TRYSKA
3 /2 0 13
M O T O R P A L B U L L E T I N — P R A V I D E L N É I N F O R M A C E O D Ě N Í V E S P O L E Č N O S T I
obsah čísla
Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Rozhovor s Pavlem Novým
o kvalitě služeb pro firemní procesy . . . . . 3
Martin Děrgl šéfuje projektu
Common Rail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Elektronický regulátor Motorpal . . . . . . . . . 6
Sklad před tepelným zpracováním . . . . . . . . . 8
Představujeme tým Motorpalu . . . . . . . . . 10
Tip na výlet – Batelov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Okénko odborů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ze světa dieselů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Křížovka, aktuality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Permanentky na fotbal a hokej . . . . . . . . . 16
2
TRYSKA 03/ 2013
motorpal bulle tin
Pavel Nový:
Změna by měla přijít ve vnitřní motivaci
E d i tor i a l
Miroslav Čižík
místopředseda
představenstva
a viceprezident pro
business development
společnosti Motorpal, a. s.
Vážení spolupracovníci,
první polovina roku 2013 přinesla dobré i špatné
zprávy. Jednou z těch špatných je, že se nám bohužel
dosud nepodařilo nahradit propad zakázek z posledního čtvrtletí loňského roku. Méně odebírají všichni
naši nejdůležitější obchodní partneři, tedy německý
Deutz, běloruský Minský Motorový Závod i tuzemský Zetor. Pozitivní je fakt, že pro nejbližší období se
někteří zákazníci (vezmeme-li v potaz problematické
plánování na současném trhu) vyjadřují již mírně
optimisticky.
Dobrou zprávou je, že se nám již nyní daří oživovat
řadu projektů, které mají zásadní význam pro budoucnost Motorpalu, a které byly v minulých letech
odloženy v důsledku situace na trhu nebo ze strany
našich zákazníků. Konkrétně je zdrželo například
opakované posouvání náběhu emisních limitů,
dočasné upřednostnění jiného projektu, prodloužení
probíhajícího tendru a podobně.
Dalším pozitivem je, že máme velmi zajímavé obchodní vyhlídky na nejbližší roky, a to i přes
všechny zmíněné problémy. Motorpal má na trhu
stále výtečnou pozici. Je brán zahraničními partnery
i konkurencí jako firma, která snese srovnání se světovou špičkou. Je jenom na nás, abychom této pověsti
dostáli a dokázali z obchodních příležitostí udělat
zajímavý obchod.
Musíme být schopni obchodní příležitost co
nejlépe identifikovat, včas nabídnout zákazníkovi
řešení a potom také doručit slíbený produkt. V pojetí
Motorpalu se jedná o praktické uplatňování Procesu
H2 (business development). Celý tento pro Motorpal
zásadní sled činností je nezbytné propojit do jednoho
celku, a zároveň výrazně zrychlit a zkvalitnit požadovaný výstup. Obchod v tomto procesu efektivně
spolupracuje se všemi odděleními na rozvoji obchodního případu. V první fázi vyhodnotí rentabilitu
zakázek (cena versus objem) společně technický,
obchodní a finanční útvar. Toto je první interní filtr,
na jehož základě se rozhodujeme o dalších krocích.
V dalších fázích se už tímto obchodním případem
zabývají prakticky všechny útvary napříč Motorpalem. V tomto okamžiku si již musíme být všichni
jisti, že přesně víme, co, kdy a za kolik nabízíme. Je
nám tedy jasný cíl a za ním musíme jít s nasazením
3
všech dostupných prostředků. Každý musí znát svou
roli a odpovědnost v procesu zpracování obchodního
případu. Je nutné, abychom znali odpověď na základní otázky, například na to, které vstupy budeme
nakupovat a které vyrábět sami (již na úrovni jednotlivých technologických operací – tedy v rámci tzv.
nákupního marketingu). Musíme vědět, kolik nás co
bude stát (kalkulace), kdy má být co připraveno (např.
nářadí), kdy budeme vyrábět vzorky (výroba) a mít to
NAPLÁNOVÁNO. Pokud se něco nedaří, tak následně
REAGUJME NA ODCHYLKU. To přitom v žádném případě neznamená improvizaci.
Jedním z klíčových projektů pro Motorpal je
Common Rail. Je důležitý pro udržení se na technologické špičce několika málo výrobců tohoto systému na světě. Má dlouhodobý dopad a umožní nám
dodávat i extrémně přesné komponenty systému CR
řadě zákazníků na celém světě. V žádném případě
se nejedná „pouze“ o technický vývoj systému (píši
pouze v uvozovkách, protože jde opravdu o technicky
velice těžké zadání), ale o komplexní projekt, který
má technické, obchodní, právní, finanční a další
aspekty. V jeho rámci je potřeba dát vše do souvislostí. Musíme zabezpečit patentovou ochranu (právní
aspekt), znát výrobní cenu (kalkulace a nákup), rozsah investic do strojního vybavení (investiční oddělení a technologie), nároky na čistotu výroby a montáže
(technologie a kvalita), znát náběhy emisních limitů
v jednotlivých zemích na jednotlivé aplikace a mnoho jiných souvislostí. Právě vzhledem ke komplexnosti celého problému byl s platností k srpnu tohoto
roku jmenován Ing. Martin Děrgl ředitelem programu
Common Rail. Jeho úkolem je se plně koncentrovat
právě na rozvoj programu CR ve všech oblastech, aby
měl Motorpal dlouhodobě zajištěnou budoucnost.
Věřím, že nám všem, co v Motorpalu pracujeme,
záleží na společném výsledku a růstu. Rád bych na závěr zopakoval, že je jenom na nás, abychom dokázali
maximum obchodních příležitostí úspěšně rozvinout
v zajímavé obchody.
Pavel Nový, který dosud řídil v Motorpalu personální záležitosti,
se nyní stal viceprezidentem s mnohem širší odpovědností.
Nově bude mít k Lidským zdrojům na starosti útvary Facility,
Informační technologie a Bezpečnostní prevence, které dosud
byly v kompetenci generálního ředitele, jemuž se tak uvolní ruce
především proto, aby se mohl více a intenzivněji věnovat finančním
záležitostem, jednáním s akcionáři a bankami.
Pane Nový, jaká je vaše vize jako nového
viceprezidenta zodpovědného za tyto
oblasti?
Má vize je útvar, který si plně uvědomuje
svou roli dodavatele služeb pro firemní
procesy. To znamená, že cílem útvaru je
poskytování kvalitních služeb, mít maximálně spokojené interní zákazníky.
Pavel Nový
společně řešit problémy, společně hledat
příležitosti ke zlepšením a tato zlepšení
realizovat.
Vedoucí jednotlivých útvarů jsou nejen
odborníky, ale také manažery, kteří musí
být schopni, beze mě jako prostředníka,
společně komunikovat, navzájem si pomáhat a vždy hledat nejlepší řešení pro
firmu nebo své interní zákazníky.
Jak se změní spolupráce mezi odděleními,
která se tímto způsobem reorganizují?
Kde vidíte největší rezervy?
Formální a řízená spolupráce, myslím,
nijak zvláštní není a nebude. Jedenkrát
měsíčně se prostřednictvím porady
navzájem informujeme, co se v kterém
útvaru událo, a co se připravuje.
Vytvořili jsme společnou datovou
složku, kde jsou průběžně aktualizované společně sdílené informace. Změna,
kterou od svých vedoucích zaměstnanců očekávám, je v oblasti neformální
spolupráce. To znamená ve schopnosti
Největší rezervy vidím v setrvačnosti
a konzervatismu. Je jednoduché a lákavé
se uspokojit dlouhodobě nastavenými
a zdánlivě na první pohled bezproblémovými procesy. Sice každý v jiné míře, ale
přesto všichni máme rezervy v aktivitě
něco měnit, posunout úroveň procesů
dále, uspokojit více svého zákazníka,
snížit firemní náklady, nebo jen přijmout
od někoho „cizího“ nápad na zlepšení své
práce.
Personální poradenství
Od 1. října 2013 nabízíme poradenství v oblasti pracovně-právních vztahů.
Poradenství poskytujeme každou středu od 13.00 hod. do 14.30 hod. v kanceláři
personálního oddělení, nebo je možné se s problémem obrátit na personalisty
e-mailem na adresu [email protected], případně si domluvit schůzku v jiném
termínu na tel. 2445.
Jak tyto rezervy odstranit?
Jednoduchá otázka, ale složitá odpověď. Jde o vnitřní motivaci člověka. Moje
manažerská role je, své spolupracovníky
vést, společně s nimi si stanovovat cíle,
pomáhat jim formou pravidelné komunikace, konzultovat navrhovaná řešení,
předkládat jim podněty, podporovat
jejich vlastní nápady, a nastavit systém
motivace.
Rád bych, aby moji vedoucí útvarů se
více dívali dopředu, dokázali delegovat
operativní záležitosti a naučili se poskytovat a přijímat mezi sebou a interními zákazníky zpětnou vazbu. A je jen
na nich, zda to budou chtít chápat, a jestli
se budou chtít změnit. Pouze v tom
případě budeme schopni nalézt a využít
příležitosti, které jsou všude okolo nás.
4
TRYSKA 03/ 2013
motorpal bulle tin
Projektu Common Rail
bude velet Martin Děrgl
Vývoj vlastního systému Common Rail má pro Motorpal klíčový význam. Ředitelem
programu, jehož cílem je zavedení a bezproblémový chod sériové výroby, je Martin Děrgl.
Jde o další krok v reorganizaci řízení společnosti.
Jakým způsobem bude organizována
oblast, kterou povedete?
Jaké jsou mezníky projektu (testování,
sériová výroba, ...)?
Na počátku všeho stálo rozhodnutí
vrcholového vedení společnosti o zavedení sériové výroby vyvíjeného systému
Motorpal CR od roku 2015. S ohledem
na zahájení výroby vlastního systému
ve velmi krátkém čase byl zvolen projektový přístup. Na začátku formování
projektu byli řediteli úseků definováni
jednotliví členové týmu. Podle termínového plánu a rozsahu činností v projektu
byla jejich nominace doplněna o procentuální možné využití. Tým se tedy mohl
podílet na plnění úkolů do výše schváleného úvazku.
Samozřejmě jsou jejich zkušenosti a dovednosti využívány na základě
potřebnosti dle aktuálního stavu projektu. Uvědomuji si, že všichni mají i své
základní pracovní povinnosti, nicméně
je nutné plnit úkoly a termíny projektu
tak, aby se nedostával do skluzu. A toto je
jeden z mých základních úkolů, optimální řízení projektu při souladu činností
na projektu Motorpal CR i činností
standardních, aby nebyla omezena žádná
oblast. Věřím a spoléhám na všechny
členy týmu, že se nám podaří splnit důležitou část zadání zahájení sériové výroby
produktu v roce 2015.
Důležitým mezníkem projektu je dokončení ověření celého systému životnostními zkouškami. Zároveň probíhá návrh
technologie výroby a výběr strojních
technologií. Toto není pro tým lehký úkol,
protože systém ještě není definitivní
a je nutné pružně reagovat na případné
změny. To klade velké nároky na rychlou
vzájemnou komunikaci a spolupráci.
Důležitými milníky bude uvolnění
ověřeného vysokotlakého čerpadla
do 31. 12. 2013, uvolnění ověřené elektronické řídící jednotky do 28. 2. 2014 a také
uvolnění vstřikovače do 31. 5. 2014, čímž
bude dána definitivní podoba systému.
Zásadním milníkem je 30. 9. 2014, do tohoto data je třeba provést přípravu pro
zahájení ověřovací série tak, aby bylo provedeno vzorkování a sériová výroba mohla
být spuštěna.
Jaká oddělení se budou na projektu
podílet?
Jak jsem již zmínil, jedná se o projektové
propojení a s postupem prací lze předpokládat, že se účast oddělení zapojených
do projektu bude měnit.
Nebudu vyjmenovávat konkrétně
všechna nyní zapojená oddělení, ale
jen úseky, případně oblasti. Jsou to tyto:
Technický úsek včetně rozvojových
projektů a technické přípravy výroby,
Technický servis, Obchodní úsek včetně
Obchodně technického servisu, Oblast
kvality včetně procesního inženýrinku, Nákup, Logistika, Finanční úsek
a Výroba.
Motorpal Common Rail se začne vyrábět v roce 2015
S jakým podílem CR na objemu výroby
Motorpalu se počítá v horizontu pěti let?
S délkou časového horizontu jste se
přesně trefil do minimální životnosti
produktu na trhu. Po pěti letech od zahájení výroby je předpoklad dosažení až
50 % podílu z dnešní produkce klasických
vstřikovacích čerpadel. Samozřejmě
je předpoklad, že v tomto období bude
pokles poptávky po klasických řadových
čerpadlech. Ale neodvažuji si nyní odhadnout, jak veliký tento pokles bude. Je totiž
stále otázkou, jak se budou vyvíjet emisní
limity ve světě. Jsou země, jako např.
Společenství nezávislých států, kde ještě
nejsou pro nesilniční aplikace stanoveny
budoucí limity a termíny jejich platností.
Nicméně vývoj v Motorpalu neustává
a připravuje nová řešení pro budoucnost.
Kterým zákazníkům by měl být CR
dodáván?
Zástavba systému je koncipována stejně
jako vstřikovací systém s čerpadlem Mi,
to znamená, že bude možné motor vybavit
vstřikovacím systémem Motorpal CR bez
nutnosti změn připojení čerpadla nebo
vstřikovačů.
Tímto je samozřejmě cíleno na stávající
zákazníky a případně i na zákazníky, kteří
nechtějí investovat do vývoje nového motoru a chtějí využít stávajícího provedení
motorů pro vyšší emisní stupně. To neznamená, že se zříkáme spolupráce při vývoji
nových motorů. Tady si však dovolím z pochopitelných důvodů nebýt konkrétní.
Co bude znamenat zavádění sériové
výroby CR pro zaměstnance?
S blížícím se startem sériové výroby budou
jednotlivé kompetence přecházet k zaměstnancům jako běžné pracovní činnosti. Budou postupně seznamováni s novými
úkoly a zapracováni na nová pracoviště.
Ve všech oblastech bude potřeba jejich
osobního zapojení z důvodu odladění celého systému výroby tak, aby komponenty
systému byly vyráběny efektivně a splňovaly zákaznické požadavky ve všech
parametrech.
Proč se vlastní CR vyvíjí? Jaké budou jeho
přínosy pro firmu z hlediska budoucnosti?
Je třeba si uvědomit, že neustálý rozvoj
je nutný ve všech oblastech lidských
činností. Oblasti, které v minulosti nebyly
rozvíjeny, postupem času zanikly. To se
týká i firem zabývajících se výrobou vstřikovacích zařízení. Chceme-li, aby tradice
Motorpalu pokračovala, musí probíhat
i udržitelný rozvoj. Což se nám stále
daří např. rozšířením produktové řady
o vstřikovací čerpadlo Mi. Dalším logickým
stupněm je systém typu CR s vlastní řídící
elektronikou. Jen tento postupný vývoj
může zajistit posílení pozice na trhu, prosperitu firmy a její celkový rozvoj i v budoucnosti.
Udržitelný rozvoj firmy spolu se spokojenými zaměstnanci hrdými na svou práci
je základním kamenem zdravé společnosti.
5
TRYSKA 03/ 2013
motorpal bulle tin
Příklad možnosti programového
otevírání ventilu EGR
v charakteristice motoru.
Možnost změny jmenovitých
otáček motoru dle údajů palubní
elektroniky vozidla
Elektronický regulátor
Motorpal
změna rychlosti
otáček motoru
částečně
otevřený ERG
točivý moment (MIN-1)
6
V první letošní Trysce jsme informovali o zahájení, rozběhu a hlavních cílech vývojářů,
kteří pracují na elektronickém regulátoru určeném pro vstřikovací soupravy řady
Mi. Od té doby uběhl nejen čas, ale pokračovalo i úsilí na realizaci tohoto systému.
O dosaženém pokroku nyní opět informujeme.
8 režimů zkušebního
cyklu ISO 8187 C1
limit pro rychlost
otáček
otevřený ERG
bez EGR
Název systém je výstižnější, lépe vystihuje to, co se vytváří. Systém v tomto případě znamená spojení funkce osvědčeného
a velmi dobrého vstřikovacího čerpadla
Mi s jeho ovládáním elektronicky řízeným
regulátorem.
Ovládání zajišťuje řídící jednotka
na podkladě povelů řidiče. Řidič pedálem,
případně ručním plynem volí režim práce
motoru. Řídicí jednotka podle této volby,
a také podle současně zpracovávaných
údajů senzorů na motoru, údajů elektroniky traktoru, řídí regulátor vstřikovacího
čerpadla. Řídí nejen regulátor, ale i další
navazující prvky motoru. To vše podle
svého vlastního programu, který je do ní
instalován. Program je významným prvkem duševního vlastnictví Motorpalu.
Aby vývoj byl úspěšný, musí zkoušky
prototypů probíhat ve spolupráci s výrobcem motorů, tedy na motorech, a následně musí být tyto prototypy spolu s motory zkoušeny na vozidle, nebo na traktoru.
Taková úzká spolupráce umožňuje rychleji nalézat problémy, které tento vývoj
přináší a obecně zjišťovat potřeby motoru
a vozidla. V tomto případě traktoru.
Problémů v řešení jakéhokoliv systému
se vždy vyskytne celá řada. Bylo třeba
řešit stabilitu chodu motoru, stabilitu
volnoběžných otáček, přiměřenost reakce
na povely řidiče, celkovou charakteristiku systému ve spolupráci s motorem
a podobně.
Díky kvalifikaci a úsilí vývojářů se blíží
ukončení významné etapy rozvoje tohoto
produktu. Jsou také jasnější možnosti
dalšího rozvoje systému do budoucna.
Ve státní zkušebně TŰV proběhlo úspěšně homologační měření 3 typů motorů
ve třech výkonových hladinách pro
emisní úroveň označovanou direktivami EU jako Stage IIIB. Vstřikování paliva
bylo zajištěno systémem vstřikovacího
čerpadla Motorpalu s elektronickým
regulátorem. Dále byl použit filtr tuhých
částic, se kterým systém elektronického
regulátoru Motorpal spolupracuje. Nyní
může pokračovat homologace traktorů
s těmito novými motory a další navazující rozsáhlé činnosti, nutné pro zahájení
sériové produkce. Z uvedeného vyplývá,
že výroba elektronických regulátorů Motorpal bude brzy zahájena. Pro Motorpal
a tento systém to samozřejmě neznamená konec vývojových prací, jedná se ale
o jejich významnou etapu.
Co všechno systém elektronického
regulátoru tedy teď umí? Napřed je třeba
shrnout možnosti a omezení. Budoucnost
vznětových motorů je pravděpodobně
spojena se dvěma paralelně pracujícími
systémy vstřikování paliva.
Systém typu Common Rail
Ten ve své první funkci umožňuje variabilitu časování, volit velikost vstřikovacích tlaků a charakter výstřiků paliva,
tedy dokonaleji řídí vstřikování paliva
do válců se všeobecně známými důsledky zlepšení spalovacího procesu. Ve své
druhé funkci reguluje vstřikování podle
povelů řidiče, požadavků na charakter
jízdy a vyhodnocení údajů senzorů dle
vlastního programu. Vytváří uživatelsky
příjemnou komunikaci motoru a řidiče.
Systém mechanického vstřikovacího
čerpadla doplněného elektronickou
regulací
První funkcí systému je vstřikování
paliva v klasické podobě dané mechanickým vstřikovacím čerpadlem. Není tak
variabilní, ale i v současnosti má dostatečný výkon pro potřebu plnění emisí
motoru.
Druhá funkce, regulace vstřikování
podle povelů řidiče, požadavků na charakter jízdy a vyhodnocení údajů senzorů
dle vlastního programu, může rovněž vytvářet uživatelsky příjemnou komunikaci
motoru a řidiče. Tím se může podobat
systému typu Common Rail.
Systém vstřikovacího čerpadla s elektronickým regulátorem nedosahuje dokonalosti vstřikování paliva jako systém Common Rail, ale při využití svých možností
může být jeho úspěšnou a jednodušší
alternativou.
Pokud jde o zahájení výroby a prodeje, první skupina vstřikovacích čerpadel
s elektronickým regulátorem Motorpal
v provedení pro ověřovací sérii již byla
vyrobena. Sériová výroba vstřikovacích
čerpadel s elektronickými regulátory
bude zahájena v lednu 2014. Zatím se
jedná o čerpadla pro motory emisní
úrovně Stage IIIB. Vstřikovací čerpadla
pro motory emisní úrovně Stage IV budou
následovat v roce 2014. Tyto nezměnitelné termíny jistě ještě přinesou mnoho
práce, ale je v silách vývojářů Motorpalu
ji dokončit.
Ing. Karel Štěpánek
jmenovité RPM
částečně
otevřený ERG
otáčky motoru (MIN)
nízké otáčky
volnoběhu
maximální točivý
moment RPM
Systém, který je nyní v realizační etapě vývoje Motorpalu umožní:
• P
oužití zavedeného, odolného vstřikovacího čerpadla Mi vhodného
i pro nekvalitní paliva.
• Modelování charakteristiky motoru zcela dle požadavku uživatele.
• V součinnosti s dodatečnou úpravou výfukových plynů, souhrnně nazývanou aftertreatment, umožní motorům plnění emisních limitů EU
úrovně Stage IIIB a následně i Stage IV.
• Ovládání ventilu EGR dle programu a dále dle vnějších údajů o stavu
filtru částic a v budoucnosti dle povelů z řídící jednotky — ECU aftertreatmentu.
• Ovládání pojezdové rychlosti dle příkazů palubní elektroniky traktoru.
• Pro motory emisní úrovně Stage IV umožní zpětná omezení otáček a případně výkonu motoru podle direktiv EU.
• Řadu dalších regulací dle již známých potřeb motoru a vozidla.
• Jeho předností je také schopnost dalšího rozvoje a rozšiřování řídicích
funkcí. Nejedná se o uzavřený systém. V budoucnosti bude například moci
ovládat regulaci turbodmychadla, přípravu motoru ke startu (žhavící svíčky) a podobně.
7
8
TRYSKA 03/ 2013
motorpal bulle tin
Pilotní projekt vytvoření skladu
před tepelným zpracováním
ukázal cestu
Projekt skladu před tepelným zpracováním napravoval situaci, kdy jednotlivá výrobní střediska tvořila
z pohledu toků obtížně řiditelné celky. Hnací silou byl
dříve systém tlaku od zadání zakázky do výroby až
po doručení na prodejní sklad. Tento systém značně
komplikoval kontrolu a řízení hladiny rozpracované
výroby v průběhu výrobního cyklu. Součástí projektu
je proto rozdělení výroby na část měkkou, část tepelných a povrchových úprav, a část tvrdou.
Jde o zavedení principu výroby na sklad a výroby na zakázku s vytvořením skladu před tepelným
zpracováním. Pro sklad je potřeba vytvořit pravidla
plánování tlakem do maxima s použitím metodiky
pojistných zásob. Následně ze skladu bude zakázka
tažena požadavkem zákazníka až na prodejní sklad.
Druhým tématem tohoto projektu je vyřešení
zpětné dohledatelnosti dle normy ISO/TS 16 949 se
specifikací CQI9, která je podmínkou pro budoucí
splnění zákaznických požadavků. Příležitostí tohoto
projektu je zlepšení dosavadního systému plánování
výroby s pozitivním dopadem na Lead Time a zajištění zpětné dohledatelnosti prostřednictvím šarží
dle normy ISO/TS 16 949. Zároveň je pilotní projekt
testem, zda nový systém přináší požadované efekty.
Pilotní projekt, který zavádí pravidla pro nově vzniklý sklad před tepelným zpracováním, může ukázat
směr, jakým zefektivníme výrobní toky v rámci celé firmy. Projekt, jehož jednoznačným cílem je lepší
řízení skladu a dosažení s tím souvisejících výrobních i finančních efektů, proběhl ve druhém čtvrtletí
letošního roku.
Výstupy projektu jsou:
• Účetní sklad před tepelným zpracováním
• Vytvoření metodiky pro řízení skladu
• Elektronická simulace pilotního projektu
• Seznam pravidel pro plánování
• Pravidla pro šaržování, vytvoření řízené dokumentace
• Systém kontrolních auditů
• Zakládací list projektu rozdělení fyzické organizace středisek
• Školení pro zaměstnance
vždy je součástí výroby alespoň jedna operace, při níž
dochází k tepelnému zpracování. Druhým důvodem
je nízký obrat u daného výrobku. Třetím pak je nežádoucí držení pojistné zásoby.
K dalším rizikům pak patří malý dopad na snížení
Lead Time a WIP nebo možné nedostatečné vnímání
naléhavosti změny výrobními středisky, kterých se
projekty dotýkají. Další nebezpečí může vyplývat
z vysoké vytíženosti technologů pro tepelné zpracování, které se odrazí v nedostatečné kapacitě času
věnovaného na uskutečnění projektu.
Měřítky úspěšnosti projektů jsou zavedení skladu
s plánovacím mechanismem, příprava pro rozdělení střediska na část měkkou a tvrdou, redukce
Lead time o 20 % a nastavení systému šaržování
ve vztahu k požadavku zpětné dohledatelnosti CQI9.
V rámci pilotního projektu je uvažována implementace na středisku 2121 na vybraných ID 28038-38-z
a 28038-96-z.
Každý projekt má však svá rizika. Platí to i v případě vytvoření skladu před tepelným zpracováním.
Především jej nelze aplikovat na sto procent sortimentního portfolia Motorpalu. Důvody jsou tři. Ne
Složení projektového týmu:
Parkanová D. – samostatný THP
Krauman M. – manažer skladování
Herza J. – samostatný ekonom
Bastl Z. – specialista IT
Gruss J. – optimalizace procesu
Ryšavý J. – vedoucí projekce a služeb
Mutl P. ml. – mistr kalírny
Vrtal L. – technolog tepelného zpracování
Koblížek M. – manažer projektu
Podle výstupů projektu se projektový tým shodl
na tom, že rozdělení výrobních středisek na část
měkkou a část tvrdou je vhodné pro střediska 2121,
4714, 1115 a 5812. Bude to vyžadovat nejspíš i mnohé
administrativní úkony, mezi něž patří přečíslování
středisek a nové nastavení účetnictví.
Projektový tým se shodl také na využití zkušeností
z SBÚ kalírna, kde je testován pilotní provoz bodu
rozpojení. Bylo ho docíleno vytvořením dvou plánovacích skladů, před a po kalírně. V důsledku tohoto
bylo nutné začít kalírnu plánovat přes vlastní řadu
výrobních objednávek. Toto řešení může představovat
první krok k vytvoření SBÚ ze všech středisek tepelného a případně i povrchového zpracování napříč
Motorpalem. Konkrétně by to znamenalo, že by například stávající středisko 1125 bylo rozděleno na středisko povrchových úprav a na středisko tepelného
zpracování pouze pro horní kalírnu (Aichelin) a stejně
tak pro kalírnu spodní (Ipsen).
Pokud bychom zahrnuli i střediska tepelného
zpracování na pobočných závodech, způsob rozdělení
by byl obdobný. Jako další krok by mohlo následovat
účetní vymístění těchto výrobních středisek pod
samostatné SBÚ Výroba 6.
Motorpal production system –Pl ánování s bodem rozpojení
Zásobování
Sklad materiálu
Měkká výroba
Sklad po tepelném zpracování
Tvrdá výroba
+ montáž
Sklad hotových
výrobků
Bod rozpojení
Reakční doba na zákaznický požadavek
Plánování tlakem
Plánování tahem
Prodej/Distribuce
9
10
TRYSKA 03/ 2013
motorpal bulle tin
Tým závodu v Batelově
P ř edst a v u j eme t ý m motorp a l u
Batelovský tým kolem Nakamury
Nejde tentokrát o suitu
legendárního amerického
šachového génia Hikaru
Nakamury. Tým obsluhující
obráběcí stroj Nakamura –
Tome WT – 100 je však pro
Motorpal podobně výjimečný
jako zmíněný velmistr ve světě
šachu.
Osmičlenný tým pracovníků obsluhujících
stroje Nakamura pracuje na nepřetržitý
provoz ve čtyřech směnách. Vyrábí válce
do elementů pro vstřikovací zařízení.
„Za 24 hodin vyrobíme na třech strojích
900 kusů válců,“ upřesňuje vedoucí týmu
Vanda Doskočilová. Samotný stroj byl pořízený těsně před hospodářskou krizí – tedy
v roce 2008, na plné obrátky proto běží až
od roku 2010. „Pracujeme nyní na plný výkon, v určitých fázích zvažujeme i pořízení
dalšího stroje,“ říká Vanda Doskočilová.
Nejde však o nijak malou investici, pořízení
tří Nakamur vyšlo Motorpal celkem na 25
milionů korun. Každá z Nakamur má dvě
obráběcí hlavy, takže každé tři minuty
zvládne s přesností na setiny milimetrů
„vyplivnout“ jeden výrobek.
Sympatická mistrová Vanda Doskočilová pracuje v Motorpalu devět let,
z toho dva roky vede tým kolem Nakamur. V minulosti pracovala v Motorpalu
na pozici dílenské plánovačky a po řadě
personálních změn ve vedení střediska
přijala nabídku vést toto středisko sama.
„A velmi úspěšně. Pod jejím vedením tým
pracuje iniciativně, přitom spolehlivě a
bez jakýchkoli problémů, “ hodnotí její
působení ředitel závodu v Batelově Zdeněk Kulhánek.
Motorpal je v Batelově od roku 1956
Batelovský závod postupně přebral část
výroby ze závodů v Telči a ve Znojmě.
V současné době zaměstnává zhruba
280 lidí, z toho zhruba dvě stovky ve výrobě. Ročně opustí brány závodu více než
jeden milion elementů a vstřikovacích
jednotek v 350 různých provedeních.
Od počátku se zaměřuje na komponenty
do vstřikovacích čerpadel. Šedesát procent
produkce směřuje na montáž do Motorpalu v Jihlavě a čtyřicet procent putuje přímo
k zákazníkům jako náhradní díly. „Napřímo od nás odebírají zákazníci z celého
světa, největším z nich je Delphi,“ říká
Zdeněk Kulhánek. Jako součást vstřikovacích zařízení však najdeme díly z Batelova
v traktorech (například Bělarus), zemních
strojích (Volvo), stavebních strojích, lodích
a podobně. „Náš závod se bude významně
podílet i na programu Common Rail znač-
ky Motorpal. Předpokládáme, že budeme
dodávat komponenty do vysokotlakých
čerpadel. Ostatně už nyní je dodáváme
pro CR systémy WUXI-RI,“ dodává ředitel
batelovského závodu.
Motorpal v Batelově zapustil poměrně
hluboké kořeny. Je bezpochyby největším zaměstnavatelem v mikroregionu
(Batelov má necelé dva tisíce obyvatel).
„Zaměstnanecký kmen je velmi stabilní, batelovští tu pracují v řadě případů
už v několika generacích,“ říká Zdeněk
Kulhánek, který je zdejším ředitelem
od roku 2005 (do Motorpalu nastoupil
v roce 1986). Závod nikdy nepostihlo
velké propouštění, nikdy zde totiž počet
zaměstnanců nepřesáhl 350 lidí. „Nejhubenějšími léty byla devadesátá léta, kdy
jsme ztratili tradiční zákazníky a neměli
jsme za ně náhradu,“ vzpomíná pan Pilát,
jeden z dlouholetých zaměstnanců závodu, který v Motorpalu působí už od roku
1972. V té době si batelovští našli náhradní výrobu pro OSAM Teplice (měřidla,
sinusové svěráky apod.). „Historicky jsme
zde vyráběli komponenty do motorů i pro
lokomotivy a lodě nebo pro legendární
traktor Zetor 15,“ dodává.
K významným osobnostem závodu
se řadí i Jaroslav Hlaváček, který je jednak
pravidelným dárcem krve (74 odběrů), ale
i šikovným řezbářem. Mediálně se pro-
slavil zpodobněním hokejistů Dominika
Haška a Jaromíra Jágra v životní velikosti.
Z historie batelovské továrny
Komplex dnešního batelovského závodu
Motorpalu tvořil kdysi hamr. První
zmínky o něm pocházejí ze začátku
sedmnáctého století, vznikl však nejspíš podstatně dříve. Je možné, že jeho
provoz navazoval už na hledání a těžbu
rud v okolí Batelova, které vzkvétalo již
ve 13. století. Každopádně ještě dnes
najdeme nezvratný historický artefakt
z roku 1642 v podobě nápisu na zdi
přímo u vchodu do závodu. Některé historické zmínky hovoří dokonce
o dvou batelovských hamrech, z nichž
v sedmnáctém století jeden měl sloužit
na šmelcování železa a druhý na kování srpů a kos. Později se oba změnily
na mlýny.
Několik dalších desetiletí je zahaleno
tajemstvím, dohledatelná jsou pouze
jména majitelů a nájemců. Další doložená
zpráva hovoří o tom, že činnost hamru
obnovil v roce 1831 Ignác Loubal, panský
správce řečický. V podniku se vyrábělo tyčové železo, později obruče na kola a plechy
na pluhy a radlice. Majitelé pravděpodobně
středně velkého podniku se postupně zase
poměrně často střídali, až jej v roce 1882
koupili bratři Tomáš a Lambert Novotných
z Počátek s podílem Františka a Jana Navrátilových. Ti hamr přeměnili na soukenickou továrnu nesoucí název Tomáš Novotný
a spol., továrna na sukna a fezy. V podniku
pracovalo 160 dělníků na čtyřiceti tkalcovských stavech a 1 500 vřetenech. Pohon
tehdy obstarával už parní stroj o výkonu
Členové týmu :
Doskočilová Vanda, Mezera Aleš,
Vondrák Jaroslav, Šebesta Miroslav,
Mika Zdeněk, Nevrkla Josef, Kašík
Vladimír, Háva Evžen, Trávníček Jiří
100 koňských sil a vodní turbína o výkonu
50 koní. Kanál pohánějící tuto turbínu
je pod závodem dochován dodnes, byl
napájený řekou Jihlavou a měří na délku
zhruba sedmdesát metrů.
Na počátku dvacátého století musela
být továrna po požáru (1908) přestavěna.
Po modernizaci měla už dva parní stroje
s výkonem 300 koní. Vyráběly se v ní
látky všeho druhu, plédy určené na vývoz
do Indie, jednoduché koberce, přikrývky,
houně a podobně. Změna majitele přišla
za velké hospodářské krize a novým
vlastníkem se stala Masná společnost
v Kostelci. Výroba suken však pokračovala až do okupace v roce 1939. Za války byla továrna přeměněna na sklady
a na tírnu lnu. Zpracování lnu přetrvalo
až do roku 1955, do té doby byl přitom
závod postupně součástí několika firem
(například Moragro, Českomoravský len
nebo Lineta).
Přelomovým byl rok 1956, kdy se továrna vybavila stroji a zařízeními potřebnými
pro strojírenskou výrobu. Velkou zásluhu
na tom měl rodák z Batelova Jaroslav Novotný. Do podniku přešla část zaměstnanců bývalé tírny lnu, práci zde našla i řada
žen z domácností. Budovy byly postupně
adaptovány a vybaveny nutným zázemím
v podobě šaten, umýváren a podobně.
Závod však hlavně z počátku bojoval s nedostatkem schopných odborníků na přesné strojírenství. Batelovský závod se však
postupně zlepšoval, zdokonalovalo se jeho
vybavení, přibyly nové budovy a došlo
k řadě stavebních úprav. V šedesátých
letech se batelovský závod stal dokonce
nejúspěšnější ze všech výrob Motorpalu.
Na zelené louce vyrostla například dnešní
budova automatů.
V roce 1992 se do Batelova přesunula
výroba ze Znojma a v roce 2003 sem byla
přesunuta i část výroby z Telče včetně
strojního vybavení.
11
12
TRYSKA 03/ 2013
motorpal bulle tin
Odborová organizace Motorpal
Batelov chce lepší motivaci
Odborová organizace v Motorpalu Batelov je jednou ze čtyř, které působí v naší firmě.
I tady bojují za zájmy zaměstnanců a chtějí si udržet respekt u vedení firmy. Pro kolegy
připravili několik zásadních změn.
Zámek barona Burkhardta
Batelov – malebný městys
v údolí Jihlavy
Batelov, sympatické městečko na Vysočině, vyzývá k příjemnému výletu hned z několika
důvodů. Jednak zde najdeme své kolegy, jednak stojí za vidění i řada památek.
První písemná zmínka o obci pochází
z roku 1279. Původní osada s tvrzí byla
založena v části zvané Na Vůbci. Budovy
ze 13. století, pravděpodobně pozůstatky
zaniklé vsi, archeologové objevili například na dně Pilského rybníka při jeho
revitalizaci. Nálezy z 15. a 16. století pak
svědčí o tom, že zde už tehdy existovala
na svou dobu vyspělá řemeslná výroba.
Do historie se městys, který leží v malebném horském údolí řeky Jihlavy, zapsal i díky Karlu Havlíčkovi Borovskému.
Ten zde nejen rád pobýval už za svých
studentských let (napsal tehdy báseň
„Dumka na batelovském vrchu“), ale projížděl tudy i do vyhnanství do Brixenu.
Podle pověstí se mu zde porouchalo kolo
a kvůli tomu se v Batelově na delší dobu
zastavil. Na jeho počest najdete ve městě
dvě připomínky – pamětní desku v takzvaném Vršku a pomník na náměstí.
Za zhlédnutí stojí určitě pozdně
renesanční zámek ze 17. století, který
byl postavený na místě tehdejší středověké tvrze. Jeho výstavba byla ukončena
v roce 1740 za panování barona Burkhardta, přičemž dnešní podobu dostal až
v 19. století. Nyní je zámek v soukromém
vlastnictví. Nedávno byl sice opravený,
ale veřejnosti přístupný není.
Náměstí vévodí barokní kostel Petra
a Pavla, který v roce 1755 vybudoval stavitel Wolfgang Filsner. Jeho výstavbu má
na svědomí rovněž baron Burkhardt, který ji financoval. Podobně jako v případě
zámku i kostel dokončili až Blankensteinové ve 40. letech 19. století. O více než
sto let (z roku 1638) je starší poměrně
malá kaple svaté panny Barbory stojící
na hřbitově.
V Batelově najdeme i významné
židovské památky. Patří k nim především
hřbitov, jehož historie sahá pravděpodobně až do roku 1540. Dodnes se
na něm zachovaly vzácné náhrobky
ze 16. a 17. století. Od roku 1850 měla
zdejší židovská obec i rabína. Ten působil
především v synagoze datované do roku
1794. Budova synagogy sice přečkala až
do současnosti, nyní v ní však sídlí svaz
zahrádkářů a její vybavení se bohužel už
nedochovalo. Nicméně zbytky charakteristického židovského ghetta jsou v jeho
okolí patrné dodnes.
V okolí Batelova najdete řadu rybníků,
které v letních měsících lákají ke koupání. V okolí je vyhlášený například
nedaleký bývalý lom, z něhož se dříve
těžil písek. Na jídlo se ale zastavte ještě
přímo na batelovském náměstí. Zdejší
restaurace Na západě vás určitě nezklame. Za přijatelné ceny si pochutná celá
rodina včetně dětí.
Prosíme čtenáře, aby se podělili se svými kolegy
o vlastní zajímavé tipy na výlety po Vysočině.
Pokud je zašlete na adresu: [email protected], rádi
je prostřednictvím Trysky zveřejníme.
Protože si myslíme, že hlavním úkolem
odborů je hájit zájmy lidí, chceme mít
v Motorpalu silné odbory, které berou
zaměstnanci za své a vedení firmy jako
respektovaného partnera.
V pracovní oblasti je zájmem lidí
prosperující firma s jistotou dlouhodobého zaměstnání, kde budou za svou práci
odměněni slušnou mzdou a případně
dalšími benefity. Jako vzor by nám mohla posloužit třeba odborová organizace
ve Škodě Mladá Boleslav, která obhajuje zájmy svých členů více než dobře.
Takže je co dohánět. Prvořadým cílem
je zlepšení špatné situace, která panuje
ve mzdové oblasti a v benefitech pro
zaměstnance.
S vedením společnosti se myslím
shodneme na nutnosti zvýšit úroveň
mezd zaměstnanců. Odlišný názor je
na způsob, jakým to udělat. Zatím se
nepodařilo nastartovat motivační systém
prémií. Ani odborové organizace, jako
zástupci zaměstnanců, nebyly o něm
podrobněji informovány, natož aby byl
s nimi konzultován. V benefitech pro
zaměstnance se pohybujeme na minimu
možného a při přečtení motivačního
programu nevidím žádný důvod k jásotu.
Ale abych jen nekritizoval, první
vlaštovkou může být využití zvýhodněného volání v rámci programu Bonerix. Rádi se budeme podílet na dalším
rozvoji zaměstnaneckých benefitů, ať už
organizačně, nebo projednáváním jejich
eventuálních příležitostí s vedením fir-
my. Možností může být změna způsobu
využití prostředků sociálního fondu,
v nastavení jeho příjmů a způsobu využití ve prospěch zaměstnanců. Na podzim nás čeká kolektivní vyjednávání pracovních a mzdových podmínek pro příští
rok, které budou zakotvené v kolektivní
smlouvě a mzdovém předpisu. Před jeho
začátkem připravujeme v Batelově šanci
pro všechny zaměstnance vyjádřit svůj
názor na priority, které máme prosazovat.
Doufám, že tuto možnost využije co
nejvíce zaměstnanců. Jsme seznámeni
s ekonomickou situací firmy a víme, že
naše požadavky musí odpovídat ekonomické realitě. Zde bych rád připomněl,
že to byli právě zaměstnanci, kteří již
několikrát podpořili Motorpal v tíživé
situaci, naposledy zkrácením pracovních
úvazků v letošním roce.
Z dění v naší ZO bych zmínil volby
v říjnu roku 2012, ze kterých vzešel
nový Výbor ZO. Od října 2012 do dneška
se podařilo zvýšit počet členů o 54 %.
Musíme se pochválit, je to pěkně číslo.
A chceme se dál rozrůstat, ať už o nové
či stávající zaměstnance. Touto cestou
bych rád poděkoval kolegům za organizaci vydařeného výletu do Dinoparku
Vyškov, který jsme uspořádali ke Dni
dětí. V příštích letech budeme v akcích
pro děti zaměstnanců dál pokračovat.
V jednání jsou ještě jedna nebo dvě akce
pro členy odborů do konce roku, aby byli
za svou činnost odměněni. Pro zaměst-
nance lokality Batelov jsme zajistili
možnost čerpat příspěvek na vstupné
na koupaliště v Dačicích, čehož je hojně
využíváno.
Ve spolupráci s útvarem facility se
podařilo zařídit instalaci prodejního
automatu na potraviny, který rozšířil
možnosti zaměstnanců na občerstvení
během směn.
Na podzim proběhne pro členy VZO
školení týkající se nového občanského
zákoníku. Toto školení organizuje Regionální pracoviště OS Kovo Jihlava a má
sloužit pro základní seznámení s novým
občanským zákoníkem, protože se dotkne
nejen všech občanů, ale i občanských
sdružení. Vzhledem ke složitosti tohoto zákoníku bude mít ještě větší váhu
bezplatná právní pomoc, kterou poskytují
odbory svým členům.
Jan Herza
13
14
TRYSKA 03/ 2013
motorpal bulle tin
Minský motorový závod
oslavil 50 let založení závodu
Na konci srpna proběhla v Minsku ve velkém sále Paláce republiky oslava
50. výročí založení Minského motorového závodu.
Křížovka
POMŮCKA: stanovit
Asaro, el,
vánoční
koda, rača, peněžitou
píseň
cenu
trachom
iniciály dovednost
korsičan
pěvce
(řídčeji) (básnicky)
mařáka
záporný
ion
zánět
spojivky
kina
spz ústí
nad
labem
spřádati
nejistý
sochařské
poprsí
obhlédnout
a zdůrazněny ekonomické výhody pro
MMZ plynoucí z financování dodávek
českými bankami. Bohužel současná situace v MMZ a také v Minském traktorovém
závodě je nyní komplikovanější, především v důsledku nedostatku finančních
prostředků u ruských zákazníků.
Vedení MMZ však stále věří, že jde
o dočasné, byť již neplánovaně dlouho tr-
vající snížení výroby, a že výroba motorů
se po prvním kvartálu příštího roku vrátí
na původní hodnoty. Tím spíše, že MMZ
je vlastně jediným skutečně fungujícím
motorovým závodem v zemích SNS a i takový gigant, jako je Ruská federace, bude
muset zajistit zemědělskou výrobu uvolněním finančních prostředků na nákup
nové zemědělské techniky.
díl
insekticid
tvá
osoba
ženské
jméno
ravelova
skladba
název
římské
padesátky
opatrování (zastar.)
smirkový
papír
svařované
spoje
skulptura
či
cesty
letadlem
modla
zašívat
iniciályherce
vetchého
omastek
zámožný
(řídce)
zde
velký nos
had z knihy
džunglí
nasycený
uhlovodík
druh
lemura
umělecký
směr
ale
prezenty
noemův
koráb
nevelká
papoušek
soví
obdiv
naše
rezervace
domácky
torkvát
náš grafik
obyvatel
récie
latinsky
„O“
značka
galia
tamta
část bratislavy
značka
pro kus
cech
taxikářů
(zkratka)
3. díl
tajenky
akvarijní
ryba
milostně
toužiti
všechno
předložka
biblická
hora
4. díl
tajenky
umění
(z něm.)
solmizační
slabika
německý
malíř
řecky
„vzduch“
žídkovo
jméno
naše
město
naše hory
temno
model
fordu
ženské
jméno
živnost. ročenka (zkratka)
podoba
přitakání
mastek
napomínavost
německy
„vejce“
Znění tajenky z této křížovky vhoďte nejpozději do 30. listopadu 2013 do sběrných schránek v jídelnách nebo vrátnicích, případně zasílejte na e-mailovou
adresu: [email protected] Nezapomeňte uvést vaše jméno, osobní číslo a číslo střediska. Tři vylosovaní výherci získají podobně jako v minulosti věcné ceny.
Z luštitelů Trysky č. 2/2013 byl vylosován jeden výherce, který získal zájezd pro dvě osoby v hodnotě 5 000 Kč od cestovní kanceláře Geovita. Je jím Ing. Peter
Žilák. Věcné ceny obdrží Martin Gráf, (os. č. 31023, lokalita Jemnice) a Miloš Slavík (os. č. 11515, lokalita Jihlava). Všem gratulujeme. Ceny si mohou výherci
vyzvednout na personálním oddělení u paní Lucie Machálkové nebo se dohodnout na jejich předání telefonicky (linka 560).
A u tomech a n i k a 2 0 1 3
Na konci srpna byl Motorpal opět vidět
na moskevském veletrhu Automechanika. Jde o jeden z největších světových
podniků svého druhu, navíc se koná
v regionu, který je pro Motorpal velmi
významný.
V průběhu výstavy se zástupci Motorpalu setkali s celou řadou kolegů reprezentujících naše hlavní obchodní partnery – například Tutajevský motorový závod,
Minský motorový závod, Volgodiselaparat,
Čeboksarský závod silových aparátů a další.
začátek
závodu
kterážto
1. díl
tajenky
Oslav se zúčastnili zástupci prezidenta
Běloruska, zástupci vlády Běloruska,
místních orgánů, obchodní partneři MMZ
ze všech zemí SNS i dalších zemí. Motorpal připravil pro MMZ originální dárek,
laserem ve skle vytvarované čerpadlo
Mercer. Tuto pozornost předali v Paláci
republiky zástupci Motorpalu (Miroslav
Čižík, Antonín Policar, Karel Báča a Zdeněk Svatoš) generálnímu řediteli
MMZ, panu Lobačovi. Technický ředitel
Motorpal Karel Báča navíc vystoupil
na vědecko-technické konferenci na téma
dalšího vývoje čerpadel Motorpal pro
nové emisní předpisy. Právě prosazení
možnosti dodávat nová emisní čerpadla
Motorpal pro nové ekologické předpisy
je nyní pro nás velice důležité a v případě úspěchu nám přinese významnou
konkurenční výhodu. V MMZ totiž stále
více roste podíl výroby motorů, na nichž
se uplatňuje systém Common Rail,
který je však pro ruské poměry poněkud
komplikovaný. Systém VERMI vyvinutý
v Motorpalu na mechanickém čerpadle
by proto mohl mít důležitý vliv na dodávky čerpadel.
Během následujících jednání delegace
Motorpal s vedením MMZ byly otevřeny otázky objemů dodávek, sortimentu
na kterém
2. díl
místě
tajenky
planetka
Některá jednání přinesla náměty na nové
a zajímavé projekty prodejů naší techniky
v Ruské federaci. Velká část dotazů směrovala od zástupců firem bezprostředně
prodávajících výrobky značky Motorpal,
a týkala se zejména servisu nebo náhradních dílů. Terčem otázek bylo i srovnání
s ruskými čerpadly. Je třeba ocenit, že
v naprosté většině zájemci jednoznačně
hodnotili čerpadla z Motorpalu velmi
pozitivně, a to jak z hlediska spotřeby
paliva, tak i životnosti. Někteří dokonce
v žertu říkali, že právě dlouhá životnost
čerpadla nám škodí, protože řadu let není
potřeba čerpadla měnit.
Velký význam měla výstava i pro našeho nového generálního zástupce firmu
OOO TD MTZ ELAZ, protože se zástupci
této firmy na výstavě přesvědčili o tom,
že existuje skutečný zájem veřejnosti
o naše čerpadla a získali zde řadu nových
kontaktů pro budování prodejní a servisní sítě.
Zdeněk Svatoš
Krátce
Změna v dozorčí radě
V průběhu srpna proběhlo v Motorpalu
interní školení zaměřené na kvalitu
výrobků.
Novým členem dozorčí rady je zástupce OS KOVO Ladislav Dinnebier.
Byl zvolen v červenci a v dozorčí radě
firmy nahradí Petra Szelkeho. Ladislav Dinnebier, který pracuje v Motorpalu již přes dvacet let, bude podobně jako jeho předchůdce v orgánu
společnosti zastupovat zaměstnance.
V rámci firmy pracoval na strojní
dílně, na kontrole čerpadel a později
jako vedoucí technik dlouhodobých zkoušek. V odborech zastával
funkci předsedy 6. dílenského výboru
od roku 2004. V březnu 2012 byl zvolen předsedou Základní organizace
závodu Jihlava.
Ladislav Dinnebier
15
16
TRYSKA 03/ 2013
Jak se dostat na hokej nebo fotbal?
Fotbalová i hokejová sezona se již rozeběhla na plné
obrátky. Motorpal drží palce jihlavským klubům
v obou sportech a je i jejich sponzorem. Díky tomu
mají možnost zaměstnanci firmy využívat permanentní vstupenky. Je jich však omezený počet, proto
platí pro jejich rozdělování pravidla.
Rezervace permanentek na fotbal probíhá formou
písemného záznamu do archu vyvěšeného na vrátnici každého závodu, arch na nejbližší utkání bude
vyvěšen dopoledne v pracovní den po odehraném
předchozím utkání. Na jedno jméno lze rezervovat
jen jednu permanentku, přičemž ji nelze předat jiné
osobě. Rezervovat si lze permanentku maximálně
5 × v rámci celé fotbalové sezony (15 zápasů). Konec
rezervací je v 7.00 v den před utkáním, téhož dne
od 7.30 budou permanentky k vyzvednutí na personálních odděleních.
U hokeje platí obdobná pravidla s tím rozdílem, že
rezervace bude probíhat formou osobního nahlášení
na personálním úseku. Termíny zápasů však budou
také vyvěšeny na vrátnici. S ohledem na vyšší počet
zápasů (26 utkání za sezonu) je možné permanentku
rezervovat až 8 × v rámci celé hokejové sezony.
TRYSKA
Chata Farářka
Volné nebo nevyzvednuté permanentky (i bez
ohledu na počet předchozích rezervací) budou
u hokeje i fotbalu k dispozici v den zápasu dalším
zaměstnancům (v případě víkendového zápasu to
bude pátek). Počet permanentek byl mezi lokality rozdělen dle počtu zaměstnanců, v případě nevyužívání
permanentek budou permanentky dle skutečného
využívání přerozděleny.
Permanentky je nutné vrátit zpět den po odehraném utkání. V případě ztráty permanentky, uhradí
zaměstnanec její cenu odpovídající počtu zbývajících
utkání.
TRYSKA – čtvrtletní bulletin pro zaměstnance společnosti MOTORPAL, a. s.
Redakční rada: RNDr. Milan Medonos, Ing. Antonín Policar, Ing. Petr Vykoukal, Ing. Pavel Nový, Jaromír Prášil,
Ing. Jan Nováček Tisk: Jiprint s. r. o. Grafické zpracování: Open Idea s. r. o. Vydává: 4JAN Public Relations, s. r. o.,
Varšavská 40/345, 120 00 Praha 2, tel.: 222 513 997, fax: 222 242 408, e-mail: [email protected]
Novinová sazba povolena MK ev. č. E 12084 ze dne 23. 5. 2001.
Download

MOTORPALBULLETIN — PRAVIDELN É INFORMACEO D Ě N Í VE