Døevozpracující prùmysl - lepení hran
Název produktu
Substrát
Nanášecí
systém
Výhody
Poèáteèní
pevnost
Otevøený
èas
Viskozita pøi
120°C(mPas)
Teplota
Tepelná
zpracování v °C odolnost °C
lepení hran - reaktivní tavná lepidla
Rakoll ® PUS 450 R UV Al-pøedehøáté,
ABS, PP, PVC
masivní døevo,
HPL, melamin
cenovì výhodné
reaktivní tavné lep. válec
pro øadu substrátù. tryska
posuv od 15 m/min
vysoká
krátký
45.000
120 - 140
vysoká
Døevozpracující prùmysl - obalování profilù
Název produktu
Substrát
Poèáteèní
pevnost
Popis
Otevøený
èas
Viskozita pøi
120°C(mPas)
Teplota
zpracování v °C
Tepelná
odolnost °C
Obalování profilù - reaktivní tavná lepidla
Swift ® lock 4953
papír
tenké PVC
PP, CPL
vhodné pro
vìtšinu profilù
universální pro
tenké folie
vysoká
støední
23.000
150
130
Døevozpracující prùmysl - plošné kašírování
Název produktu
Substrát
Krátký popis
Nanášecí
systém
Poèáteèní
pevnost
Viskozita pøi
120°C(mPas)
Teplota
zpracování v °C
Reaktivní tavná lepidla pro plošné kašírování
Swift ® lock 4173
døevo,CPL,HPL
kov-pøedehøátý
EPS, XPS, PVC
ABS, folie,email
Rapidex ® NP 2075 LT
døevo,CPL,HPL
kov-pøedehøátý
EPS, XPS, PVC
ABS, voština
Rapidex ® HL 9554 F
døevo,CPL,HPL
kov-pøedehøátý
EPS, XPS, PVC
ABS
Swift ® lock 4670
døevo,CPL,HPL
kov-pøedehøátý
EPS, XPS, PVC
ABS, folie
vhodný pro celou škálu substrátù
a nanášecích podmínek, vhodný
pro jednoduché zpracování
Koneèná pevnost do 7 dnù
štìrbinová
tryska
válec
støíkáním
velmi vysoká poèáteèní pevnost
štìrbinová
vhodné pro lamináty, které je potøeba
tryska
válec
zalisovat na válcových lisech
Kovy pøedehøát na min. 40°C
vhodný pro celou škálu substrátù
a nanášecích podmínek
mírnì nižší tepelná odolnost
štìrbinová
tryska
válec
støíkáním
vysoká poèáteèní pevnost, vyvinuto štìrbinová
specielnì pro výrobu obytných vozù
tryska
válec
Rychlost reakce závisí na relativní
vlhkosti vzduchu a teplotì
støední
velmi
vysoká
støední
vysoká
13.000
120 - 130
16.000
pøi 150°C
130 - 150
9.000
120 - 130
13.000
120 - 130
Pøehled typù obalù lepidel
tavná PUR lepidla
patrony
2 kg
18 kg
180 kg
Velikost balení u konkrétních typù lepidel sdìlíme na vyžádání
Download

Reaktivni tavna lepidla.pdf