Ledocom, spol. s r. o.
LEDOCOM
Sibøina 149, 250 84 Praha-východ
Tel.: 241 716 508; Fax: 241 716 508 - 25
E-mail: [email protected]; http://www.ledocom.cz
IÈO: 25622731; DIÈ: 012-25622731
R
LOKRING
LOKRING: Hledání úniku chladiva metodou vodíku
Hledání úniku chladiva detektorem - metodou smìsi dusíku s vodíkem
Hledání malého úniku chladiva bývá nìkdy velkým problémem,který zabere hodnì èasu s nejistým výsledkem.
Jedna z nových a velice úèinných metod je detekce úniku pomocí vodíku. Tato metoda je naprosto
bezpeèná,úèelná a vùèi životnímu prostøedí šetrná. Pomocí nové metody lze dohledat , jak velký ,tak i malý únik.
Jak?
Natlakování systému inertním plynem, který obsahuje smìs 95% dusíku a 5% vodíku.Pro zjištìní velkého
úniku nám staèí aktivní pìna ve spreji , která na podezøelém místì zaène pìnit.Pro dohledání malého úniku
použijem elektronicky detektor od firmy VULKAN LOKRING – LOKTRACER TLD.500.Detektor reaguje pouze
na vodík.I tak malé množství vodíku staèí detektoru na dohledání.Není náchylný na ostatní plyny a chemické
látky, které se v prostoru celého systému autoklimatizace nacházejí, jako v pøípadì elektronického detektoru
na bázi žhavené pentody nebo negativního elektronického náboje. Touto metodou lze odhalit nepatrné
molekulární netìsnosti, které pomocí barviva není možné zjistit. Další nespornou výhodou je rychlost dohledání
úniku.Odpadá složité odstrojování okolo vedení potrubní trasy klimatizace.V motorovém prostoru je únik vodíku
lokalizován nad místem problému.Vodík je lehký a stoupá vzhùru.Pøi podezøení na únik ve výparníku zabudovaný
v interiéru staèí detektor pøiložit k vìtrací møížce a spustit ventilátor topení.
Detektor indikuje únik s odezvou 1 sekundy pomocí 3 LED diod,
Zelená = žádný únik
Žlutá = více jak 1,4 g/rok
Èervená = více jak 14 g/rok
Tento chytrý detektor výrobce VULKAN LOKRING dodává , jak samostatnì ,tak v dílenském i mobilním setu.
Vìøím, že pomocí nového detektoru se vám usnadní dohledávání malých únikù chladiva v systému autoklimatizace.
LOKTRACER TLD.500
TG-AUTO-500-2L
Elektronický detektor stopového množství úniku
plynu TLD.500 pro smìs vodíku-dusíku 5/95%
vhodný pro detekci úniku chladiva v autoklimatizacích.
Vlastnosti:
- detektor specielnì navržený pro autoklimatizace
- žádne falešné hlášení jiných (nesprávných) plynù
- Postupné pøiblížení k hrubé netìsnosti (zpoèátku kontroly)
- Automatická samoèistící funkce senzoru
- Integrované LED osvìtlení
- Akustický i optický alarm
Tato sada v plastovém kufru obsahuje vše,
co potøebujete k detekci netìsnosti plynù.
Sada obsahuje:
- Detektor úniku TLD.500
- Vodíkový redukèní ventil
- Jediventilová baterie s manometrem
- Propojovací hadice
- Rychlospojky pro vysoky a nízký tlak
- 2L tlaková láhev
- Plastový kufr
- Nabíjeèka
Oznaèení
Objednací
èíslo
LOKTRACER TLD.500 L13005099
Cena
Kè
13 972,00
Cena bez DPH!
Oznaèení
TG-AUTO-500-2L
Objednací
èíslo
L13005106
Cena
Kè
27 944,00
Cena bez DPH!
Ledocom, spol. s r. o.
LEDOCOM
Sibøina 149, 250 84 Praha-východ
Tel.: 241 716 508; Fax: 241 716 508 - 25
E-mail: [email protected]; http://www.ledocom.cz
IÈO: 25622731; DIÈ: 012-25622731
R
LOKRING
LOKRING: Hledání úniku chladiva metodou vodíku
LOKtracer 500
LOKbox TLD.500
V LOKTRACER 500 byl speciálnì navržen na hledání
molekuly vodíku ve smìsy 95% dusíku a 5% vodíku
vhodný pøedevším pro detekce úniku plynu v
klimatizaèních systémech vozidel.
Velikost úniku je indikována pomocí 3 LED.
Tato sada v plastovém kufru obsahuje vše, co potøebujete k
detekci netìsnosti plynù.
Sada obsahuje:
- Detektor úniku LOKtracer 500
- Vodíkový redukèní ventil
- Jediventilová baterie s manometrem
- Propojovací hadice
- Rychlospojka
Objednací èíslo
L13005099
Cena Kè
8 501,00
Cena bez DPH!
Objednací èíslo
L13004583
LOKtool Loktracer VHLS 1000
K-VHLS1000 nasává vzduch z detekovaného místa
do systému a zajišuje tak rychlou odezvu na unikající
vodík.Pro svùj ergonometrický tvar a intuitivní ovládání
je práce s ním snadná a pøíjemná.
Objednací èíslo
L14002348
Cena Kè
Cena bez DPH!
LOKbox TLD.1000-KK
Tato sada obsahuje vše, co potøebujete pro hledání úniku.
Sada obsahuje:
- Vodíkový detektor úniku VHSL1000
- Redukèní nentil FDM-50
- Jednoventilová baterie PA-1/N/GK
- Servisní hadice
- Plastový kufr
Objednací èíslo
L13004643
LOKTRACE KA W21,8-14
Sada elektronického detektoru stopového množství
úniku plynu TLD.500 pro smìs vodíku-dusíku 5/95%
vhodná pro dílenské využití.
Sada obsahuje:
- Detektor úniku TLD.500
- CT.10/20 vozík na tlakovou láhev
- PR-TG.10 W21,8-14 redukèní ventil
- PA-1/LT.10 jediventilová baterie s manometrem
- Propojovací hadice
- Rychlospojky pro vysoky a nízký tlak
- Ochranný obal zaøízení
L13005004
Cena Kè
28 293,00
41 772,00
Cena bez DPH!
Tato sada v plastovém kufru obsahuje vše,
co potøebujete k detekci netìsnosti plynù.
Sada obsahuje:
- Detektor úniku TLD.500
- Vodíkový redukèní ventil
- Jediventilová baterie s manometrem
- Propojovací hadice
- Plastový kufr
* Tato sada nemá souèástí dodávky tlakovou láhev
Objednací èíslo
L13005139
Cena Kè
25 458,00
Cena bez DPH!
LOKtool TGB2
LOKtool FDM50
Redukèní ventil na vodík
Pøipojení hadice: G 3/8" LH
Pøipojení láhev: W 21,8 x 1/14" LH
L14003411
Cena Kè
TG-AUTO-500
Cena bez DPH!
Objednací èíslo
17 070,00
33 963,00
Cena bez DPH!
Objednací èíslo
Cena Kè
Ocelová tlaková láhev 2 litry prázdná
Technická data:
- Ocelová tlaková láhev 2 litry prázdná
- Pøipojení-láhev W 21,8 x 1/14" LH
- Èíslo UN 1956
Cena Kè
2 211,00
Cena bez DPH!
Objednací èíslo
L14003704
Cena Kè
5 148,00
Cena bez DPH!
Download

Detektory úniku