Motor
JL1P65F
Návod k používání
(Překlad původního návodu k používání)
2010
CZ
Obsah
Úvod ..............................................................................................................................................2
Kapitola 1. OLEJ – doporučení ........................................................................................................2
Kapitola 2. PALIVO .........................................................................................................................3
Kapitola 3. STARTOVÁNÍ MOTORU .................................................................................................4
Kapitola 4. ZASTAVENÍ MOTORU ....................................................................................................6
Kapitola 5. ÚDRŽBA ........................................................................................................................6
Kapitola 6. NASTAVENÍ MOTORU ...................................................................................................8
Kapitola 7. SKLADOVÁNÍ MOTORU .................................................................................................8
Kapitola 8. ZÁRUKA ........................................................................................................................9
Kapitola 9. NÁHRADNÍ DÍLY .......................................................................................................... 10
Úvod
Děkujeme, že jste si k užívání vybrali náš motor.
Před prvním nastartováním si pozorně přečtěte návod k obsluze motoru.
Bezpečnost
Tento symbol zvýrazňuje důležité bezpečnostní pokyny. Jejich nedodržení může ohrozit
bezpečnost osob nebo majetku. Před spuštěním motoru si pečlivě přečtěte všechny instrukce
uvedené v této příručce i v příručce, kterou jste obdrželi při nákupu zařízení, se kterým budete motor
používat.
Kapitola 1. OLEJ – doporučení
Jaký olej?
Tento motor je dodáván bez olejové náplně, před každým nastartováním zkontrolujte měrkou
stav olejové náplně motoru. Používejte čistý kvalitní olej – třídy SAE 30 nebo API SG, SH nebo SJ.
Můžete používat také vícerozsahové oleje SAE, třídy: API SG, SH nebo SJ, ale nepoužívejte zimní
stupeň nižší než 15.
Příklad:
15W30 – 15W40 – 15W50
jsou vhodné.
10W…….5W…….
nejsou vhodné.
Poznámka: Spotřeba oleje bude vyšší při použití vícerozsahového oleje, obzvláště během prvních
hodin použití.
Proč, kolik a kam nalít oleje do motoru?
Olejová náplň motoru je 600 ml (0,6 l). Olej se nalévá do motoru nalévacím hrdlem A (po
odšroubování měrky). Množství oleje kontrolujeme pomocí měrky B. Tato kontrola by se měla
provádět v klidu a v horizontální poloze motoru. Dodržujte tento postup.
Před zavedením měrky do hrdla A pečlivě otřete měrku B hadříkem.
2
CZ
Obr. 1
Nešroubujte měrku do hrdla, ale pouze ji přiložte k hornímu okraji hrdla A.
Správná hladina oleje je na měrce na pozici MAX. Opakujte tuto operaci několikrát a ujistěte se, že
v motoru je správné množství oleje.
Poznámka: v každém případě musí být hladina oleje na olejové měrce B vždy mezi MAX a MIN.
Jestliže je motor používán s hladinou oleje vyšší než MAX, riskujete zablokování motoru, a jestliže
se objeví stopy oleje na papírovém filtru, musíte ho neprodleně vyměnit za nový a na tuto výměnu se
nevztahuje záruka. Jestliže je motor používán s hladinou oleje nižší než MIN, riskujete zadření
motoru. Kontrolujte hladinu oleje před každým použitím motoru.
VAROVÁNÍ: Na závady způsobené nedodržením výše uvedených doporučených postupů se
nevztahuje záruka.
Kapitola 2. PALIVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NIKDY NEDOPLŇUJTE PALIVO V UZAVŘENÉM PROSTORU
NIKDY NEDOPLŇUJTE PALIVO, KDYŽ MOTOR BĚŽÍ NEBO JE HORKÝ
NIKDY PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA NEKUŘTE
NIKDY PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA NEPOUŽÍVEJTE MOBILNÍ TELEFON
NESTARTUJTE MOTOR V UZAVŘENÉ MÍSTNOSTI
PŘED NASTARTOVÁNÍM MOTORU VŽDY PEČLIVĚ OTŘETE ZBYTKY BENZINU Z POVRCHU
NÁDRŽE
PRO DOPLŇOVÁNÍ PALIVA POUŽÍVEJTE NÁLEVKU
NIKDY PALIVOVOU NÁDRŽ NEPLŇTE AŽ PO OKRAJ
VAROVÁNÍ: VÝFUK A JEHO OKOLÍ MOHOU BÝT VELMI HORKÉ, TEPLOTA AŽ 65° C,
NEDOTÝKEJTE SE TĚCHTO ČÁSTÍ
Používejte čistý benzin NATURAL 95, ne starší než 1 měsíc.
Používání benzinu Natural 98 je akceptováno, ale nedoporučujeme to.
3
CZ
Palivo přechovávejte v čistých a schválených nádobách.
Obr. 2
Neskladujte palivo déle než 30 dní (a to ani v nádrži ani ve skladovacích nádobách). Pro skladování
paliva po více než 30 dní musíte do paliva doplnit stabilizátor, který je možno zakoupit ve všech
specializovaných obchodech.
Před doplňováním paliva pečlivě otřete okolí víčka palivové nádrže. Neplňte benzin vrchovatě
(nechte mezi víčkem a hladinou benzinu 5-6 cm místo). Je to nezbytné kvůli nabývání paliva v nádrži.
MOTOR JE ČTYŘTAKTNÍ, PROTO HO NIKDY NEPLŇTE SMĚSÍ BENZINU S OLEJEM.
Kapitola 3. STARTOVÁNÍ MOTORU
Ujistěte se, že na přípojném zařízení je zařazen neutrální převodový stupeň a že spojky, řemeny,
řetězy a bezpečnostní vypínače jsou vypnuty. Řiďte se návodem výrobce zařízení. Všechny
bezpečnostní vypínače mají být v bezpečné startovací poloze.
Před startem
•
•
•
•
4
NIKDY NESTŮJTE V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI NOŽE SEKAČKY
NESTARTUJTE ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI JINÝCH OSOB
MOTOR STARTUJTE VŽDY V HORIZONTÁLNÍ POLOZE
NESTARTUJTE MOTOR V MÍSTĚ S VYSOKOU TRÁVOU, STARTUJTE NA PEVNÉM MÍSTĚ
CZ
Obr. 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Přečtěte si celý návod k zařízení, se kterým budete motor používat. Pokyny k nastartování se
mohou mírně lišit.
Ujistěte se, že jsou dodrženy všechny pokyny týkající se oleje a paliva.
Zkontrolujte připojení kabelu k zapalování.
Zkontrolujte, zda spínač na motoru nebo přípojném zařízení je v poloze CHOKE (SYTIČ) – obr.
3.
Přesvědčte se, zda víčko nádrže je správně utaženo.
Vložte startovací šňůru do držáku na pravé straně madla.
Nastavte startovací páčku do pozice CHOKE (SYTIČ).
Brzdovou páku, která je umístěna před držadlem, přitáhněte k držadlu (obr. 4).
Uchopte ruční startér do pravé ruky a pomalu zatáhněte, dokud neucítíte odpor; zasuňte
ruční startér zpět do pravé ruční podpěry a poté za něj rázně zatáhněte.
V případě, že je motor studený a nenaskočí napoprvé, opakujte tento postup 2-3krát; po
nastartování ruční startér nepouštějte a pomalu a opatrně jej vraťte do počáteční pozice.
Obr. 4
Okamžitě po nastartování motoru přepněte startovací páčku zpět z pozice CHOKE (SYTIČ) do
pozice MAX. V případě nízké teploty nechte před začátkem práce motor běžet několik minut se
startovací páčkou v poloze mezi CHOKE (SYTIČ) a MAX.
Viz obr. 3.
VAROVÁNÍ: NEDÁVEJTE PÁKU DO POLOHY CHOKE (SYTIČ) V PŘÍPADĚ, KDY JE MOTOR HORKÝ
5
CZ
Kapitola 4. ZASTAVENÍ MOTORU
•
•
Pomalu posuňte startovací páčku z pozice MAX do pozice STOP nebo OFF (VYPNUTO).
Uvolněte páku brzdy
Důležité: nikdy nezastavujte motor přepnutím páky na pozici CHOKE (SYTIČ). Pokud tak učiníte,
můžete způsobit závažné poškození motoru.
Kapitola 5. ÚDRŽBA
•
•
•
VAROVÁNÍ: VÝFUK A JEHO OKOLÍ JE VELMI HORKÉ A MŮŽE DOSAHOVAT AŽ 65° C, PROTO
SE HO NEDOTÝKEJTE
VŽDY ODPOJTE KABEL ZAPALOVACÍ SVÍČKY A CO NEJVÍCE HO VZDALTE OD SVÍČKY
PŘI JAKÉKOLI ÚDRŽBĚ NIŽŠÍCH ČÁSTÍ MOTORU VŽDY UMÍSTĚTE MOTOR TAK, ABY
KARBURÁTOR BYL V HORNÍ POZICI
A) KONTROLA HLADINY OLEJE
Překontrolujte hladinu oleje motoru před každým použitím a po každých 5 hodinách, kdy je motor
v chodu (přečtěte si doporučení v kapitole 1 tohoto manuálu).
B) VÝMĚNA MOTOROVÉHO OLEJE
•
•
•
•
Výměna musí být provedena, když je motor zahřátý
Po prvním použití nového motoru je nezbytné vyměnit olej po 3 nebo 4 hodinách, kdy byl
motor v chodu
Po první výměně musíte vyměnit olej po každých 25 hodinách chodu; pokud motor pracuje
v prašném prostředí, musíte výměnu provádět častěji
Vyjměte olejovou měrku
Obr. 5
•
6
Zavřete přívod paliva
CZ
•
•
•
•
•
•
Odložte vzduchový filtr stranou, aby se zabránilo jeho poškození palivem
Při vylévání oleje vrchní částí motoru (nálevkou) překlápějte motor dozadu, zapalovací
svíčkou nahoru nebo na bok
Nechte olej několik minut kapat
Vraťte sekačku do rovné polohy
Naplňte nádrž novým olejem – viz kapitola Olej
Vraťte vzduchový filtr zpět na své místo.
C) ÚDRŽBA VZDUCHOVÉHO FILTRU
•
Vzduchový filtr – pěnový (pokud je jím motor vybaven) se musí
umýt mýdlovou vodou po každých 25 hodinách chodu motoru a musí se
vysušit čistým hadrem.
•
Vyměňte pěnový filtr za nový každých 50 hodin chodu; pokud
motor pracuje ve velmi prašném prostředí, měňte filtr každých 25 hodin chodu
NIKDY NEDÁVEJTE NA FILTR OLEJ
•
Papírový filtr musí být vyměněn každých 25 hodin chodu nebo
každý rok; častěji, pokud motor pracuje v prašném prostředí
Obr. 6
PAPÍROVÝ FILTR NIKDY NEMYJTE, NENAVLHČUJTE, NEVYFOUKÁVEJTE NEBO NEMAŽTE. JE
SCHVÁLENA POUZE VÝMĚNA PAPÍROVÉHO FILTRU.
D) ZAPALOVACÍ SVÍČKA
K vyčištění zapalovací svíčky používejte pouze kovový
kartáč; během čištění dbejte opatrnosti, aby nedošlo
k poškrábání keramiky svíčky
• Používejte pouze originální zapalovací svíčky (délka
závitu svíčky je 19 mm)
• Kontrolujte a čistěte zapalovací svíčku každých 25
hodin chodu nebo každý rok
Výměna svíčky: každých 50 hodin chodu nebo každý rok
Obr. 7
7
CZ
E) ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU CHLAZENÍ
Odstraňujte nečistoty ze systému chlazení, abyste zabránili ucpání průduchů vzduchu. Pravidelně
čistěte ventilátor, abyste zabránili přehřívání a mechanickému poškození.
F) BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
•
•
•
V žádném případě neprovádějte změny v systému páky brzdy
Nikdy nestartujte motor po velkém nárazu na nůž (hrubé zastavení během chodu)
Doneste svůj stroj do servisu na kontrolu a diagnostiku závady; pokud budete dále používat
svůj stroj a motor po hrubém zastavení, můžete způsobit ještě větší škody
Kapitola 6. NASTAVENÍ MOTORU
V žádném případě neměňte normální rychlost motoru.
Váš motor byl nastaven u výrobce a nerespektování homologace rychlosti motoru může být
nebezpečné jak pro Vaši bezpečnost, tak pro bezpečnost okolí. Pokud je normální rychlost
z jakýchkoliv důvodů změněna, záruka nebude uznána.
Kapitola 7. SKLADOVÁNÍ MOTORU
•
•
Odpojte kabel zapalovací svíčky, a co nejvíce ho vzdalte od svíčky.
Nikdy neskladujte motor s plnou nádrží paliva v uzavřené a nevětrané místnosti, kde
palivové výpary mohou přijít do styku s otevřeným ohněm, ohřívačem vody, sušičkou a
ostatními plynovými zařízeními, která by mohla způsobit oheň pomocí palivových výparů.
DŮLEŽITÉ: Benzin je produkt, který rychle stárne a neměl by být uchováván déle než měsíc
v nádrži nebo kanystru. Po dlouhé době skladování naplňte motor čerstvým benzinem NATURAL
95, aby se zabránilo vážným problémům při startování motoru.
Pokud Váš motor není používán déle než jeden měsíc, zkontrolujte následující:
• Buď každý měsíc vyměňte benzin za čerstvý, nebo můžete smíchat benzin se stabilizátorem
(k dostání u každého specializovaného prodejce), který zabraňuje rychlému stárnutí benzinu.
V případě nerespektování těchto doporučení nebude jakákoliv reklamace akceptována, protože se
nejedná o následek vadné výroby nebo kvality výrobku.
8
CZ
•
Na konci sezony a před uskladněním naplňte motor minimem benzinu a nechte motor běžet,
dokud se všechno palivo nespotřebuje a motor se sám nevypne nedostatkem paliva;
použitím této metody vyprázdníte palivovou nádrž a karburátor bez jakýchkoli rizik.
NIKDY NESKLADUJTE MOTOR S PLNOU NÁDRŽÍ PALIVA V UZAVŘENÉ A NEVĚTRANÉ MÍSTNOSTI,
KDE PALIVOVÉ VÝPARY MOHOU PŘIJÍT DO STYKU S OTEVŘENÝM OHNĚM, OHŘÍVAČEM VODY,
SUŠIČKOU A JINÝMI PLYNOVÝMI ZAŘÍZENÍMI, KTERÁ BY MOHLA ZPŮSOBIT OHEŇ POMOCÍ
PALIVOVÝCH VÝPARŮ.
Před uskladněním motoru na zimu vyšroubujte zapalovací svíčku a (s použitím otvoru pro
zapalovací svíčku) nalijte do válce 2 – 3 cl motorového oleje. Vložte svíčku zpět na své místo a 1 –
2 x pomalu zatáhněte za startovací šňůru (tím dosáhnete správného namazání válce). Poté ještě
jednou zatáhněte za startovací šňůru do chvíle, než ucítíte malý odpor, potom rukojeť šňůry zvolna
vraťte do držáku startovací šňůry.
Kapitola 8. ZÁRUKA
A) Naše odpovědnost je omezena pouze na motor.
B) Veškeré zásahy do motoru musí být provedeny prodejcem schváleným servisem.
C) Naše odpovědnost končí, pokud oprava a údržba byla provedena jiným, neautorizovaným
servisem.
D) Před každým uplatněním záruky se ujistěte, zda jste respektovali všechna doporučení
v tomto manuálu.
E) Při použití náhradních dílů, které nepocházejí od výrobce, se ruší záruka na motor.
F) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé nedbalostí, špatným používáním a běžným
opotřebením.
G) Záruka se nevztahuje na profesionální použití motoru nebo při jeho pronajímání.
9
CZ
Kapitola 9. NÁHRADNÍ DÍLY
10
CZ
Poz.
Obj. č.
Název
Ks
Poz.
Obj. č.
Název
Ks
1
GB5787
Šroub M6x28
7
31
JL60.07-5B
Pružina táhla regulátoru
1
2
GB9877.1-88
Gufero 25x38x7
1
32
Q06.07-7
Závlačka
1
3
JL60.01-05
Kryt klikové hřídele
1
33
GB9877.1-88
Těsnění 6x11x4
1
4
GB119
Kolík 8x14
2
34
JL60.07-3
Páka regulátoru
1
5
GB97.2-85
Těsnění 6,2x12x1
2
35
JL60.00-6
Hadička
1
6
JL60.07-17
7
Hřídelka regulátoru
1
36
L60.10-05F1
Držák nádrže spodní
1
Pružina hřídelky
1
37
L60.10-05F2
Držák nádrže pravý
1
8
JL60.07-02
Těleso regulátoru
1
38
L60.10-05F3
Držák nádrže levý
1
9
JL60.07-24
Těsnění 6,5x15x0,5
1
39
JL60.06-4
Sponka hadičky II
1
10
JL60.07-16
Klobouček regulátoru
1
40
JL60.06-5
Držák hadičky
1
11
JL60.00-12
Držení hřídelky regulátoru
1
41
JL60.06-1
Hadička
1
12
GB5787-86
Šroub M6x12
9
42
JL60.06-3
Sponka hadičky I
1
13
JL60.01-1
Papírové těsnění
1
43
Q06.05-02
Palivový filtr
1
14
JL60.05-3
Palec
2
44
GB5789
Šroub M6x16
3
15
JL60.05-01
Vačková hřídel
1
45
JL60.13-00A
Palivová nádrž
1
16
JL60.04-2
Kliková hřídel
1
46
JL60.13-01A
Těsnění víčka nádrže
1
17
JL60.03-01
Ojnice sestava
1
47
18
JL60.03-01-01
Oko ojnice
1
48
JL60.13-02A
Víčko nádrže
1
19
JL60.03-01-02
Šroub ojnice
2
49
JL60.01-4
Sítko odvzdušnění
1
20
JL60.03-01-03
Ojnice
1
50
JL60.01-2
Ventil odvzdušnění
1
21
GB6205
Ložisko 6205
1
51
JL60.01-3
Těsnění ventilu odvzdušnění
1
22
GB9877.1-88
Gufero 22x35x7
1
52
JL60.01-02
Víčko odvzdušnění
1
23
JL60.01-04
Kliková skříň
1
53
JL60.10-01
Setrvačník
1
24
JL65.05-01
Regulátor
1
54
JL60.10-1
Ventilátor
1
25
JL60.03-03
Spínač zapalování
1
55
JL60.12-02A
Sedlo startovací cívky
1
26
GB6177
Matice M6
6
56
GB6177-86
Matice M14x1,5
1
27
JL60.07-18B
Páka regulátoru
1
57
JL65.01-01
Kryt
1
28
JL60.07-25
Šroub M6x23
1
58
JL60.12-04A
Startér
1
29
JL60.07-4B
Pružina regulátoru
1
59
JL65.01-02
Kryt motoru
1
30
JL60.07-1B
Táhlo regulátoru
1
60
JL65.01-03
Pouzdro
3
1
11
CZ
Poz.
Obj. č.
Název
Ks
Poz.
Název
Ks
61
JL65.01-04
Svorník I
1
91
GB900-88
Svorník M6x95
2
62
GB5787-86
Šroub M6x25
1
92
JL60.00-5
Těsnění karburátoru I
1
63
JL60.11-01
Zapalovací cívka
1
93
JL60.00-4
Vstupní vedení
1
64
JL65.01-05
Svorník II
2
94
JL60.00-19
Těsnění karburátoru II
1
65
GB5787-86
Šroub M6x20
2
95
JL60.07-2
Táhlo
1
66
JL65.01-06
Destička
1
96
JL60.06-00
Karburátor
1
67
JL65.01-07
Pouzdro
2
97
JL60.00-02
Těsnění vzduchového filtru
1
68
GB6187
Matice M6
2
98
JL60.03-4
Pojistný kroužek pístního čepu
2
69
JL60.09-02
Kryt tlumiče
1
99
JL65.03-1
Píst
1
70
JL60.09-01
Tlumič výfuku
1
100
JL60.03-5
Pístní čep
1
71
JL60.00-7
Těsnění tlumiče
1
101
JL65.03-10
Vodicí drážka
1
72
JL60.02-2
Těsnění hlavy válců
1
102
JL65.03-9
Kroužek
2
73
JL60.00-11
Vodítko
2
103
JL65.03-3
Pístní kroužek II
1
74
JL60.05-1
Ventil sací
1
104
JL65.03-2
Pístní kroužek I
1
75
JL60.05-2
Ventil výfukový
1
105
JL60.08-00F1
Vzduchový filtr sestava
1
76
JL60.02-01
Hlava válců
1
106
JL60.08-01F1
Těleso filtru
1
77
JL60.11-03
Zapalovací svíčka
1
107
JL60.08-02F1
Kryt
1
78
GB900-88
Svorník M6x92
2
108
JL60.08-03F1
Pouzdro
2
79
JL60.05-4
Pružina ventilu
2
109
JL60.08-04F1
Papírový filtr
1
80
JL60.05-5
Miska
2
110
JL60.08-05F1
Kryt vzduchového filtru
1
81
JL60.02-3
Těsnění ventilového víčka
1
111
JL60.00-01
Měrka oleje sestava
1
82
JL60.02-4
Ventilové víčko
1
112
JL60.00-02
Měrka oleje s víčkem
1
83
GB5787
Šroub M6x14
4
113
GB5787-86
Šroub M6x50
1
84
Q03.04-21
Matice
2
114
JL60.00-03
Těsnění 25x3,1
1
85
JL60.05-8
Nastavovací matice ventilu
2
115
JL60.00-04
Hrdlo olejové nádrže
1
86
JL60.05-6
Vahadlo ventilu
2
116
JL60.00-017
Váleček
1
87
JL60.05-7
Šroub ventilu
2
117
JL60.00-05
Těsnění 20x2,2
1
88
JL60.05-10
Vodicí deska
1
118
GB5787
Šroub M6x12
2
89
JL60.05-03
Zdvihátko ventilu
2
119
JL65.05-10
Destička regulátoru
1
90
GB5789-86
Šroub M8x45
4
120
JL65.05-11
Pružina spínače
1
Šroub M4x8
1
121
12
Obj. č.
Download

Motor JL1P65F