Exekutorský ú ad T ebí , Bráfova 471/58, 674 01 T ebí
Soudní exekutor JUDr. Ji
í Tomek
tel: 568 843359, mobil: 777 123040
e-mail: [email protected] www.sweb.cz/exekutortrebic/home.htm
.j.: 093 Ex 176/06-124
USNESENÍ
V exeku ní v ci vedené pod sp.zn.093 Ex 176/06, na základ vykonatelného exeku ního titulu - platební
rozkaz: .j.14 Ro 1843/2004-15, který vydal Okresní soud ve Znojm dne 25.10.2004, na základ usnesení
o na ízení exekuce a pov ení soudního exekutora j. 20Nc 4270/2006-4, které vydal Okresní soud ve
Znojm dne 7.3.2006, ve prosp ch oprávn ného: O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 141 00
Praha 4-Michle, I :60193336, zast. JUDr. Jana Kubištová, CSc., Trojská 69/112, 171 00 Praha 7-Troja,
:26473062 a v neprosp ch povinného: David Grossberger, 8. kv tna 211, 669 02 Kucha ovice, na
vymožení pohledávky v ástce 7 185,00 K s p íslušenstvím, rozhodl soudní exekutor
takto:
I. Soudní exekutor ud luje vydražiteli: Mgr. Jaroslav Slonek, Brno-Sever, erná Pole, Zem
1678/20, okr. Brno-M sto p íklep na vydražené nemovitosti, a to:
lská
pozemek p. . 1568/51 o vým e 463 m2 - ostatní plocha v obci a k.ú. Hluboké Maš vky, zaps. na LV
. 568 u Katastrálního ú adu pro Jihomoravský kraj, KP Znojmo
za nejvyšší podání 85.000,- K (slovy: osmdesátp ttisíc korun eských).
II. Soudní exekutor stanoví lh tu k zaplacení nejvyššího podání do t iceti dn ode dne právní moci
usnesení o p íklepu. Na nejvyšší podání se zapo ítává vydražitelem složená jistota ve výši 20.000,- K .
Doplatek na nejvyšší podání uhradí vydražitel bu v hotovosti do pokladny nebo na ú et exekutora
.ú.: 6500014211/7940 pod VS: 17606.
III. Dražitel m, kterým nebyl ud len p íklep, se vrátí zaplacená jistota po skon ení dražebního
jednání; jestliže však podali proti p íklepu námitky, vrátí se jim po právní moci usnesení o p íklepu.
IV. Povinnému se ukládá, aby vydraženou nemovitost vyklidil nejpozd ji do 15 dn od nabytí právní
moci usnesení nebo doplacení nejvyššího podání nastalo-li pozd ji.
Od vodn ní:
i dražb ve výroku ozna ených nemovitostí konané dne 22.1.2015 u inil vydražitel nejvyšší podání. Proti
dražebnímu jednání nebyly vzneseny žádné námitky proti ud lení p íklepu uvedenému vydražiteli.
S ohledem na uvedené soudní exekutor podle § 69 e. . ve spojení s § 336j o.s. . ud lil tomuto vydražiteli
íklep.
Sou asn soudní exekutor stanovil lh tu k zaplacení nejvyššího podání.
Podle § 336l o.s. . je vydražitel oprávn n p evzít vydraženou nemovitou v c s p íslušenstvím dnem
následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejd íve však po uplynutí lh ty 15 dn od zve ejn ní usnesení
o ud lení p íklepu podle § 336ja odst. 1 o.s. .
Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité v ci s p íslušenstvím, nabylo-li usnesení o p íklepu
právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o p íklepu.
Nejvyšší podání lze zaplatit bu v hotovosti do pokladny soudního exekutora, nep esahuje-li ástku
stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního p edpisu, nebo platbou na
et soudního exekutora . 6500014211/7940 pod VS 17606, který tvo í spisová zna ka, pod kterou soudní
exekutor vede toto ízení.
Od povinnosti zaplatit nejvyšší podání je vydražitel osvobozen nejvýše do výše dvou t etin nejvyššího
podání, pokud lze d vodn p edpokládat, že v takové výši dojde k uspokojení jeho p ihlášené pohledávky v
rozvrhu.
Pou ení o p edražku:
(1) Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4, m že každý do 15 dn ode dne zve ejn ní usnesení o p íklepu
soudu písemn navrhnout, že vydraženou nemovitou v c chce nabýt alespo za ástku o tvrtinu vyšší, než
bylo nejvyšší podání (p edražek). Návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 a podpis navrhovatele musí
být ú edn ov en. Návrhy vede soud odd len a za adí je do spisu teprve po uplynutí lh ty podle v ty první.
(2) Navrhovatel p edražku je povinen ve lh podle odstavce 1 p edražek na ú et soudu zaplatit. Ustanovení
§ 336e odst. 2 platí obdobn . Není-li ádn a v as p edražek zaplacen, soud k návrhu p edražku nep ihlíží.
(3) Po uplynutí lh ty podle odstavce 1 vyzve soud vydražitele, aby do t í dn oznámil, zda zvyšuje svoje
nejvyšší podání na ástku nejvyššího p edražku. Poté soud vydá usnesení o p edražku, ve kterém usnesení o
íklepu zruší a rozhodne o tom, kdo je p edražitelem a za jakou cenu nemovitou v c nabude.
(4) Je-li u in no více p edražk , nemovitou v c nabude ten, kdo u iní nejvyšší p edražek, v p ípad
shodných podání vydražitel, pak ten, kdo podal návrh jako první, poté se rozhoduje p i jednání losem.
(5) V usnesení o p edražku soud uloží povinnému, aby vydraženou nemovitou v c vyklidil nejpozd ji do 15
dn od nabytí právní moci usnesení, umož uje-li to povaha vydražené nemovité v ci. Zvýšil-li vydražitel
svoje podání na ástku nejvyššího p edražku, stanoví se mu stejná lh ta pro doplacení nejvyššího podání,
jaká byla ur ena v usnesení o p íklepu. Usnesení soud doru í oprávn nému, tomu, kdo do ízení p istoupil
jako další oprávn ný, povinnému, vydražiteli a všem, kdo u inili p edražek.
(6) Neúsp šným navrhovatel m p edražku se zaplacená ástka vrátí po právní moci usnesení o p edražku.
(7) Za odvolání proti usnesení o p edražku se považuje i odvolání podané proti usnesení o p íklepu.
Minimální výše p edražku iní v tomto ízení ástku 106.250,- K .
edražek m že být zaplacen v hotovosti do pokladny soudního exekutora nejpozd ji do 15 dn ode dne
zve ejn ní usnesení o p íklepu na ú ední desce soudního exekutora nebo platbou na ú et . 6500014211/7940
pod VS 17606
Do 15 dn ode dne zve ejn ní usnesení o p íklepu je nutné také exekutorovi písemn navrhnout, že
vydraženou nemovitost chce navrhovatel nabýt. Návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 o.s. . a podpis
navrhovatele musí být ú edn ov en.
Pou ení:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ke Krajskému soudu v Brn a to do 15 dn ode dne
jeho doru ení prost ednictvím podepsaného soudního exekutora.
Proti usnesení, kterým byl p íklep ud len, mohou podat odvolání jen oprávn ný, ti, kdo do
ízení p istoupili jako další oprávn ní, povinný, vydražitel a dražitelé, kte í proti ud lení
íklepu vznesli námitky.
Do 15 dn ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c
odst. 1 písm. a) o.s. ., kterým nebyla doru ena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto d vodu
nezú astnily dražebního jednání.
V T ebí i 22.1.2015
Za správnost vyhotovení: Mgr. Klára Kratochvílová
JUDr. Ji í Tomek
soudní exekutor
Digitally signed by Klára
Kratochvílová
DN: cn=Klára
Kratochvílová, c=CZ,
o=JUDr. Ji í TOMEK [I
14678179], ou=4
Date: 2015.01.26 15:17:43
+01'00'
Klára
Kratochvílo
vá
Download

USNESENÍ - JUDr. Jiří Tomek