Příloha č.7
PLNÁ MOC
K zastupování zadavatele v zadávacím řízení dle § 151, a k uveřejňování údajů v informačním systému
veřejné správy dle § 157 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“), v platném znění
__________________________________________________________________________
Zadavatel:
Obec Hrabová
Sídlo:
Hrabová 113, 789 01 Zábřeh
IČ:
00636061
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
č. účtu:
19122841/0100
Osoby oprávněné k jednání:
Ing. Jiří Linhart, starosta
uděluje plnou moc
Zmocněnci:
UNI-PROJEKTING s.r.o.
Sídlo:
Stromořadí 474, 783 91 Uničov
IČ:
29459133
DIČ:
CZ29459133
Osoby oprávněné k jednání:
Ing. Stanislav Malenda, jednatel společnosti
k následujícím úkonům:
1. K výkonu práv a povinností zadavatele souvisejících se zadávacím řízením na stavební práce formou
zjednodušeného podlimitního řízení dle §38 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pod názvem
„Revitalizace návsi v Hrabové - opakování“, a to ve smyslu § 151, odst.1, Zákona.
2. K uveřejňování informací v informačním systému v souvislosti se všemi povinnostmi zadavatele veřejné
zakázky, podle zákona a interní směrnice zadavatele.
3. K elektronickému podepisování dokumentů, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb. o elektronickém
podpisu, v platném znění, zveřejňovaných na základě této plné moci.
Zmocněnec tímto není zmocněn k zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, rozhodnutí
o zrušení řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, zrušení soutěže nebo rozhodnutí o způsobu
vyřízení námitek.
Tato plná moc se sjednává na dobu určitou, a to od podpisu plné moci do 31.07.2014.
UNI-PROJEKTING s.r.o. | IČ: 29459133 | DIČ: CZ29459133 | www.uni-projekting.eu | [email protected]
Sídlo: Stromořadí 474, 783 91 Uničov | Účet: 107-3997770237/0100
V Hrabové, dne …………………
…………………………………….…
Obec Hrabová
Ing. Jiří Linhart, starosta
„zadavatel“
Zmocněnec, společnost UNI-PROJEKTING s.r.o., prohlašuje, že v době podpisu této plné moci není podjat
ve smyslu § 74, odst.7, Zákona. Pokud by v průběhu zadání nastaly nové skutečnosti ve vztahu k podjatosti,
zavazuje se tyto skutečnosti bezodkladně oznámit zadavateli. Pokud tak neučiní, má se za to, že žádné
změny nenastaly.
Současně čestně prohlašuje, že o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem své
činnosti, na základě této plné moci, zachová mlčenlivost.
Plnou moc přijímám.
V Uničově, dne ………………
…………………………………….
UNI-PROJEKTING s.r.o.
Ing. Stanislav Malenda, jednatel
„zmocněnec“
UNI-PROJEKTING s.r.o. | IČ: 29459133 | DIČ: CZ29459133 | www.uni-projekting.eu | [email protected]
Sídlo: Stromořadí 474, 783 91 Uničov | Účet: 107-3997770237/0100
Download

Plná moc zástupce zadavatele