Podklady ke školení
ČSN EN ISO 50001
Sdružení poradců
Energie
• Elektřina
Požadavky
ČSN EN ISO 50001:2012
• Palivo
• Pára
• Teplo
Ing. Jiří Seger
• Stlačený vzduch
• Jiná podobná média
Sdružení poradců
Požadavky ISO 50001
1
Požadavky ISO 50001
Požadavky ISO 50001
2
4.4.5 Ukazatelé energetické
náročnosti (EnPI)
Co věděl pan Deming o
hospodaření s enegií?
Sdružení poradců
Sdružení poradců
• Identifikovat EnPI vhodné pro monitorování a měření energetické
náročnosti
• Zaznamenat a přezkoumávat metodiku jejich určení
• Přezkoumávat a porovnávat s výchozím stavem
• Indikátory:
– Absolutní
– Relativní (vztaženo na produkci, na čas, atd.)
– Komplexní model - více proměnných
3
Sdružení poradců
Požadavky ISO 50001
4
4.5.4.1 Požadavky na
dokumentaci
4.5.1 Obecně
4.4.4 Dokumentace EMS
Dokumentace musí zahrnovat:
Organizace musí
využívat akční plány a
další výstupy procesu
plánování k zavádění a
provozu
a) Předmět a hranice EnMS
b) Energetickou politiku
c) Energetické cíle, cílové hodnoty a akční plány
d) Dokumenty, včetně záznamů, požadované normou
e) Dokumenty, včetně záznamů, určené organizací jako
nezbytné
Sdružení poradců
Sdružení poradců
Požadavky ISO 50001
5
Sdružení poradců
Požadavky ISO 50001
6
1
Podklady ke školení
ČSN EN ISO 50001
4.6.1 Monitorování, měření a
analýza
4.6.2 Hodnocení shody s
právními a dalšími požadavky
• V plánovaných intervalech monitorovat,měřit a
analyzovat klíčové charakteristiky součástí provozu
–
–
–
–
–
–
• V plánovaných
intervalech hodnotit
shodu s právním a
dalšími požadavky
Významná užití energie
Proměnné relevantní pro významné užití energie
EnPi
Efektivnost akčních plánů
Srovnání skutečné spotřeby energie s očekávanou
Výsledky zaznamenávat
• Záznamy o
výsledcích hodnocení
shody
• Vytvořit plán měření spotřeby energie přiměřený
organizaci
• Přezkoumávat potřeby v oblasti měření, řízení
měřidel
• Výsledky zaznamenávat
Sdružení poradců
Požadavky ISO 50001
7
• Vytvořit a udržovat záznamy:
• Opatření pro identifikaci,
vyhledávání a uchovávání
záznamů
• Záznamy trvale čitelné,
identifikovatelné a
dohledatelné
Vstup
9
4.7 Přezkoumání systému
managmentu
Sdružení poradců
Požadavky ISO 50001
Sdružení poradců
Výstup
Požadavky ISO 50001
10
Sdružení poradců
Systémy managementu
Ochrana životního prostředí
Poradenství, školení, audity
• Je systém vhodný,
přiměřený a
efektivní?
• Změníme politiku?
Cíle?
• Je to vůbec k
něčemu?
• Nebo je to pro
Sdružení poradců
8
Jakákoliv rozhodnutí týkající se změn:
•
energetické náročnosti
•
EnPI
•
(politiky), cílů, cílových hodnot a dalších částí EnMS
•
přidělování zdrojů
– k prokázání shody s požadavky
na EnMS a normy
– k prokázání dosažených
výsledků
Požadavky ISO 50001
Požadavky ISO 50001
4.7.3 Výstupy z přezkoumání
systému managementu
4.6.5 Řízení záznamů
Sdružení poradců
Sdružení poradců
Ing. Alena Švarcová
Na Hájku 367
180 00 Praha 8
+420 775 320 422
[email protected]
www.svarcova.com
11
Sdružení poradců
Ing. Jiří Seger
Veverkova 23
170 00 Praha 7
+420 602 644 626
[email protected]
www.seger.cz
Požadavky ISO 50001
Mgr. Hana Nečesalová
Drdlova 7
591 01 Žďár nad Sázavou
+420 602 572 821
[email protected]
www.necesalova.cz
12
2
Download

Sdružení poradců - Ing. Jiří Seger