P O L I T I K A B O ZP
Vedení akciové společnosti ORGREZ stanovuje směřování a zásady managementu BOZP ve
shodě s požadavky OHSAS 18001 jako integrovanou součást politiky jakosti a stanovených
procesů ve společnosti a spoluvytváření tak předpokladů a podmínek pro zajištění BOZP dle
požadavků souvisejících právních předpisů, požadavků zákazníků a dalších zainteresovaných
stran. Pro tyto cíle se vedení společnosti zavazuje dodržovat následující body Politiky BOZP.
1. Zlepšovat a zvyšovat výkonnost systému managementu BOZP.
2. Implementovat, integrovat a koordinovat problematiku BOZP na všech stupních řízení.
3. Zajišťovat soustavné a kvalifikované vyhledávání, hodnocení a minimalizaci rizik.
4. Přijímat opatření k prevenci rizik a vzniku mimořádných situací.
5. Přezkoumávat a vyhodnocovat v plánovaných termínech plnění úkolů a cílů politiky BOZP.
6. Využívat výsledků hodnocení pro další zlepšování systému BOZP.
7. Věnovat významnou pozornost zajišťování BOZP na pracovištích zákazníků.
8. Rozvíjet odbornou způsobilost zaměstnanců řízeným systémem vzdělávání v BOZP.
9. Zabezpečovat a směřovat potřebné zdroje na zajištění zlepšování oblasti BOZP.
10. Uplatňovat bezpečnostní hlediska při projektování, posuzování, zlepšování technologíí a při
realizaci všech zakázek s cílem maximálního zajištění zájmů zákazníků.
11. Spolupracovat přednostně s dodavateli, kteří splňují požadovanou úroveň BOZP.
12. Podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování a zvyšování vědomí odpovědnosti
za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví a bezpečnost i jiných osob u zákazníků společnosti.
13. Úspěšnost v oblasti plnění povinností a opatření v prevenci rizik používat jako nedílnou
součást hodnocení útvarů a zaměstnanců společnosti.
Zajištění bezpečnosti a ochrana zdraví patří mezi základní priority společnosti ORGREZ, a.s.
Vedení společnost podporuje maximálně zajištění BOZP a zároveň očekává od zaměstnanců
přijmutí svého podílu odpovědnosti za tuto oblast a jejich aktivní přístup směřující k zajištění
bezpečného výkonu prací a ochrany zdraví při práci.
Naplňování Politiky BOZP je závazné pro všechny zaměstnance společnosti ORGREZ, a.s. a za
její naplňování odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení.
Ing. Leo Hrubý, MBA
generální ředitel
Download

Politika BOZP - ORGREZ, a.s.