude v angličtině včetně anglické obálky (Book of Abstracts and
Program, Analytical Cytometry VII, International conference). V programu budou
označeny české a anglické přednášky.
l) Bylo diskutováno složení programového výboru s tím, že budou ještě osloveni další
vybraní odborníci (E. Bártová, M. Faldyna, P. Džubák, J. Mikeš, J. Suda, D. Staněk, J.
Hraběta, J. Klíma, D. Lysák, I. Marinov).
m) Strukturu a trasu cyklovýletu připraví J. Hofmanová a A. Kozubík. Pravděpodobná
trasa Mikulov, Sedlec, Hraniční zámek, Hlohovec, Lednicko-valtický areál, Valtice a
zpět (cca 40 km). Tato trasa skýtá možnosti zastávek, občerstvení, kulturní památky a
individuální modifikace délky.
5. Příští schůze výboru se bude konat v Olomouci (J. Doležel). Termín bude upřesněn dle
potřeby (květen, červen). S ohledem na konferenci bude probíhat průběžná diskuse a
upřesňování ve spolupráci s firmou AMCA.
V Mikulově 22. 1. 2013
zapsala J. Hofmanová a T. Kalina
Česká společnost pro analytickou cytologii, o.s. Doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D., CLIP – Cytometrie, Klinika dětské hematologie a onkologie ,Universita Karlova -­‐ 2. lék. fakulta, V úvalu 84, Praha 5, 150 06 fax (+420) 22443 6417 tel: (+420) 22443 6487 
Download

PDF verze - Česká společnost pro analytickou cytometrii