Exekutorský ú ad eská Lípa, Hrn
ská 762, 470 01 eská Lípa
soudní exekutor JUDr.
Jana Bémová
tel: 487 853 944, mobil: 732 512 082, IDDS: cqzg78f
e-mail: [email protected], www: http://www.exekutor-cl.cz
Spisová zna ka: 4 EX 261/11-53
U S N E S E NÍ
Soudní exekutor JUDr. Jana Bémová, Exekutorský ú ad v eské Líp se sídlem Hrn ská 762, eská Lípa,
pov ený provedením exekuce na základ usnesení, které vydal Okresní soud v eské Líp dne 16.1.2012
pod .j. 9 EXE 8137/2011-7, kterým byla na ízena exekuce pravomocného a vykonatelného exeku ního
titulu, kterým je platební rozkaz: .j.22 C 624/2011, který vydal Okresní soud v eské Líp dne 1.7.2011,
usnesení, které vydal Okresní soud v eské Líp dne 16.05.2012 pod .j. 48 EXE 3058/2012-8, kterým byla
na ízena exekuce pravomocného a vykonatelného exeku ního titulu, kterým je platební rozkaz: .j. 22 C
988/2011-23, který vydal Okresní soudu v eské Líp dne 29.11.2011, usnesení, které vydal Okresní soud
v eské Líp dne 16.05.2012 pod .j. 48 EXE 3059/2012-8, kterým byla na ízena exekuce pravomocného
a vykonatelného exeku ního titulu, kterým je rozsudek: 22C 1173/2010-40, který vydal Okresní soudu
v eské Líp dne 24.06.2011 a usnesení, které vydal Okresní soud v eské Líp dne 30.11.2012 pod .j. 25
EXE 6181/2012-9, kterým byla na ízena exekuce pravomocného a vykonatelného exeku ního titulu, kterým
je platební rozkaz: .j. 22C 578/2012-23, který vydal Okresní soud v eské Líp dne 15.08.2012, uspokojení
pohledávky
17.831 K s p ísl.
43.307 K s p ísl.
20.236 K s p ísl.
40.927 K s p ísl.
náklady oprávn ného a náklady exekuce, které budou up esn ny exekutorem v p íkazu k úhrad
náklad exekuce, pop . dalším p íkazem k úhrad náklad exekuce
oprávn ného:
1. Mimo ská komunální, a.s., Mírová 76/III, 471 24 MIMO , I :25009133
proti
povinnému:
1. Emilie Sulejman Žigová, Sídlišt pod Ralskem 565, 471 24 MIMO , r. .805520/
rozhodla takto:
Usnesení soudního exekutora ze dne 2.1.2014 .j. 4 EX 261/11-45 o na ízení dražebního jednání se m ní v
bod 1. takto:
Termín dražebního jednání se odro uje na neur ito.
Od vodn ní:
Usnesením ze dne 2.1.2014 .j. 4 EX 261/11-45 byl stanoven termín dražebního jednání na den 14.2.2014
ve 13.00 hodin.
Z d vodu podání odvolání povinné ze dne 12.1.2014 proti dražební vyhlášce ze dne 2.1.2014 .j. 4 EX
261/11-45 se termín dražebního jednání odro uje na neur ito.
Pou ení:
V
Proti tomuto usnesení není p ípustný opravný prost edek.
Digitally signed by JUDr. Jana
Bémová
DN: cn=JUDr. Jana Bémová,
c=CZ, o=JUDr.Jana Bémová
[I 66237211], ou=1
Reason: Ov uji správnost a
integritu tohoto dokumentu
Date: 2014.01.24 14:36:30
+01'00'
JUDr.
eské Líp dne 24.1.2014
Jana
Bémová
Doru uje se: oprávn nému, povinnému
JUDr. Jana Bémová
soudní exekutor
Download

JUDr. Jana Bémová - Exekutorský úřad Česká Lípa