DNA Central Europe s.r.o.
Podolí 30, 250 81 Nehvizdy
tel.: 326 992 511, fax: 326 994 892
e-mail: [email protected]
www.dna.cz
EL..NGN - ELEKTRONICKÝ PØEDØADNÍK pro záøivky T8
18 - 58W 190 - 264V 50 - 60Hz
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
výška 28 mm
optimální chod záøivky
široký rozsah okolní teploty
standardní a boèní uchycení
bezblikavé zapalování
nízké ztráty
tichý chod
neblikavé svìtlo
vysoký úèiník
TECHNICKÁ DATA
typ
výkon
(W)
T8
18
36
58
EN
pøedøadník
záøivka
poèet
typ
hmotnost
(g)
celkový
pøíkon
(W)
síový
proud
(A)
1
2
4
EL 1x18 ngn
EL 2x18 ngn
EL 4x18 ngn
190
200
205
19
37
71
0,09-0,08
0,16-0,15
0,33-0,29
43
46
47
16
16
31
16
47
1
2
1
2
EL 1x36 ngn
EL 2x36 ngn
EL 1x58 ngn
EL 2x58 ngn
191
205
193
218
35
70
55
108
0,16-0,15
0,32-0,29
0,26-0,23
0,50-0,45
48
45
47
48
32
23
32
45
50
25
50
49
EC
pracovní výkon
frekvence záøivky
(kHz)
(W)
TECHNICKÁ DATA
max. teplota bodì Tc:
75°C
rozsah teploty okolí:
-20...+50°C
skladová teplota:
-40...+80°C
max. relativní vlhkost:
bez kondenzace
poèet startù na záøivku:
> 50 000
provozní napìtí AC/DC:
190 - 264 V
napìtí baterie:
176 - 280 V DC
doba trvání pøepìtí:
320V AC, 1 hod
úèinník, typicky:
0,98
svodový proud:
< 0,4 mA
max.pracovní napìtí (Uvýst) 350V
životnost (90% pøežití)
50 000 h, pøi max.Tc
max.délka vedení od pøedøadníku 2 m
k záøivce
~ 1s
startovací èas (typický):
Schema zapojení
EL2x...ngn
EL1x...ngn
1
2
3
4
TM
EEI=A2
1
2
3
4
5
6
SHODA A NORMY
EL4x...ngn
Rozmìry
5
6
7
28
CE oznaèení
všeobecné a bezpeènostní
požadavky:
EN 61347-2-3
280
1
2
3
4
30
8
9
10
270
Díky nepøetržitému programu vývoje výrobkù mohou být údaje zmìnìny bez pøedchozího upozornìní.
další bezpeènostní
požadavky pro dodávané
AC/DC pøedøadníky podle:
požadavky na výkon
EN 61347-2-3
pøíloha J
EN 60929
životnost záøivky podle :
EN 60081 / EN 60901
meze pro emise harmonického proudu:
EN 61000-3-2
radiové rušení:
EN 55015
odolnosti proti rušení:
EN 61547
tøída tepelné ochrany:
EN 61347, B.6.2e
DODAVATEL/PRODEJNÍ MÍSTO
aktualizace 08/2009
PROHLÁŠENÍ O SHODÌ na veškeré naše produkty k dispozici
2.2.1
Download

EL..NGN - DNA CENTRAL EUROPE, sro