Obsah:
1. Úvodní slovo
2. Zpráva vedení společnosti
3. Účetní závěrka k 31. 12. 2011
4. Výrok auditora
5. Vybrané ukazatele
6. Závěr
7. Zpráva o propojených osobách
Vážené dámy a pánové,
Vážení obchodní přátelé,
S povděkem mohu konstatovat, že ve společnosti Cegelec se v roce 2011 dařilo rozvíjet naše
podnikatelské aktivity vycházející ze Strategického plánu zaměřeného na rozvoj a dodávky
výrobků a služeb pro trakční vozidla městské hromadné dopravy a pro dopravní
infrastrukturu.
I když jsme v roce 2011 zaznamenali v některých případech omezené finanční prostředky
našich zahraničních odběratelů, podařilo se nám zvýšit celkový prodej společnosti o 9,6 %
v porovnání s rokem 2010. Významnou úlohu rovněž hrál v roce 2011 přímý vývoz výrobků a
služeb s podílem 46,2 % z celkového prodeje.
Naše podnikatelská vize pro vozidla a infrastrukturu MHD se zaměřuje na vývoj a dodávky
zařízení k dosažení nižší spotřeby elektrické energie, dále pak na zlepšování životního
prostředí v městské aglomeraci a zajištění vyššího komfortu pro cestující a řidiče na
vozidlech. K zajištění vyšších úspor elektrické energie jsme vyvinuli a postupně zajišťujeme
dodávky specielního zásobníku elektrické energie tvořeného elektrickým měničem a trakční
baterií. Za pozornost jistě stojí nedávná dodávka tohoto zařízení pro francouzský dopravní
podnik LE Havre.
V rámci programu Čistá mobilita věnujeme velkou pozornost vývoji a dodávkám elektrického
zařízení pro Elektrobusy, kde spolupracujeme s výrobcem autobusů společností SOR. Rovněž
se zaměřujeme na vyhovění stále náročnějším, ale oprávněným požadavkům ze strany
cestujících, spočívajících ve zdokonalování informačních a diagnostických systémů,
snižování hladiny hluku a zlepšování jízdních vlastností. Řada technických návrhů včetně
nového trakčního pohonu se střídavými trakčními motory byla úspěšně použita při
modernizaci článkových tramvají určených pro Dopravní podnik Berlín.
V obchodních aktivitách za rozhodující považujeme růst prodeje na Ukrajině a na západních
trzích, zejména pak v Německu, Rakousku a Švédsku. Hledáme rovněž cesty, jak po
celosvětové finanční krizi obnovit prodej v pobaltských zemích, v Polsku, Rusku, Maďarsku a
v zemích jižní Evropy. Významné jsou i naše dodávky na české trhy, které představují pro
naši společnost důležitý stabilizační faktor. V popředí našeho zvýšeného zájmu je plnění
specifických technických a obchodních požadavků našich odběratelů. Důraz je zde kladen na
zvyšování provozní spolehlivosti, kvalitní záruční a pozáruční servis a včasné dodávky
náhradních dílů.
Za pozitivní považujeme naši partnerskou spolupráci se společností Cegelec Mobility Rails
v dodávkách usměrňovací technicky a elektrického zařízení pro trakční měnírny. Rovněž
očekáváme, že pod vedením ekonomicky silné nadnárodní společnosti Vinci, vlastníka
společnosti Cegelec, se zúčastníme rozsáhlých projektů při řešení dopravní infrastruktury.
Rozvoj partnerských vztahů i s dalšími společnostmi, kde mohu např. uvést EKOVA
ELECTRIC a.s., považujeme za nesmírně důležitý pro zajištění konkurenceschopnosti na
trzích Evropy.
Dovolte mi, abych na závěr využil této příležitosti k poděkování našim zákazníkům za
spolupráci, rovněž za cenné připomínky při návrhu a realizaci projektů. Jsem velmi potěšen,
že naši zákazníci se zajímají nejen o naše výrobky a služby, ale zároveň vyjadřují velkou
důvěru v naši podnikatelskou přítomnost a budoucnost. Dík patří i našim dodavatelům
materiálu, komponentů a služeb dodávaných v požadované kvalitě.
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
-2-
Zpráva vedení společnosti
Podnikatelské aktivity
a/ Oblast transportu
Rok 2011 znamenal v našem oboru další známky oživení, přestože krize v zemích našich
zákazníků stále nepominula. Obrat proti roku 2010 stoupl o 9,6 % a dosáhl hodnoty
598,5 mil. CZK. Přímý vývoz z toho činil 276,5 mil. CZK, pokles o 1,5 % oproti
předchozímu období.
Celkový vývoz dosáhl v r. 2011 hodnoty 276,5 mil. CZK, což je 46,2 % z celkového obratu.
Dle oblastí vývozu bylo v r. 2011 nejvíce našich výrobků vyvezeno do Rakouska,
(za 107,4 mil. CZK, tj. 17,9 % z obratu), Polska (71,0 mil. CZK, 11,9 %), Německa
(52,7 mil. CZK, 8,8 %) a Švédska (24,4 mil. CZK, 4,1 % z obratu). Dalšími zeměmi, kam
směřovaly v r. 2011 naše výrobky, byly zejména Švýcarsko, Maďarsko, Litva, Slovensko a
Lotyšsko. Vývoz do zemí Evropské unie a do Švýcarska dosáhl celkem 276,5 mil. CZK.
Tramvaje
Našimi hlavními zákazníky i v r. 2011 byly městské dopravní společnosti z větší části
financované z peněz daňových poplatníků. To ve svém důsledku významně ovlivňuje
rozhodování dopravních podniků o obnově a případné modernizaci vozového parku. Pro nás
jako výrobce trakčních zařízení pro vozidla městské dopravy, který nemá žádného pevného
partnera pro dodávky nových tramvají, je důležité, že zákazníci se v mnoha případech
rozhodnou ve prospěch modernizace elektrické části vozidel, místo nákupu nových tramvají.
Naším tradičním a největším zákazníkem je Dopravní podnik hlavního města Prahy. V letech
2000 – 2010 bylo modernizováno celkem 459 tramvají různých typů trakční výzbrojí TV
PROGRESS. V minulém roce jsme ve spolupráci s Ústředními dílnami DP Praha, KOS
Krnov a firmou Pragoimex zmodernizovali dalších 6 tramvají KT 8 D5N2. U tohoto typu
tramvaje je Cegelec generálním dodavatelem zakázky. Dodávky pro Prahu pomáhají nejen
významně šetřit elektrickou energii, trvale snižovat náklady na údržbu a zvýšit spolehlivost
vozového parku tramvají v Praze, ale zvyšují i komfort pro cestující. Tramvaje KT 8 D5N2
mají ve střední části nízkopodlažní vstup, vč. rampy pro invalidní vozíky a pro kočárky.
Projekt bude pokračovat ještě v letech 2012 a 2013 v závislosti na přídělu financí.
V loňském roce pokračovala i spolupráce s firmou Pragoimex při dodávkách trakčních
výzbrojí pro modernizaci tramvají T3 pro česká města, zejména Brno, Olomouc a Ostravu. I
v roce 2011 proto byla důležitým stabilizačním prvkem výroba trakčních výzbrojí TV
EUROPULSE pro řízení otáček asynchronních trakčních motorů pro nové částečně
nízkopodlažní tramvaje VARIO LF +. Pro tyto tramvaje dodáváme i statické měniče řady
SMTK. Na projektu VARIO spolupracujeme dále s firmami VKV Praha a KOS Krnov. Dvě
tramvaje VARIO byly uvedeny do provozu v roce 2011 v Olomouci, 12 tramvají v Ostravě a
2 dvoučlánkové tramvaje VARIO LF 2 v Brně.
V roce 2011 jsme dodali 12 trakčních a 12 statických měničů pro modernizaci tramvají se
středním nízkopodlažním vstupem pro ukrajinský Kijev. Tato zakázka bude pokračovat i
v roce 2012.
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
-3-
Dokončili jsme též ve spolupráci s firmou Bombardier Austria modernizaci trakčního pohonu
u dalších 80ti tramvají E2 pro Wiener Linien Wien. K 15. 12. 2011 je tak v provozu všech
120 tramvají E2 po modernizaci.
Pokračovali jsme i v úspěšné modernizaci tramvají M 31 pro GS Göteborg, na této zakázce
spolupracujeme s firmou EKOVA Ostrava. Kromě trakční výzbroje z produkce Cegelec, je na
vozidlech prováděna celková sanace karoserie. Pro zákazníka se tak podaří prodloužit
životnost vozidla o dalších minimálně 15 let. V roce 2011 bylo modernizováno 6 tramvají,
zakázka bude pokračovat i v roce 2012.
Významným kvalitativním mezníkem v modernizacích tramvají bylo získání zakázky na
modernizaci dvou tramvají GT 6 N pro BVG Berlin s perspektivou modernizace dalších 103
tramvají v letech 2012 – 15. Tuto zakázku získal Cegelec v konkurenci firem Bombardier a
Vossloh Kiepe. Ve sledovaném období byla dokončena celková modernizace elektrické části
prvních dvou tramvají. Tím byl vytvořen předpoklad pro zahájení zkušebního provozu
s cestujícími začátkem roku 2012 a zahájení dodávek pro sérii v průběhu prvního pololetí
2012.
S ohledem na to, že stejný typ tramvaje jezdí i v dalších německých městech, oslovíme
s nabídkou na modernizaci elektrické části těchto tramvají i další zákazníky.
Spolupracovali jsme i s dopravními podniky v Lipsku a v Erfurtu, kam pravidelně dodáváme
menší počty trakčních výzbrojí pro modernizaci tramvají převážně z produkce ČKD Praha.
Dokončili jsme ve spolupráci s firmou KOS Krnov a VKV Praha modernizaci další tramvaje
M8C pro RNV Heidelberg. Tato zakázka bude pokračovat i v r. 2012.
Pro dříve dodané trakční výzbroje pravidelně dodáváme i náhradní díly pro pozáruční provoz.
Po několikaleté přestávce jsme v roce 2011 dodali trakční výzbroje pro nové tramvaje, a sice
pro firmu PESA Bydgoszcz. Jedná se o částečně nízkopodlažní tramvaje a jejich konečným
zákazníkem je Dopravní podnik maďarského Szegedu (SZKT Szeged). Naše dodávka
obsahuje trakční a statické měniče. Do konce roku 2011 bylo dodáno 11 trakčních a 10
statických měničů. Dodávky pro tuto zakázku pokračují i v r. 2012. Celkem budou dodány
trakční výzbroje pro 9 tramvají.
Trolejbusy
Zatímco u tramvají je předmětem našeho zájmu elektrická výzbroj pro modernizaci vozidel,
u trolejbusů jsou naše výrobky určeny nyní výlučně pro nová vozidla. Našimi tradičními
partnery v roce 2011 byly firmy Korporace BOGDAN v ukrajinském Lutsku a polská firma
SOLARIS Bus & Coach Bolechowo – Owinska.
Pro Bogdan jsme dodali 71 trakčních měničů a 71 statických měničů. Výzbroje byly určeny
zejména pro trolejbusy BOGDAN – Typ 11 DC pro dopravní podniky v Kijevě a Typ 12 AC
v Simferopolu.
Dodávky pro Solaris byly určeny pro kloubové trolejbusy Solaris Trolino 18 AC pro BBG
Eberswalde a SLB Salzburg. V roce 2011 bylo dodáno k montáži celkem 8 trakčních výzbrojí
INTEGRA. Obě zakázky budou pokračovat i v roce 2012.
Pro trolejbusy dodáváme samostatně i statické měniče. Našimi zákazníky v r. 2011 byly SLB
Salzburg, DP města Brna, BBG Eberswalde a DP Szeged.
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
-4-
Elektromobilita a postupné zavádění vozidel s nulovými emisemi v městské dopravě je
podporováno Evropskou unií. I s ohledem na rostoucí ceny nafty zažívají trolejbusy v Evropě
renesanci. Proto se budeme dalšímu vývoji výzbrojí pro trolejbusy dále věnovat, zejména je
pro nás významný vývoj pomocného bateriového pohonu. Zde využíváme zkušenosti
z dodávek trakčních výzbrojí pro elektrobusy.
Elektrobusy
V roce 2011 jsme pokračovali ve spolupráci s firmou SOR Libchavy a firmou budoucí AMZ
Kutno/1 fáze a Solaris/2 fáze-září Solaris při dodávkách trakčních výzbrojí a nabíječů baterií
pro elektrobusy. Bylo zprovozněno celkem 7 elektrobusů. Konečným odběratelem byl
Dopravní podnik Ostrava. Jeden elektrobus byl zhotoven pro prezentace v České republice, na
Slovensku, v Maďarsku a v Rakousku. V dodávkách pro tento rozvíjející se trh budeme
pokračovat i v r. 2012.
Statické měniče pro speciální účely
V roce 2011 jsme získali i zakázky na dodávku speciálních statických měničů. Největším
zákazníkem byla SLB Salzburg, kam jsme dodali 1 statický měnič pro lokomotivu E 71 a 11
měničů pro předměstské vlaky řady ET 40. Zakázka bude dokončena v r. 2012.
Mimoto jsme dodali dva statické měniče pro lokomotivu pro firmu ArcelorMittal Ostrava.
Dopravní infrastruktura
V roce 2011 jsme dodali usměrňovače pro měnírny a to pro 3 tramvajové měnírny pro Le
Havre a 3 pro Montpellier.
V hodnoceném období jsme ve spolupráci s firmou EŽ Praha a Cegelec Austria usilovali
o získání zakázky na modernizaci měníren linky metra pro Wiener Linien. Zákazník nakonec
dal přednost domácímu konkurenčnímu dodavateli. Získali jsme však cenné zkušenosti pro
další výběrové řízení v Rakousku.
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
-5-
Významné zakázky realizované v hodnoceném období (r.2011)
Dodávka 8 integrovaných měničů pro: Salzburg (2) a Eberswalde (6)
Měnírny (6) : Le Havre (3), Montpellier (3)
Dodávky statických měničů pro speciální účely (14):
Vůz ET40NF Salzburg (11), vůz E71 Salzburg (1), Lokomotiva Ostrava (2)
Dodávka – pro tramvaje:
Celkem: 176 trakčních a 72 statických měničů
80 trakčních měničů pro DP Vídeň/Rakousko
12 trakčních a 12 statických měničů pro DP Kiev/Ukrajina
12 trakčních a 6 statických měničů pro DP Göteborg/Švédsko
2 statické měniče pro DP Heidelberg/Německo
20 trakčních a 15 statických měničů pro DP Praha
4 trakční a 2 statické měniče pro DP Olomouc
6 trakčních a 8 statických měničů pro DP Brno
24 trakčních a 12 statických měničů pro DP Ostrava
2 statické měniče pro DP Lipsko/Německo
6 trakčních a 3 statické měniče pro DP Erfurt/Německo
12 trakčních a 10 statických měničů pro DP Szeged/Maďarsko
Dodávka – pro trolejbusy:
Celkem: 71 trakčních a 89 statických měničů
62 trakčních a 62 statických měničů pro Kiev/Ukrajina
9 trakčních a 9 statických měničů pro Simferopol/Ukrajina
8 statických měničů pro DP Brno
6 statických měničů pro DP Salzburg/Rakousko
1 statický měnič pro Eberswalde/Německo
1 statický měnič pro Szeged/Maďarsko
2 statické měniče pro DP Ostrava
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
-6-
b/ Oblast infrastruktury budov
Hlavní činností v této oblasti aktivit je zhotovování projektů, realizace dodávek a montáží
silnoproudých a slaboproudých zařízení a zabezpečování následného servisu.
Nejvýznamnějšími zákazníky byly ve sledovaném období společnosti Syner, Metrostav a
INN. Realizovali jsme další etapu kompletní silnoproudé elektroinstalace pro Rezidence
v Podkozí, dále jsme provedli kompletní silnoproudou elektroinstalaci pro akci Rezidenční
byty Barrandov Hills II. Také jsme dodávali množství menších projektů v oblasti
silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací.
Pro developerské společnosti a architektonické kanceláře jsme realizovali řadu projekčních
prací silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací včetně měření a regulace ve všech
stupních projektových dokumentací od projektů pro územní řízení až po realizační projekty,
např. administrativní objekty a výrobní haly v Praze a v Ostravě.
Od roku 2011 dodáváme nově pro firmu ČEZ kompletně malé zakázky v jejich sítích NN a
VN, sestávající z projektu, inženýrinku, realizace a následné kolaudace.
Aktivity v oblasti životního prostředí
V roce 2010 a 2011 se podařilo dodat pro společnost SOLARIS trakční zařízení pro 11 ks
trolejbusů se zásobníkem energie, tvořeným pomocí superkondenzátorů, do dopravního
podniku Eberswalde. Z toho dle přiložené referenční listiny byly dodány jednotlivé sady
trakční výzbroje takto : 4 sady v roce 2010 a 7 sad v roce 2011. Měřením energetické bilance
na těchto vybavených trolejbusech (topení, klimatizace apod.) v reálném provozu bylo
prokázáno, že ukládáním brzdné energie do superkondenzátorů a přednostním využitím takto
získané energie při rozjezdu vozidla, se uspoří cca 13% potřebné energie.
Další významná činnost oblasti životního prostředí, která pokračovala i ve sledovaném roce,
byla spolupráce se společností SOR při výrobě a dodávkách elektrobusů. V roce 2011 se
podařily společně vyrobit a dodat další 3 ks elektromobilů EBN10,5 s čistě bateriovým
pohonem. Tyto elektrobusy jsou nasazeny v DP Ostrava, kde svým čistě bateriovým pohonem
s naprosto nulovými emisemi alespoň malým dílem přispívají k snižování velké emisní zátěže
ovzduší v tomto regionu.
Na základě zkušeností s využitím superkondenzátorů na trolejbusových vozidlech, se
podařilo v roce 2011 vyvinout, vyrobit a vyzkoušet první měnič se zásobníky energie, určený
pro instalaci do obvodu trakční měnírny, který dokáže využít velké energetické přebytky
v trakční síti, vznikající při brzdění trakčních vozidel při klesání a zpětně tyto přebytky dodat
do trakční sítě při rozjezdu vozidel nebo při jízdě do svahu.
Společnost Cegelec stále myslí i na životní prostředí uvnitř své vlastní společnosti a snaží se
průběžně zlepšovat pracovní podmínky svých zaměstnanců. V roce 2011 byl instalován na
zkušebnu nový napájecí měnič pro zkoušení trakčních měničů jmenovitého napětí 600V.
Nový napájecí měnič nahradil původní napájení pomocí rotačního soustrojí Ward-Leonard,
čímž se snížila celková hluková zátěž zkušebny o 8,1 dB.
Rozvoj obchodních aktivit
v tis. CZK
objednávky
prodej
objednávky v ruce
ke konci období
skutečnost
2007
802 413
738 942
skutečnost
2008
801 806
702 658
skutečnost
2009
732 329
486 041
skutečnost
2010
617 798
545 909
skutečnost
2011
473 115
598 525
rozpočet
2012
608 742
711 479
343 461
442 609
688 897
760 786
635 376
532 639
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
-7-
Výzkum a vývoj
Společnost v období 2011 řešila vývojové úkoly v souladu s požadavky zákazníků. Tyto
náklady jsou pak zahrnuty do odpovídajících projektů.
Pracovně právní vztahy
V následujícím přehledu uvádíme výši nákladů spojených s příspěvky zaměstnancům na
stravování a penzijní připojištění:
v tis. Kč
Stravování
Penzijní připojištění
Celkem sociální náklady
2007
2008
1 157
523
1 680
2 200
523
2 723
2009
2 184
523
2 707
2010
2 281
531
2 812
2011
2 286
555
2 841
Významné události v roce 2011
V průběhu sledovaného období bylo získáno od Drážního úřadu se sídlem v Praze Rozhodnutí
o schválení typu drážního vozidla trolejbusu BOGDAN T701.15
V únoru 2011 byl auditory certifikační organizace EZÚ Trója proveden certifikační audit
1. stupně systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN
OHSAS 18001:2008 se závěrem: Prověřovaná organizace je způsobilá se podrobit
certifikačnímu auditu – 2. stupně.
V dubnu 2011 byl auditory certifikační organizace EZÚ Trója proveden dozorový audit
systému kvality se závěrem – v průběhu auditu nebyly identifikovány neshody, tým auditorů
konstatuje shodu systému managementu kvality s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009
(zpráva č. 100197-01). Potvrzeno zachování certifikátu č. 8100043 s platností do 28.2.2013.
V dubnu 2011 byl auditory certifikační organizace EZÚ Trója proveden dozorový audit
systému environmentálního managementu se závěrem – v průběhu auditu nebyly zjištěny
neshody a nedostatky, tým auditorů konstatuje shodu systému environmentálního
managementu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005 (zpráva č. 100198-01).
Potvrzeno zachování certifikátu č. 8100044 s platností do 28.2.2013.
V dubnu 2011 byl auditory certifikační organizace EZÚ Trója proveden certifikační audit
2. stupně systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN
OHSAS 18001:2008 se závěrem – během auditu nebyly zjištěny neshody, tým auditorů
konstatuje shodu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s požadavky
normy ČSN OHSAS 18001:2008 (zpráva č. 002222-02). Udělen certifikát č. 8110041
s platností do 25.5.2014.
28.4.2011 proběhla v Cegelec a.s. akce VINCI Group – Bezpečnost práce v odvětví
energetiky na téma „Opatrnost platí pro všechny“.
28.7.2011 byl realizován dozorový audit firmou GSI SLV Hannover dle DIN EN 15085-2 pro
úroveň CL4 (pro výrobce, kteří železniční kolejová vozidla a jejich části nesvařují, ale
konstruují,
nakupují
a
montují).
Potvrzeno
zachování
certifikátu
č. GSIHa/15085/CL4/278/0/09 s platností do 29.7.2013.
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
-8-
Cegelec a.s. k 31.12.2011
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
Běžné
účetní
období 2011
Brutto
A.
AKTIVA CELKEM
POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL
B.
DLOUHODOBÝ MAJETEK
B.
B.
I.
I.
B.
B.
II.
II.
B.
B.
III.
III.
C.
C.
I.
I.
Netto
-75 399
480 584
0
434 966
0
95 984
-74 769
21 215
23 937
4 847
0
0
4 847
0
0
0
0
0
-4 422
0
0
-4 422
0
0
0
0
0
425
0
0
425
0
0
0
0
0
710
0
0
710
0
0
0
0
0
91 137
0
0
40 719
0
0
0
0
0
50 418
-70 347
0
0
-34 214
0
0
0
0
0
-36 133
20 790
0
0
6 505
0
0
0
0
0
14 285
23 227
0
0
5 498
0
0
0
83
0
17 646
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBĚŽNÁ AKTIVA
459 430
-630
458 800
408 458
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
148 511
28 928
119 583
0
0
0
0
-402
-402
0
0
0
0
0
148 109
28 526
119 583
0
0
0
0
93 992
5 507
88 485
0
0
0
0
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Dospělá zvířata a jejich skupiny
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
1
2
3
4
5
6
7
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
Jiný dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
1
2
3
4
5
6
Netto
555 983
0
1
2
3
4
5
6
7
8
C.
Korekce
Minulé
úč. období
2010
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
-9-
Cegelec a.s. k 31.12.2011
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
Běžné
účetní
období 2011
Brutto
C.
II.
C.
II.
Dlouhodobé pohledávky
1
2
3
4
5
6
7
8
C.
III.
C.
III.
C.
C.
IV.
IV.
D.
D.
I.
I.
0
5 652
2 683
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 652
247 027
0
-228
0
0
0
0
5 652
246 799
0
0
0
0
2 683
268 468
184 881
51 606
0
-228
0
0
184 653
51 606
0
218 775
44 234
0
0
0
6 608
1 645
1 622
665
0
0
0
0
0
0
0
0
6 608
1 645
1 622
665
0
0
4 533
0
0
926
58 240
712
57 528
0
0
0
0
0
58 240
712
57 528
0
0
43 315
481
42 834
0
0
OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV
569
0
569
2 571
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
569
304
0
265
0
569
304
0
265
2 571
391
0
2 180
1
2
3
4
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
1
2
3
Netto
0
0
0
4
5
6
7
8
9
D.
Netto
5 652
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
Pohledávky - podstatný vliv
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky
sdružení
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
Pohledávky - podstatný vliv
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky
sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)
Jiné pohledávky
1
2
3
Korekce
Minulé
úč. období
2010
0
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
- 10 -
Cegelec a.s. k 31.12.2011
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
Stav v běžném
účetním období
2 011
PASIVA CELKEM
VLASTNÍ KAPITÁL
A.
Základní kapitál
Základní kapitál
Stav v minulém
účetním období
2 010
480 584
190 790
434 966
158 356
58 929
58 929
58 929
58 929
0
0
A.
A.
I.
I.
A.
II.
A
A
III.
III.
1
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond
11 786
11 786
11 786
11 786
A.
IV.
IV.
1
Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk minulých let
87 641
87 641
50 442
50 442
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -)
32 434
37 199
CIZÍ ZDROJE
289 794
276 607
4
Rezervy
Ostatní rezervy
27 359
27 359
13 642
13 642
5
Dlouhodobé závazky
Přijaté zálohy
2 988
2 988
0
0
1
2
5
6
7
8
10
11
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky - ovládající a řídící osoba
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Přijaté zálohy
Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)
Jiné závazky
259 087
161 510
0
3 041
1 818
1 711
67 707
17 537
5 763
262 387
150 828
4 749
3 594
2 189
2 030
93 304
5 650
43
1
2
Bankovní úvěry a výpomoci
Bankovní úvěry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úvěry
360
125
235
578
361
217
OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV
0
3
Časové rozlišení
Výdaje příštích období
0
0
3
3
A.
1
Kapitálové fondy
V.
B.
B.
B.
I.
II.
B.
B.
III.
III.
B.
B.
IV.
IV.
C.
C.
C.
I.
I.
1
Sestaveno
dne:
Podpis statutárního orgánu nebo
fyzické osoby, která je
účetní jednotkou:
Osoba odpovědná za
účetnictví (jméno a
podpis):
Osoba odpovědná
za účetní závěrku
(jméno a podpis):
Stanislav Kudrnáček
Pavel Hyrman
tel. 271 003 378
Dana Kroftová
26.6.2012
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
- 11 -
Cegelec a.s. k 31.12.2011
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU
Stav v běžném
účetním
období 2011
Obchodní marže
+
II.
II.
B.
B.
B.
1
2
3
1
2
+
C.
C.
C.
C.
C.
1
2
3
4
D.
E.
III.
III.
1
2
F.
G.
IV.
H.
1
2
1
*
VI.
J.
1
1
VII.
VII.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
1
2
3
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
Stav v minulém
účetním
období 2010
0
0
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
629 623
598 525
31 098
0
493 503
384 033
109 470
604 037
545 909
57 247
881
496 938
396 842
100 096
Přidaná hodnota
136 120
107 099
71 067
50 826
0
17 400
2 841
72 663
52 149
0
17 702
2 812
154
5 272
225
49
176
0
330
5 518
228
79
149
0
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a
komplexních nákladů příštích období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
11 434
78
3 604
-22 944
124
3 507
Provozní výsledek hospodaření
44 892
48 377
0
0
0
0
0
0
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních
jednotkách pod podstatným vlivem
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Náklady z finančního majetku
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
0
0
0
0
0
44
6 301
0
218
41
14 973
13 681
0
0
0
0
0
0
0
1 856
43
0
234
26
8 807
11 956
0
0
Finanční výsledek hospodaření
-4 788
-1 128
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
- 12 -
Cegelec a.s. k 31.12.2011
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU
Stav v běžném
účetním
období 2011
Q.
Q.
Q.
1
2
**
XIII.
R.
S.
S.
S.
Stav v minulém
účetním
období 2010
Daň z příjmů za běžnou činnost
- splatná
- odložená
7 670
10 639
-2 969
10 050
5 688
4 362
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
32 434
37 199
1
2
1
1
2
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
- splatná
- odložená
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Mimořádný výsledek hospodaření
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
0
0
0
0
*
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
32 434
37 199
****
Výsledek hospodaření před zdaněním
40 104
47 249
Sestaveno
dne:
26.6.2012
Podpis statutárního orgánu nebo
fyzické osoby, která je
účetní jednotkou:
Osoba odpovědná za
účetnictví (jméno a
podpis):
Osoba odpovědná
za účetní závěrku
(jméno a podpis):
Stanislav Kudrnáček
Pavel Hyrman
tel. 271 003 378
Dana Kroftová
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
- 13 -
1. POPIS SPOLEČNOSTI
Cegelec a.s. (dále jen „společnost”) je akciová společnost, která vznikla dne 29. 3. 2002 a
sídlí v Praze 4, Chodovská č. 3/228, Česká republika, identifikační číslo 266 89 103. Hlavním
předmětem její činnosti jsou montáž, projektování, opravy a zkoušky vyhrazených
elektrických zařízení v rozsahu platného oprávnění a výroba rozvaděčů nízkého napětí.
Mateřskou společností je CEGELEC CENTRE EST, 1, Chemin du Pilon, Zone industrielle
Saint-Maurice de Beynost – 01700 Miribel, Francouzská republika.
Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti.
Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2011:
vznik členství
7. dubna 2009
Předseda
Představenstvo
Bernard Lemoine
Místopředseda:
Ing. Stanislav Kudrnáček
Člen:
Pavel Hyrman
11. května 2007
Člen:
Charles Carlier
7. dubna 2009
Člen:
Dozorčí rada
Dominique Alexane
vznik funkce
7. dubna 2009
Člen:
Lars Nordin
29. září 2004
Člen:
Ing. Ladislav Dušátko
7. dubna 2009
17. března 2008
V roce 2011 nebyly provedeny žádné změny v zápisu do obchodního rejstříku.
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
- 14 -
Společnost má následující organizační strukturu:
CEG
PŘEDSTAVENSTVO
CEK
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
CEF
ÚTVAR KONTROLY NÁKLADŮ
CPM
DIVIZE OBCHODU A MARKETINGU,
SLUŽEB A ÚDRŽBY PRO MHD
DIVIZE VÝROBKŮ PRO MHD,
CVR
A ORGANIZACE SPOLEČNOSTI
ODBOR VÝVOJE, PROJEKCE
VTR
A SW APLIKACÍ
DIVIZE REALIZACE PROJEKTŮ
CPD
EOE
EKONOMICKÝ A PERSONÁLNÍ ODBOR
ZMOCNĚNEC PRO SM BOZP
VON
ODDĚLENÍ NÁKUPU
CQA
ZMOCNĚNEC PRO QMS A EMS
CSD
SVÁŘEČSKÝ DOZOR
Funkce zabezpečována externě
CPR
PODNIKOVÝ PRÁVNÍK
Funkce zabezpečována externě
OZO BOZP
BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK
Funkce zabezpečována externě
2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky
k němu ve znění platném pro rok 2011 a 2010.
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
- 15 -
3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetních závěrek za rok 2011 a
2010 jsou následující:
a)
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu
pořízení a náklady s pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě
předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
Odpisování
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti
příslušného majetku.
Předpokládaná životnost je stanovena takto:
Software
b)
Počet let
4-10
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení,
náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek
vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a
mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se
odepisuje po dobu ekonomické životnosti. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč je
odepisován jednorázově do nákladů.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. Kč za rok
zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku představuje rozdíl mezi oceněním majetku a závazků
v rámci přeměn společnosti, s výjimkou změny právní formy, a souhrnem ocenění
jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávající, vkládající nebo zanikající účetní
jednotky sníženým o převzaté závazky.
Odpisování
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti
příslušného majetku.
Předpokládaná životnost je stanovena takto:
Stroje, přístroje a zařízení
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Počet let
5 – 20
15
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
- 16 -
c)
Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.
d)
Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceněny váženým aritmetickým průměrem. Pořizovací cena zásob
zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na
přepravu, clo, provize atd.).
Nedokončená výroba je oceňována náběhem přímých nákladů na zakázky tj. materiál, služby,
finanční a osobní náklady a nepřímých nákladů tj. materiálovou přirážkou, náklady rozpočtu
osobní dopravy a dále konstrukčními hodinami. Sazba konstrukční hodiny vyjadřuje podíl
plánovaných střediskových nákladů a počtu hodin přímých pracovníků střediska. Způsob
oceňování nedokončené výroby nemůže být v průběhu hospodářského roku měněn.
e)
Pohledávky
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje
pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu.
f)
Stanovení opravných položek a rezerv
Dlouhodobý hmotný majetek
Společnost tvoří opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku (technickému
zhodnocení) na základě porovnání jeho účetní zůstatkové hodnoty s jejím tržním oceněním.
Pohledávky
Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy
platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury pohledávek.
Zásoby
Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně
vyšší než prodejní cena zásob snížená o náklady spojené s prodejem.
Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu
prostřednictvím účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci
korekce.
Rezervy
Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika
v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při
dodržení věcné a časové souvislosti.
Rezerva na náklady nedokončených projektů představuje rezervu na náklady vztahující se
k projektům, u kterých průběh fakturace předbíhá náběh nákladů na nedokončené projekty.
Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni tvořena na základě analýzy
nevybrané dovolené za dané účetní období a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů
na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců.
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
- 17 -
Rezerva na záruční opravy je tvořena na základě analýzy nákladů historicky vynaložených na
záruční opravy a s přihlédnutím ke skladbě záruk poskytnutých v běžném období.
g)
Deriváty
Deriváty se prvotně oceňují pořizovacími cenami. V přiložené rozvaze jsou deriváty
vykázány jako součást jiných krátkodobých pohledávek, resp. závazků.
Deriváty se člení na deriváty k obchodování a deriváty zajišťovací. Zajišťovací deriváty jsou
sjednány za účelem zajištění reálné hodnoty nebo za účelem zajištění peněžních toků. Aby
mohl být derivát klasifikován jako zajišťovací, musí změny v reálné hodnotě nebo změny
peněžních toků vyplývající ze zajišťovacích derivátů zcela nebo zčásti kompenzovat změny v
reálné hodnotě zajištěné položky nebo změny peněžních toků plynoucích ze zajištěné položky
a společnost musí zdokumentovat a prokázat existenci zajišťovacího vztahu a vysokou
účinnost zajištění. V ostatních případech se jedná o deriváty k obchodování.
K rozvahovému dni se deriváty přeceňují na reálnou hodnotu. Změny reálných hodnot
derivátů určených k obchodování se účtují do finančních nákladů, resp. výnosů. Změny
reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění reálné hodnoty, se účtují také
do finančních nákladů, resp. výnosů spolu s příslušnou změnou reálné hodnoty zajištěného
aktiva nebo závazku, která souvisí se zajišťovaným rizikem. Změny reálných hodnot derivátů,
které jsou klasifikovány jako zajištění peněžních toků, se účtují do vlastního kapitálu a v
rozvaze se vykazují prostřednictvím oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků.
Neefektivní část zajištění se účtuje přímo do finančních nákladů, resp. výnosů.
h)
Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského
soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné
hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny
základního kapitálu. Vklady přesahující základní kapitál se vykazují jako emisní ážio.
Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku.
Akciová společnost je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, ve
výši 20 % čistého zisku, ne však více než 10 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří
rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku až do výše 20 % základního kapitálu. Takto
vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty.
i)
Cizí zdroje
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné
závazky se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou
hodnotou.
Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se
považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.
j)
Finanční leasing
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje
příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se
možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
- 18 -
k)
Operativní leasing
Společnost účtuje o majetku najatém formou operativního leasingu tak, že zahrnuje
leasingové splátky nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu.
l)
Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke
dni jejich vzniku a k rozvahovému dni byly oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným
Českou národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného
roku.
m)
Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
Dlouhodobé projekty jsou dodávány a fakturovány po částech. Náklady na tyto projekty se
kumulují na účtech nedokončené výroby a s každou fakturovanou částí projektu se do nákladů
rozpouští taková výše nákladů, která vzhledem k fakturované částce odpovídá poměru
celkových očekávaných nákladů na celkových očekávaných projektových výnosech (dále jen
„očekávaná projektová marže“). Pokud k okamžiku fakturace části projektu po rozpuštění
celé související nedokončené výroby je aktuální marže projektu stále větší než očekávaná
projektová marže, jsou náklady doplněny přes tvorbu rezervy (dále jen „rezerva na náklady
nedokončených projektů“) (viz odstavec f) tak, aby výnosy a náklady projektu v každém
okamžiku odrážely očekávanou projektovou marži.
Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik,
ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy.
n)
Daň z příjmů
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani.
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného
nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy
(např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci,
rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.).
V rozvaze je závazek z titulu daně z příjmu snížený o zaplacené zálohy na daň z příjmů,
případná výsledná pohledávka (závazek) je vykázána v položce Stát – daňové pohledávky
(Stát – daňový závazek).
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a
pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové
sazby platné pro následující období.
O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude
v následujících účetních obdobích uplatněna.
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
- 19 -
4.
DLOUHODOBÝ MAJETEK
a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)
POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční zůstatek
Přírůstky
Vyřazení
Převody
4 847
-
-
-
4 847
-
-
-
-
-
Celkem 2011
4 847
-
-
-
4 847
Celkem 2010
4 447
517
-117
-
4 847
Software
Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek
Konečný zůstatek
OPRÁVKY
Počáteční
zůstatek
Odpisy
Software
-4 137
-285
-
-4 422
425
Celkem 2011
-4 137
-285
-
-4 422
425
Celkem 2010
-3 913
-341
117
-4 137
710
Vyřazení
Konečný
zůstatek
Účetní
hodnota
b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční
zůstatek
Přírůstky
Stroje, přístroje a zařízení
40 294
428
-86
83
40 719
Oceňovací rozdíl
k nabytému majetku
50 418
-
-
-
50 418
83
-
-
-83
Celkem 2011
90 795
428
-86
-
91 137
Celkem 2010
88 851
2 678
-734
-
90 795
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
Vyřazení
Převody
Konečný
zůstatek
-
OPRÁVKY
Počáteční
zůstatek
Odpisy
Vyřazení
Konečný
zůstatek
Opravné
položky
Účetní
hodnota
Stroje, přístroje
a zařízení
-29 624
-1 626
86
-31 164
-3 050
6 505
Oceňovací rozdíl k
nabytému majetku
-32 772
-3 361
-
-36 133
-
14 285
-
-
-
-
-
Celkem 2011
- 62 396
-4 987
86
-67 297
-3 050
20 790
Celkem 2010
- 57 953
-5 177
734
-62 396
-5 172
23 227
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
-
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
- 20 -
Společnost upravila ocenění dlouhodobého hmotného majetku na provedená technická
zhodnocení pronajaté budovy prostřednictvím opravné položky na vrub nákladů (viz bod 7).
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši 50 418 tis. Kč vznikl v rámci procesu rozdělení
společnosti ALSTOM Industry a.s. na společnosti Cegelec a.s. a ALSTOM a.s. v roce 2001.
Do nákladů byl v roce 2011 i v roce 2010 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému
majetku ve výši 3 361 tis. Kč.
5.
ZÁSOBY
Opravná položka byla stanovena vedením společnosti na základě analýzy a výsledků
inventarizace (viz bod 7).
6.
POHLEDÁVKY
Na nesplacené pohledávky byla v roce 2011 vytvořena opravná položka (viz bod 7).
K 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 30 dní činily 5 484 tis.
Kč a 1 735 tis. Kč.
Daňové pohledávky představují pohledávky z daně z přidané hodnoty.
Pohledávky za spřízněnými osobami (viz bod 20). Odložená daňová pohledávka (viz bod 15).
7.
OPRAVNÉ POLOŽKY
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v odstavci 4, 5 a 6).
Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):
Tvorba
opravné
položky
Zúčtování
opravné
položky
Zůstatek
k 31. 12. 2011
5 172
3 050
-5 172
3 050
zásobám
316
402
-316
402
pohledávkám –
ostatní
475
228
-475
228
Opravné položky k:
dlouhodobému
majetku
8.
Zůstatek
k 31. 12. 2010
OSTATNÍ AKTIVA
Náklady příštích období zahrnují především leasing a jsou účtovány do nákladů období, do
kterého věcně a časově přísluší.
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
- 21 -
VLASTNÍ KAPITÁL
9.
a) Přehled pohybů vlastního kapitálu
Základní
kapitál
Zisk běžného
období
Nerozdělený zisk
Zákon. rezervní
fond
Celkem
58 929
37 199
50 442
11 786
158 356
Příděly fondům
-
-37 199
37199
-
-
Dividendy
-
-
-
-
-
Zisk za rok 2011
-
32 434
-
-
32 434
58 929
32 434
87 641
11 786
190 790
Zůstatek k 1.1.2011
Zůstatek
k 31.12.2011
Základní kapitál společnosti se skládá z 58 929 ks kmenových akcií na jméno v listinné
podobě, plně splacených, s nominální hodnotou 1 000 Kč na akcii.
b) O rozdělení zisku vytvořeného v běžném období nebylo k datu sestavení účetní závěrky
rozhodnuto. Plánované rozdělení zisku vytvořeného v běžném období:
32 434
Zisk běžného období
Dividendy
--
Nerozdělený zisk
10.
32 434
REZERVY
Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):
Zůstatek
k 31. 12. 2010
13 642
Rezervy
ostatní
Tvorba
rezerv
28 589
Zúčtování
rezerv
-14 872
Zůstatek
k 31. 12. 2011
27 359
z toho na:
garanční opravy
3 330
7 440
-4 904
5 866
náklady nedokončených projektů
9 968
18 345
- 9 968
18 345
344
-
-
344
-
2 804
-
2 804
penalizační faktury
na nevyčerpanou dovolenou a bonusy
Rezerva na náklady nedokončených projektů představuje rezervu na náklady vztahující se
k projektům, u kterých průběh fakturace předbíhá náběh nákladů na nedokončené projekty.
11.
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Dlouhodobé přijaté zálohy k 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 činí 2 988 tis. Kč a 0 tis. Kč.
Všechny dlouhodobé přijaté zálohy jsou za společností Rhein-Neckar-Verkehr GmbH.
12.
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
K 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti
v částce 54 918 tis. Kč a 32 780 tis. Kč.
Přijaté zálohy k otevřeným projektům k 31. 12. 2011 činí 67 707 tis. Kč, z toho DP Praha
65 048 tis. Kč a Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 2 659 tis. Kč. Přijaté zálohy k 31. 12. 2010
činily 93 304 tis. Kč.
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
- 22 -
K 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 společnost eviduje 1 818 tis. Kč a 2 189 tis. Kč splatných
závazků pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení. Žádné z těchto závazků nejsou po
lhůtě splatnosti.
Daňové závazky k 31. 12. 2011 představují daň z příjmu ve výši 1 167 tis. Kč a daň ze závislé
činnosti ve výši 544 tis. Kč. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti. Daňové
závazky k 31. 12. 2010 představovaly daň z přidané hodnoty ve výši 1 312 tis. Kč a daň ze
závislé činnosti ve výši 718 tis. Kč.
Jiné závazky k 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 ve výši 5 763 tis. Kč a 43 tis. Kč jsou tvořeny
zejména zápornými reálnými hodnotami otevřených derivátů (viz bod 14).
Dohadné účty pasivní k 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 ve výši 17 537 tis. Kč a 5 650 tis. Kč
zahrnují především nevyfakturované dodávky materiálu a služeb související s běžnou činností
společnosti.
Závazky vůči spřízněným osobám (viz bod 20).
13.
BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI
Společnost zakoupila na úvěr osobní automobil Peugeot 4007.
Zůstatek splátek k 31. 12. 2011 činí 360 tis. Kč.
Z toho: splátky roku 2012 235 tis. Kč, splátky roku 2013 125 tis. Kč
14.
DERIVÁTY
Společnost má uzavřenou smlouvu o derivátech, které nesplňují podmínky pro zajištění, a
jsou proto klasifikovány jako deriváty určené k obchodování. K 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010
společnost přecenila deriváty na reálnou hodnotu a kladné, resp. záporné reálné hodnoty
derivátů jsou vykázány v jiných závazcích, resp. v jiných pohledávkách.
Termínovaný obchod
Datum splatnosti
Opční prémie
2011
Reálná hodnota
v tis. Kč
Forwardový prodej 3 254 630 SEK
Forwardový prodej 3 254 630 SEK
Forwardový prodej 3 254 630 SEK
Forwardový prodej 3 254 630 SEK
Forwardový prodej 3 254 630 SEK
Forwardový prodej 3 254 630 SEK
Forwardový prodej 3 254 630 SEK
Forwardový prodej 3 254 630 SEK
Forwardový prodej 3 254 630 SEK
Forwardový prodej 3 254 630 SEK
Forwardový prodej 3 254 630 SEK
Forwardový prodej 3 254 630 SEK
Forwardový prodej 3 254 630 SEK
Celkem
13. 1. 2012
15. 2. 2012
15. 3. 2012
13. 4. 2012
15. 5. 2012
15. 6. 2012
13. 7. 2012
15. 8. 2012
14. 9. 2012
15. 10. 2012
15. 11. 2012
14. 12. 2012
15. 1. 2013
-
- 429
- 435
- 438
- 438
- 440
- 441
- 443
- 440
- 442
- 441
- 438
- 432
- 429
-5 686
K 31. prosinci 2010 měla společnost otevřeny finanční deriváty k obchodování v reálné
hodnotě 572 tis. Kč.
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
- 23 -
DAŇ Z PŘÍJMŮ
15.
Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2011 ve výši 10 639 tis. Kč.
Splatná daň za rok 2010 byla ve výši 5 688 tis. Kč.
V rozvaze je závazek z titulu daně z příjmu ve výši 10 639 tis. Kč snížený o zaplacené zálohy
na daň z příjmů ve výši 9 472 tis. Kč, výsledný závazek ve výši 1 167 tis. Kč je vykázán
v položce Stát – daňový závazek.
Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):
2011
Odložená
Odložený
daňová
daňový
pohledávka
závazek
Položky odložené daně
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou
cenou dlouhodobého majetku
2010
Odložená
Odložený
daňová
daňový
pohledávka
závazek
.-
-245
.-
-161
OP k dlouhodobému majetku
580
-
-
-
OP k pohledávkám
.43
-
.90
-
OP k zásobám
.76
-
.60
-
5 198
-
2 592
-
.-
-
.102
-
Celkem
5 897
-245
2 844
-161
Netto
5 652
Ostatní přechodné rozdíly:
Rezervy
Ostatní
2 683
K 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 společnost zaúčtovala odloženou daňovou pohledávku ve výši
5 652 tis. Kč a 2 683 tis. Kč.
16.
LEASING
Majetek najatý společností formou finančního leasingu k 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 (v tis.
Kč):
Popis
Firemní
vozidla
Termíny/
Podmínky
36 – 60
měsíců
Součet splátek
nájemného po
celou dobu
předpokládaného
pronájmu
6 706
Skutečně
uhrazené
splátky
nájemného
z finančního
pronájmu
k 31. 12. 2011
977
Skutečně
uhrazené
splátky
nájemného
z finančního
pronájmu k
31. 12. 2010
1 844
Rozpis částky budoucích plateb
dle faktické doby splatnosti
k 31. 12. 2011
Splatné do
jednoho roku
809
Splatné po
jednom roce
3 076
Operativní leasing:
Společnost má najatu budovu formou operativního leasingu s platností do 31. 3. 2016
s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Celkové roční náklady týkající se tohoto nájmu v roce 2011
činily 6 428 tis. Kč a v roce 2010 činily 6 166 tis. Kč.
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
- 24 -
17.
MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE
K 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 souhrnná výše drobného dlouhodobého hmotného majetku
neuvedeného v rozvaze činila v pořizovacích cenách 3 414 tis. Kč a 3 538 tis. Kč.
Společnost má otevřený úvěrový rámec u Komerční banky, a.s., který jí umožňuje čerpat
finanční prostředky až do výše 95 000 tis. Kč ve formě kontokorentního úvěru, celních záruk,
záruky za správné provedení smlouvy, záruky za předem provedeného platu, záruky za
vrácení zádržného, planetní záruky a záruky za nabídku (včetně veřejné zakázky).
K 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 poskytla Komerční banka, a. s. jménem společnosti ve
prospěch třetích osob bankovní záruky v celkové výši 5 398 tis. Kč, 557 tis. EUR (14 368 tis.
Kč), resp. 4 616 tis. Kč, 1 573 tis. EUR (39 417 tis. Kč).
Společnost nečerpala jiné záruky ani kontokorentní úvěr k 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010.
18.
VÝNOSY
Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):
Transport
Contracting
Výnosy celkem
Domácí
305 731
2011
Zahraniční
276 517
Domácí
242 957
2010
Zahraniční
280 780
16 277
-
22 172
-
322 008
276 517
265 129
280 780
Obor Transport se zabývá konstrukcí, projektováním, výrobou a zkoušením trakčních zařízení
pro kolejová vozidla a trolejbusy.
Obor Contracting se zabývá instalací a vybavením průmyslových, administrativních a
obytných budov z hlediska veškerých slaboproudých i silnoproudých elektroinstalací včetně
požární a zabezpečovací techniky.
19.
OSOBNÍ NÁKLADY
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):
Celkový počet
zaměstnanců
2011
Z toho členové
řídících orgánů
Celkový počet
zaměstnanců
2010
Z toho členové
řídících orgánů
Průměrný počet zaměstnanců
000117
8
000110
8
Mzdy
50 826
8 582
52 149
7 954
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
17 400
2 918
17 702
2 704
2 841
194
2 812
204
71 067
11 694
72 663
10 862
Sociální náklady
Osobní náklady celkem
V roce 2011 došlo v této oblasti k metodické změně. Mzdové náklady včetně sociálního a
zdravotního pojištění na nevyčerpanou dovolenou a bonusy, které byly v roce 2010 zahrnuty
jako dohadné položky, jsou v roce 2011 zaúčtovány do rezerv (viz bod 10).
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
- 25 -
20.
INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH
V roce 2011 a 2010 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci
žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody a nevlastní žádné akcie společnosti.
Pohledávky – ovládající a řídící osoba k 31. 12. 2011 a k 31. 12. 2010 (v tis. Kč):
Spřízněná osoba
Cegelec Transfer
Lhůty splatnosti
na vyžádání
2011
51 606
2010
44 234
Od dubna 2007 společnost používá se společností CEGELEC Transfer cash poolingový
systém. Cegelec Transfer platí společnosti úrok odvozený od sazeb mezibankovního trhu.
V roce 2011 a 2010 činil tento úrokový výnos 196 tis. Kč a 225 tis. Kč.
Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 31. 12. 2011 a k 31. 12. 2010 (v tis. Kč):
Spřízněná osoba
Cegelec Management
Cegelec Centre Est
Lhůty splatnosti
2011
1 382
-
2010
12 543
Výše uvedené pohledávky k 31. 12. 2011 jsou v rozvaze zahrnuty do krátkodobých
pohledávek z obchodních vztahů.
Krátkodobé závazky za spřízněnými osobami k 31. 12. 2011 a k 31. 12. 2010 (v tis. Kč):
Spřízněná osoba
Cegelec Management
Cegelec Financiere SAS
Lhůty splatnosti
Leden 2012
Eurovia CS
2011
-
2010
2 357
4 563
2 375
-
17
Cegelec Holding
Leden 2012
520
-
Cegelec GSS
Leden 2012
14 106
-
19 189
4 749
Celkem
Výše uvedené závazky k 31. 12. 2011 jsou v rozvaze zahrnuty do krátkodobých závazků
z obchodních vztahů, k 31. 12. 2010 byly presentovány samostatně na řádku závazky –
ovládající a řídící osoba.
Transakce se spřízněnými osobami
Tržby za rok
Nákupy za rok
2011
2010
2011
2010
Cegelec Management
-
-
-1 306
10 212
Cegelec Holding.
-
-
2 700
-
C/CT Cegelec AA NDS
Cegelec Financiere CAS
-
-
39
4 597
406
4 560
Cegelec GSS
Cegelec Centre EST
16 038
53 013
12 145
-
17
Celkem
16 038
53 013
18 175
15 195
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
- 26 -
Faktický koncern
Společnost má jediného akcionáře CEGELEC CENTRE EST, se kterým nemá uzavřenu
ovládací smlouvu. Zpráva o vzájemných vztazích bude součástí výroční zprávy.
21.
Významné položky zisků a ztrát
Ostatní finanční výnosy a ostatní finanční náklady jsou tvořeny především realizovanými
a nerealizovanými kurzovými zisky a ztrátami.
22.
Přehled o peněžních tocích (viz příloha 1)
Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou. Společnost nebrala v úvahu
žádné peněžní ekvivalenty.
23.
VÝZNAMNÉ NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
V lednu 2012 byla společností Cegelec a.s. odkoupena od společnosti Pars Nova a.s.
dokumentace na výrobu tramvaje KT3 pro provoz v dopravních podnicích Ukrajiny a Ruska.
Tato dokumentace byla ve stejném měsíci dále prodána společnosti Kvazar Plus, s.r.o. za
stejnou cenu dle následujících smluv:
-dne 30. 06. 2004 byla podepsána kupní smlouva PARS – CEGELEC. Předmětem smlouvy je
dodávka dokumentace na výrobu tramvaje KT3 pro provoz v dopravních podnicích Ukrajiny
a Ruska.
-dne 31. 8. 2004 byla podepsána kupní smlouva CEGELEC – KVAZAR totožného obsahu
(BACK to BACK).
Smluvní cena za dokumentaci byla stanovena 214 510,- €, přičemž úhrada této částky byla
možná ve dvou variantách, tj. postupné platby v návaznosti na realizaci tramvají nebo
jednorázová platba k 31. 1. 2012.
Důvodem této transakce bylo udržení společnosti Cegelec a.s. v pozici dodavatele kompletní
elektrické výzbroje na ruský a ukrajinský trh.
Výše popsaná transakce neznamená pro CEGELEC žádnou finanční ztrátu
Dne 2. 4. 2012 poskytla Komerční banka, a. s. jménem společnosti ve prospěch třetí osoby
bankovní záruku ve výši 319 tis. Kč.
Dne 12. 4. 2012 poskytla Komerční banka, a. s. jménem společnosti ve prospěch třetí osoby
bankovní záruku ve výši 172 tis. EUR (4 438 tis. Kč).
K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné další významné
následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. 12. 2011.
Sestaveno dne:
Podpis statutárního orgánu
účetní jednotky:
Osoba odpovědná za účetnictví:
Osoba odpovědná
za účetní závěrku:
26. června 2012
Ing. Stanislav Kudrnáček
Pavel Hyrman
Dana Kroftová
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
- 27 -
Cegelec a.s. k 31.12.2011
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč
Přehled o peněžních tocích
Z.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
A
*
A.
A.
A.
A.
A.
A.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
A
**
A.
A.
3.
4.
A
***
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
1,
1
Stav
v běžném
období
Stav
v minulém
období
2010
Peněžní toky z provozní činnosti
Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-)
40 104
47 249
Úpravy o nepeněžní operace
Odpisy stálých aktiv a pohledávek
Změna stavu opravných položek
Změna stavu rezerv
Kurzové rozdíly
(Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv
Úrokové náklady a výnosy
Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu do HV, přijaté dividendy)
22 737
5 272
-2 283
13 717
0
-49
-177
6 257
-17 997
5 518
1 102
-24 046
-284
-79
-208
0
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu,
placenými úroky a mimořádnými položkami
62 841
29 252
-34 987
-54 203
28 112
-7 414
10 682
-12 164
-16 299
-60 484
-122 307
13 596
82 007
70 889
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými
položkami
27 854
12 953
Placené úroky
Placené daně
-41
-5 137
-26
-6 244
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
22 676
6 683
Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Poskytnuté půjčky a úvěry
Přijaté úroky
-428
49
-7 372
218
-3 195
79
14 974
234
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
-7 533
12 092
Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
Změna stavu zásob
Změna stavu obchodních pohledávek
Změna stavu ostatnich pohledávek a přechodných účtů aktiv
Změna stavu obchodních závazků
Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů a přechodných účtů pasiv
Peněžní toky z investiční činnosti
B.
B.
B.
B.
1.
2.
3.
4.
B
***
1
1
1.
1
Peněžní toky z finanční činnosti
C.
1.
Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých, úvěrů
-218
578
C
***
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
-218
578
14 925
43 315
58 240
19 358
23 962
43 315
F.
P.
R.
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období
Sestaveno
dne:
Podpis statutárního orgánu:
Osoba odpovědná za účetnictví:
Osoba odpovědná
za účetní závěrku:
26.6.2012
Pavel Hyrman
Stanislav Kudrnáček
tel. 271 003 378
Dana Kroftová
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
- 28 -
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
- 29 -
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
- 30 -
Vybrané ukazatele
Měrná
jednotka
Základní kapitál
Vlastní kapitál
Aktiva celkem
Obrat (tržby)
Změna stavu nedokončené
výroby
Aktivace
Výkony
Průměrný počet pracovníků
Provozní výsledek
hospodaření
Výsledek hospodaření z
finančních operací
Daň z příjmů z běžné činnosti
Mimořádný výsledek
hospodaření
Výsledek hospodaření celkem
Podíl provozního výsledku
hospodaření z výkonů
OBDOBÍ
1.1.0731.12.07
1.1.0831.12.08
1.1.0931.12.09
1.1.1031.12.10
1.1.1131.12.11
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
58 929
156 623
351 018
738 942
58 929
160 250
338 487
702 658
58 929
121 157
267 925
486 041
58 929
158 356
434 966
545 909
58 929
190 790
480 584
598 525
tis. Kč
19 657
-38 386
25 620
57 247
31 098
tis. Kč
tis. Kč
fyz.osoby
548
759 147
98
0
664 272
100
0
511 661
103
881
604 037
110
0
629 623
117
tis. Kč
118 496
108 554
65 685
48 377
44 892
tis. Kč
-155
7 371
-814
-1 128
-4 788
tis. Kč
-32 433
-26 390
-14 429
-10 050
-7 670
tis. Kč
0
0
0
0
0
tis. Kč
85 908
89 535
50 442
37 199
32 434
%
15,61
16,34
12,84
8,01
7,13
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
- 31 -
Závěr
Po rozvahovém dni nedošlo v akciové společnosti Cegelec k žádným důležitým změnám.
Jediným akcionářem a majitelem 58 929 ks akcií zůstává CEGELEC CENTRE EST 1,
Chemin du Pilon, Zone industrielle Saint-Maurice de Beynost-01700 Miribel, Francouzská
republika. Akciová společnost Cegelec nemá v držení žádné vlastní akcie a nemá organizační
složku v zahraničí. Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem společnosti Cegelec a.
s. dne 26. 6. 2012. Statutární orgán společnosti zveřejní v Obchodním věstníku oznámení, že
Výroční zpráva byla uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Městského soudu
v Praze.
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
- 32 -
Zpráva o propojených osobách
Ovládaná osoba
Cegelec a.s.
IČO 266 89 103
DIČ CZ266 89 103
Sídlo: Praha 4, Chodovská 3/č.p. 228, PSČ 141 00
(dále „ovládaná osoba“).
Ovládající osoba
CEGELEC CENTRE EST
1, Chemin du Pilon, Zone industrielle Saint-Maurice de Beynost-01700 Miribel, Francouzská
republika
(dále „ovládající osoba“).
Další propojené osoby:
CEGELEC TRANSFER
CEGELEC MANAGEMENT
Cegelec Financiere SAS
Cegelec AA NDS
Cegelec HOLDING
Cegelec GSS
VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
Způsob ovládání :
Jediný akcionář
Struktura propojení
Ovládané osobě nejsou známy okolnosti personálního propojení mezi ovládající osobou a
dalšími propojenými osobami.
ROZHODNÉ OBDOBÍ
Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
- 33 -
SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
Přehled o plněních (uzavřených smlouvách) v rozhodném období
Dodavatelé
Cegelec a.s.
CEGELEC MANAGEMENT
CEGELEC Financiere SAS
CEGELEC Holding
CEGELEC Holding
CEGELEC Financiere SAS
Cegelec AA NDS
Cegelec GSS
Celkem
Předmět dodávky
Stanovení ceny
Náklady
v tis. Kč
Fee adjustment 2010 a 2011
Vratka
-1 306
Management fees - LOGO 0,7% z externího obratu
4 185
Podpora IT
počet softwarů
1 093
Globální pojištění
dle nákladů
1 607
Audit
dle nákladů
412
Materiál
dle nákladů
39
Management fees asistence
dle nákladů
12 145
18 175
Plnění od dodavatelů byla poskytnuta formou služeb na základě smluv. Náklady jsou
vyčísleny včetně vlivů ročního vyúčtování za rok 2010 a 2011.
Krátkodobé závazky za spřízněnými osobami k 31. 12. 2011 (v tis. Kč):
Spřízněná osoba
Cegelec Financiere SAS
Lhůty splatnosti
Leden 2012
2011
4 563
Cegelec GSS
Leden 2012
14 106
Cegelec Holding
Celkem
Leden 2012
520
19 189
Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 31. 12. 2011 (v tis. Kč):
Spřízněná osoba
Cegelec Management
Lhůty splatnosti
(dobropis)
2011
1 382
Prodeje spřízněným osobám v roce 2011 (v tis. Kč):
Odběratelé
Cegelec a.s.
CEGELEC Centre Est
CEGELEC Centre Est
CEGELEC Centre Est
Předmět dodávky
Měnírny tramvaj Rabat
Měnírny tramvaj Le Havre
Měnírny tramvaj Montpellier L3
Stanovení Výnosy
ceny
v tis. Kč
dle smlouvy
905
dle smlouvy
5 667
dle smlouvy
9 466
Pohledávky – ovládající a řídící osoba k 31. 12. 2011 a k 31. 12. 2010 (v tis. Kč):
Spřízněná osoba
Cegelec Transfer
Lhůty splatnosti
na vyžádání
2011
51 606
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
- 34 -
Od dubna 2007 společnost používá se společností Cegelec Transfer cash poolingový systém
(půjčky se splatností na vyžádání) s úrokovou sazbou odvozenou od sazeb mezibankovního
trhu. Tato půjčka činí k 31. 12. 2011 51 606 tis. Kč. V roce 2011 činil úrokový výnos
196 tis. Kč.
PRÁVNÍ ÚKONY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 30. 6. 2011 byl ponechán výsledek roku
2010 ve výši 37 199 tis. Kč jako nerozdělený zisk minulých let.
OPATŘENÍ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
V rozhodném období nebyla mezi propojenými osobami přijata žádná opatření. Veškeré
transakce s propojenými osobami byly uskutečněny za běžných obchodních podmínek a jsou
s nimi plně v souladu. Ovládané osobě nevznikla žádná majetková újma.
Praha 26.6.2012
________________________________________________________________________
Výroční zpráva 2011
- 35 -
Download

Vyrocni zprava 2011.pdf