Katalog svítidel
¡
Standard a rozšírený
standard
Artechnic-Schréder
Akciová spoleènost vznikla v roce 1995. Sídlí v centru
Prahy, na Námìstí Jiøího z Podìbrad a svùj sklad
a výrobu má nedaleko Prahy, v Benešovì.
Na èeský trh dodává pøedevším veøejné osvìtlení,
dekorativní osvìtlení, architektonické osvìtlení
významných památek a budov a osvìtlení tunelù.
Tisíce svítidel Schréder v souèasné dobì osvìtlují
již stovky mìst a obcí po celé Èeské republice. Mezi
nejvìtší odbìratele patøí hlavní mìsto Praha a dále
mìsta Opava, Ostrava, Pardubice, Zlín,
Hradec Králové, Karlovy Vary a další.
Firma Artechnic – Schréder aktivnì spolupracuje
na vývoji svítidel a v Èeské republice vyrábí základní
sortiment svítidel pro veøejné osvìtlení.
Kontakty:
Sídlo firmy
Artechnic - Schréder a.s.
Vinohradská 74, 130 00 Praha 3
Tel: +420 222 522 930, Fax: +420 222 521 722
Email: [email protected]
Web: www.artechnic-schreder.cz
Výroba a sklad svítidel
Artechnic - Schréder a.s.
Køižíkova 2093, 256 01 Benešov
Tel.: +420 317 722 765, Fax: +420 317 722 748
¡
Projektoví manažeri
Tomáš Bartoš
Tel: +420 604 284 315
Email: [email protected]
Jiøí Stodùlka
Tel: +420 603 509 666
Email: [email protected]
¡
Svetelní
technici
Ing. Roman Sedláèek
Tel: +420 222 522 930
Email: [email protected]
Cenové nabídky
David Lažan
Tel: +420 603 188 558
Email: [email protected]
Ing. Petr Paseka
Tel: +420 222 522 930
Email: [email protected]
Seznam svítidel
Standard
Skido |led|
Atos |výbojkové|
Mc |výbojkové|
Nano |výbojkové|
Safír |výbojkové|
Z 1 |výbojkové|
Rozšírený
standard
¡
Calla |dekorativní|led|
Hapiled |dekorativní|led|
Isla led |dekorativní|led|
Nano led |led|
Teceo |led|
Alura |dekorativní|výbojkové i led|
Cascais |dekorativní|výbojkové i led|
Evolo |výbojkové|
Isla |dekorativní|výbojkové|
Maya |výbojkové i led|
Squalo |výbojkové|
Objednávací kódy
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31-32
33-34
35-36
37-46
2
Krytí optické èásti:
Krytí elektrické èásti:
Odolnost proti nárazu (PC):
Napájecí napìtí:
El. tøída izolace:
Hmotnost:
IP 65
IP 65
IK 07
230 V - 50 Hz
I.
1,2 kg
Rozmery
¡
48 mm
(60 mm s redukcí)
Skido
Vlastnosti
Technické parametry
Kompaktní LED svítidlo urèené pro osvìtlení chodníkù
a komunikací nízkých tøíd. Svítidlo je urèeno jako ideální
náhrada za záøivková svítidla. Díky použitým LED
Svítidlo má robustní konstrukci a je vyrobeno z tlakovì
litého hliníku. Optický kryt je vyroben z polykarbonátu.
395 mm
Krytí celého svítidla proti vniknutí vody a neèistot je IP 66.
54 mm
Svítidlo je urèeno pro montហna výložník o prùmìru
48 mm nebo 60 mm (s redukcí). Pomocí speciálního držáku,
který doplòuje tvar svítidla, lze svítidlo namontovat pøímo
na sloup o prùmìru 60 mm.
101 mm
Barva: RAL 7037, matná šedá, pískovaná
¡
Výbava na prání
- Držák pro uchycení na sloup o prùmìru 60 mm
- Redukce pro uchycení na výložník o prùmìru 60 mm
Fotometrie a Svetelné
zdroje
¡
Svítidlo je osazeno nejmodernìjšími LED Nichia.
Pomocí speciálních èoèek integrovaných do optického krytu
je svìtelný tok smìrován do potøebných smìrù.
Svítidlo se vyrábí s optikou 5122.
Proudování LED ve svítidle je 700 mA.
Svítidlo se vyrábí s teplotou chromatiènosti svìtla 5000 K.
Pøehled parametrù svítidla se standardní konfigurací:
Poèet LED:
6 LED
Svìtelný tok:
1500 lm
Pøíkon svítidla:
15 W
SKIDO / 6 LED / 700 mA / 5122
Držák svítidla
pro výložník o prùmìru 48 mm
(lze vybavit redukcí na prùmìr
výložníku 60 mm nebo držákem
pøímo na sloup)
Vysoceúèinný napajeè LED
Skido
Popis svítidla
6 výkonných LED Nichia
Tìleso svítidla z tlakovì
litého hliníku
PC optický kryt
Èoèky integrované do optického krytu
Obrázky Realizací
Objednávací kódy a pøesné specifikace svítidel najdete na stranì 37 až 46.
Uvedené parametry svítidel se mohou mìnit zejména kvùli rychlému vývoji LED technologií.
4
Atos
Technické parametry
Krytí optické èásti:
Krytí elektrické èásti:
Odolnost proti nárazu (PC):
Napájecí napìtí:
El. tøída izolace:
Hmotnost (prázdné):
Aerodynamický odpor CxS:
IP 66 Sealsafe
IP 54
IK 08
230 V - 50 Hz
I. nebo II. (na pøání)
3,6 kg
0,09 m2
R
Rozmery
¡
Vlastnosti
280 mm
Univerzální svítidlo urèené pro veøejné osvìtlení
ve mìstech a obcích. Díky vynikajícím svìtelnì technickým
parametrùm, možnosti použití výbojky od 50 W
až do 150 W a pøíznivé cenì, se hodí pro osvìtlování
hlavních i vedlejších komunikací, parkoviš a jiných ploch.
Svítidlo má robustní konstrukci a je vyrobeno z plastických
materiálù odolných UV záøení.
Zmìnou pozice výbojky lze dosáhnout optimální vyzaøovací
charakteristiky pro osvìtlení dané komunikace.
Svítidlo je vybaveno Sealsafe systémem, který je založen
na principu utìsnìní optické èásti svítidla tak, aby byla
vysoce odolná proti vniknutí vody a prachu. Zaruèuje tak
ochranu optické èásti po celou dobu životnosti svítidla.
270 mm
42 - 60 mm
Univerzální držák pro použití pøímo na sloup nebo
na výložník umožòuje nastavení náklonu svítidla v rozmezí
od -5° do +5° po 2,5°.
635 mm
42 - 60 mm
R
Pøístup do svítidla a výmìna výbojky je velice snadná
a bez nutnosti použití náøadí. Pøedøadníkovou desku lze
vyjmout po uvolnìní jednoho šroubu.
¡
Výbava na prání
- Elektrická tøída II.
- Pojistka ve svítidle
- Konvenèní stmívatelný pøedøadník
Fotometrie a Svetelné
zdroje
¡
Svítidlo je urèeno pro použití s vysokotlakými sodíkovými
nebo halogenidovými výbojkami 50 W, 70 W, 100 W
a 150 W. Podle zvoleného pøíkonu je svítidlo osazeno paticí
E27 nebo E40.
Svítidlo se vyrábí s reflektorem 1627.
Optimální vyzaøovací charakteristiky pro osvìtlení daného
prostoru dosáhneme nastavením pozice výbojky ve svítidle.
Pro každý pøíkon lze nastavit výbojku až do 12ti rùzných
poloh vùèi reflektoru.
ATOS / 70 W / 1627 / C2 / SON-T
Atos
Popis svítidla
Tvarované tìsnìní
horního krytu svítidla
Sealsafe - IP66
optického bloku
Nerezová osa krytu
R
Výmìnná pøedøadníková deska
PC kryt
Tìleso svítidla
z UV odolného plastu
Plastový uzávìr
Univerzální držák
pro výložník nebo sloup
s možností nastavení náklonu
Údržba
Kryt se otvírá pomocí plastového uzávìru.
Pootoèením držáku objímky získáme snadný
pøístup k výbojce.
Pøedøadníkovou desku lze snadno vyjmout
po uvolnìní jednoho samoøezného šroubu.
Objednávací kódy a pøesné specifikace svítidel najdete na stranì 37 až 46.
Uvedené parametry svítidel se mohou mìnit zejména kvùli rychlému vývoji LED technologií.
6
Mc 12|2
Technické parametry
Krytí optické èásti:
Krytí elektrické èásti:
Odolnost proti nárazu: PMMA
PC
Napájecí napìtí:
El. tøída izolace:
Hmotnost (prázdné): MC 12
MC 2
Aerodynamický odpor CxS: MC 12
MC 2
IP 66 Sealsafe
IP 44
IK 06
IK 08
230 V - 50 Hz
I. nebo II. (na pøání)
4,3 kg
4,6 kg
0,076 m2
0,069 m2
R
Rozmery
¡
Vlastnosti
Zmìnou pozice výbojky ve svítidle lze dosáhnout optimální
vyzaøovací charakteristiky pro osvìtlení dané komunikace.
Svítidlo je vybaveno Sealsafe systémem, který je založen
na principu utìsnìní optické èásti svítidla tak, aby byla
vysoce odolná proti vniknutí vody a prachu. Zaruèuje tak
ochranu optické èásti po celou dobu životnosti svítidla.
R
705 mm
310 mm
238 mm (MC 12)
255 mm (MC 2)
Univerzální držák umožòuje svítidlo použít pøímo na sloup
nebo na výložník.
42 - 60 m
m
Univerzální svítidlo urèené pro veøejné osvìtlení
ve mìstech, obcích a pro osvìtlení komunikací všech tøíd
s vynikajícími svìtelnì technickými parametry a možnosti
použití výbojky od 50 W až do 250 W (do 100 W u svítidla
MC 12).
Pøístup do svítidla a výmìna výbojky je velice snadný a bez
nutnosti použití náøadí.
¡
Výbava na prání
- Elektrická tøída II.
- Pojistka ve svítidle
- Konvenèní stmívatelný pøedøadník
- Rovné sklo (do 150 W)
Fotometrie a Svetelné
zdroje
¡
Svítidlo je urèeno pro použití s vysokotlakými sodíkovými
nebo halogenidovými tubulárními výbojkami 50 W, 70 W,
100 W, 150 W a 250 W (svítidlo MC 12 do 100 W). Podle
zvoleného pøíkonu je svítidlo osazeno paticí E27 nebo E40.
Svítidlo MC 12 se vyrábí s reflektorem 1317.
Svítidlo MC 2 se vyrábí s reflektorem 1312.
Optimální vyzaøovací charakteristiky pro osvìtlení daného
prostoru dosáhneme nastavením pozice výbojky ve svítidle.
MC 2 / 150 W / 1312 / medium / SON-T
Mc 12|2
Popis svítidla
Nerezové otevírací spony
Polypropylenový kryt svítidla
Pøedøadníková deska
s elektronikou
Optický kryt z PC, PMMA
èi rovného skla
(u svítidla MC 12 pouze PC)
Sealsafe - IP66
optického bloku
R
Univerzální držák
pro výložník nebo sloup
Tìleso svítidla
z tlakovì litého hliníku
Údržba
Po uvolnìní dvou nerezových spon získáme
snadný pøístup k optické i elektrické èásti svítidla.
Pootoèením držáku objímky snadno vyjmeme
svìtelný zdroj z optického bloku.
Pøedøadníkovou desku lze vyjmout
po demontáži tøí samoøezných šroubù.
Objednávací kódy a pøesné specifikace svítidel najdete na stranì 37 až 46.
Uvedené parametry svítidel se mohou mìnit zejména kvùli rychlému vývoji LED technologií.
8
Kompaktní svítidlo urèené pro veøejné osvìtlení
ve mìstech a obcích s možnosti použití výbojky 50 W
nebo 70 W. Svítidlo je vhodné pro osvìtlení komunikací
nižších tøíd.
Krytí optické èásti:
Krytí elektrické èásti:
Odolnost proti nárazu (PC):
Napájecí napìtí:
El. tøída izolace:
Hmotnost (prázdné):
Aerodynamický odpor CxS:
IP 66
IP 66
IK 08
230 V - 50 Hz
I.
1,7 kg
0,040 m2
Rozmery
¡
48 mm
(60 mm s redukcí)
Nano 1
Vlastnosti
Technické parametry
145 mm
Svítidlo má robustní konstrukci a je vyrobeno z tlakovì
litého hliníku. Optický kryt je vyroben z polykarbonátu.
Krytí celého svítidla proti vniknutí vody a neèistot je IP 66.
382 mm
Svítidlo je urèeno pro montហna výložník o prùmìru
48 mm nebo 60 mm (s redukcí). Pomocí speciálního držáku,
který doplòuje tvar svítidla, lze svítidlo namontovat pøímo
na sloup o prùmìru 60 mm.
¡
Výbava na prání
Zmìnou pozice výbojky ve svítidle lze dosáhnout optimální
vyzaøovací charakteristiky pro osvìtlení dané komunikace.
- Hliníkový spodní díl svítidla
se sklenìným krytem optické èásti
190 mm
Pøístup do svítidla a výmìna výbojky je velice snadná a bez
nutnosti použití náøadí.
Barva: AKZO 900, matná šedá, pískovaná
Fotometrie a Svetelné
zdroje
¡
Svítidlo je urèeno pro použití s vysokotlakými sodíkovými
nebo halogenidovými tubulárními výbojkami 50 W a 70 W
s paticí E27.
Svítidlo se vyrábí s reflektorem 2050.
Optimální vyzaøovací charakteristiky pro osvìtlení daného
prostoru dosáhneme nastavením pozice výbojky ve svítidle.
Pro každý pøíkon lze nastavit výbojku do 3 rùzných poloh
vùèi reflektoru.
NANO 1 / 70 W / 2050 / medium / SON-T
Uzavírací klip
ze slitiny hliníku
v barvì svítidla
Tìleso svítidla z tlakovì
litého hliníku
Nano 1
Popis svítidla
Vysoce úèinný hliníkový
reflektor 2050
Patice výbojky E27 s možností nastavení
pozice výbojky vùèi reflektoru
Odjímatelná pøedøadníková deska
Optický kryt z polykarbonátu
Držák svítidla pøímo na sloup
o prùmìru 60 mm. Tvar držáku
je navržen tak, aby doplòoval
tvar svítidla
Objednávací kódy a pøesné specifikace svítidel najdete na stranì 37 až 46.
Uvedené parametry svítidel se mohou mìnit zejména kvùli rychlému vývoji LED technologií.
10
Safír 1|2
Technické parametry
Krytí optické èásti:
Krytí elektrické èásti:
Odolnost proti nárazu (sklo, PC):
Napájecí napìtí:
El. tøída izolace:
Hmotnost (prázdné): SAFÍR 1
SAFÍR 2
Aerodynamický odpor CxS: SAFÍR 1
SAFÍR 2
Rozmery
¡
Vlastnosti
IP 66 Sealsafe
IP 44
IK 08
230 V - 50 Hz
I. nebo II. (na pøání)
5,9 kg
9,3 kg
0,057 m2
0,07 m2
R
285 mm (SAFÍR 1)
335 mm (SAFÍR 2)
190 mm (SAFÍR 1)
207 mm (SAFÍR 2)
Univerzální svítidlo urèené pro veøejné osvìtlení
ve mìstech, obcích a pro osvìtlení komunikací všech tøíd
s vynikajícími svìtelnì technickými parametry a možnosti
použití výbojky od 50 W až do 250 W.
520 mm (SAFÍR 1)
720 mm (SAFÍR 2)
42 - 60 m
m
Svítidlo má robustní konstrukci a je vyrobeno z tlakovì
litého hliníku. Optický kryt svítidla je z tvrzeného skla
nebo polykarbonátu.
Univerzální držák umožòuje svítidlo použít pøímo na sloup
nebo na výložník.
Svítidlo je vybaveno Sealsafe systémem, který je založen
na principu utìsnìní optické èásti svítidla tak, aby byla
vysoce odolná proti vniknutí vody a prachu. Zaruèuje tak
ochranu optické èásti po celou dobu životnosti svítidla.
5°
Zmìnou pozice výbojky ve svítidle lze dosáhnout optimální
vyzaøovací charakteristiky pro osvìtlení dané komunikace.
R
Pøístup do svítidla a výmìna výbojky je velice snadná a bez
nutnosti použití náøadí. Svítidlo je vybaveno systémem
Easilok , který umožòuje jednoduchý pøístup k výbojce
a pøi výmìnì odpojí svìtelný zdroj od elektrické sítì.
R
60 - 76 mm
¡
Výbava na prání
- Elektrická tøída II.
- Pojistka ve svítidle
- Konvenèní stmívatelný pøedøadník
- Plastový kryt
- Rovné sklo
- Barva RAL
Fotometrie a Svetelné
zdroje
¡
Svítidlo je urèeno pro použití s vysokotlakými sodíkovými
nebo halogenidovými tubulárními výbojkami 50 W, 70 W,
100 W, 150 W a 250 W. Podle zvoleného pøíkonu je svítidlo
osazeno paticí E27 nebo E40.
Svítidlo SAFÍR 1 se vyrábí s reflektorem 1632 a lze jej osadit
výbojkami až do 100 W.
Svítidlo SAFÍR 2 se vyrábí s reflektorem 1523 a lze jej osadit
výbojkami až do 250 W.
Optimální vyzaøovací charakteristiky pro osvìtlení daného
prostoru dosáhneme nastavením pozice výbojky ve svítidle.
Pro každý pøíkon lze nastavit výbojku až do 12ti rùzných
poloh vùèi reflektoru.
SAFÍR 2 / 150 W / 1523 / B3 / SON-T
Tìleso svítidla
z tlakovì litého hliníku
(možnost plastového krytu)
Hliníková otevírací spona
Držák umožòující
nastavení pozice
výbojky ve svítidle
Pøedøadníková deska
vyjímatelná bez
použití náøadí
Safír 1|2
Popis svítidla
Systém Easilok
umožòuje jednoduchý
pøístup k výbojce.
Stlaèením rukojeti
Sealsafe - IP66 se uvolní patice s výbojkou
optického bloku a zároveò se odpojí patice
od elektrické sítì
R
R
Univerzální držák
pro výložník nebo sloup
Kryt z polykarbonátu (SAFÍR 1)
nebo z tvrzeného skla (SAFÍR 2)
Údržba
Kryt se otvírá pomocí hliníkové spony. Po otevøení
získáme snadný pøístup k optické i elektrické
èásti svítidla
Stlaèením rukojeti jednoduše vyjmeme patici i s výbojkou
a zároveò tím odpojíme patici svìtelného zdroje
od elektrické sítì.
Objednávací kódy a pøesné specifikace svítidel najdete na stranì 37 až 46.
Uvedené parametry svítidel se mohou mìnit zejména kvùli rychlému vývoji LED technologií.
12
Z 1
Technické parametry
Krytí optické èásti:
Krytí elektrické èásti:
Odolnost proti nárazu (PC):
Napájecí napìtí:
El. tøída izolace:
Hmotnost (prázdné):
Aerodynamický odpor CxS:
IP 66 Sealsafe
IP 44
IK 08
230 V - 50 Hz
I.
3 kg
0,076 m2
R
Rozmery
¡
Vlastnosti
Kompaktní a vysoce mechanicky odolné svítidlo urèené
pro veøejné osvìtlení ve mìstech a obcích s vynikajícími
svìtelnì technickými parametry a možnosti použití výbojky
od 50 W do 100 W.
195 mm
230 mm
Svítidlo s robustní konstrukci je vyrobeno z tlakovì litého
hliníku. Optický kryt svítidla je z polykarbonátu.
Volbou vhodného držáku lze svítidlo použít pøímo na sloup
nebo na výložník.
390 mm
Svítidlo je vybaveno Sealsafe systémem, který je založen
na principu utìsnìní optické èásti svítidla tak, aby byla
vysoce odolná proti vniknutí vody a prachu. Zaruèuje tak
ochranu optické èásti po celou dobu životnosti svítidla.
48 - 60 mm
Zmìnou pozice výbojky ve svítidle lze dosáhnout optimální
vyzaøovací charakteristiky pro osvìtlení dané komunikace.
R
60 mm
Pøístup do svítidla a výmìna výbojky je velice snadná
a bez nutnosti použití náøadí. Pøedøadníkovou desku lze
vyjmout po uvolnìní jednoho šroubu.
Fotometrie a Svetelné
zdroje
¡
Svítidlo je urèeno pro použití s vysokotlakými sodíkovými
nebo halogenidovými tubulárními výbojkami 50 W, 70 W
a 100 W. Podle zvoleného pøíkonu je svítidlo osazeno paticí
E27 nebo E40.
Svítidlo se vyrábí s reflektorem 1404.
Optimální vyzaøovací charakteristiky pro osvìtlení daného
prostoru dosáhneme nastavením pozice výbojky ve svítidle.
Pro každý pøíkon lze nastavit výbojku do 3 rùzných poloh
vùèi reflektoru.
Z 1 / 70 W / 1404 / medium / SON-T
Tìleso svítidla
z tlakovì litého hliníku
(možnost plastového krytu)
Držák patice výbojky
s možností nastavení její pozice
Z 1
Popis svítidla
Akrylonitrilový polystyrenový kryt
pøedøadníkové èásti svítidla
odolný proto UV záøení
PC optický kryt
odolný proti vandalismu
Vertikální držák (na sloup)
nebo
horizontální držák (na výložník)
Sealsafe - IP66
optického bloku
R
Demontovatelná
pøedøadníková deska
Údržba
Pøístup do svítidla je umožnìn po stisknutí
vrchního krytu po stranách a jeho odklopením.
Pootoèením držáku objímky snadno vyjmeme
výbojku z reflektoru.
Celou pøedøadníkovou desku lze vyjmou
po uvolnìní jednoho šroubu.
Objednávací kódy a pøesné specifikace svítidel najdete na stranì 37 až 46.
Uvedené parametry svítidel se mohou mìnit zejména kvùli rychlému vývoji LED technologií.
14
Calla
Vlastnosti
Dekorativní LED svítidlo urèené pro osvìtlení námìstí,
parkù, cestièek a komunikací nižších tøíd ve mìstech
a obcích.
Technické parametry
Krytí optické èásti:
Krytí elektrické èásti:
Odolnost proti nárazu (PMMA):
Napájecí napìtí:
El. tøída izolace:
Hmotnost:
IP 66
IP 66
IK 07
230 V - 50 Hz
II.
11,0 kg
Rozmery
¡
595 mm
885 mm
Svítidlo využívá systému nepøímého osvìtlení, kdy je svìtlo
z LED smìrováno na sekundární reflektor, který odráží
svìtlo do potøebných smìrù . Tím je možnost oslnìní
svítidlem snížena na minimum.
Svítidlo lze vybavit 15 nebo 28 LED. Díky dokonalému
chlazení je zaruèena dlouhá životnost svítidla.
Svítidlo má robustní konstrukci a je vyrobeno z tlakovì
litého hliníku. Optický kryt je z PMMA.
60 mm
Svítidlo je urèeno pro montហna sloup o prùmìru 60 mm.
Barva: RAL 9006, bílý hliník
¡
Výbava na prání
- Elektrická tøída II.
- Teplota chromatiènosti svìtla: teplá bílá (zlatý reflektor)
- Jakákoliv barva RAL nebo AKZO
Fotometrie a Svetelné
zdroje
¡
Svítidlo je osazeno nejmodernìjšími LED Lumileds Rebel ES.
Pomocí sekundárního reflektoru je svìtelný tok smìrován
do potøebných smìrù.
Svítidlo se vyrábí s asymetrickou optikou.
Standardnì se svítidlo vyrábí s teplotou chromatiènosti
svìtla 4100 K neutrální bílá.
Pøehled parametrù svítidla se standardní konfigurací:
Poèet LED:
15 LED
28 LED
Svìtelný tok:
2535 lm
3472 lm
Pøíkon svítidla: 26 W
34 W
CALLA / 15 LED / 500 mA
Calla
Popis svítidla
Horní kryt svítidla
z tlakovì litého hliníku
Sekundární reflektor
nepøímého svícení
(na pøání - zlacený)
UV odolný
optický kryt z PMMA
Odjímatelný modul s LED
a napájeèem. Modul je vybaven
chladièem pro dokonalé
chlazení LED.
Hliníková spona
pro snadné otevøení svítidla
Tìleso svítidla
z tlakovì litého hliníku
Obrázky Realizací
Objednávací kódy a pøesné specifikace svítidel najdete na stranì 37 až 46.
Uvedené parametry svítidel se mohou mìnit zejména kvùli rychlému vývoji LED technologií.
16
Hapiled
Technické parametry
Krytí optické èásti:
Krytí elektrické èásti:
Odolnost proti nárazu (PMMA):
Napájecí napìtí:
El. tøída izolace:
Hmotnost:
Aerodynamický odpor CxS:
IP 66
IP 66
IK 06
230 V - 50 Hz
I.nebo II. (na pøání)
5 kg
0,08 m2
Rozmery
¡
Vlastnosti
Dekorativní LED svítidlo urèené pro osvìtlení námìstí,
parkù, cestièek a komunikací nižších tøíd ve mìstech
a obcích.
410 mm
Svítidlo lze vybavit 16, 24 nebo 32 LED. Díky dokonalému
chlazení je zaruèena dlouhá životnost svítidla.
Svítidlo má robustní konstrukci a je vyrobeno z tlakovì
litého hliníku. Optický kryt svítidla je z PMMA.
Svítidlo je urèeno pro montហna sloup o prùmìru 60 mm.
556 mm
Díky speciální optice je omezeno vyzaøování svìtla
do horního poloprostoru na ménì než 5 % svìtelného
toku svítidla.
60 mm
¡
Výbava na prání
- Elektrická tøída II.
- Teplota chromatiènosti svìtla: teplá a studená bílá
- Polykarbonátový optický kryt
- Jakákoliv barva RAL nebo AKZO
Barva: AKZO 900, šedá, pískovaná
Fotometrie a Svetelné
zdroje
¡
Svítidlo je osazeno nejmodernìjšími LED Lumileds Rebel ES.
Pomocí speciálních èoèek LensoFlex 2 je svìtelný tok
smìrován do potøebných smìrù.
HAPILED / 32 LED / 500 mA / 5096
R
Svítidlo se standardnì vyrábí s optikami 5096 a 5096SYM.
Proudování LED ve svítidle je 350 mA, 500 mA a 700 mA.
Standardnì se svítidlo vyrábí s teplotou chromatiènosti
svìtla 4100 K neutrální bílá.
Pøehled parametrù svítidla s proudováním LED 350 mA:
Poèet LED:
16 LED
24 LED
32 LED
Svìtelný tok:
2000 lm
3000 lm
4000 lm
Pøíkon svítidla: 19 W
28 W
37 W
Pøehled parametrù svítidla s proudováním LED 500 mA:
Poèet LED:
16 LED
24 LED
32 LED
Svìtelný tok:
2600 lm
3900 lm
5200 lm
Pøíkon svítidla: 27 W
41 W
53 W
Pøehled parametrù svítidla s proudováním LED 700 mA:
Poèet LED:
16 LED
24 LED
32 LED
Svìtelný tok:
3200 lm
4800 lm
6400 lm
Pøíkon svítidla: 40 W
58 W
75 W
Svítidlo lze také vybavit moduly FORTIMO (OPTIC-F) o pøíkonu 18 W (1800 lm), 33 W (3000 lm) nebo 50 W (4500 lm).
Tìleso svítidla
z tlakovì litého hliníku
Deska s elektronickým pøedøadníkem
Difuzor zabraòující oslnìní
Hapiled
Popis svítidla
Optický kryt z PMMA
Vysoce úèinná optika s èoèkami
vyvinutými firmou Schréder.
Každá LED je osazena èoèkou,
která zaruèuje optimální
distribuci svìtla pro daný
typ prostoru.
Držák na sloup o prùmìru 60 mm
Obrázky Realizací
Objednávací kódy a pøesné specifikace svítidel najdete na stranì 37 až 46.
Uvedené parametry svítidel se mohou mìnit zejména kvùli rychlému vývoji LED technologií.
18
Isla led
Technické parametry
Krytí optické èásti:
Krytí elektrické èásti:
Odolnost proti nárazu (sklo):
Napájecí napìtí:
El. tøída izolace:
Hmotnost:
IP 66
IP 66
IK 08
230 V - 50 Hz
I.nebo II. (na pøání)
9,5 kg
Rozmery
¡
Vlastnosti
Dekorativní LED svítidlo urèené pro osvìtlení námìstí,
parkù, cestièek a komunikací nižších tøíd ve mìstech
a obcích. Díky optickému krytu z rovného skla svítidlo
nevyzaøuje nežádoucí svìtlo do horního poloprostoru.
647 mm
Svítidlo lze vybavit 16, 24 nebo 32 LED. Díky dokonalému
chlazení je zaruèena dlouhá životnost svítidla.
636 mm
Svítidlo má robustní konstrukci a je vyrobeno z tlakovì
litého hliníku. Optický kryt svítidla je z rovného skla.
Svítidlo je urèeno pro montហna sloup o prùmìru 60 mm.
Barva: AKZO 900, šedá, pískovaná
¡
Výbava na prání
60 mm
- Elektrická tøída II.
- Teplota chromatiènosti svìtla: teplá a studená bílá
- Proudování LED: 350 mA
- Jakákoliv barva RAL nebo AKZO
Fotometrie a Svetelné
zdroje
¡
Svítidlo je osazeno nejmodernìjšími LED Lumileds Rebel ES.
Pomocí speciálních èoèek LensoFlex 2 je svìtelný tok
smìrován do potøebných smìrù.
R
Svítidlo se standardnì vyrábí s optikami 5068, 5068SYM, 5096.
Standardní proudování LED ve svítidle je 500 mA.
Standardnì se svítidlo vyrábí s teplotou chromatiènosti
svìtla 4100 K neutrální bílá.
Pøehled parametrù svítidla se standardní konfigurací:
Poèet LED:
16 LED
24 LED
32 LED
Svìtelný tok:
2600 lm
3900 lm
5200 lm
Pøíkon svítidla: 27 W
41 W
53 W
ISLA LED / 32 LED / 500 mA / 5096
Kryt svítidla lze otevøít
po uvolnìní jednoho šroubu
Isla led
Popis svítidla
Optický kryt z tvrzeného skla
Vysoce úèinná optika s èoèkami
vyvinutými firmou Schréder.
Každá LED je osazena èoèkou,
která zaruèuje optimální
distribuci svìtla pro daný
typ prostoru.
Tìleso svítidla
z tlakovì litého hliníku
Držák na sloup o prùmìru 60 mm
Obrázky Realizací
Objednávací kódy a pøesné specifikace svítidel najdete na stranì 37 až 46.
Uvedené parametry svítidel se mohou mìnit zejména kvùli rychlému vývoji LED technologií.
20
Nano 1 led
Technické parametry
Krytí optické èásti:
Krytí elektrické èásti:
Odolnost proti nárazu (PC):
Napájecí napìtí:
El. tøída izolace:
Hmotnost:
Aerodynamický odpor CxS:
IP 66
IP 66
IK 08
230 V - 50 Hz
I.
2,2 kg
0,040 m2
145 mm
Dostupné LED svítidlo urèené pro veøejné osvìtlení
ve mìstech a obcích s vynikajícími svìtelnì technickými
parametry. Svítidlo lze vybavit 16 nebo 24 LED a je vhodné
zejména pro osvìtlení komunikací nižších tøíd. Díky
dokonalému chlazení je zaruèena dlouhá životnost svítidla.
48 mm
(60 mm s redukcí)
Rozmery
¡
Vlastnosti
Svítidlo má robustní konstrukci a je vyrobeno z tlakovì
litého hliníku. Optický kryt je vyroben z polykarbonátu.
Krytí celého svítidla proti vniknutí vody a neèistot je IP 66.
382 mm
190 mm
Svítidlo je urèeno pro montហna výložník o prùmìru
48 mm nebo 60 mm (s redukcí). Pomocí speciálního držáku,
který doplòuje tvar svítidla, lze svítidlo namontovat pøímo
na sloup o prùmìru 60 mm.
Barva: AKZO 900, matná šedá, pískovaná
¡
Výbava na prání
- Teplota chromatiènosti svìtla: teplá a studená bílá
- Proudování LED: 350 mA, 500 mA
Fotometrie a Svetelné
zdroje
¡
Svítidlo je osazeno nejmodernìjšími LED Lumileds Rebel ES.
Pomocí speciálních èoèek LensoFlex 2 je svìtelný tok
smìrován do potøebných smìrù.
R
Svítidlo se standardnì vyrábí s optikami 5102 a 5103.
Standardní proudování LED ve svítidle je 700 mA.
Standardnì se svítidlo vyrábí s teplotou chromatiènosti
svìtla 4100 K neutrální bílá.
Pøehled parametrù svítidla se standardní konfigurací:
Poèet LED:
16 LED
24 LED
Svìtelný tok:
3600 lm
5400 lm
Pøíkon svítidla:
40 W
58 W
NANO 1 LED / 16 LED / 700 mA / 5103
Uzavírací klip
ze slitiny hliníku
v barvì svítidla
Hliníkový plech, zaruèující
dokonalé chlazení LED
pøenosem tepla do tìla svítidla
Tìsnìní zaruèující krytí
celého svítidla IP 66
Tìleso svítidla z tlakovì
litého hliníku
Nano 1 led
Popis svítidla
Vysoce úèinná optika s èoèkami
vyvinutými firmou Schréder.
Každá LED je osazena èoèkou,
která zaruèuje optimální distribuci
svìtla pro daný typ komunikace
Optický kryt z polykarbonátu
Držák svítidla pøímo na sloup
o prùmìru 60 mm. Tvar držáku
je navržen tak, aby doplòoval
tvar svítidla
Objednávací kódy a pøesné specifikace svítidel najdete na stranì 37 až 46.
Uvedené parametry svítidel se mohou mìnit zejména kvùli rychlému vývoji LED technologií.
22
Teceo 1|2
Technické parametry
Krytí optické èásti:
Krytí elektrické èásti:
Odolnost proti nárazu (sklo):
Napájecí napìtí:
El. tøída izolace:
Hmotnost: TECEO 1
TECEO 2
Aerodynamický odpor CxS: TECEO 1
TECEO 2
IP 66
IP 66
IK 08
230 V - 50 Hz
I. nebo II. (na pøání)
9,6 kg
17,5 kg
0,060 m2
0,064 m2
113 mm (TECEO 1)
119 mm (TECEO 2)
Rozmery
¡
Vlastnosti
Univerzální LED svítidlo urèené pro veøejné osvìtlení
ve mìstech a obcích s vynikajícími svìtelnì technickými
parametry. Svítidlo lze vybavit až 48 LED (TECEO 1) nebo
až 144 LED (TECEO 2). Díky dokonalému chlazení
je zaruèena dlouhá životnost svítidla. Díky velkému rozsahu
možných výkonù lze svítidlo použít pro osvìtlení
komunikací všech tøíd.
318 mm (TECEO 1)
439 mm (TECEO 2)
60 - 76 mm
Svítidlo má robustní konstrukci a je vyrobeno z tlakovì
litého hliníku. Optický kryt je vyroben z extraèirého skla.
Univerzální držák umožòuje svítidlo použít pøímo na sloup
nebo na výložník s možností nastavení náklonu.
607 mm (TECEO 1)
788 mm (TECEO 2)
Svítidlo je vybaveno programovatelným pøedøadníkem,
který umožòuje nastavení stmívání svítidla nebo funkci
konstantního svìtelného toku (CLO).
Barva: AKZO 150, svìtle šedá, pískovaná
¡
Výbava na prání
- Elektrická tøída II.
- Teplota chromatiènosti svìtla: teplá a studená bílá
- Proudování LED: 350 mA a 700 mA
- CLO (Constant Light Output)
Fotometrie a Svetelné
zdroje
¡
Svítidlo je osazeno nejmodernìjšími LED Cree.
Pomocí speciálních èoèek LensoFlex 2 je svìtelný tok
smìrován do potøebných smìrù.
R
Svítidlo se standardnì vyrábí s optikami 5102 a 5103.
Standardní proudování LED ve svítidle je 500 mA.
Standardnì se svítidlo vyrábí s teplotou chromatiènosti
svìtla 4100 K neutrální bílá.
Svítidlo TECEO 1 se vyrábí s poètem LED od 16 do 48
v rozmezí pøíkonù od 18 W do 107 W.
Svítidlo TECEO 2 se vyrábí s poètem LED od 56 do 144
v rozmezí pøíkonù od 62 W do 279 W.
TECEO 1 / 32 LED / 500 mA / 5102
Pøímý pøístup
k elektronické èásti svítidla
Elektrický odpojovaè:
pøi otevøení automaticky
odpojí svítidlo od napìtí
Podpìra držící víko
pøi provádìní údržby
Teceo 1|2
Popis svítidla
Krytí IP 66
elektronické èásti svítidla
Pøepìová ochrana
do 10kV
Elektronický programovatelný pøedøadník
Odolné a recyklovatelné materiály:
tìlo svítidla z hliníku a optický kryt
z velmi èistého skla
Univerzální držák na sloup
nebo na výložník umožòující
volbu náklonu svítidla
Krytí optické èásti IP 66.
Vysoce úèinná optika.
Každá LED je osazena èoèkami
vyvinutými firmou Schréder
Objednávací kódy a pøesné specifikace svítidel najdete na stranì 37 až 46.
Uvedené parametry svítidel se mohou mìnit zejména kvùli rychlému vývoji LED technologií.
24
Alura
Vlastnosti
Technické parametry
Krytí optické èásti:
Krytí elektrické èásti:
Odolnost proti nárazu (PC):
Napájecí napìtí:
El. tøída izolace:
Hmotnost (prázdné):
Aerodynamický odpor CxS:
IP 66
IP 66
IK 10
230 V - 50 Hz
I. nebo II. (na pøání)
9,6 kg
0,124 m2
Rozmery
¡
700 mm
Dekorativní svítidlo urèené pro osvìtlení námìstí, parkù,
cestièek a komunikací nižších tøíd ve mìstech a obcích.
367 mm
Svítidlo má robustní konstrukci a je vyrobeno z tlakovì
litého hliníku. Optický kryt svítidla je z polykarbonátu.
Svítidlo je urèeno pro montហna sloup o prùmìru 60 mm.
Svítidlo lze také vybavit LED svìtelnými zdroji. S možností
volby výkonu až do 54 W (48 LED).
83 mm
Pøístup do svítidla a výmìna výbojky je velice snadná
po uvolnìní dvou šroubù v horním krytu svítidla.
60 mm
Barva: AKZO 900, šedá, pískovaná
¡
Výbava na prání
- Elektrická tøída II.
- PMMA optický kryt
- Asymetrické vyzaøování (jiný typ reflektoru)
- LED
- Jakákoliv barva RAL nebo AKZO
Fotometrie a Svetelné
zdroje
¡
Svítidlo je urèeno pro použití s vysokotlakými sodíkovými
nebo halogenidovými tubulárními výbojkami 50 W, 70 W
a 100 W. Podle zvoleného pøíkonu je svítidlo osazeno paticí
E27 nebo E40.
Svítidlo se vyrábí s reflektorem 1584 (symetrický).
Na pøání lze svítidlo osadit LED svìtelnými zdroji s možností
volby výkonu až do 54 W (48 LED).
ALURA / 70 W / 1584 / SON-T
Kryt svítidla lze otevøít
po uvolnìní dvou šroubù
Symetricky reflektor
Alura
Popis svítidla
Tìleso svítidla
z tlakovì litého hliníku
Polykarbonátový
optický kryt
Držák na sloup o prùmìru 60 mm
Obrázky Realizací
Objednávací kódy a pøesné specifikace svítidel najdete na stranì 37 až 46.
Uvedené parametry svítidel se mohou mìnit zejména kvùli rychlému vývoji LED technologií.
26
Cascais
Technické parametry
Krytí optické èásti:
Krytí elektrické èásti:
Odolnost proti nárazu (PC):
Napájecí napìtí:
El. tøída izolace:
Hmotnost (prázdné):
IP 66 Sealsafe
IP 44
IK 10
230 V - 50 Hz
I.
9 kg
R
Rozmery
a Montáž
¡
Vlastnosti
610 mm
Historizující dekorativní svítidlo urèené pro osvìtlení
námìstí, parkù, cestièek a komunikací nižších tøíd
ve mìstech a obcích. Svítidlo je ideální volbou
pro architekty hledající historický vzhled svítidel
v kombinací s nejmodernìjšími technologiemi používanými
ve venkovním osvìtlení.
845 mm
Svítidlo má robustní kovovou konstrukci. Optický kryt
svítidla je z polykarbonátu.
Svítidlo je urèeno pro montហna sloup s 3/4" závitem.
Pøístup do svítidla a výmìna výbojky je velice snadná
po uvolnìní jednoho šroubu v horním krytu svítidla.
Svítidlo je vybaveno Sealsafe systémem, který je založen
na principu utìsnìní optické èásti svítidla tak, aby byla
vysoce odolná proti vniknutí vody a prachu. Zaruèuje tak
ochranu optické èásti po celou dobu životnosti svítidla.
R
Svítidlo se uchycuje pøímo na sloup pomocí 3/4" závitu
a zajistí se maticí. Sloup musí být vybaven tímto závitem!
¡
Výbava na prání
- LED svìtelné zdroje
- barva RAL
Fotometrie a Svetelné
zdroje
¡
Svítidlo je urèeno pro použití s vysokotlakými sodíkovými
nebo halogenidovými tubulárními výbojkami do 150 W.
Svítidlo se vyrábí s reflektorem 1627.
Na pøání lze svítidlo vybavit LED svìtelnými zdroji
nebo LED moduly Fortimo.
CASCAIS / 100 W / 1627 / SON-T
Kryt svítidla lze otevøít
po uvolnìní jednoho šroubu
Držák výbojky
Systém Sealsafe
s krytím optické èásti IP 66
R
Cascais
Popis svítidla
Kovové tìleso svítidla
Optický kryt z PC
Držák na sloup s 3/4" závitem
Obrázky Realizací
Objednávací kódy a pøesné specifikace svítidel najdete na stranì 37 až 46.
Uvedené parametry svítidel se mohou mìnit zejména kvùli rychlému vývoji LED technologií.
28
Evolo 2
Technické parametry
Krytí optické èásti:
Krytí elektrické èásti:
Odolnost proti nárazu (sklo):
Napájecí napìtí:
El. tøída izolace:
Hmotnost (prázdné):
Aerodynamický odpor CxS:
IP 66 Sealsafe
IP 66
IK 08
230 V - 50 Hz
I.
6,6 kg
0,055 m2
R
Rozmery
¡
156 mm
Univerzální svítidlo urèené pro veøejné osvìtlení
ve mìstech, obcích a pro osvìtlení komunikací všech tøíd
s vynikajícími svìtelnì technickými parametry a možnosti
použití výbojek až do 150 W.
302 mm
Svítidlo má robustní konstrukci a je vyrobeno z tlakovì
litého hliníku. Optický kryt svítidla je z tvrzeného skla.
192 mm
Vlastnosti
755 mm
Univerzální držák umožòuje svítidlo použít pøímo na sloup
nebo na výložník.
Zmìnou pozice výbojky ve svítidle lze dosáhnout optimální
vyzaøovací charakteristiky pro osvìtlení dané komunikace.
Univerzální držák umožòuje montហsvítidla na výložník
o prùmìru 32 mm až 60 mm nebo pøímo na sloup
o prùmìru 60 mm až 76 mm.
Svítidlo je vybaveno Sealsafe systémem, který je založen
na principu utìsnìní optické èásti svítidla tak, aby byla
vysoce odolná proti vniknutí vody a prachu. Zaruèuje tak
ochranu optické èásti po celou dobu životnosti svítidla.
¡
Výbava na prání
R
Pøístup do svítidla, výmìna výbojky i pøedøadníkové desky
je velice snadná a bez nutnosti použití náøadí.
Barva: RAL 7030
- Reflektor 2018
- Konvenèní stmívatelný pøedøadník
- Rovné sklo
- Barva RAL nebo AKZO
Fotometrie a Svetelné
zdroje
¡
Svítidlo je urèeno pro použití s vysokotlakými sodíkovými
nebo halogenidovými tubulárními výbojkami do 150 W.
Podle zvoleného pøíkonu je svítidlo osazeno paticí E27, E40
nebo PGZ12.
Svítidlo se vyrábí s reflektorem 2020.
Optimální vyzaøovací charakteristiky pro osvìtlení daného
prostoru dosáhneme nastavením pozice výbojky ve svítidle.
EVOLO 2 / 150 W / 2020 / SON-T
Nerezová
otevírací spona
Tìsnìní zaruèující
krytí celého svítidla IP66
Evolo 2
Popis svítidla
Kryt svítidla
z tlakovì litého hliníku
Držák umožòující
nastavení pozice
výbojky ve svítidle.
Snadný pøístup k výbojce
Sealsafe - IP66
pootoèením držáku
optického bloku.
Hliníkový leštìný
reflektor
R
Univerzální držák
pro výložník nebo sloup
Tìleso svítidla
z tlakovì litého hliníku
Obrázky Realizací
Kryt z tvrzeného vypouklého skla
(na pøání rovné sklo)
Objednávací kódy a pøesné specifikace svítidel najdete na stranì 37 až 46.
Uvedené parametry svítidel se mohou mìnit zejména kvùli rychlému vývoji LED technologií.
30
Isla
Technické parametry
Krytí optické èásti:
Krytí elektrické èásti:
Odolnost proti nárazu (sklo):
Napájecí napìtí:
El. tøída izolace:
Hmotnost (prázdné):
IP 66 Sealsafe
IP 44
IK 08
230 V - 50 Hz
I.
9,5 kg
R
Rozmery
¡
Vlastnosti
Dekorativní svítidlo urèené pro osvìtlení námìstí, parkù,
cestièek a komunikací nižších tøíd ve mìstech a obcích. Díky
optickému krytu z rovného skla svítidlo nevyzaøuje
nežádoucí svìtlo do horního poloprostoru.
647 mm
Svítidlo má robustní konstrukci a je vyrobeno z tlakovì
litého hliníku. Optický kryt svítidla je z rovného skla.
636 mm
Svítidlo je urèeno pro montហna sloup o prùmìru 60 mm.
Pøístup do svítidla a výmìna výbojky je velice snadná
po uvolnìní jednoho šroubu v horním krytu svítidla.
Svítidlo je vybaveno Sealsafe systémem, který je založen
na principu utìsnìní optické èásti svítidla tak, aby byla
vysoce odolná proti vniknutí vody a prachu. Zaruèuje tak
ochranu optické èásti po celou dobu životnosti svítidla.
R
Barva: AKZO 900, šedá, pískovaná
60 mm
¡
Výbava na prání
- Elektrická tøída II.
- Jakákoliv barva RAL nebo AKZO
Fotometrie a Svetelné
zdroje
¡
Svítidlo je urèeno pro použití s vysokotlakými sodíkovými
nebo halogenidovými tubulárními výbojkami 50 W, 70 W,
100 W a 150 W. Podle zvoleného pøíkonu a typu výbojky
je svítidlo osazeno paticí E27, E40 nebo G12.
Svítidlo se vyrábí s reflektorem 1640.
ISLA / 70 W / 1640 / SON-T
Kryt svítidla lze otevøít
po uvolnìní jednoho šroubu
Isla
Popis svítidla
Systém Sealsafe
s krytím optické èásti IP 66
R
Tìleso svítidla
z tlakovì litého hliníku
Optický kryt z tvrzeného skla
Držák na sloup o prùmìru 60 mm
Obrázky Realizací
Objednávací kódy a pøesné specifikace svítidel najdete na stranì 37 až 46.
Uvedené parametry svítidel se mohou mìnit zejména kvùli rychlému vývoji LED technologií.
32
Maya mini|midi
Technické parametry
Krytí optické èásti:
Krytí elektrické èásti:
Odolnost proti nárazu (sklo):
Napájecí napìtí:
El. tøída izolace:
Hmotnost (prázdné): MINI
MIDI
Aerodynamický odpor CxS: MINI
MIDI
IP 66 Sealsafe
IP 44 (MINI: IP 54)
IK 08
230 V - 50 Hz
I. nebo II. (na pøání)
7,5 kg
10,0 kg
0,062 m2
0,08 m2
R
Rozmery
¡
Vlastnosti
Svítidlo má robustní konstrukci a je vyrobeno z tlakovì
litého hliníku. Optický kryt svítidla je z tvrzeného rovného
skla. Díky tomu je zabránìno vyzaøování nežádoucího
svìtla do horního poloprostoru.
Zmìnou pozice výbojky ve svítidle lze dosáhnout optimální
vyzaøovací charakteristiky pro osvìtlení dané komunikace.
Svítidlo je vybaveno Sealsafe systémem, který je založen
na principu utìsnìní optické èásti svítidla tak, aby byla
vysoce odolná proti vniknutí vody a prachu. Zaruèuje tak
ochranu optické èásti po celou dobu životnosti svítidla.
167 mm (MINI)
190 mm (MIDI)
Univerzální designové svítidlo urèené pro veøejné osvìtlení
ve mìstech, obcích a pro osvìtlení komunikací všech tøíd
s vynikajícími svìtelnì technickými parametry a možnosti
použití výbojky od 50 W až do 250 W.
450 mm (MINI)
550 mm (MIDI)
Standardnì se svítidlo vyrábí pro montហna výložník
o prùmìru 60 mm, ale lze jej vybavit mnoha dalšími typy
držákù, které umožòují jiné typy uchycení (na dotaz).
R
Pøístup do svítidla a výmìna výbojky je velice snadná a bez
nutnosti použití náøadí.
Barva: AKZO 900, šedá, pískovaná
¡
Výbava na prání
- Elektrická tøída II.
- Jiný typ reflektoru
- Jiný typ držáku svítidla
- Barva RAL
Fotometrie a Svetelné
zdroje
¡
Svítidlo je urèeno pro použití s vysokotlakými sodíkovými
nebo halogenidovými tubulárními výbojkami až do 250 W.
Podle zvoleného pøíkonu je svítidlo osazeno paticí E27, E40
nebo PGZ 12.
Svítidlo MAYA MINI se vyrábí s reflektorem 1627 a lze jej
osadit výbojkami až do 150 W.
Svítidlo MAYA MIDI se vyrábí s reflektorem 1954 a lze jej
osadit výbojkami až do 250 W.
Optimální vyzaøovací charakteristiky pro osvìtlení daného
prostoru dosáhneme nastavením pozice výbojky ve svítidle.
Na pøání lze svítidlo osadit LED svìtelnými zdroji s možností
volby výkonu:
32 LED (37 W a 53 W) nebo 48 LED (54 W a 78 W).
MAYA MIDI / 150 W / 1954 / C5 / SON-T
Tìleso svítidla
z tlakovì litého hliníku
Sealsafe - IP66
optického bloku
R
Systém Easilok
umožòuje jednoduchý
pøístup k výbojce.
Stlaèením rukojeti
se uvolní patice s výbojkou
a zároveò se odpojí patice
od elektrické sítì
R
Pøístup do svítidla
bez nutnosti použití
náøadí - pootoèením šroubu
Optický kryt
z rovného skla
Maya mini|midi
Popis svítidla
Obrázky Realizací
Objednávací kódy a pøesné specifikace svítidel najdete na stranì 37 až 46.
Uvedené parametry svítidel se mohou mìnit zejména kvùli rychlému vývoji LED technologií.
34
Squalo 2
Vlastnosti
Technické parametry
Krytí optické èásti:
Krytí elektrické èásti:
Odolnost proti nárazu (sklo):
Napájecí napìtí:
El. tøída izolace:
Hmotnost (prázdné):
Aerodynamický odpor CxS:
Rozmery
¡
Univerzální držák umožòuje svítidlo použít pøímo na sloup
nebo na výložník. Držák dále umožòuje nastavení náklonu
svítidla až 15° po 5° krocích.
305 mm
Univerzální svítidlo urèené pro veøejné osvìtlení
ve mìstech a obcích. Svítidlo lze osadit výbojkami
až do výkonu 150 W. Díky rovnému sklu svítidlo nevyzaøuje
nežádoucí svìtlo do horního poloprostoru. Celé svítidlo
má vysoké krytí proti vniknutí vody a neèistot IP 66.
Svítidlo má robustní konstrukci a je vyrobeno z tlakovì
litého hliníku. Optický kryt svítidla je z tvrzeného skla.
IP 66
IP 66
IK 08
230 V - 50 Hz
II. nebo I. (na pøání)
4,7 kg
0,059 m2
300 mm
520 mm
Univerzální držák umožòující instalaci svítidla pøímo
na sloup nebo na výložník o prùmìru od 46 mm
do 76 mm.
Zmìnou pozice výbojky ve svítidle lze dosáhnout optimální
vyzaøovací charakteristiky pro osvìtlení dané komunikace.
Pøístup do svítidla, výmìna výbojky i pøedøadníkové desky
je velice snadná a bez nutnosti použití náøadí. Svítidlo je
vybaveno odpojovaèem, který po otevøení krytu odpojí
svítidlo od elektrické sítì.
¡
Výbava na prání
- Elektrická tøída I.
- Vypouklé sklo
- Barva RAL
Fotometrie a Svetelné
zdroje
¡
Svítidlo je urèeno pro použití s vysokotlakými sodíkovými
nebo halogenidovými tubulárními výbojkami 50 W, 70 W,
100 W a 150 W.
Svítidlo se vyrábí s reflektorem 2036.
Optimální vyzaøovací charakteristiky pro osvìtlení daného
prostoru dosáhneme nastavením pozice výbojky ve svítidle.
SQUALO 2 / 70 W / 2036 / D3 / SON-T
Nerezová otevírací spona
Tìleso svítidla
z tlakovì litého hliníku
Silikonové tìsnìní zaruèující krytí celého svítidla IP 66
Hliníkový leštìný reflektor
Squalo 2
Popis svítidla
Odjímatelná pøedøadníková deska
vyrobena z nylonu
Odpojovaè, který pøi otevøení
krytu odpojí svítidlo
od napájecího napìtí
Držák umožòující
nastavení pozice
výbojky ve svítidle
Sealsafe - IP66
optického bloku
Univerzální držák
pro výložník nebo sloup
Možnost nastavení náklonu až 15°
po 5° krocích
Optický kryt z rovného skla
(na pøání vypouklé sklo)
Obrázky Realizací
Objednávací kódy a pøesné specifikace svítidel najdete na stranì 37 až 46.
Uvedené parametry svítidel se mohou mìnit zejména kvùli rychlému vývoji LED technologií.
36
Balíčky svítidla SKIDO
Ceny jsou platné od 10.2.2014 do 31.12.2014.
Uvedené ceny svítidel jsou bez DPH.
Název
Počet LED
Barva LED
Příkon
SKIDO
6
Studená bílá (5700K)
15W/700mA
HOR
VER
Typ zdroje Optika Optický kryt
LED
5122
Předřadník
Uchycení
Kryt svítidla
Barva svítidla
LED
na výložník Ø32-42mm
hliník
RAL7037
PC
Horizontální držák ke svítidlu SKIDO - uchycení na výložník (redukce z Ø32-42mm na Ø60mm), povrchová ochrana je žárový zinek.
Vertikální držák ke svítidlu SKIDO - uchycení na stožár (redukce z Ø32-42mm na Ø60mm), povrchová ochrana je žárový zinek.
STOŽÁR
Ocelový kuželový stožár s neviditelným svárem, 5m nad zemí, vetknutý 0,6m, celková délka 5,6m. Dvířka 400x85mm, imbus nerez M8 šroub
s patentním zamykáním, uzemnění zvenčí pod dvířky, kabelový otvor 50x100mm pod dvířky 1x, žárový ZN dle EN1461.
Ceny, objednávací kódy a termíny dodání viz níže.
Vstupní balíčky SKIDO
Svítidlo:
Název balíčku
Počet svítidel v balíčku
Objednávací kód
Termín dodání
Cena vstupního balíčku
VZOREK
TEST
ULICE
1
3
5
LED810115006
LED810215006
LED810315006
skladem
skladem
skladem
1 485 Kč
4 365 Kč
7 125 Kč
Ke vstupním balíčkům lze objednat kusovou dodávku držáků (bližší specifikace viz výše):
Držák:
Název balíčku
Kusů
Objednávací kód
Termín dodání
Cena vstupního balíčku
HOR
VER
1
1
D8000000001
D8000000002
skladem
skladem
174 Kč
208 Kč
Základní cena svítidla SKIDO
Objednávací kód
Cena bez DPH
Termín dodání
LED810415006
2099,-
dle cenové nabídky
Ke svítidlům SKIDO lze objednat kusovou dodávku držáků a stožárů (bližší specifikace viz výše):
Držák:
Stožár:
Název
Kusů
Objednávací kód
Termín dodání
Cena/ks
HOR
VER
1
1
D8000000001
D8000000002
skladem
skladem
174 Kč
208 Kč
Název
Kusů
Objednávací kód
Termín dodání
Cena/ks
STOŽÁR
1
10669
4 týdny
3 783 Kč
Obchodní ředitel
Ing. Petr Míka
GSM: +420 605 270 232
[email protected]
Senior Project Manager pro Čechy:
Tomáš Bartoš
GSM: +420 604 284 315
[email protected]
Senior Project Manager pro Čechy, Moravu a Slezsko:
Jiří Stodůlka
GSM: + 420 603 509 666
[email protected]
STANDARD
Standardní produkty budou zveřejněny v katalogu standardních produktů. Katalog bude přístupný na internetových stránkách firmy AS nebo v tištěné podobě.
Termín zhotovení cenové nabídky max. do 24 hodin.
Termín potvrzení objednávky max. do 24 hodin.
Termín dodání max. do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky.
Typ svítidla
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
Příkon
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
Typ zdroje
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
Reflektor
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
Optický kryt
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
Předřadník
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
Uchycení
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
Kryt svítidla
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
Pozice výbojky
A1 (-17/100/10°)
A2 (-17/110/10°)
A3 (-17/120/10°)
A4 (-17/130/10°)
B1 (-25/100/10°)
B2 (-25/110/10°)
B3 (-25/120/10°)
B4 (-25/130/10°)
C1 (-21/100/10°)
C2 (-21/110/10°)
C3 (-21/120/10°)
C4 (-21/130/10°)
A1 (-17/100/10°)
A2 (-17/110/10°)
A3 (-17/120/10°)
A4 (-17/130/10°)
B1 (-25/100/10°)
B2 (-25/110/10°)
B3 (-25/120/10°)
B4 (-25/130/10°)
C1 (-21/100/10°)
C2 (-21/110/10°)
C3 (-21/120/10°)
C4 (-21/130/10°)
A1 (-17/100/10°)
A2 (-17/110/10°)
A3 (-17/120/10°)
A4 (-17/130/10°)
B1 (-25/100/10°)
B2 (-25/110/10°)
B3 (-25/120/10°)
B4 (-25/130/10°)
C1 (-21/100/10°)
C2 (-21/110/10°)
C3 (-21/120/10°)
C4 (-21/130/10°)
A1 (-17/100/10°)
A2 (-17/110/10°)
A3 (-17/120/10°)
A4 (-17/130/10°)
B1 (-25/100/10°)
B2 (-25/110/10°)
B3 (-25/120/10°)
B4 (-25/130/10°)
C1 (-21/100/10°)
C2 (-21/110/10°)
C3 (-21/120/10°)
C4 (-21/130/10°)
A1 (-17/100/10°)
A2 (-17/110/10°)
A3 (-17/120/10°)
A4 (-17/130/10°)
B1 (-25/100/10°)
B2 (-25/110/10°)
B3 (-25/120/10°)
B4 (-25/130/10°)
C1 (-21/100/10°)
C2 (-21/110/10°)
C3 (-21/120/10°)
C4 (-21/130/10°)
A1 (-17/100/10°)
A2 (-17/110/10°)
A3 (-17/120/10°)
A4 (-17/130/10°)
B1 (-25/100/10°)
B2 (-25/110/10°)
B3 (-25/120/10°)
B4 (-25/130/10°)
C1 (-21/100/10°)
C2 (-21/110/10°)
C3 (-21/120/10°)
C4 (-21/130/10°)
A1 (-25/100/10°)
A2 (-25/110/10°)
A3 (-25/120/10°)
A4 (-25/130/10°)
B1 (-30/100/10°)
B2 (-30/110/10°)
B3 (-30/120/10°)
B4 (-30/130/10°)
Objednávací kód
SCH7050004A1
SCH7050004A2
SCH7050004A3
SCH7050004A4
SCH7050004B1
SCH7050004B2
SCH7050004B3
SCH7050004B4
SCH7050004C1
SCH7050004C2
SCH7050004C3
SCH7050004C4
SCH7050003A1
SCH7050003A2
SCH7050003A3
SCH7050003A4
SCH7050003B1
SCH7050003B2
SCH7050003B3
SCH7050003B4
SCH7050003C1
SCH7050003C2
SCH7050003C3
SCH7050003C4
SCH7070004A1
SCH7070004A2
SCH7070004A3
SCH7070004A4
SCH7070004B1
SCH7070004B2
SCH7070004B3
SCH7070004B4
SCH7070004C1
SCH7070004C2
SCH7070004C3
SCH7070004C4
SCH7070003A1
SCH7070003A2
SCH7070003A3
SCH7070003A4
SCH7070003B1
SCH7070003B2
SCH7070003B3
SCH7070003B4
SCH7070003C1
SCH7070003C2
SCH7070003C3
SCH7070003C4
SCH7070964A1
SCH7070964A2
SCH7070964A3
SCH7070964A4
SCH7070964B1
SCH7070964B2
SCH7070964B3
SCH7070964B4
SCH7070964C1
SCH7070964C2
SCH7070964C3
SCH7070964C4
SCH7070963A1
SCH7070963A2
SCH7070963A3
SCH7070963A4
SCH7070963B1
SCH7070963B2
SCH7070963B3
SCH7070963B4
SCH7070963C1
SCH7070963C2
SCH7070963C3
SCH7070963C4
SCH7100004A1
SCH7100004A2
SCH7100004A3
SCH7100004A4
SCH7100004B1
SCH7100004B2
SCH7100004B3
SCH7100004B4
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
38
Typ svítidla
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
ATOS
Příkon
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
Typ zdroje
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
Reflektor
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1627
Optický kryt
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
Předřadník
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
Uchycení
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
Kryt svítidla
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
Pozice výbojky
C1 (-35/100/5°)
C2 (-35/110/5°)
C3 (-35/120/5°)
C4 (-35/130/5°)
A1 (-25/100/10°)
A2 (-25/110/10°)
A3 (-25/120/10°)
A4 (-25/130/10°)
B1 (-30/100/10°)
B2 (-30/110/10°)
B3 (-30/120/10°)
B4 (-30/130/10°)
C1 (-35/100/5°)
C2 (-35/110/5°)
C3 (-35/120/5°)
C4 (-35/130/5°)
A1 (-25/100/10°)
A2 (-25/110/10°)
A3 (-25/120/10°)
A4 (-25/130/10°)
B1 (-30/100/10°)
B2 (-30/110/10°)
B3 (-30/120/10°)
B4 (-30/130/10°)
C1 (-35/100/5°)
C2 (-35/110/5°)
C3 (-35/120/5°)
C4 (-35/130/5°)
A1 (-25/100/10°)
A2 (-25/110/10°)
A3 (-25/120/10°)
A4 (-25/130/10°)
B1 (-30/100/10°)
B2 (-30/110/10°)
B3 (-30/120/10°)
B4 (-30/130/10°)
C1 (-35/100/5°)
C2 (-35/110/5°)
C3 (-35/120/5°)
C4 (-35/130/5°)
A1 (-25/100/10°)
A2 (-25/110/10°)
A3 (-25/120/10°)
A4 (-25/130/10°)
B1 (-30/100/10°)
B2 (-30/110/10°)
B3 (-30/120/10°)
B4 (-30/130/10°)
C1 (-35/100/5°)
C2 (-35/110/5°)
C3 (-35/120/5°)
C4 (-35/130/5°)
A1 (-25/100/10°)
A2 (-25/110/10°)
A3 (-25/120/10°)
A4 (-25/130/10°)
B1 (-30/100/10°)
B2 (-30/110/10°)
B3 (-30/120/10°)
B4 (-30/130/10°)
C1 (-35/100/5°)
C2 (-35/110/5°)
C3 (-35/120/5°)
C4 (-35/130/5°)
A1 (-25/100/10°)
A2 (-25/110/10°)
A3 (-25/120/10°)
A4 (-25/130/10°)
B1 (-30/100/10°)
B2 (-30/110/10°)
B3 (-30/120/10°)
B4 (-30/130/10°)
C1 (-35/100/5°)
C2 (-35/110/5°)
C3 (-35/120/5°)
C4 (-35/130/5°)
A1 (-25/100/10°)
A2 (-25/110/10°)
A3 (-25/120/10°)
A4 (-25/130/10°)
B1 (-30/100/10°)
B2 (-30/110/10°)
B3 (-30/120/10°)
B4 (-30/130/10°)
C1 (-35/100/5°)
C2 (-35/110/5°)
C3 (-35/120/5°)
C4 (-35/130/5°)
Objednávací kód
SCH7100004C1
SCH7100004C2
SCH7100004C3
SCH7100004C4
SCH7100003A1
SCH7100003A2
SCH7100003A3
SCH7100003A4
SCH7100003B1
SCH7100003B2
SCH7100003B3
SCH7100003B4
SCH7100003C1
SCH7100003C2
SCH7100003C3
SCH7100003C4
SCH7100694A1
SCH7100964A2
SCH7100964A3
SCH7100964A4
SCH7100964B1
SCH7100964B2
SCH7100964B3
SCH7100964B4
SCH7100964C1
SCH7100964C2
SCH7100964C3
SCH7100964C4
SCH7100963A1
SCH7100963A2
SCH7100963A3
SCH7100963A4
SCH7100963B1
SCH7100963B2
SCH7100963B3
SCH7100963B4
SCH7100963C1
SCH7100963C2
SCH7100963C3
SCH7100963C4
SCH7150004A1
SCH7150004A2
SCH7150004A3
SCH7150004A4
SCH7150004B1
SCH7150004B2
SCH7150004B3
SCH7150004B4
SCH7150004C1
SCH7150004C2
SCH7150004C3
SCH7150004C4
SCH7150003A1
SCH7150003A2
SCH7150003A3
SCH7150003A4
SCH7150003B1
SCH7150003B2
SCH7150003B3
SCH7150003B4
SCH7150003C1
SCH7150003C2
SCH7150003C3
SCH7150003C4
SCH7150964A1
SCH7150964A2
SCH7150964A3
SCH7150964A4
SCH7150964B1
SCH7150964B2
SCH7150964B3
SCH7150964B4
SCH7150964C1
SCH7150964C2
SCH7150964C3
SCH7150964C4
SCH7150963A1
SCH7150963A2
SCH7150963A3
SCH7150963A4
SCH7150963B1
SCH7150963B2
SCH7150963B3
SCH7150963B4
SCH7150963C1
SCH7150963C2
SCH7150963C3
SCH7150963C4
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
Typ svítidla
MC 12
MC 12
MC 12
MC 12
MC 12
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
MC 2
NANO 1
NANO 1
NANO 1
NANO 1
NANO 1
NANO 1
NANO 1
NANO 1
NANO 1
NANO 1
NANO 1
NANO 1
NANO 1
NANO 1
NANO 1
NANO 1
NANO 1
NANO 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
Příkon
50 W
70 W
70 W
100 W
100 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
250 W
250 W
250 W
250 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
Typ zdroje
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
Reflektor
1317
1317
1317
1317
1317
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
Optický kryt
PC
PC
PC
PC
PC
PMMA
PMMA
PMMA
flat glass
flat glass
PMMA
PMMA
PMMA
flat glass
flat glass
PMMA
PMMA
PMMA
flat glass
flat glass
PMMA
PMMA
PMMA
flat glass
flat glass
PMMA
PMMA
PMMA
flat glass
flat glass
PMMA
PMMA
PMMA
flat glass
flat glass
PMMA
PMMA
PMMA
flat glass
flat glass
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
Předřadník
KP
KP
KSP
KP
KSP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KP
KP
KP
KP
KP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KP
KP
KP
KP
KP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KP
KP
KSP
KSP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
Uchycení
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
na sloup D60
na sloup D60
na sloup D60
na výložník D48
na výložník D48
na výložník D48
na výložník D60
na výložník D60
na výložník D60
na sloup D60
na sloup D60
na sloup D60
na výložník D48
na výložník D48
na výložník D48
na výložník D60
na výložník D60
na výložník D60
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
Kryt svítidla
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
Pozice výbojky
(-31/105/10°)
(-31/105/10°)
(-31/105/10°)
(-32/100/10°)
(-32/100/10°)
wide
medium
narrow
wide (-27/100/0°)
medium (-25/110/0°)
wide
medium
narrow
wide (-27/100/0°)
medium (-25/110/0°)
wide
medium
narrow
wide (-27/100/0°)
medium (-25/110/0°)
wide
medium
narrow
wide (-27/100/0°)
medium (-25/110/0°)
wide
medium
narrow
wide (-27/100/0°)
medium (-25/110/0°)
wide
medium
narrow
wide (-27/100/0°)
medium (-25/110/0°)
wide
medium
narrow
wide (-27/100/0°)
medium (-25/110/0°)
wide
medium
wide
medium
narrow (-12/77/11°)
medium (-18/77/11°)
wide (-22/77/11°)
narrow (-12/77/11°)
medium (-18/77/11°)
wide (-22/77/11°)
narrow (-12/77/11°)
medium (-18/77/11°)
wide (-22/77/11°)
narrow (-12/77/11°)
medium (-18/77/11°)
wide (-22/77/11°)
narrow (-12/77/11°)
medium (-18/77/11°)
wide (-22/77/11°)
narrow (-12/77/11°)
medium (-18/77/11°)
wide (-22/77/11°)
A1 (-30/120/10°)
A2 (-30/110/10°)
A3 (-30/100/10°)
A4 (-30/90/10°)
B1 (-25/120/10°)
B2 (-25/110/10°)
B3 (-25/100/10°)
B4 (-25/90/10°)
A1 (-30/120/10°)
A2 (-30/110/10°)
A3 (-30/100/10°)
A4 (-30/90/10°)
B1 (-25/120/10°)
B2 (-25/110/10°)
B3 (-25/100/10°)
B4 (-25/90/10°)
A1 (-30/120/10°)
A2 (-30/110/10°)
A3 (-30/100/10°)
A4 (-30/90/10°)
B1 (-25/120/10°)
B2 (-25/110/10°)
B3 (-25/100/10°)
B4 (-25/90/10°)
Objednávací kód
SCH205000001
SCH207000001
SCH207096301
SCH210000001
SCH210096301
SCH305000001
SCH305000003
SCH305000005
SCH305000011
SCH305000013
SCH307000001
SCH307000003
SCH307000005
SCH307000011
SCH307000013
SCH307096301
SCH307096303
SCH307096305
SCH307096311
SCH307096313
SCH310000001
SCH310000003
SCH310000005
SCH310000011
SCH310000013
SCH310096301
SCH310096303
SCH310096305
SCH310096311
SCH310096313
SCH315000001
SCH315000003
SCH315000005
SCH315000011
SCH315000013
SCH315096301
SCH315096303
SCH315096305
SCH315096311
SCH315096313
SCH325000001
SCH325000003
SCH325096301
SCH325096303
SCH910050401
SCH910050402
SCH910050403
SCH910050301
SCH910050302
SCH910050303
SCH910050311
SCH910050312
SCH910050313
SCH910070401
SCH910070402
SCH910070403
SCH910070301
SCH910070302
SCH910070303
SCH910070311
SCH910070312
SCH910070313
SCH5050002A1
SCH5050002A2
SCH5050002A3
SCH5050002A4
SCH5050002B1
SCH5050002B2
SCH5050002B3
SCH5050002B4
SCH5050003A1
SCH5050003A2
SCH5050003A3
SCH5050003A4
SCH5050003B1
SCH5050003B2
SCH5050003B3
SCH5050003B4
SCH5070002A1
SCH5070002A2
SCH5070002A3
SCH5070002A4
SCH5070002B1
SCH5070002B2
SCH5070002B3
SCH5070002B4
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
40
Typ svítidla
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 1
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
Příkon
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
Typ zdroje
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
Reflektor
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
Optický kryt
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
Předřadník
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
Uchycení
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
Kryt svítidla
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
Pozice výbojky
A1 (-30/120/10°)
A2 (-30/110/10°)
A3 (-30/100/10°)
A4 (-30/90/10°)
B1 (-25/120/10°)
B2 (-25/110/10°)
B3 (-25/100/10°)
B4 (-25/90/10°)
A1 (-30/120/10°)
A2 (-30/110/10°)
A3 (-30/100/10°)
A4 (-30/90/10°)
B1 (-25/120/10°)
B2 (-25/110/10°)
B3 (-25/100/10°)
B4 (-25/90/10°)
A1 (-30/120/10°)
A2 (-30/110/10°)
A3 (-30/100/10°)
A4 (-30/90/10°)
B1 (-25/120/10°)
B2 (-25/110/10°)
B3 (-25/100/10°)
B4 (-25/90/10°)
C1 (-30/120/10°)
C2 (-30/110/10°)
C3 (-30/100/10°)
C4 (-30/90/10°)
D1 (-25/120/10°)
D2 (-25/110/10°)
D3 (-25/100/10°)
D4 (-25/90/10°)
C1 (-30/120/10°)
C2 (-30/110/10°)
C3 (-30/100/10°)
C4 (-30/90/10°)
D1 (-25/120/10°)
D2 (-25/110/10°)
D3 (-25/100/10°)
D4 (-25/90/10°)
C1 (-30/120/10°)
C2 (-30/110/10°)
C3 (-30/100/10°)
C4 (-30/90/10°)
D1 (-25/120/10°)
D2 (-25/110/10°)
D3 (-25/100/10°)
D4 (-25/90/10°)
C1 (-30/120/10°)
C2 (-30/110/10°)
C3 (-30/100/10°)
C4 (-30/90/10°)
D1 (-25/120/10°)
D2 (-25/110/10°)
D3 (-25/100/10°)
D4 (-25/90/10°)
X1 (-25/150/15°)
X2 (-25/140/15°)
X3 (-25/130/15°)
X4 (-25/120/15°)
Y1 (-30/150/15°)
Y2 (-30/140/15°)
Y3 (-30/130/15°)
Y4 (-30/120/15°)
Z1 (-35/150/15°)
Z2 (-35/140/15°)
Z3 (-35/130/15°)
Z4 (-35/120/15°)
X1 (-25/150/15°)
X2 (-25/140/15°)
X3 (-25/130/15°)
X4 (-25/120/15°)
Y1 (-30/150/15°)
Y2 (-30/140/15°)
Y3 (-30/130/15°)
Y4 (-30/120/15°)
Z1 (-35/150/15°)
Z2 (-35/140/15°)
Z3 (-35/130/15°)
Z4 (-35/120/15°)
X1 (-25/150/15°)
X2 (-25/140/15°)
X3 (-25/130/15°)
X4 (-25/120/15°)
Y1 (-30/150/15°)
Y2 (-30/140/15°)
Y3 (-30/130/15°)
Y4 (-30/120/15°)
Z1 (-35/150/15°)
Z2 (-35/140/15°)
Objednávací kód
SCH5070003A1
SCH5070003A2
SCH5070003A3
SCH5070003A4
SCH5070003B1
SCH5070003B2
SCH5070003B3
SCH5070003B4
SCH5070963A1
SCH5070963A2
SCH5070963A3
SCH5070963A4
SCH5070963B1
SCH5070963B2
SCH5070963B3
SCH5070963B4
SCH5070964A1
SCH5070964A2
SCH5070964A3
SCH5070964A4
SCH5070964B1
SCH5070964B2
SCH5070964B3
SCH5070964B4
SCH5100002C1
SCH5100002C2
SCH5100002C3
SCH5100002C4
SCH5100002D1
SCH5100002D2
SCH5100002D3
SCH5100002D4
SCH5100003C1
SCH5100003C2
SCH5100003C3
SCH5100003C4
SCH5100003D1
SCH5100003D2
SCH5100003D3
SCH5100003D4
SCH5100963C1
SCH5100963C2
SCH5100963C3
SCH5100963C4
SCH5100963D1
SCH5100963D2
SCH5100963D3
SCH5100963D4
SCH5100964C1
SCH5100964C2
SCH5100964C3
SCH5100964C4
SCH5100964D1
SCH5100964D2
SCH5100964D3
SCH5100964D4
SCH6050001X1
SCH6050001X2
SCH6050001X3
SCH6050001X4
SCH6050001Y1
SCH6050001Y2
SCH6050001Y3
SCH6050001Y4
SCH6050001Z1
SCH6050001Z2
SCH6050001Z3
SCH6050001Z4
SCH6050002X1
SCH6050002X2
SCH6050002X3
SCH6050002X4
SCH6050002Y1
SCH6050002Y2
SCH6050002Y3
SCH6050002Y4
SCH6050002Z1
SCH6050002Z2
SCH6050002Z3
SCH6050002Z4
SCH6070001X1
SCH6070001X2
SCH6070001X3
SCH6070001X4
SCH6070001Y1
SCH6070001Y2
SCH6070001Y3
SCH6070001Y4
SCH6070001Z1
SCH6070001Z2
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
Typ svítidla
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
Příkon
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
Typ zdroje
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
Reflektor
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
Optický kryt
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
Předřadník
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
Uchycení
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
Kryt svítidla
plast
plast
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
Pozice výbojky
Z3 (-35/130/15°)
Z4 (-35/120/15°)
X1 (-25/150/15°)
X2 (-25/140/15°)
X3 (-25/130/15°)
X4 (-25/120/15°)
Y1 (-30/150/15°)
Y2 (-30/140/15°)
Y3 (-30/130/15°)
Y4 (-30/120/15°)
Z1 (-35/150/15°)
Z2 (-35/140/15°)
Z3 (-35/130/15°)
Z4 (-35/120/15°)
X1 (-25/150/15°)
X2 (-25/140/15°)
X3 (-25/130/15°)
X4 (-25/120/15°)
Y1 (-30/150/15°)
Y2 (-30/140/15°)
Y3 (-30/130/15°)
Y4 (-30/120/15°)
Z1 (-35/150/15°)
Z2 (-35/140/15°)
Z3 (-35/130/15°)
Z4 (-35/120/15°)
X1 (-25/150/15°)
X2 (-25/140/15°)
X3 (-25/130/15°)
X4 (-25/120/15°)
Y1 (-30/150/15°)
Y2 (-30/140/15°)
Y3 (-30/130/15°)
Y4 (-30/120/15°)
Z1 (-35/150/15°)
Z2 (-35/140/15°)
Z3 (-35/130/15°)
Z4 (-35/120/15°)
A1 (-40/160/6°)
A2 (-40/150/6°)
A3 (-40/140/6°)
A4 (-40/130/6°)
B1 (-35/160/6°)
B2 (-35/150/6°)
B3 (-35/140/6°)
B4 (-35/130/6°)
C1 (-30/160/6°)
C2 (-30/150/6°)
C3 (-30/140/6°)
C4 (-30/130/6°)
A1 (-40/160/6°)
A2 (-40/150/6°)
A3 (-40/140/6°)
A4 (-40/130/6°)
B1 (-35/160/6°)
B2 (-35/150/6°)
B3 (-35/140/6°)
B4 (-35/130/6°)
C1 (-30/160/6°)
C2 (-30/150/6°)
C3 (-30/140/6°)
C4 (-30/130/6°)
A1 (-40/160/6°)
A2 (-40/150/6°)
A3 (-40/140/6°)
A4 (-40/130/6°)
B1 (-35/160/6°)
B2 (-35/150/6°)
B3 (-35/140/6°)
B4 (-35/130/6°)
C1 (-30/160/6°)
C2 (-30/150/6°)
C3 (-30/140/6°)
C4 (-30/130/6°)
A1 (-40/160/6°)
A2 (-40/150/6°)
A3 (-40/140/6°)
A4 (-40/130/6°)
B1 (-35/160/6°)
B2 (-35/150/6°)
B3 (-35/140/6°)
B4 (-35/130/6°)
C1 (-30/160/6°)
C2 (-30/150/6°)
C3 (-30/140/6°)
C4 (-30/130/6°)
Objednávací kód
SCH6070001Z3
SCH6070001Z4
SCH6070002X1
SCH6070002X2
SCH6070002X3
SCH6070002X4
SCH6070002Y1
SCH6070002Y2
SCH6070002Y3
SCH6070002Y4
SCH6070002Z1
SCH6070002Z2
SCH6070002Z3
SCH6070002Z4
SCH6070963X1
SCH6070963X2
SCH6070963X3
SCH6070963X4
SCH6070963Y1
SCH6070963Y2
SCH6070963Y3
SCH6070963Y4
SCH6070963Z1
SCH6070963Z2
SCH6070963Z3
SCH6070963Z4
SCH6070964X1
SCH6070964X2
SCH6070964X3
SCH6070964X4
SCH6070964Y1
SCH6070964Y2
SCH6070964Y3
SCH6070964Y4
SCH6070964Z1
SCH6070964Z2
SCH6070964Z3
SCH6070964Z4
SCH6100001A1
SCH6100001A2
SCH6100001A3
SCH6100001A4
SCH6100001B1
SCH6100001B2
SCH6100001B3
SCH6100001B4
SCH6100001C1
SCH6100001C2
SCH6100001C3
SCH6100001C4
SCH6100002A1
SCH6100002A2
SCH6100002A3
SCH6100002A4
SCH6100002B1
SCH6100002B2
SCH6100002B3
SCH6100002B4
SCH6100002C1
SCH6100002C2
SCH6100002C3
SCH6100002C4
SCH6100963A1
SCH6100963A2
SCH6100963A3
SCH6100963A4
SCH6100963B1
SCH6100963B2
SCH6100963B3
SCH6100963B4
SCH6100963C1
SCH6100963C2
SCH6100963C3
SCH6100963C4
SCH6100964A1
SCH6100964A2
SCH6100964A3
SCH6100964A4
SCH6100964B1
SCH6100964B2
SCH6100964B3
SCH6100964B4
SCH6100964C1
SCH6100964C2
SCH6100964C3
SCH6100964C4
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
42
Typ svítidla
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
SAFÍR 2
Z1
Z1
Příkon
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
50 W
50 W
Typ zdroje
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
Reflektor
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1523
1404
1404
Optický kryt
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
moulded glass
PC
PC
Předřadník
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KP
KP
Uchycení
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
na sloup
na sloup
Kryt svítidla
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
plast
plast
Pozice výbojky
A1 (-40/155/6°)
A2 (-40/145/6°)
A3 (-40/135/6°)
A4 (-40/125/6°)
B1 (-35/155/6°)
B2 (-35/145/6°)
B3 (-35/135/6°)
B4 (-35/125/6°)
C1 (-30/155/6°)
C2 (-30/145/6°)
C3 (-30/135/6°)
C4 (-30/125/6°)
A1 (-40/155/6°)
A2 (-40/145/6°)
A3 (-40/135/6°)
A4 (-40/125/6°)
B1 (-35/155/6°)
B2 (-35/145/6°)
B3 (-35/135/6°)
B4 (-35/125/6°)
C1 (-30/155/6°)
C2 (-30/145/6°)
C3 (-30/135/6°)
C4 (-30/125/6°)
A1 (-40/155/6°)
A2 (-40/145/6°)
A3 (-40/135/6°)
A4 (-40/125/6°)
B1 (-35/155/6°)
B2 (-35/145/6°)
B3 (-35/135/6°)
B4 (-35/125/6°)
C1 (-30/155/6°)
C2 (-30/145/6°)
C3 (-30/135/6°)
C4 (-30/125/6°)
A1 (-40/155/6°)
A2 (-40/145/6°)
A3 (-40/135/6°)
A4 (-40/125/6°)
B1 (-35/155/6°)
B2 (-35/145/6°)
B3 (-35/135/6°)
B4 (-35/125/6°)
C1 (-30/155/6°)
C2 (-30/145/6°)
C3 (-30/135/6°)
C4 (-30/125/6°)
D1 (-38/140/6°)
D2 (-38/130/6°)
D3 (-38/120/6°)
E1 (-33/140/6°)
E2 (-33/130/6°)
E3 (-33/120/6°)
F1 (-28/140/6°)
F2 (-28/130/6°)
F3 (-28/120/6°)
F4 (-28/110/6°)
D1 (-38/140/6°)
D2 (-38/130/6°)
D3 (-38/120/6°)
E1 (-33/140/6°)
E2 (-33/130/6°)
E3 (-33/120/6°)
F1 (-28/140/6°)
F2 (-28/130/6°)
F3 (-28/120/6°)
F4 (-28/110/6°)
D1 (-38/140/6°)
D2 (-38/130/6°)
D3 (-38/120/6°)
E1 (-33/140/6°)
E2 (-33/130/6°)
E3 (-33/120/6°)
F1 (-28/140/6°)
F2 (-28/130/6°)
F3 (-28/120/6°)
F4 (-28/110/6°)
D1 (-38/140/6°)
D2 (-38/130/6°)
D3 (-38/120/6°)
E1 (-33/140/6°)
E2 (-33/130/6°)
E3 (-33/120/6°)
F1 (-28/140/6°)
F2 (-28/130/6°)
F3 (-28/120/6°)
F4 (-28/110/6°)
wide (-25/70/18°)
medium (-16/97/18°)
Objednávací kód
SCH6150001A1
SCH6150001A2
SCH6150001A3
SCH6150001A4
SCH6150001B1
SCH6150001B2
SCH6150001B3
SCH6150001B4
SCH6150001C1
SCH6150001C2
SCH6150001C3
SCH6150001C4
SCH6150002A1
SCH6150002A2
SCH6150002A3
SCH6150002A4
SCH6150002B1
SCH6150002B2
SCH6150002B3
SCH6150002B4
SCH6150002C1
SCH6150002C2
SCH6150002C3
SCH6150002C4
SCH6150963A1
SCH6150963A2
SCH6150963A3
SCH6150963A4
SCH6150963B1
SCH6150963B2
SCH6150963B3
SCH6150963B4
SCH6150963C1
SCH6150963C2
SCH6150963C3
SCH6150963C4
SCH6150964A1
SCH6150964A2
SCH6150964A3
SCH6150964A4
SCH6150964B1
SCH6150964B2
SCH6150964B3
SCH6150964B4
SCH6150964C1
SCH6150964C2
SCH6150964C3
SCH6150964C4
SCH6250001D1
SCH6250001D2
SCH6250001D3
SCH6250001E1
SCH6250001E2
SCH6250001E3
SCH6250001F1
SCH6250001F2
SCH6250001F3
SCH6250001F4
SCH6250002D1
SCH6250002D2
SCH6250002D3
SCH6250002E1
SCH6250002E2
SCH6250002E3
SCH6250002F1
SCH6250002F2
SCH6250002F3
SCH6250002F4
SCH6250963D1
SCH6250963D2
SCH6250963D3
SCH6250963E1
SCH6250963E2
SCH6250963E3
SCH6250963F1
SCH6250963F2
SCH6250963F3
SCH6250963F4
SCH6250964D1
SCH6250964D2
SCH6250964D3
SCH6250964E1
SCH6250964E2
SCH6250964E3
SCH6250964F1
SCH6250964F2
SCH6250964F3
SCH6250964F4
SCH105000400
SCH105000430
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
Typ svítidla
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Příkon
50 W
50 W
50 W
50 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
Typ zdroje
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
Reflektor
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
Optický kryt
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
Předřadník
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
Uchycení
na sloup
na výložník
na výložník
na výložník
na sloup
na sloup
na sloup
na výložník
na výložník
na výložník
na sloup
na sloup
na sloup
na výložník
na výložník
na výložník
Kryt svítidla
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
Pozice výbojky
narrow (-13/106/18°)
wide (-25/70/18°)
medium (-16/97/18°)
narrow (-13/106/18°)
wide (-25/70/18°)
medium (-16/97/18°)
narrow (-13/106/18°)
wide (-25/70/18°)
medium (-16/97/18°)
narrow (-13/106/18°)
wide (-25/65/18°)
medium (-16/95/18°)
narrow (-13/105/18°)
wide (-25/65/18°)
medium (-16/95/18°)
narrow (-13/105/18°)
Objednávací kód
SCH105000440
SCH105000300
SCH105000330
SCH105000340
SCH107000400
SCH107000430
SCH107000440
SCH107000300
SCH107000330
SCH107000340
SCH110000400
SCH110000430
SCH110000440
SCH110000300
SCH110000330
SCH110000340
standard
standard
standard
standard
standard
ROZŠÍŘENÝ STANDARD
Rozšířený standard :
Produkty ze skupiny rozšířeného standardu budou zveřejněny v katalogu produktů. Katalog bude přístupný na internetových stránkách firmy AS nebo v tištěné podobě.
Termín zhotovení cenové nabídky max. do 24 hodin.
Termín potvrzení objednávky max. do 10 pracovních dnů.
Termín dodání max. do 8 týdnů.
Typ svítidla
ALURA LED
ALURA LED
ALURA LED
ALURA LED
ALURA LED
ALURA LED
ALURA LED
CASCAIS LED
CASCAIS LED
CALLA LED
CALLA LED
HAPILED
HAPILED
HAPILED
HAPILED
HAPILED
HAPILED
HAPILED
HAPILED
HAPILED
HAPILED
HAPILED
HAPILED
HAPILED
HAPILED
HAPILED
ISLA LED
ISLA LED
ISLA LED
ISLA LED
ISLA LED
ISLA LED
ISLA LED
MAYA LED
MAYA LED
MAYA LED
MAYA LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
Příkon
19W
27W
37W
37W
53W
53W
54W
58W
58W
26W
34W
18 W
33 W
50 W
19 W
27 W
40 W
28 W
41 W
58 W
37 W
37 W
53 W
53 W
75 W
75 W
27 W
27 W
41 W
41 W
53 W
53 W
53 W
37W
53W
54W
78W
40 W
40 W
40 W
40 W
40 W
40 W
40 W
40 W
40 W
40 W
40 W
40 W
40 W
40 W
40 W
40 W
40 W
40 W
58 W
58 W
58 W
58 W
58 W
Typ zdroje
16 LED; 350mA
16 LED; 500mA
32 LED; 350mA
32 LED; 350mA
32 LED; 500mA
32 LED; 500mA
48 LED; 350mA
24 LED; 700mA
24 LED; 700mA
15 LED; 500mA
28 LED, 500mA
FORTIMO 1800 lm
FORTIMO 3000 lm
FORTIMO 4500 lm
16 LED; 350 mA
16 LED; 500 mA
16 LED; 700 mA
24 LED; 350 mA
24 LED; 500 mA
24 LED; 700 mA
32 LED; 350 mA
32 LED; 350 mA
32 LED; 500 mA
32 LED; 500 mA
32 LED; 700 mA
32 LED; 700 mA
16 LED; 500 mA
16 LED; 500 mA
24 LED; 500 mA
24 LED; 500 mA
32 LED; 500 mA
32 LED; 500 mA
32 LED; 500 mA
32 LED; 350mA
32 LED; 500mA
48 LED; 350mA
48 LED; 500mA
16 LED; 700 mA
16 LED; 700 mA
16 LED; 700 mA
16 LED; 700 mA
16 LED; 700 mA
16 LED; 700 mA
16 LED; 700 mA
16 LED; 700 mA
16 LED; 700 mA
16 LED; 700 mA
16 LED; 700 mA
16 LED; 700 mA
16 LED; 700 mA
16 LED; 700 mA
16 LED; 700 mA
16 LED; 700 mA
16 LED; 700 mA
16 LED; 700 mA
24 LED; 700 mA
24 LED; 700 mA
24 LED; 700 mA
24 LED; 700 mA
24 LED; 700 mA
Reflektor
5096
5096
5096
SYM 5096
5096
SYM 5096
5096
5102
5103
ASYM
ASYM
OPTIC F
OPTIC F
OPTIC F
5096
5096
5096
5096
5096
5096
5096
5096 SYM
5096
5096 SYM
5096
5096 SYM
5068
5096
5068
5096
5068
5068 SYM
5096
5096
5096
5096
5096
5102
5102
5102
5103
5103
5103
5068
5068
5068
5093
5093
5093
5096
5096
5096
5098
5098
5098
5102
5102
5102
5103
5103
Optický kryt
PMMA
PMMA
PMMA
PMMA
PMMA
PMMA
PMMA
PC
PC
PMMA
PMMA
PMMA
PMMA
PMMA
PMMA
PMMA
PMMA
PMMA
PMMA
PMMA
PMMA
PMMA
PMMA
PMMA
PMMA
PMMA
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
Předřadník
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
KP
KP
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
Uchycení
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
3/4 GAS
3/4 GAS
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na sloup
na výložník
na výložník
na výložník
na výložník
na sloup D60
na výložník D48
na výložník D60
na sloup D60
na výložník D48
na výložník D60
na sloup D60
na výložník D48
na výložník D60
na sloup D60
na výložník D48
na výložník D60
na sloup D60
na výložník D48
na výložník D60
na sloup D60
na výložník D48
na výložník D60
na sloup D60
na výložník D48
na výložník D60
na sloup D60
na výložník D48
Kryt svítidla Pozice výbojky
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
Objednávací kód
LED1110019016
LED1110027016
LED1110037032
LED1111037032
LED1110053032
LED1111053032
LED1110054048
LED1210058024
LED1211058024
LED910026015
LED910034028
LED510018018
LED510033030
LED510050045
LED520019016
LED520027016
LED520040016
LED520028024
LED520041024
LED520058024
LED520037032
LED521037032
LED520053032
LED521053032
LED520075032
LED521075032
LED410027016
LED420027016
LED410041024
LED420041024
LED410053032
LED411053032
LED420053032
LED1010037032
LED1010053032
LED1010054048
LED1010078048
LED310040416
LED310040216
LED310040316
LED311040416
LED311040216
LED311040316
LED312040416
LED312040216
LED312040316
LED313040416
LED313040216
LED313040316
LED314040416
LED314040216
LED314040316
LED315040416
LED315040216
LED315040316
LED310058424
LED310058224
LED310058324
LED311058424
LED311058224
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
44
Typ svítidla
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
NANO 1 LED
TECEO 1
TECEO 1
TECEO 1
TECEO 1
TECEO 1
TECEO 1
TECEO 1
TECEO 1
TECEO 1
TECEO 1
TECEO 2
TECEO 2
TECEO 2
TECEO 2
TECEO 2
TECEO 2
TECEO 2
TECEO 2
TECEO 2
TECEO 2
TECEO 2
TECEO 2
TECEO 2
TECEO 2
TECEO 2
TECEO 2
TECEO 2
TECEO 2
TECEO 2
TECEO 2
TECEO 2
TECEO 2
TECEO 2
TECEO 2
ALURA
ALURA
ALURA
CASCAIS
CASCAIS
CASCAIS
CASCAIS
EVOLO 2
EVOLO 2
EVOLO 2
EVOLO 2
EVOLO 2
EVOLO 2
EVOLO 2
EVOLO 2
EVOLO 2
EVOLO 2
EVOLO 2
EVOLO 2
EVOLO 2
EVOLO 2
EVOLO 2
EVOLO 2
ISLA
ISLA
ISLA
ISLA
ISLA
ISLA
ISLA
MAYA MINI
MAYA MINI
MAYA MINI
MAYA MIDI
MAYA MIDI
MAYA MIDI
MAYA MIDI
MC 2 ZEBRA
MC 2 ZEBRA
MC 2 ZEBRA
MC 2 ZEBRA
MC 2 ZEBRA
Příkon
58 W
58 W
58 W
58 W
58 W
58 W
58 W
58 W
58 W
58 W
58 W
58 W
58 W
27W
27W
41W
41W
53W
53W
65 W
65 W
78 W
78 W
91 W
91 W
103 W
103 W
115 W
115 W
127 W
127 W
139 W
139 W
151 W
151 W
169 W
169 W
181 W
181 W
193 W
193 W
206 W
206 W
218 W
218 W
230 W
230 W
50 W
70 W
100 W
50W
70W
100W
150W
50W
70W
100W
150W
45W
60W
90W
140W
50W
70W
100W
150W
45W
60W
90W
140W
35W
50 W
70 W
70 W
100 W
150 W
150 W
70W
100W
150W
70W
100W
150W
250W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
Typ zdroje
24 LED; 700 mA
24 LED; 700 mA
24 LED; 700 mA
24 LED; 700 mA
24 LED; 700 mA
24 LED; 700 mA
24 LED; 700 mA
24 LED; 700 mA
24 LED; 700 mA
24 LED; 700 mA
24 LED; 700 mA
24 LED; 700 mA
24 LED; 700 mA
16 LED; 500 mA
16 LED; 500 mA
24 LED; 500 mA
24 LED; 500 mA
32 LED; 500 mA
32 LED; 500 mA
40 LED; 500 mA
40 LED; 500 mA
48 LED; 500 mA
48 LED; 500 mA
56 LED; 500 mA
56 LED; 500 mA
64 LED; 500 mA
64 LED; 500 mA
72 LED; 500 mA
72 LED; 500 mA
80 LED; 500 mA
80 LED; 500 mA
88 LED; 500 mA
88 LED; 500 mA
96 LED; 500 mA
96 LED; 500 mA
104 LED; 500 mA
104 LED; 500 mA
112 LED; 500 mA
112 LED; 500 mA
120 LED; 500 mA
120 LED; 500 mA
128 LED; 500 mA
128 LED; 500 mA
136 LED; 500 mA
136 LED; 500 mA
144 LED; 500 mA
144 LED; 500 mA
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E40)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
CPO-TW (PGZ12)
CPO-TW (PGZ12)
CPO-TW (PGZ12)
CPO-TW (PGZ12)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
CPO-TW (PGZ12)
CPO-TW (PGZ12)
CPO-TW (PGZ12)
CPO-TW (PGZ12)
CDM-T (G12)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
CDM-T (G12)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
CDM-T (G12)
SON-T (E27)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E27)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
CDO-TT (E40)
CDO-TT (E40)
CDO-TT (E40)
CDO-TT (E40)
CDM-T (G12)
Reflektor
5103
5068
5068
5068
5093
5093
5093
5096
5096
5096
5098
5098
5098
5102
5103
5102
5103
5102
5103
5102
5103
5102
5103
5102
5103
5102
5103
5102
5103
5102
5103
5102
5103
5102
5103
5102
5103
5102
5103
5102
5103
5102
5103
5102
5103
5102
5103
1584
1584
1584
1627
1627
1627
1627
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
1640
1640
1640
1640
1640
1640
1640
1627
1627
1627
1954
1954
1954
1954
1651
1651
1651
1651
1651
Optický kryt
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
vypouklé sklo
vypouklé sklo
vypouklé sklo
vypouklé sklo
vypouklé sklo
vypouklé sklo
vypouklé sklo
vypouklé sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
PMMA
PMMA
rovné sklo
rovné sklo
PMMA
Předřadník Uchycení
LED
na výložník D60
LED
na sloup D60
LED
na výložník D48
LED
na výložník D60
LED
na sloup D60
LED
na výložník D48
LED
na výložník D60
LED
na sloup D60
LED
na výložník D48
LED
na výložník D60
LED
na sloup D60
LED
na výložník D48
LED
na výložník D60
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
LED stmívatelnýuniverzální
KP
na sloup
KP
na sloup
KP
na sloup
KP
3/4 GAS
KP
3/4 GAS
KP
3/4 GAS
KP
3/4 GAS
KP
V 60-76
KP
V 60-76
KP
V 60-76
KP
V 60-76
KP
V 60-76
KP
V 60-76
KP
V 60-76
KP
V 60-76
KP
V 60-76
KP
V 60-76
KP
V 60-76
KP
V 60-76
KP
V 60-76
KP
V 60-76
KP
V 60-76
KP
V 60-76
KP
na sloup
KP
na sloup
KP
na sloup
KP
na sloup
KP
na sloup
KP
na sloup
KP
na sloup
KP
na výložník
KP
na výložník
KP
na výložník
KP
na výložník
KP
na výložník
KP
na výložník
KP
na výložník
KP
univerzální
KP
univerzální
KP
univerzální
KP
univerzální
KP
univerzální
Kryt svítidla
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
plast
plast
plast
plast
plast
Pozice výbojky
(-83/0/270°)
(-83/0/270°)
(-83/0/270°)
(-32/120/10°)
(-35/106/10°)
(-35/106/10°)
(-32/120/10°)
(-34/110/10°)
(-34/110/10°)
(-32/120/10°)
pravostranná
levostranná
pravostranná
levostranná
pravostranná
Objednávací kód
LED311058324
LED312058424
LED312058224
LED312058324
LED313058424
LED313058224
LED313058324
LED314058424
LED314058224
LED314058324
LED315058424
LED315058224
LED315058324
LED120027016
LED130027016
LED120041024
LED130041024
LED120053032
LED130053032
LED120065040
LED130065040
LED120078048
LED130078048
LED210091056
LED212091056
LED210103064
LED212103064
LED210115072
LED212115072
LED210127080
LED212127080
LED210139088
LED212139088
LED210151096
LED212151096
LED210169104
LED212169104
LED210181112
LED212181112
LED210193120
LED212193120
LED210206128
LED212206128
LED210218136
LED212218136
LED210230144
LED210230144
SCH912050001
SCH912070001
SCH912100001
SCH915050001
SCH915070001
SCH915100001
SCH915150001
SCH914050001
SCH914070001
SCH914100001
SCH914150001
SCH914045011
SCH914060011
SCH914090011
SCH914140011
SCH914050101
SCH914070101
SCH914100101
SCH914150101
SCH914045111
SCH914060111
SCH914090111
SCH914140111
SCH911035101
SCH911050001
SCH911070001
SCH911070101
SCH911100001
SCH911150001
SCH911150101
SCH916070001
SCH916100001
SCH916150001
SCH917070001
SCH917100001
SCH917150001
SCH917250001
SCH4150P0601
SCH4150L0601
SCH4150P1201
SCH4150L1201
SCH4150P2601
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
Typ svítidla
MC 2 ZEBRA
MC 2 ZEBRA
MC 2 ZEBRA
MC 2 ZEBRA
MC 2 ZEBRA
MC 2 ZEBRA
MC 2 ZEBRA
SQUALO 2
SQUALO 2
SQUALO 2
SQUALO 2
SQUALO 2
SQUALO 2
SQUALO 2
SQUALO 2
Příkon
150 W
150 W
150 W
250 W
250 W
250 W
250 W
50W
70W
100W
150W
50W
70W
100W
150W
Typ zdroje
CDM-T (G12)
CDM-T (G12)
CDM-T (G12)
HPI-T (E40)
HPI-T (E40)
CDM-T (G12)
CDM-T (G12)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
SON-T (E27)
SON-T (E27)
SON-T (E40)
SON-T (E40)
Reflektor
1651
1651
1651
1651
1651
1651
1651
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
Typ výbojky
SON-T PIA PLUS 50W/E27
SON-T PIA PLUS 70W/E27
SON-T PIA PLUS 100W/E40
SON-T PIA PLUS 150W/E40
SON-T PIA PLUS 250W/E40
SON-T PIA PLUS 400W/E40
SON-T PIA PLUS 600W/E40
HPI-T Plus 250W (645)/E40
HPI-T Plus 400W (643)/E40
HPI-T 1000W (643) 220V/E40
HPI-T 2000W (642/646) 220/380V/E40
CDM-T 35W (830)/G12
CDM-T 35W (942)/G12
CDM-T 70W (830)/G12
CDM-T 70W (942)/G12
CDM-T 150W (830)/G12
CDM-T 150W (942)/G12
CDM-T 250W (830)/G12
CDM-T 250W (942)/G12
CDM-TD 70W (830)/RX7s
CDM-TD 70W (942)/RX7s
CDM-TD 150W (830)/RX7s
CDM-TD 150W (942)/RX7s
CDO-TT 50W (828)/E27
CDO-TT 70W (828)/E27
CDO-TT 100W (828)/E40
CDO-TT 150W (828)/E40
CDO-TT 250W (830)/E40
CDM-R 35W (830;30°;PAR 30L)/E27
CDM-R 35W (830;10°;PAR 30L)/E27
CDM-R 35W (830;30°;PAR 20L)/E27
CDM-R 70W (830;10°;PAR 30L)/E27
CDM-R 70W (830;40°;PAR 30L)/E27
CPO-TW 45W (728)/PGZ12
CPO-TW 60W (728)/PGZ12
CPO-TW 90W (728)/PGZ12
CPO-TW 140W (728)/PGZ12
Příkon
50W
70W
100W
150W
250W
400W
600W
250W
400W
1000W
2000W
35W
35W
70W
70W
150W
150W
250W
250W
70W
70W
150W
150W
50W
70W
100W
150W
250W
35W
35W
35W
70W
70W
45W
60W
90W
140W
Optický kryt
PMMA
rovné sklo
rovné sklo
PC
PC
PC
PC
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
vypouklé sklo
vypouklé sklo
vypouklé sklo
vypouklé sklo
Předřadník
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
Uchycení
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
H/V 42-76
H/V 42-76
H/V 42-76
H/V 42-76
H/V 42-76
H/V 42-76
H/V 42-76
H/V 42-76
Kryt svítidla
plast
plast
plast
plast
plast
plast
plast
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
hliník
Pozice výbojky
levostranná
pravostranná
levostranná
pravostranná
levostranná
pravostranná
levostranná
Objednávací kód
SCH4150L2601
SCH4150P3201
SCH4150L3201
SCH4250P0601
SCH4250L0601
SCH4250P2601
SCH4250L2601
SCH913050001
SCH913070001
SCH913100001
SCH913150001
SCH913050101
SCH913070101
SCH913100101
SCH913150101
standard
standard
standard
standard
standard
standard
SVĚTELNÉ ZDROJE
Patice
E27
E27
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
G12
G12
G12
G12
G12
G12
G12
G12
RX7S
RX7S
RX7S
RX7S
E27
E27
E40
E40
E40
E27
E27
E27
E27
E27
PGZ12
PGZ12
PGZ12
PGZ12
Objednávací kód
ZDROJ1000001
ZDROJ1000002
ZDROJ1000003
ZDROJ1000004
ZDROJ1000005
ZDROJ1000006
ZDROJ1000007
ZDROJ3000001
ZDROJ3000002
ZDROJ3000003
ZDROJ3000004
ZDROJ2000001
ZDROJ2000002
ZDROJ2000003
ZDROJ2000004
ZDROJ2000005
ZDROJ2000006
ZDROJ2000007
ZDROJ2000008
ZDROJ2000201
ZDROJ2000203
ZDROJ2000202
ZDROJ2000204
ZDROJ2000103
ZDROJ2000102
ZDROJ2000100
ZDROJ2000101
ZDROJ2000115
ZDROJ2000303
ZDROJ2000304
ZDROJ2000305
ZDROJ2000301
ZDROJ2000302
ZDROJ9000001
ZDROJ9000002
ZDROJ9000003
ZDROJ9000004
Vaše poptávky zasílejte na [email protected] nebo [email protected]
Příslušné ceny svítidel včetně termínu dodání Vám budou zaslány v cenové nabídce.
Platební podmínky: splatnost 14 dní, pokud není uvedeno v CN jinak. V případě platby předem poskytujeme slevu 2% z fakturované částky (fakturovaná
částka = netto cena na faktuře po započtení všech obchodních slev).
Doprava: v případě objednávky nad 100 000,- Kč (hodnota objednaného zboží po započtení všech obchodních slev, kromě slevy za platbu předem = sloupec U
Celkem po slevě Kč v CN) je doprava zdarma. V ostatních případech možný osobní odběr ve skladu Benešov nebo sběrná služba Toptrans na náklady odběratele.
Vysvětlivky: KP=konvenční (magnetický) předřadník, KSP=konvenční (magnetický) stmívatelný předřadník, ES=elektronický předřadník,
ESP=elektronický stmívatelný předřadník, RS=rovné sklo, SON-T=Vysokotlaká sodíková výbojka , CDM-T=Jednopaticová keramická metal-halogenidová výbojka,
CDO-TT=Keramická halogenidová výbojka s vnější baňkou ve tvaru čiré trubice, HPI-T=Jednopaticová halogenidová výbojka s hořákem z křemenného skla
s čirou vnější baňkou.
46
Artechnic - Schréder a.s.
Vinohradská 74, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 522 930, Fax: +420 222 521 722
Email: [email protected]
Web: www.artechnic-schreder.cz
Download

Katalog svítidel - Artechnic