Exekutorský úřad Česká Lípa, Hrnčířská 762, 470 01 Česká Lípa
soudní
exekutor JUDr.
Jana Bémová
tel: 487 853 944, mobil: 732 512 082, IDDS: cqzg78f
e-mail: [email protected] www: http://www.exekutor-cl.cz
Spisová značka: 4 EX 36/12-58
U S N E S E N Í
O ROZVRHU
Soudní exekutor JUDr. Jana Bémová, Exekutorský úřad v České Lípě se sídlem Hrnčířská 762, Česká Lípa,
pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud v Liberci dne 15.3.2012 pod
č.j. 60 EXE 4993/2012-11, kterým byla nařízena exekuce pravomocného a vykonatelného exekučního titulu,
kterým je usnesení: č.j.35 D 936/2006-63, který vydal Okresní soud v Liberci dne 27.5.2010, k uspokojení
pohledávky
-
Jistina ............................................................................................................... 811 818,00 Kč s přísl.
oprávněného:
1. Jana Opletalová , Dlouhá 578, 463 12 LIBEREC XXV, r.č.575606/
2. Marcela Banková , Škrochova 3940/13, 600 00 BRNO, r.č.555814/
3. David Větrovec , Sloupská 645, 473 01 NOVÝ BOR, r.č.691116/
4. Petr Vítámvás , K Černé Nise 6E, 460 00 LIBEREC XXI, r.č.650902/
všichni zast.David Větrovec, Sloupská 645, 473 01 Nový Bor , narozen: 16.11.1969
proti
povinnému:
1. Martina Vitámvásová , Rychtářská 617/11, 460 14 LIBEREC, r.č.735612/
zast.Mgr.Karel Ulmann , Volgogradská 253, 460 00 LIBEREC 9
prodejem nemovitosti (členských práv a povinností v družstvu)
rozhodl po provedeném rozvrhovém jednání takto:
Z rozdělované podstaty ve výši 755 000,00 Kč se uspokojí přihlášené pohledávky v tomto pořadí a
výši:
I.
Pohledávka soudního exekutora JUDr.Jany Bémové, Exekutorský úřad v České Lípě se
sídlem Hrnčířská 762, Česká Lípa na nákladech exekučního řízení ve výši 145 692,47 Kč, k
hotovému zaplacení.
· Pohledávka oprávněného ve výši celkem 609 307,53 Kč, z toho:
náklady oprávněného činí 13 848,00 Kč
pro Petra Vítámváse částka 22 557,00 Kč
pro Janu Opletalovou částka 190 967,51 Kč
pro Marcelu Bankovou částka 190 967,51 Kč
pro Davida Větrovce částka 190 967,51 Kč.
Odůvodnění:
Usnesením, které vydal Okresní soud v Liberci dne 15.3.2012 pod č.j. 60 EXE 4993/2012-11, byla nařízena
exekuce.
Provedením exekuce byla pověřena soudní exekutorka JUDr.Jana Bémová, Exekutorský úřad Česká
Lípa.
Toto usnesení nabylo právní moci dne 31.5.2012.
Soudní exekutor prováděl exekuci pod svou sp.zn. 4 EX 36/12.
Na základě dražební vyhlášky ze dne 18.12.2013, č.j. 4 EX 36/12-31 proběhla dne 31.1.2014 dražba
členských práv a povinností v družstvu. Při této dražbě byl udělen příklep usnesením soudního
exekutora ze dne 31.1.2014 , č.j. 4 EX 36/12-45 v souvislosti s usnesením ze dne 11.2.2014 č.j. 4 EX
36/12-48 vydražiteli Reckona s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČ: 27930858,
který při
dražbě učinil nejvyšší podání ve výši 755 000,00 Kč a tímto usnesením byla vydražiteli stanovena
lhůta 14 dnů od právní moci usnesení o příklepu k doplacení nejvyššího podání při započtení jistoty
ve výši 100.000,-- Kč.
Toto usnesení nabylo právní moci dne 27.2.2014 a částka do nejvyššího podání byla vydražitelem
doplacena včas dne 4.3.2014. Potvrzení o zaplacení bylo soudním exekutorem vydáno dne 4.3.2014
pod č.j. 4 EX 36/12-53 a doručeno vydražiteli dne 4.3.2014.
Soudní exekutor ve smyslu § 337 o.s.ř. nařídil v této věci na den 30.4.2014 jednání o rozvrhu
rozdělované podstaty, k němuž ve smyslu § 337 odst. 2.o.s.ř předvolal oprávněného, povinného
(příp.manžela/ku povinného), vydražitele a dále osoby, které podaly před dražbou přihlášky svých
pohledávek. Současně ve smyslu § 337 odst. 3 o.s.ř. vyvěsil předvolání na úřední desce soudního
exekutora.
Při jednání o rozvrhu rozdělované podstaty soudní exekutor nejprve konstatoval ve smyslu § 337a
o.s.ř. výši rozdělované podstaty, kterou tvoří nejvyšší podání ve výši 755 000,00 Kč učiněné
v dražbě.
K rozvrhovému jednání se z předvolaných osob dostavil zástupce oprávněných pan David Větrovec,
který vyčíslil jejich pohledávku ke dni rozvrhového jednání, tj. ke dni 30.4.2014, k zařazení věřitele
do příslušné skupiny a k určení skutečností významných pro její pořadí.
Pořadí pohledávek:
· § 337c odst.1 písm. a) o.s.ř. :
Náklady exekuce (§ 337c odst.1 písm. a) o.s.ř.) určené příkazem k úhradě nákladů exekuce
ze dne 17.3.2014 č.j.4EX36/12 -54, který nabyl právní moci dne 2.4.2014 ve výši
145 692,47 Kč. Náklady oprávněného činí 13 848,00 Kč
· §337c odst. 1, písm. b) o.s.ř.: žádná
· §337c odst. 1, písm. c) o.s.ř.:
Pohledávka oprávněného: (§337c odst. 1, písm. c) o.s.ř.)
Jana Opletalová
263 087,00 Kč
Marcela Banková
263 087,00 Kč
David Větrovec
263 087,00 Kč
Petr Vítámvás
22 557,00 Kč
Celkem
811 818,00 Kč
Rozhodné datum: 10.2.2012
Pohledávka zástavního věřitele: (§337c odst. 1, písm. c) o.s.ř.): žádná
· § 337c odst.1 písm. d) o.s.ř. : žádná
· § 337c odst.1 písm. e) o.s.ř. : žádná
· §337c odst. 1, písm. f) o.s.ř.: ostatní pohledávky: žádné
Jiní věřitelé neuplatnili k rozvrhu své pohledávky.
S ohledem na nepřítomnost vydražitele odpadl procesní postup dle § 337b odst. 4 o.s.ř./
Přítomní věřitelé a zástupci přítomných věřitelů byly soudním exekutorem ve smyslu § 337b odst. 3
o.s.ř. poučeni, že mohou popřít vyčíslené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do
skupiny a pořadí a byli poučeni o případném procesním postupu soudního exekutora dle § 337e
odst. 1,2 o.s.ř. Žádný z nich takovéto námitky nevznesl.
Na základě provedeného rozvrhového jednání přistoupil tedy soudní exekutor ve smyslu § 337g
odst.1 o.s.ř. k vydání tohoto rozvrhového usnesení a uspokojení pohledávek, jak výše uvedeno.
Tímto způsobem je tedy celá rozdělovaná podstata vyčerpána.
Přiznané částky vyplatí soudní exekutor po právní moci rozvrhového usnesení (§ 337g odst. 3
o.s.ř.).
Dle § 337h odst. 1,2, o.s.ř. zanikají dnem právní moci rozvrhového usnesení zástavní práva
váznoucí na nemovitosti, věcná břemena a nájemní práva na nemovitosti váznoucí. O této
skutečnosti bude soudním exekutorem písemně uvědoměn příslušný katastrální úřad ve smyslu §
337h odst. 3 o.s.ř.
Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení
ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem - pobočka Liberec prostřednictvím
podepsaného exekutora.
V České Lípě dne 30.4.2014
JUDr. Jana Bémová
soudní exekutor
Doručuje se:
osobám, jež měly být předvolány k rozvrhovému jednání a osobám, o jejichž nárocích se rozhodovalo při
tomto jednání.
JUDr.
Jana
Bémová
Digitally signed by JUDr.
Jana Bémová
DN: cn=JUDr. Jana Bémová,
c=CZ, o=JUDr.Jana Bémová
[IČ 66237211], ou=1,
[email protected]
Date: 2014.04.30 13:41:45
+02'00'
Download

USNESEN Í O ROZVRHU prodejem nemovitosti (členských práv a