Technické informace
strana -1-
DIVINOL LITHOGREASE 000
Popis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vysoce hodnotný tuk s mýdlem s lithiovým komplexem
áste n syntetický
odolný proti tlaku
stálý proti vod
odolný proti korozi a oxidaci
velmi dobré vlastnosti zabra)ující opot&ebení
velká schopnost zachycení
ozna ení GP 000 N-30 podle DIN 51 826
ozna ení ISO-L-XCDHB 000 podle ISO/DIS 6743-9
Typická charakteristika:
1. Obecné
[email protected]
Oblast použitelných teplot
Lithiové mýdlo
°C
NLGI-t&ída
-30 až do +140
000
DIN 51 818
2. Složení
Barva/Vzhled
žlutá
Viskozita základního oleje/40°C mm²/s
380
DIN 51 562
Obsah vody
%
< 0,1
DIN 51 777/T1
°C
> 160
DIN ISO 2176
3. Vlastnosti
Bod kapání
Penetrace tlakem/0,1 mm
60 dvojzdvih"
5000 dvojzdvih"
DIN ISO 2137
460
465
Tyto údaje odpovídají našim sou asným znalostem. Nezbavují zpracovatele povinnosti provád ní vlastních zkoušek. Z našich údaj" nemohou být vyvozována právn
závazná zajišt ní ur itých vlastností nebo zp"sobilost pro konkrétní ú el použití. P&íjemce našich výrobk" je povinen vést v patrnosti a dodržovat stávající právní
p&edpisy, týkající se manipulace a užití výrobk".
Technické informace
strana -2-
Tlak te ení
p&i -20°C
hPa
300
DIN 51 805
Vylou enH oleje 18h/40°C
%
5
DIN 51 817
P"sobení koroze na m I
(100°C )
Stupe)
koroze
1
DIN 51 811
Odolnost proti oxidaci
100°C/100h
bar
0,2
DIN 51 808
VKA sva&ovací síla
N
2 800
DIN 51 350/T4
Použití:
DIVINOL LITHOGREASE 000 je používán k mazání vále k" lineárních vedení
obráb cích stroj". Je práv tak vhodný k mazání mechanicky zat žovaných pohon".
Produkt je dob&e použitelný v centrálních mazacích za&ízeních. Povolení k užívání
firmy Willy Vogel AG, Berlin máme k dispozici. Vzhledem ke své nízké konzistenci
vykazuje DIVINOL LITHOGREASE 000 podstatn lepší schopnost dotéci než
srovnatelný tuk NLGI t&ídy 00.
Využijte, prosím, náš technický servis. Naši terenní pracovníci jsou Vám
k dispozici p/i /ešení technických otázek.
08/09-22320-4
Tyto údaje odpovídají našim sou asným znalostem. Nezbavují zpracovatele povinnosti provád ní vlastních zkoušek. Z našich údaj" nemohou být vyvozována právn
závazná zajišt ní ur itých vlastností nebo zp"sobilost pro konkrétní ú el použití. P&íjemce našich výrobk" je povinen vést v patrnosti a dodržovat stávající právní
p&edpisy, týkající se manipulace a užití výrobk".
Download

Technické informace - Oel