ELEKTRONICKÉ PØEDØADNÍKY PRO ZÁØIVKY
NEØÍZENÉ - pro záøivky T5, T8 a TC-L
Úplná øada plochých elektronických pøedøadníkù variabilních pro rùzné typy svítidel,
s výškou pouze 21mm vhodné pro provoz v nároèných podmínkách od -20°C
do +50°C (haly, sklady aj.)
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
OCCTM - Optimální øízení katody záøivky
nízká provozní teplota
boèní montáž pøedøadníku jako standard
pro nouzová svítidla / DC napìtí
vysoký stupeò ochrany a bezpeènosti
jeden pøedøadník pro více typù záøivek
nízká hmotnost
optimální svìtelný výkon
dlouhá životnost záøivky
ANALOGOVÉ 1-10V - pro záøivky T5, T8 a TC-L
Parametry pøedøadníkù EL..sc jsou pøi aplikaci nejnovìjších digitálních technologií
ideální pro využití v pøípadech, kdy se vyžaduje nejvyšší kvalita flexibilního øízení
osvìtlení
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
OCCTM - Optimální øízení katody záøivky
souèasné øízení osvìtlení pomocí analogového
øízení a vratným spínaèem, ovladaèem TK4,
senzorem MIMO2
rozsah øízení osvìtlení 1 - 100%
mikroprocesorové øízení
nízká spotøeba energie
neblikající svìtlo
vysoká úèinnost a spolehlivost
dlouhá životnost záøivek
DIGITÁLNÍ DALI - pro záøivky T5, T8
Pøedøadníky EL..si, BTLR DP jsou kompatibilní se všemi zaøízeními vyhovující
normì DALI, poskytuje obrovské výhody v podobì pružnosti systému,
energetických úspor a pohodlí pro uživatele
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
TM
OCC - Optimální øízení katody záøivky
rozsah øízení osvìtlení 1 - 100%
soubìžné øízení osvìtlení pomocí panelù DALI,
vratných spínaèù, minisenzoru
napájení DALI (20mA)
mikroprocesorové øízení
mimoøádnì nízká spotøeba energie
neblikající svìtlo
vysoká úèinnost a spolehlivost
dlouhá životnost záøivek
ELEKTRONICKÉ PØEDØADNÍKY - pro kompaktní záøivky
Pøedøadníky EL..TCs, EL..CHFC3 1-10V, EL..CHFI DALI
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
neøízené, analogové 1-10V, digitální DALI
pro svítidla od 9W do 80W
rozsah øízení osvìtlení 3% - 100%
použití pro záøivky TC-L, TC-F, TC-DE, TC-TE,
TC-SE, TC-DD, TC-T5c
multivýkonové provedení
2.1.1
Download

Katalogový list - el. předřadníky Helvar pro zářivky