www.alfahelicopter.cz
POLITIKA BOZP
VE SPOLEČNOSTI ALFA-HELICOPTER, SPOL. S R. O.
Řešení problematiky zajištění BOZP věnuje vedení ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o. dlouhodobě
vysokou pozornost a považuje za svůj důležitý strategický záměr trvale zlepšovat bezpečnost a
ochranu zdraví při práci. K tomuto záměru se rovněž zavazuje pro budoucnost.
Základním prostředkem k trvalému zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je aktivní politika
BOZP zaměřená na vlastní činnost a zaměstnance, ale rovněž na dodavatele, spolupracující firmy a
další strany podílející se na aktivitách společnosti.
Politika BOZP definuje hlavní zásady, jejichž prosazování umožní trvale zlepšovat bezpečnost a
ochranu zdraví při práci:
1. Implementovat a integrovat řízení BOZP do celkového řízení organizace na systémovém
přístupu podle požadavků ČSN OHSAS 18001.
2. Zajišťovat BOZP jako věc veřejného zájmu a nedílnou součást sociálního systému péče o
zaměstnance.
3. V rámci výchovy zaměstnanců k zajištění BOZP jim neustále vštěpovat argument, že vše co je
v rámci systému řízení BOZP vyžadováno je výhradně v zájmu zachování jejich zdraví a
zdraví jejich spolupracovníků.
4. Podporovat zapojení zaměstnanců a jejich zástupců na rozvíjení systému řízení BOZP.
5. Zabezpečit propojení systému řízení BOZP společnosti s orgány ochrany veřejného zdraví,
státní správy a pracovně-lékařskou službou na úrovni požadované právními předpisy.
6. Uplatňovat bezpečnostní hlediska již při navrhování nových postupů, uplatňovat a soustavně
rozvíjet preventivní opatření v daných provozních podmínkách.
7. Plnit zákonné požadavky v oblasti BOZP a vydávanými vnitřními normami stanovit
kompetence, práva a povinnosti jednotlivých subjektů a jejich vzájemné vazby k jejímu
zajištění.
8. Zajistit soustavné a kvalifikované vyhledávání a hodnocení rizik možného ohrožení života a
zdraví osob a vzniku závažné havárie, přijímat a realizovat opatření k jejich minimalizaci a
informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty.
9. Zajišťovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti BOZP a směrovat je přiměřeně
podle přijatelnosti - závažnosti rizika. V případě naléhavosti zajišťovat rychlou nápravu
zjištěných nedostatků.
10. Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní
bezpečnost, ochranu zdraví jiných osob, ochranu majetku společnosti a za bezpečnost v
prostorách působení ALFA - HELICOPTER, spol. s r.o.
11. Na úrovni vedení a za účasti určených pracovníků systematicky posuzovat plnění zásad a
celkovou efektivitu politiky BOZP a rozpracovaných cílů BOZP v ročním hodnocení. Stav,
výsledky a účinnost systému řízení BOZP publikovat a sdělit zaměstnancům vhodným
způsobem.
12. Stanovit a realizovat efektivní systém kontrol BOZP s vyhodnocováním výsledků kontrol,
přijetím odpovídajících opatření a zpětnou vazbou o jejich realizaci a účinnosti.
Od všech zaměstnanců očekává vedení ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o. plnou podporu v těchto
snahách a zavazuje je k plnění zásady, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci je nedílnou a trvalou
součástí pracovních povinností a patří k nejdůležitějším základním úkolům každého zaměstnance.
V Brně dne 1.1.2014
ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o.
Vachova 5, 602 00 Brno
tel. +420 542 211 648
fax +420 542 212 169
[email protected]
č. ú. 609414/0600
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 41177
IČ 1901120802
DIČ CZ19012802
Download

Politika BOZP 2014.pdf