ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zastoupaná Ladislavem Karkoškou, MBA
vrchním ředitelem sekce strategií,
koncepcí a programového řízení
Kontaktní adresa : Odbor právní MV
nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
Praha 29. června 2011
Č. j.: MV-68470-9/P-2011
Počet listů: 2
Rozhodnutí zadavatele ve věci námitky proti zadávacím podmínkám
Dne 24. června 2011 zadavatel veřejné zakázky „Zmapování a analýza
standardů a norem, zpracování metodického rámce a podpora implementace“
obdržel námitku proti vymezení technických kvalifikačních předpokladů podle bodu
3.2.4 písm. b) Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je realizována formou
zjednodušeného podlimitního řízení, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“). Zadávací řízení bylo
uveřejněno na profilu zadavatele 21. 6. 2011.
Přesné znění námitky stěžovatele :
„alespoň jeden člen týmu musí mít certifikát vydaný IRMS prokazující kvalifikaci Lead
Auditora pro některou z následujících norem:
•
ISO 15 489 Information and Documentation – Records Management
•
ISO 16 175 Information and Documentation –Principles and functional requirements
for records in electronic office environments
•
ISO 23 081 Information and Documentation – Records Management Processes
Předložením kopie certifikátů.“
Čeho se stěžovatel domáhá :
Stěžovatel se domáhá zrušení uvedeného požadavku a připuštění i jiných certifikátů
než certifikátů společnosti IRMS a prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou
původní lhůtu.
Odpověď zadavatele :
K podané námitce proti vymezení technických kvalifikačních předpokladů podle
bodu 3.2.4 písm. b) Zadávací dokumentace zadavatel uvádí, že
námitce vyhovuje
a zadavatel připouští doložení požadovaného technického kvalifikačního
předpokladu i jinými obdobnými certifikáty vydanými certifikačním orgánem
akreditovaným podle normy ISO 17021.
Zadavatel na původně stanovené lhůtě pro podání nabídek trvá.
Ladislav Karkoška, MBA
zadavatel
Download

Rozhodnutí zadavatele o námitce - Oznámeníx.pdf