ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE
A KLINICKÉ IMUNOLOGIE
Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 12. září 2013
Přítomni: Seberová, Bartůňková, Novotná, Petrů, Rybníček, Pohunek, Stříž, Litzman, Marečková,
Krčmová, Fuchs, Panzner, Čáp, Bystroň, Král, Jílek, Lochman, Šimoníčková, Jůzová.
Omluveni: Voříšková.
1. Kontrola zápisu z minulé schůze – vše splněno
2. Program pracovní schůze 12. září 2013 pořádané společně s ČIS. Téma: Mozek a nervy stále ještě imunologicky privilegované orgány? Koordinace prof.Bartůňková a prof. Šedivá.
Program: M. Novák (Neuroimunologický ústav SAV, Bratislava): Vakcína proti Alzheimerově nemoci: tau protein
nebo beta amyloid?; A. Šedivá (Ústav imunologie 2.LF UK, Praha): Imunoglobuliny v léčbě Alzheimerovy nemoci.
V. Král (Zdravotní ústav, Ústí n. Labem): Autoprotilátky proti aquaporinu a jejich klinický význam; Z. Libá a kol.
(Klinika dětské neurologie, 2.LF UK, Praha): Anti-N-metyl-D-aspartát receptorová encefalitida - principy
imunosupresivní léčby, nové terapeutické možnosti; V. Sebroňová a kol. (Klinika dětské neurologie, 2.LF UK,
Praha): Anti-N-metyl-D-aspartát receptorová encefalitida - těžká, dlouhá, ale nikoliv beznadějná.
3. Program odborného semináře 10. října 2013. pořádán ve spolupráci s firmou Shire. Téma:
Urtikárie a angioedém. Koordinace: V. Petrů a I. Krčmová. Program: A. Machovcová
(Dermatovenerologické odd. FN Motol, Praha): Kopřivka – problém našich ordinací; R. Hakl (Ústav imunologie FN
a LF Brno): Analýza průzkumu hereditárního angioedému v ČR; I. Krčmová (Ústav imunologie a alergologie FN a
LF Hradec Králové); Angioedém hereditární (data z registru) a P. Kuklínek (Ústav imunologie FN a LF Brno):
Angioedém získaný.
4. Plán akcí ČSAKI na rok 2014: Výbor OS projednal plán odborných akcí na rok 2014. Uvedeny
jsou údaje v pořadí: datum akce, název (téma), místo konání, typ akce, osoba(osoby) zodpovědné
za přípravu programu:
• 9.01. 2014 - Moderní laboratorní imunologická diagnostika, Lékařský dům, Praha,
pracovní schůze, RNDr.I. Lochman, CSc.a doc.MUDr.Miroslav Průcha, PhD.
• 16.-18.01.2014 - XIX. dny RAPPL, Karlova Studánka, konference, Doc. MUDr. J. Bystroň,
CSc.
• 13.02.2014 - Testování v alergologii, Nemocnice Na Homolce, Praha, pracovní schůze,
Doc.MUDr. Petr Čáp, PhD.
• 22.3.2014 - Pacient jako konzument multidisciplinární ošetřovatelské péče, FN Motol,
Praha, 7. konference sester, Mgr. Jana Zelenková.
• 13. 03. 2013 - Alergie 2014, Konferenční centrum City,Praha-Pankrác, sympózium,
Prof.MUDr.Václav Špičák,CSc.
• 28.-29.03.2014 - XIX. Luhačovické dny, Luhačovice, konference, MUDr. Eva Šabová a
Doc. MUDr.V. Petrů, CSc.
• 04.-05. 04. 2014 - XXIII. Šumperské dny alergologie a klinické imunologie, Kouty n.
Desnou, konference, MUDr.P. Brož.
E - M A I L O V Á K O N F E R E N C E V Ý B O R U Č S A K I : [email protected]
• 07.04.2014 - IX. Jednodenní konference imunologických laborantů, Kongresový sál
Hotel LABE, Pardubice, konference, Olga Jůzová.
• 10.04. 2014 – Kasuistiky, Lékařský dům, Praha, pracovní schůze, MUDr. D. Jílek, CSc. a
MUDr. Irena Krčmová, CSc.
• 26.4.2014 - VI. konference sester: Nové poznatky v alergologii a klinické imunologii,
Praha, konference, Ivana Růžičková.
• Světový den astmatu a alergie, Národní dům na Vinohradech, Praha, Prof. MUDr. Václav
Špičák, CSc.
• 23.5.2014 - XIX.českolipský den astmatu a alergie, Máchovo jezero, seminář, MUDr.
Tomáš Kočí a MUDr. Daniel Schneeberger.
• 23.-24.května 2014 - XIX.Rožnovské alergologicko-imunologické dny, Rožnov p.
Radhoštěm, konference, MUDr. O. Škopková,CSc. a MUDr. B. Novotná,PhD.
• 20.06. – 22. 06. 2014 - XIII. setkání dětských alergologů a klinických imunologů, TelčKrahulčí, konference, Doc. MUDr. V.Petrů, CSc.
• 11.09.2014 - Kmenové buňky – naděje pro život, Nemocnice Na Homolce, Praha, pracovní
schůze, Prof. MUDr. Jiří Litzman,CSc.
• 19.-20.9.2014 - XXII.Severočeská imunologická konference, Ústí nad Labem, konference,
MUDr. D. Jílek,CSc. a RNDr. V. Král,CSc.¨
• 15.-18.10.2014 - 31. sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické
imunologie a 14. kongres České a Slovenské imunologické společnosti, Ostrava, RNDr. I.
Lochman, CSc.
• 07.-08.11.2014 - IV. Fórum alergenové imunoterapie, Štiřín, konference, Prof. MUDr.
Václav Špičák,CSc.
• 13.11.2014 - Léková alergie, Lékařský dům, Praha, pracovní schůze, MUDr. Bronislava
Novotná, PhD.
• 21.-22.11.2014 - XV.Beskydské alergologické a imunologické dny, Malenovice,
konference, MUDr. Mořic Jurečka.
• 11. 12. 2014 - Předvánoční setkání alergologů a klinických imunologů, Praha, Nemocnice
Na Homolce, sympózium, Doc. MUDr.V. Petrů, CSc.
5. Cena Dr. J. Lišky za rok 2012: Informuje Dr.Král: Komise pro udělení této ceny sdělí výsledek
rozhodnutí do konce měsíce září.
6. Příprava 31. sjezdu ČSAKI a SSAKI, který se bude konat 15.-18. 10. 2014 v Ostravě. Dr.
Ivo Lochman informuje o průběhu příprav. Byl schválen vzhled i obsah informačního letáku.
Doc.Bystroň pověřen sestavením rámcového programu.
Výbor schválil výše kongresových poplatků:
Člen ČSAKI,SSAKI,ČIS,SIS
nečlen
na místě
Lékař
1000 Kč
1500 Kč
+500 Kč
Setra, laborant, student
500 Kč
750 Kč
+250 Kč
Postgraduální kurz
500 Kč
500 Kč
+250 Kč
Vyzvaní přednášející poplatky neplatí.
Přednášející budou osvobozeni od poplatků.
7. Sjezd SSAKI/ČSAKI v Bratislavě (25.-28.9. 2013). Počátek od 15 hod. ve středu 25.9. Před
tímto zahájením se pravděpodobně bude konat redakční rada časopisu Alergie.
• Ve čtvrtek 26.9.2013 večer proběhne společné zasedání výborů ČSAKI a SSAKI.
• Výbor ČSAKI odsouhlasil úhradu cestovního účtu do zahraničí z prostředků ČLS JEP těmto
členům výboru, členům revizní komise, předsedům sekcí a sekretářce výboru OS:
Prof.MUDr. Václav Špičák, CSc. – čestný člen výboru,
Doc.MUDr. Vít Petrů, CSc. – předseda,
Prof.MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. – místopředseda,
Doc.MUDr. Petr Panzner, CSc. – místopředseda,
E - M A I L O V Á K O N F E R E N C E V Ý B O R U Č S A K I : [email protected]
Prof.MUDr. Jiří Litzman, CSc. – vědecký sekretář,
Doc.MUDr Jaromír Bystroň, CSc.,
Doc.MUDr. Petr Čáp, PhD.,
MUDr. Martin Fuchs,
MUDr.Dalibor Jílek, CSc. – pokladník,
RNDr. Vlastimil Král, CSc.,
MUDr. Irena Krčmová, CSc.,
MUDr. Bronislava Novotná, PhD.,
doc.MUDr. Ondřej Rybníček, PhD.,
prof.MUDr. Ilja Stříž, CSc. – předseda revizní komise,
Bc.Alena Voříšková – předsedkyně Sekce sester,
Jaroslava Šimoníčková – sekretářka výboru.
Úhrada cestovného proběhne formou individuálních cestovních grantů z Fondu JEP ČLS ve výši
předložených účetních dokladů na cestovné a související výdaje. Shromážděním podkladů a
jejich předání ekonomickému odd. ČLS JEP výbor pověřuje J. Šimoníčkovou.
8. The 2nd Joint Meeting of Middle-European Societies for Immunology and Allergology, 10.13. října 2013, Opatia, Chorvatsko. Kongresu se zúčastní prof. Stříž a byl výborem ČSAKI
pověřen jednáním o eventualitě pořádání dalšího sjezdu v Praze v roce 2016.
9. Volby do výboru a sekcí ČSAKI. Doc.Petrů informoval výbor o schválení Volebního řádu
ČSAKI předsednictvem ČLS JEP dne 12.7. 2013. Volební řád bude vystaven na webu ČSAKI.
Další postup volby: V průběhu září budou odeslány 2 hlasovací lístky s totožným seznamem
kandidátů z návrhového kola, které proběhlo k datu 28.2. 2013. V pokynech pro volbu bude
uvedeno poučení o maximálním počtu volených kandidátů. Maximální počet volených kandidátů
do výboru ČSAKI je 15 a maximální počet volených kandidátů do revizní komise ČSAKI jsou 3.
Kandidátní lístky budou rozeslány v průběhu září, uzávěrka voleb bude 11.10. 2013.
10. Doc. Petrů informoval o dopise MUDr. J. Nováka ze 19.6. 2013, ve kterém protestuje o
obsahu zápisu ze schůze výboru 7.6.2013 v Telči. Dále dr.Novák v dalším dopise dne 28.8. 2013
oznámil svou neúčast na dnešní schůzi výboru a připojil dopis členům výboru, ve kterém
podrobněji vysvětluje své námitky k bodům 11. a 12. tohoto zápisu.
Dále doc. Petrů obdržel dopis od prof. Krejska ze dne 18.6. 2013 s vyjádřením k dané situaci.
Členové výboru se seznámili s celým obsahem publikace "Astma a alergie z různých pohledů.
Suplementum" vydaného Dr. J. Novákem u příležitosti 12. ročníku Setkání lékařů ČR a SR v
Litomyšli (17.-18.5. 2013). Výbor nadále vyjadřuje zásadní výhrady k obsahu textu a trvá na
tom, že bylo jméno ČSAKI ČLS JEP zneužito ke garanci odborného obsahu Suplementa.
Zároveň byly potvrzeny body 11 a 12 zápisu ze schůze výboru 7.6. 2013.
11. Informace ze Sekce laboratorní imunologie: dr. Marečková informuje:
• Výbor SLI projednal průběh voleb do výboru SLI.
• Dopis doc. Čermáka - sdílené kódy. Dr.Marečková připraví odpověď ve smyslu, že dle
vyjádření RAKL není vhodné nyní problematiku sdílených kódů řešit, počkat na vydání
novely Sazebníku výkonů („kultivace“).
• Dr.Král informuje o jednání zástupců oborů komplementu, které svolal prof. Zima (předseda
SKB ČLS JEP). Probíhá příprava úhradové vyhlášky pro rok 2014. Zřejmá je trvalá snaha
VZP dosáhnout diferencované úhrady akreditovaných versus neakreditovaných metod. Dle
propozic VZP připraví odborné společnosti podklady do 13.9. 2013, další jednání pracovní
skupiny bude 19.9. Za ČSAKI se zúčastní dr. Lehovcová (doc. Andrýs ani dr. Král se
nemohou zúčastnit).
• Dr.Král upozornil na některé problémy, které se týkají akreditačního procesu dle normy ISO
EN 15189 u ČIA – např. respektování stanoviska ČSAKI (nepodkročitelná minima) pro
zajištění odborné garance imunologických laboratoří, interpretace IVD direktivy EU pro
přístrojové vybavení laboratoří, využívání „odborných expertů“ při akreditačním procesu.
E - M A I L O V Á K O N F E R E N C E V Ý B O R U Č S A K I : [email protected]
Výbor SLI navrhuje zaslání dopisu předsedy ČSAKI řediteli ČIA ing. Růžičkovi. Důležité
bude jednání odborné komise pro medicínské laboratoře dne 1.10. 2013, kterého se za
ČSAKI místo dr. Krále zúčastní doc. Andrýs (bude projednávána novela normy ISO 15189,
2012). Dle závěrů tohoto jednání připraví výbor SLI návrh dopisu.
12. Různé:
• Doc.Petrů obdržel 20.8.2013 e-mail z ústředí EAACI v Zurichu: Mail sděluje úmysl
EAACI uspořádat v roce 2014 konferenci International Severe Asthma Forum (ISAF) a že
byl na adresu Prague Convention Centre zaslán manuál s propozicemi o konferenci a
náležitostech přihlášky uchazeče o místo konání konference. Výbor tuto aktivitu podpořil.
• Doc.Petrů obdržel e-mail z VZP s pozváním na středu 18.9. 2013 k jednání o odborných
kritériích pro segment ambulantních specialistů pro období od 1.1. 2016. Výbor pověřil
účastí na tomto jednání MUDr. Tomáše Sýkoru z Pardubic a MUDr.Ladislava Peychla z
Neratovic.
• Doc.Rybníček podal informaci o webové stránce www.pyly.cz, kterou provozuje MUDr.
R. Klubal a na které uvádí data z Pylové informační služby bez uvedení tohoto zdroje dat.
Výbor navrhl požádat JUDr. Krčmu o napsání a odeslání upozorňovacího dopisu.
• Nedostavil se zástupce HANZO Production s.r.o.,který na vlastní žádost měl prezentovat
svou agenturu (pořádání kongresů), omluvil se dodatečně, je pozván na 10.10. v 11 hodin.
• Doc.Petrů písemně poděkoval odstoupivšímu MUDr.T. Kočímu za jeho působení ve
výboru ČSAKI i ve správní radě ČIPA (zde byl nominován ČSAKI, nahradí ho MUDr.
Václava Gutová z Plzně). Za MUDr. Kočího byl dnem 14.6.2013 kooptován do výboru
ČSAKI dle výsledku voleb v roce 2009 RNDr.Ivo Lochman CSc.
• Výbor ČSAKI souhlasí se návrhem i textem projektu o vytvoření registru potravinové
alergie v ČR, jak tom informovala MUDr.Simona Bělohlávková (Immunoflow.s.r.o. Praha)
a bude tuto aktivitu podporovat.
• Výbor ČSAKI pozitivně hodnotí návrh MUDr.L.Sedláčkové (CAKI, Nem. Na Homolce
Praha) vytvořit překlad na www.eaaci uveřejněného dotazníku, týkajícího se lékové alergie
(Demoly-ENDA-Questionaires for drug allergy), s překladem do češtiny jí pomůže
doc.Panzner, potom bude překlad vyvěšen na www.stránky EACI.
• Výbor ČSAKI odsouhlasil vytvoření rubriky na www.csaki.cz s názvem „volná místa“,
kam budou moci zájemci zveřejňovat své informace, týkající se ordinací a laboratoří našeho
oboru.
• Výbor ČSAKI vyslechl informaci doc.Petrů o jednání s předsedou ČPFS prof.Kolkem,
že i letos bude pokračovat řada vzdělávacích seminářů organizovaných společně našimi
odbornými společnostmi pod názvem „Respirační kaleidoskop“, letos pod garancí ČSAKI.
První seminář bude dne 29.11.2013 v Táboře v rámci setkání lektorů ČIPA.
• Doc.Petrů informoval, že poslal jménem ČSAKI blahopřání prof. N.Papadopoulosovi ke
zvolení prezidentem EAACI.
• Doc.Petrů informoval, že poslal dne 29.7.2013 přes členskou evidenci ČLS JEP dopis
všem členům ČSAKI – dlužníkům (neplatičům za více než jeden kalendářní rok s výzvou
k zaplacení. Kdo tak neučiní do 30.9.2013, bude mu automaticky ukončeno členství v
ČSAKI.
• Atestace lékařů v roce 2014 budou organizovány 3.lékařskou fakultou UK Praha, FN
Královské Vinohrady (doc.Kučera)
13. Noví členové ČSAKI:
Další VŠ: Mgr. Miroslav Kovařík (ČIPA o.p.s., Praha)
Sekce sester: Ilona Floková (Clinicum, alergologie, Praha - Vysočany); Hana Kaňová
(Alergologie a imunologie s.r.o., Šumperk); Jana Klímová (Alergologie Vágnerová, Brno);
Kateřina Matoušková (ÚKIA, FN u sv.Anny, Brno) a Tamara Slámová (ÚKIA, Pekařská 53, FN
u sv.Anny, Brno)
E - M A I L O V Á K O N F E R E N C E V Ý B O R U Č S A K I : [email protected]
14. Příští schůze výboru se uskuteční 10. října 2013 v 9:00 hod. v Lékařském domě v Praze.
Zapsali: V. Petrů a D. Jílek
E - M A I L O V Á K O N F E R E N C E V Ý B O R U Č S A K I : [email protected]
Download

Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 12. září 2013