Návrh rozpočtu
MĚSTYSE NEDVĚDICE
na rok 2015
Projednáno finančním výborem
Projednáno radou městyse
12.11.2014
10.11.2014
19.11.2014
Projednáno zastupitelstvem městyse
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Úřední deska
městyse Nedvědice
Elektronická úřední deska
www.nedvedice.cz
20.11.2014
20.11.2014
Příjmy
v tis. Kč
§
pol. ZJ
N
Z
UZ orj. org
Celkem za
Příjmy paragraf (třídu)
Účel
SU AU
Daňové příjmy- prostř. FÚ
Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p.
Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti
Daň z příjmů FO z kap.výnosů-zvl.sazba
Daň z příjmů právnických osob
DPH
Výnos z loterií
Daň z nemovitostí
231
231
231
231
231
231
231
0
0
0
0
0
0
0
1111
1112
1113
1121
1211
1351
1511
Daň obce
231
0
1122
Daňové příjmy - místní poplatky
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za rekreační pobyt
Veřejné prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
231
231
231
231
231
0
0
0
0
0
1340
1341
1342
1343
1345
Daňové příjmy - správní poplatky
231
0
1361
Dotace běžná
Neinvestiční dotace JmK
231
0
4112
* dotace JMK - územní plán
* protipovodňová opatření
* víceúčelové hřiště - neinvestiční
* víceúčelové hřiště - investiční
* parkoviště - neinvestiční
* parkoviště - investiční
231
231
231
231
231
231
0
0
0
0
0
0
Zisk HČ r. 2014
Lesy
Základní škola
Knihovna
Kultura
Veřejný rozhlas, kabelová televize
Zpravodaj
Sokolovna
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
Zdravotní středisko
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování
komunál.odpadů
Péče do obec,veřejná zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstvo
Správa
Úroky
Finanční vypořádání minulých let
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1032
3113
3314
3319
3341
3349
3392
3412
3511
3612
3613
3632
3639
3722
300,0
121,0
632,7
4,6
487,0
217,6
12,0
36,0
1,2
461,2
372,7
387,6
30,0
89,5
60,0
231
231
231
231
231
231
231
0
0
0
0
0
0
0
3725
3745
5512
6112
6171
6310
6402
119,6
24,2
19,2
1,8
39,0
10,0
1,8
12 835,0
2 900,0
100,0
290,0
2 900,0
6 000,0
45,0
600,0
705,0
802,0
685,0
45,0
9,0
56,0
7,0
35,0
379,9
379,9
Dotace mimořádná
Celkem
4123
4223
4123
4223
4131
38
38
38
38
5
5
5
5
86005
86505
86005
86505
401
401
302
302
112,1
2 438,9
127,3
4 900,0
36,0
9 492,1
35 292,0
Výdaje
v tis. Kč
Účel
SU AU
Lesy
231
0 1032
121,0
Komunikace
231
0 2212
95,0
Parkoviště, chodníky
* chodník u ZŠ
* parkoviště pro návštěvníhy hradu
Pernštejn
231
0 2219
11 083,8
231
0 2221
33,0
231
0 2310
131,8
Kanalizace
* úroky z úvěru
231
0 2321
26,7
Základní škola
* příspěvek na provoz příspěvkové
organizace 2819,2
* příspěvek příspěvkové org. na opravy
1050,0
231
0 3113
3 894,2
Knihovna
231
0 3314
83,4
Vydavatelská činnost
231
0 3316
50,0
231
0 3319
530,0
231
0 3341
572,9
Zpravodaj
231
0 3349
64,0
Sokolovna
231
0 3392
262,5
231
0 3399
43,6
231
0 3412
231
0 3419
200,5
Zdravotní středisko
231
0 3511
352,7
Bytové hospodářství
231
0 3612
106,1
Nebytové hospodářství
231
0 3613
121,0
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
* rozšíření hřbitova (PD)
231
0 3631
571,0
231
0 3632
307,0
Územní plán
231
0 3635
515,0
Územní rozvoj
* členský příspěvek Mikroregion Penštejn
33,0
* Mikroregion Pernštejn - příspěvek na
chodník k Černvíru 70,0
231
0 3636
103,0
Komunální služby
231
0 3639
1 064,2
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
231
0 3721
25,0
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních
odpadů
Protipovodňová opatření
Péče o obec,veřejná zeleň
Pečovatelská služba
Rezerva na krizové události
231
0 3722
689,0
231
231
231
231
231
0
0
0
0
0
IDS
Vodovod, pitná voda - prov.náklady
- členský příspěvek SVK Žďársko 131,8
Kultura
* věcné dary děten a účinkujícím 28,0
Veřejný rozhlas, kabelová televize
* rekonstrukce KTV 400,0
Sbor pro občanské záležitosti
* věcné dary 11,6
* peněžní dary 30,0
Sportovní zařízení v majetku obce
* venkovní víceúčelové hřiště 5770,0
Ostatní tělovýchovná činnost
* dotační program 200,0
§
3725
3744
3745
4351
5212
pol. ZJ
N
Z
UZ orj. org
Výdaje
Celkem za
paragraf
(třídu)
5 871,2
208,0
2 738,2
120,0
120,0
100,0
Účel
Požární ochrana
Zastupitelé
Správa
Poplatky banky
Pojistné obce
Převod na SF
Ostatní finanční operace
* odvod DPH, DPPO obce
Celkem
SU AU
231 0
231 0
231 0
231 0
231 0
231 0
§
5512
6112
6171
6310
6320
6330
231
6399
pol. ZJ
N
Z
UZ orj. org
Celkem za
paragraf
(třídu)
432,6
1 004,3
3 824,3
10,0
120,0
47,0
Výdaje
-
850,0
34 792,0
MĚSTYS NEDVĚDICE
Návrh rozpočtu na rok 2015
v tis. Kč
Financování
SU AU
Příjem úvěru
231
8123
10 000,0
Splátka úvěru
231
8124
-10 500,0
Celkem
Úroky z úvěru jsou součástí rozpočtu výdajů
§
pol. ZJ
N
Z
UZ orj. org
Celkem za
Financování paragraf (třídu)
Účel
-
-
500,0
Sociální fond
Účel
Převod z rozpočtového účtu
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Finanční operace
* úroky
Financování
v tis. Kč
SU AU
§ pol.
236
4134
236
6112
236
6171
236
6310
236
236
8115
Celkem
Příjmy
47,0
Výdaje
Financování
11,0
35,6
0,7
0,3
0,3
47,3
47,3
Rozpočet sociálního fondu městyse je schvalován jako vyrovnaný.
Plán hospodářské činnosti (mimorozpočtová činnost)
v tis. Kč
Účel
Parkoviště
UNC
Daň z příjmů (příjem rozpočtu obce)
Poplatky banky, úroky
Výnosy
600,0
60,0
Celkem
660,5
0,5
Náklady
160,0
35,0
55,0
5,5
255,5
-
Rekapitulace rozpočtové činnosti
v tis. Kč
Hlavní činnost - návrh rozpočtu
Sociální fond
Příjmy
35 292,0
47,3
Výdaje Financování
34 792,0
500,0
47,3
-
Celkem
35 339,3
34 839,3
-
500,0
Celkový rozpočet městyse Nedvědice je schvalován jako přebytkový ve výši 500 tis. Kč. Přebytek
bude použit na splátku úvěru.
Zastupitelstvo městyse Nedvědice souhlasí s ukládáním volných finančních prostředků na termínové vklady a
spořící účty.
Připomínky k návrhu rozpočtu městyse Nedvědice mohou občané (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) uplatnit ve lhůtě do 15 dní od jeho zveřejnění
písemnou formou a zasláním na adresu městyse Nedvědice nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva.
Zpracoval: Ing. Jitka Koukolová
Schválil: Ing. Pavel Vejrosta, starosta
Download

Návrh rozpočtu MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015