Exekutorský ú ad eská Lípa, Hrn
ská 762, 470 01 eská Lípa
soudní exekutor JUDr.
Jana Bémová
tel: 487 853 944, mobil: 732 512 082, IDDS: cqzg78f
e-mail: [email protected] www: http://www.exekutor-cl.cz
Spisová zna ka: 4 EX 333/08-47
V exeku ní v ci vedené pod sp.zn. 4EX 333/08, k uspokojení pohledávky
v ástce: 77 557,10 K s p ísl.
oprávn ného:
1. XEROCO, spol. s r.o., Pa ížská 227/20, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, I :62743252
zast. JUDr.Jana Louková, Klíšská 1432/18, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
proti
povinnému:
1. Rostislav Moldan , Kostelní 2262, 407 47 VARNSDORF, I :14816661, r. .660325/
EDVOLÁNÍ
k rozvrhovému jednání
Soudní exekutor JUDr. Jana Bémová, Exekutorský ú ad v eské Líp se sídlem Hrn ská 762, eská Lípa
na izuje rozvrhové jednání na den 22.11.2013 v 14.00 hodin, které se koná v sídle podepsaného soudního
exekutora JUDr.Jany Bémové, Exekutorský ú ad eská Lípa na adrese Hrn ská 762, eská Lípa.
K tomuto jednání jste p edvolán(a). (Pozn,. Vaše ú ast na tomto jednání není nutná.)
Nedostavíte-li se a ani v as nepožádáte z d ležitého d vodu o odro ení jednání (o d vodnosti žádosti
o odro ení jednání rozhoduje soudní exekutor), m že soudní exekutor rozhodnout o rozvrhu ve Vaší
nep ítom nosti.
Dostavíte-li se k jednání, p ineste s sebou toto p edvolání a sv j ob anský pr kaz, pop . jiný pr kaz
totožnosti. Jste-li zam stnán(a), oznamte svému zam stnavateli, že jste p edvolán(a). Máte právo, aby Vám
zam stnavatel poskytl na dobu ú asti p i jednání pracovní volno bez náhrady mzdy.
Každý z v itel povinného, který je p ítomen jednání, je povinen vy íslit svou pohledávku a její
íslušenství ke dni rozvrhového jednání, uvést, do jaké skupiny pat í a skute nosti významné pro její po adí.
Pohledávky ostatních v itel a jejich p íslušenství vy íslí ke dni rozvrhového jednání a jejich skupinu
a po adí uvede exekutor podle údaj uvedených ve spise. Po ukon ení rozvrhového jednání nelze p ihlížet
k té ásti pohledávek a jejich p íslušenství, která nebyla vy íslena, (§ 337 b odst. 2 o.s. .).
Jsou-li p edm tem p ihlášky i úroky, úroky z prodlení i poplatky z prodlení, je t eba vy íslit tak, aby bylo
ejmé, v jaké výši vznikly v dob posledních t í let p ed rozvrhovým jednáním a v jaké výši d íve.
V eské Líp dne 25.10.2013
JUDr. Jana Bémová
soudní exekutor
Doru uje se:
Oprávn ný:
AK .Jana Louková, Klíšská 1432/18, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM - DS
Další oprávn ný:
Povinný:
Rostislav Moldan , Kostelní 2262, 407 47 VARNSDORF - VR
Vydražitel:
Miriam Moldanová, Kostelní 2262, 407 47 VARNSDORF -VR
ihlášení v itelé:
OSSZ D ín – DS
AK JUDr.Jana Kubištová, Praha 7 – DS
AK JUDr.Michal Marcinka, Olomouc – DS
EÚ Litom ice JUDr.Ond ej Mareš – DS
EÚ D ín, Mgr. Zden k Pánek – DS
FÚ Rumburk – DS
eská pojiš ovna. a.s. – DS
VZP R Praha - DS
ední deska exekutora, EÚDEX
JUDr.
Jana
Bémová
Digitally signed by JUDr. Jana
Bémová
DN: cn=JUDr. Jana Bémová,
c=CZ, o=JUDr.Jana Bémová
[I 66237211], ou=1
Reason: Ov uji správnost a
integritu tohoto dokumentu
Date: 2013.10.25 14:59:40
+02'00'
Download

PŘEDVOLÁNÍ k rozvrhovému jednání