ZPRÁVA O ČINNOSTI ČK CIRED
V ROCE 2014
ZPRÁVA O ČINNOSTI ČK CIRED V ROCE 2014
Sdružení „Český komitét CIRED“ bylo v souladu se zákonem č.83/1990 registrováno u MV
20. 11. 1996, předkládaná zpráva tedy hodnotí již sedmnáctý rok činnosti.
Členové ČK CIRED
K 31.12.2014 měl ČK CIRED celkem 66 členů, z toho 47 kolektivních (z nich 10 ze Slovenské
republiky), 7 individuálních a 12 čestných. V roce 2014 byly přijaty za nového kolektivního člena
společnosti Ensto Czech s.r.o., Eaton Elektrotechnika s.r.o., ENERGON Dobříš, s.r.o., ORGREZ, a.s.,
Technická univerzita v Libereci, ELTECH CZ s.r.o., MicroStep - HDO s.r.o., SCHRACK Technik
s.r.o.. Dopad do počtu členů měly organizační změny u PDS Slovenské republiky, konkrétně u
Stredoslovenské energetiky, a.s. a Východoslovenské energetiky, a.s.. Nástupnickými organizacemi
uvedených společností se v ČK CIRED staly Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. a
Východoslovenská distribúčna, a.s.. Dále p. Ing. Michal Medňanský přijal od rady ČK CIRED
nabídku čestného členství.
Činnost ČK CIRED v r. 2014 řídila pětičlenná rada, ve složení:
Petr Toman, VUT v Brně (předseda)
Radek Hanuš, PREdistribuce, a.s. (tajemník)
Zdeněk Pavlovič, ČEZ Distribuce, a.s.
David Mezera, E.ON Česká republika, a.s.
František Kysnar, EGC-EnerGoConsult ČB, s.r.o. (hospodář)
Odborná Činnost ČK CIRED
Organizační členění Českého komitétu CIRED:
Sekce 1 - Prvky sítí
vedoucí sekce Karel Kohout
PS 1.1 Elektrické stanice
vedoucí skupiny Karel Kohout
PS 1.2 Kabelová vedení
vedoucí skupiny Jiří Kodad
PS 1.3 Venkovní vedení
Sekce 2 - Kvalita elektřiny a EMC
vedoucí skupiny Petr Lehký
vedoucí sekce Pavel Santarius
PS 2.1 Kvalita elektřiny a EMC
vedoucí skupiny Petr Bilík
PS 2.2 Energetické rušení
vedoucí skupiny Pavel Santarius
Sekce 3 - Provoz, řízení a chránění napájecích systémů
vedoucí sekce Petr Toman
PS 3.1 Řídicí systémy
vedoucí skupiny Radek Hanuš
PS 3.2 Ochrany
vedoucí skupiny Jiří Bermann
PS 3.3 Řízení odběru pomocí HDO
Sekce 4 - Rozptýlená výroba, užití elektřiny
vedoucí skupiny Pavel Bürger
vedoucí sekce František Kysnar
PS 4.1 Obnovitelné zdroje v DS
vedoucí skupiny František Kysnar
PS 4.2 Distribuční systémy s velkým podílem
rozptýlených zdrojů
vedoucí skupiny Jan Švec
Sekce 5 - Rozvoj sítí
vedoucí sekce Jaroslav Šabata
PS 5.1 Plánování a rozvoj sítí
vedoucí skupiny Jaroslav Šabata
PS 5.2 Spolehlivost rozvodných elektroenergetických
soustav
vedoucí skupiny Petr Skala
Sekce 6 - Management, organizace, kvalifikace
PS 6.1 Ekonomické aspekty kvality elektřiny
vedoucí sekce Martin Schneider
vedoucí skupiny Martin Schneider
Zpráva o činnosti ČK CIRED v roce 2014
1 ČINNOST SEKCÍ ČK CIRED
SEKCE 1 – Prvky sítí
Vedoucí sekce: Karel Kohout, ČEZ Distribuce, a.s.
Činnost pracovní skupiny „Elektrické stanice“, vedoucí skupiny: Karel Kohout,
ČEZ Distribuce, a.s.
Úvodní schůzka pracovní skupiny se uskutečnila dne 30. 5. 2014 v Praze s tímto programem:
1. Informace z Valné hromady ČK CIDED a jednání Rady ČK CIRED
2. Zpráva o činnosti PS 1 v roce 2013
3. Plán činnosti PS 1 v roce 2014
4. Výběr termínu, místa konání a témat na dvoudenní seminář PS 1
5. Příprava na konferenci ČK CIRED
Seminář pracovní skupiny se uskutečnil ve dnech 9. - 10. 9. 2014 v Plzni (ve spolupráci s FEL ZČU)
s tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
Zahájení
Řád preventivní údržby v distribučních společnostech
Řád preventivní údržby – přístup výrobců
Prezentace FEL ZČU, ZČU FEL Laboratoře-RICE
Diskuse na aktuální témata



Nařízení EU „Ekodesign“ – ztráty transformátorů vs. jmenovité napětí
Nařízení Evropského parlamentu 517/2014 – Plyn SF6
Diagnostika vypínačů pod napětím
6. Příprava na konferenci ČK CIRED 2014
7. Diskuse k probíraným tématům
Činnost pracovní skupiny „Kabelová vedení“, vedoucí skupiny Jiří Kodad, PREdistribuce, a.s.
Na základě závěrů z pracovního semináře odborné skupiny, který se uskutečnil v 11/2013 v
Hustopečích, vzešel počátkem roku 2014 společný návrh zástupců energetik na úpravu PNE 34 1050,
týkající se značení vodiče PEN v síti TN-C dle platných norem a to na doplnění článku 2.2.2.5 v
normě PNE 34 1050, který by povolil značení PEN vodiče bez nutnosti označení konců kabelů
modrou barvou Tento návrh byl předložen na jednání Komise pro technickou normalizaci při ČSRES.
Komise tuto úpravu odsouhlasila a zapracovala do programu tvorby podnikových norem energetiky na
rok 2015, který byl také následně odsouhlasen jednotlivými rozvodnými společnostmi.
Předběžně plánovaný dvoudenní seminář pracovní skupiny na 3Q/ 2014 s tématikou: Kabely 110 kV zkušenosti s pokládkou a provozem byl z důvodu nedostatku vhodných témat odložen na rok 2015.
Činnost pracovní skupiny „Venkovní vedení“, vedoucí skupiny Petr Lehký, EGÚ Brno, a.s.
Úvodní schůzka pracovní skupiny se uskutečnila dne 10.4.2014 v EGÚ Brno s tímto programem:
1. Informace z valné hromady ČK CIRED
2. Návrh činnosti na rok 2014
3. Příspěvky na národní konferenci v Táboře
4. Příprava a organizace semináře
5. Práce na nové evropské normě pro navrhování venkovních veden EN 50341
6. Nová PNE 33 3300 a revize PNE 33 3301
7. Aktuální problémy v oblasti venkovních vedení
Stránka 3
Zpráva o činnosti ČK CIRED v roce 2014
Seminář odborné skupiny se uskutečnil ve dnech 18. – 19. 6. 2014 v Hotelu Admirál, v Říčanech
s tímto programem:
1. Informace o havárii vedení V5534 a V516
2. Informace o havárii vedení V5606/599
3. Opravy betonových základů a souvisejících částí konstrukcí
4. Metodické listy k zajištění ochrany ptáků
5. Proudová zatížitelnost vodičů
6. Příspěvky na konferenci v Táboře
7. Konečná verze EN 50341 a navazující PNE
8. Aktuální problémy v oblasti distribučních sítí
9. Prohlídka vedení 110 Velká Bíteš – Velké Meziříčí
10. Prohlídka vedení 110 Velké Meziříčí - Řípov
SEKCE 2 – Kvalita elektřiny a EMC
Vedoucí sekce: Pavel Santarius, VŠB-TU Ostrava.
Od roku 2009 vyvíjejí obě pracovní skupiny sekce 2 společnou činnost. V roce 2014 se uskutečnily
2 pracovní schůzky: v dubnu v Černé Hoře (u Brna) a v říjnu v Zazrivej (Slovensko). Dále je nutno
konstatovat, že se v posledních letech aktivně zapojují do organizování pracovních schůzek kolegové
ze Slovenska a v roce 2014 se značně zvýšil zájem o účast na jednání sekce 2.
První společná schůzka proběhla ve dnech 24. a 25. dubna 2014 v hotelu Sladovna v Černé Hoře.
Zúčastnil se jí značný počet 52 účastníků.
Hlavním předmětem jednání byla problematika tzv. spořičů elektrické energie, která účastníky značně
zaujala. V rámci programu byly předneseny příspěvky:
1. Normalizace EMC - Ing. Šmíd, NELKO Tanvald
2. Kvalita elektřiny v DS s vnořenými zdroji s výkony podle ASEK a možnosti jejího zajištění K. Procházka, F. Kysnar, EGC České Budějovice
3. Výsledky hodnocení účiníku vybraných odběratelů a odběratelů s vlastní výrobou kategorie C
a D - K. Procházka, P. Bürger, EGC České Budějovice
4. Flikr vlivem průmyslových technologií – nápravná opatření - M. Kašpírek, J. Jiřička, E. ON
ČR
5. Snížení zpětných vlivů na napájecí podnikovou síť u moderních indukčních ohřevů pro
kovárenské lisy - D. Žila, R. Martinák, KOMPEL Brno
6. Problematika odolnosti proti rušení – I. Kabrhel, EMCING Smržovka
7. Spořiče elektrické energie – výsledky provozních měření reálných instalací, D. Mezera,
J. Jiřička, E.ON ČR
8. Obšírná diskuse k problematice spořičů elektrické energie
Druhá společná schůzka se konala ve dnech 9. a 10. října 2014 v penzionu Solisko v Zazrivej,
Slovensko. Pracovní schůzka byla organizována ve spolupráci se ŽU Žilina. Zúčastnilo se jí
31 účastníků.
Předmětem jednání byla zejména problematika měření elektrické energie, zejména
problematika využívání tzv. wattrouterů.
V rámci programu byla podána informace o přípravách konferencí CIRED Tábor, o
konferenci ERU 2014 a byly předneseny příspěvky:
1. Normalizace EMC - Ing. Šmíd, NELKO Tanvald
2. Informace o návrzích změn v normách ČSN EN 50 160 a ČSN EN 61000-4-30, K. Procházka,
EGC České Budějovice
3. Problémy kvality napětí v energetických sítích Slovenska, M. Dubovský, Stredoslovenská
energetika, a.s., J. Altus, A. Otčenášová, ŽU v Žiline
4. Flikr vlivem průmyslových technologií, M. Kašpírek, E.ON ČR, K. Procházka, EGC ČB,
P. Santarius, VŠB-TU Ostrava
5. Vliv OZE na poměry v sítích VN a NN, F. Kysnar, K. Procházka, EGC ČB
Stránka 4
Zpráva o činnosti ČK CIRED v roce 2014
6. Hodnocení provozu transformátorů VN/NN a NN/NN s regulací pod zatížením s ohledem na
odchylky napětí, M. Kašpírek, D. Mezera, E.ON ČR
7. Problematika posouzení připojitelnosti a provozu malých vodních elektráren s asynchronními
generátory, M. Kašpírek, D. Šimáček, J. Jiřička, E. ON Česká republika, s.r.o.
8. Měření činné energie statickými elektroměry při rychlých změnách mezi odběrem a dodávkou,
J. Drápela, VUT v Brně
9. Vliv wattrouterů na vyhodnocení elektrické energie statickými elektroměry a kvalitu elektrické
energie - P. Bilík, VŠB-TU Ostrava, D. Mezera, E. ON Česká republika, s.r.o.
10. Obšírná Diskuse k problematice měření elektrické energie
SEKCE 3 – Provoz, řízení a chránění napájecích systémů
Vedoucí sekce: Petr Toman, VUT v Brně
Činnost pracovní skupiny „Řídicí systémy“, vedoucí: Radek Hanuš, PREdistribuce, a.s.
V rámci činnosti sekce se uskutečnily dvě pracovní schůzky.
1. Pracovní schůzka
Termín jednání: 15.5.2014 11:00 – 16.5.2014 13:30
Sezimovo Ústí
Jednání bylo společné se sekcí č.6.
Schůzky se zúčastnilo celkem 43 pracovníků společností zapojených do ČK CIRED.
Program:
1. Petr Mlýnek, VUT v Brně:
Problematika šifrování při přenosu energetických dat
2. Karel Procházka, EGC-ČB:
Přístupy k SG v různých zemích, Demand Response
3. Janeček, Střelec, Skála, ZČU: Distribuce elektřiny zítřka – řízení spotřeby u maloodběratelů
bude možné realizovat bez velkých investic, bez dopadů na zákazníky se zachováním kvality
elektřiny
4. Ondřej Mamula, ČEZ: Dnešní pohled na potřebné funkce AMM
5. Aleš Krutina, ZČU:
PLC komunikace po silových vedeních
6. Jaromír Kordas, ČEZ Distribuce:
Použití 2G a 3G sítí pro ASDŘ
7. Zbyněk Brettschneider, PREdi: Vyšší funkce SCADA v PREdi
8. Miroslav Kocur, ELVAC:
Propojení řídicí a ochranné techniky v DTS, dálkový přístup
9. Jan Souček, MEgA:
Měření deformačních výkonů a výkonu nesymetrie s praktickými
výsledky
10. Vlado Kubic, ČEZ Distribuce: Nasazení nového ŘS v ČEZ Distribuce, modul PAS
11. Pavel Glac, Siemens: Processbus IEC 61850-9-2
12. P. Kraják, ČEZ Distribuce:
Novinky z technické legislativy
13. Radek Hanuš, PREdi: Topologie provozu DS - Mřížové sítě
14. Petr Marvan, AIS:
Rozšíření fázorových měření v E.ON Distribuce do oblasti Západ
15. Michal Salbot, Schrack:
Riešenie / meranie v DTS
HRANATÝ STŮL





Dopady trendů na další rozvoj energetiky.
Komunikační infrastruktura pro distribuční sítě.
Budoucí formy provozu DS.
NAP.
Jaká bude úloha řídicích prvků a chytrých elektroměrů v "nové" elektroenergetice?
Stránka 5
Zpráva o činnosti ČK CIRED v roce 2014



Jak se bude muset změnit podpora ze strany IT, bude třeba komplexní datový model?
Kde jsou slabá místa prezentovaných Chytrých sítí?
Posouzení dalšího rozvoje z hlediska ekonomických aspektů.
2. Pracovní schůzka
Termín jednání: 9.10.2014 12:00 – 10.10.2014 13:00
Hustopeče
Smyslem této pracovní schůzky bylo dokončení a rozvedení témat z pracovní schůzky v Sezimově
Ústí plus nová témata dle dále uvedeného programu.
Jednání bylo společné se sekcí č.6.
Schůzky se zúčastnilo celkem 36 pracovníků společností zapojených do ČK CIRED.
Program:
1. Pavel Círek, ERÚ:
Úvod do problematiky Grid kódů
2. Miroslav Kocur, ELVAC:
Propojení řídicí a ochranné techniky v DTS, dálkový přístup
3. Jan Souček, MEgA:
Měření deformačních výkonů a výkonu nesymetrie s praktickými
výsledky
4. Libor Kolář, E.ON:
Automatizace VN sítí - Recloser
5. Pavel Glac, Siemens: Processbus IEC 61850-9-2
6. L. Křivanec, PREdi: Topologie provozu DS - Mřížové sítě
7. Petr Marvan, AIS:
Rozšíření fázorových měření v E.ON Distribuce do oblasti Západ
8. Jaromír Kordas, ČEZ Distribuce:
Analýza změn měření II
9. Jindřich Nerad, PREměření
Měření nejen elektrické energie pro průmysl
HRANATÝ STŮL








Dopady trendů na další rozvoj energetiky.
Komunikační infrastruktura pro distribuční sítě.
Budoucí formy provozu DS.
NAP.
Jaká bude úloha řídicích prvků a chytrých elektroměrů v "nové" elektroenergetice?
Jak se bude muset změnit podpora ze strany IT, bude třeba komplexní datový model?
Kde jsou slabá místa prezentovaných Chytrých sítí?
Posouzení dalšího rozvoje z hlediska ekonomických aspektů.
Činnost pracovní skupiny „Ochrany“, vedoucí: Jiří Bermann, ABB, s.r.o.
V rámci činnosti skupiny se uskutečnily dvě pracovní schůzky.
První seminář (31. pracovní setkání skupiny) se konal ve dnech 28.5.- 29.5. 2014 v penzionu
Hájovna, Dolní Věstonice.
Program:
1. Zajímavosti z letošní konference DPSP (Development in Power System Protection) v Kodani,
J. Orságová, VUT v Brně
2. Zapínací náraz transformátoru – harmonické v proudu – vliv na ochrany, J. Bermann, ABB
3. Zemní spojení a kompenzace, F. Žák, EGE České Budějovice
Stránka 6
Zpráva o činnosti ČK CIRED v roce 2014
Provozní zkušenosti s chráněním OZE, J. Pospíšil, ProtectionConsulting
Nově zamýšlené bloky JE v ČR a SR – vztah k sítím, stabilita, zkraty, … . J. Hledík - JETE
Zkratové chránění generátoru s jeho okolím a s napojením na síť. J. Bermann., ABB
Aktuality z PS, M. Kaňok, ČEPS
Koncepce budoucího chránění DS: závislé ochrany vedení, zkracování vypínacích časů
zpětným blokováním, ochrany sledující zatížitelnost vedení a transformátorů tepelnými
modely, K. Procházka, EGC-Energoconsult ČB
9. Návrh na úpravu PPDS: regulace jalového výkonu a napětí, R. Vaněk, ČEZ Distribuce
10. Požár rozvodny v průmyslovém podniku, M.Procházka, ABB
11. Zkušenosti z provozu
4.
5.
6.
7.
8.
Druhý seminář (32. pracovní setkání skupiny) se konal dne 3.11.2014 v hotelu Palcát, Tábor
Program:
1. Informace o konferenci v Norimberku „STE 2014 Sternpunktbehandlung in Netzen bis 110kV
(D-A-CH)“: Zemnění uzlu v sítích s napětím do 110 kV (Něm.-Rak.-Švýc), a příp. vliv na
normy a praxi v DS ČR, K. Procházka, EGC Č.Budějovice
2. Velikost bloku jaderných elektráren připojitelných do ES, J. Hledík, ČEZ JE Temelín
3. Transformátory proudu – stanovení parametrů: osvětlení požadavků v sítích na žádost členů
skupiny, J. Bermann, ABB
4. Kruhování v sítích 22kV – výpočet a měření – využití synchonních fázorů, J.Jiřička E.ON ČR
5. Výpadek T402 (400/220kV) Sokolnice a následná porucha ve Spalovně Brno, A.Procházka
E.ON ČR
6. Ostrovní provoz kogenerační jednotky, R.Vaněk, ČEZ Distribuce.
7. Elektrárna v Gruzii: Chránění a stav elektroinstalací, I. Černý
8. Chránění ve výhledu 2040 – Národní akční plán, R. Hanuš, PREdi
9. Další zkušenosti z provozu
Činnost pracovní skupiny „Řízení odběru HDO“, vedoucí: Pavel Bürger,
EGC-EnerGoConsult ČB, s.r.o.
Skupina HDO se setkala na plánovaném zasedání členů ve dnech 12. – 14.5. 2014 v hotelu Jizerka,
Sečská přehrada. Cílem setkání byla výměna zkušeností týkajících se rozvojem a využívání systému
HDO v ČR.
Setkání se zúčastnilo celkem 54 pracovníků, z toho 44 členů CIRED.
Na zasedání skupiny „Řízení odběru HDO“ byla projednávána témata podle schváleného programu
uvedená následovně:
Program:
1. základní informace o činnosti skupiny HDO při ČK CIRED, zhodnocení činnosti v r. 2013
2. porada HDO:
a. provoz sítí 400, 220 a 110 kV v letním období 2014
b. provoz systému HDO v distribučních společnostech v České a Slovenské republice
c. poruchy vysílačů HDO – zajímavé případy
d. výstavba a rekonstrukce vysílačů HDO v roce 2013 a 2014
e. šíření signálu, přeslechy, monitorování signálu HDO, nová měřící technika
f. centrální automatiky HDO
g. provoz přijímačů HDO
h. využití systému HDO pro účely energetiky (zprůchodnění distribučních sítí, havarijní
odlehčování atd.)
i. HDO jako součást systému Smart Grids
j. různé (organizace příštích porad, zviditelnění skupiny v ČK CIRED atd.)
Stránka 7
Zpráva o činnosti ČK CIRED v roce 2014
3. Přednášky účastníků a hostů
Jiří Vršecký:
a. Plán řazení sítí a transformátorů 400, 220 kV pro rok 2014 ČEPS
b. Přetoky výkonů nadřazenou soustavou UCPTE
c. ENTSO-E, připravované síťové kodexy a dopad na DSO
Jiří Bermann:
d. Vybrané problémy můstkových zapojení sítí 110 kV a jejich možný vliv na šíření signálu
HDO
Pavel Bürger:
e. Aktivity ČK CIRED v roce 2013 a 2014
f. Vlastní spotřeba vysílačů HDO
g. Spořiče el. energie a jejich vliv na distribuční síť
Ivan Trup, Pavel Kyčina:
h. Inovace skříní RS25 a RS115 pro řízení vysílače HDO
Jaroslav Chlumský:
i. ZPA Smart Energy a.s.: Výrobní program ZPA v oblasti techniky AMM a Smart Grids
SEKCE 4 – Rozptýlené zdroje a využití elektřiny
Vedoucí sekce: František Kysnar, EGC-EnerGoConsult ČB s.r.o.
Činnost pracovní skupiny „Obnovitelné zdroje v DS“, vedoucí František Kysnar,
EGC-EnerGoConsult ČB
První seminář pracovní skupiny se konal ve dnech 29. a 30. června 2014 v penzionu U Bednářů v
Pavlově, 39 účastníků.
Program:
1. Informace o aktivitách ČK CIRED, F. Kysnar, EGC - EnerGoConsult ČB, s.r.o.
2. Informace o připravované konference ČK CIRED 2014 v Táboře, F. Kysnar, EGC EnerGoConsult ČB, s.r.o.
3. Návrh na 3 možné zdroje v Praze (Ostrovní provoz 3x100 MW), J. Hradecký, PREdi, a.s.
4. Průběh pražského Cvičení Blackout 2014, J. Hradecký, PREdi, a.s.
5. Snížení rizika výpadku – blackout systematickým sběrem dat, J. Franek, KoCoS Technology
6. Změny Přílohy 4 PPDS, K. Procházka, EGC-EnerGoConsult ČB s.r.o.
7. Aktuálny stav v oblasti pripájania OZE a KVET v podmienkach SR a ZSD, a.s., M. Jalec,
Západoslovenská distribučná, a.s.
8. „Německý NAP Smart Grid“, studie DENA, L. Křivanec, PREdi, a.s.
9. Mikrokogenerace a provozní režimy kogeneračních jednotek z hlediska spolupráce s veřejnou
sítí, P. Sedlák, J. Pavlíček, TEDOM, a.s.
10. Vybrané problémy – měření elektrické energie, HDO, J. Pospíšil, Protection & Consulting
s.r.o.
11. Schneider Electric akumulační systémy XW - Smart grid – Projekt Millener, L. Kabát,
Schneider Electric
12. Hodnocení provozních úrovní napětí v distribuční síti s velkým podílem OZE, L. Mikuláš, J.
Jiřička, M. Kašpírek, E.ON ČR s.r.o.
13. Překážky integrace fotovoltaiky do evropských distribučních sítí, J. Hrouda, EGCEnerGoConsult ČB s.r.o.
14. Diskuse se zástupci PDS o aktuální situaci ve věci připojování OZE
15. Plán aktivit Sekce 4, příspěvky na konferenci ČK CIRED Tábor 2014, příprava podzimního
setkání
Stránka 8
Zpráva o činnosti ČK CIRED v roce 2014
Druhý seminář pracovní skupiny se konal ve dnech 15. a 16. října 2014 v penzionu U Bednářů v
Pavlově za přítomnosti 31 účastníků.
Program:
1. Informace o aktivitách ČK CIRED, F. Kysnar, EGC - EnerGoConsult ČB, s.r.o.
2. Informace o připravované konference ČK CIRED 2014 v Táboře, F. Kysnar, Ph.D., EGC EnerGoConsult ČB, s.r.o.
3. WG CIRED/CIGRE „Modelování OZE“, P. Derner, ČEZ Distribuce, a.s.
4. Příloha 4 PPDS, K. Procházka, EGC – EnerGoConsult ČB s.r.o.
5. Provozní problémy FVE 4MW v rumunské distribuční soustavě, R. Habrych, ORGREZ, a.s.
6. Potenciál řiditelné spotřeby v ČR, M. Macenauer, EGÚ Brno, a.s.
7. Aktivity ABB v nových trendech, M. Procházka, ABB s.r.o.
8. Ostrovní provoz KGJ, R.Vaněk, ČEZ Distribuce, a.s.
9. Problematika posouzení připojitelnosti a provozu malých vodních elektráren s asynchronními
generátory, M. Kašpírek, D. Šimáček, J.Jiřička, E.ON Česká republika, s.r.o.
10. Diskuse se zástupci PDS o aktuální situaci ve věci připojování OZE
11. Plán aktivit Sekce 4, příspěvky na konferenci ČK CIRED Tábor 2014
Činnost pracovní skupiny „Distribuční systémy s velkým podílem rozptýlených zdrojů“,
vedoucí: Jan Švec, ČVUT v Praze
V roce 2014 se neuskutečnilo žádné jednání této pracovní skupiny.
SEKCE 5 – Rozvoj sítí
Vedoucí sekce: Jaroslav Šabata, EGÚ Brno, a.s.
Činnost pracovní skupiny „Plánování a rozvoj sítí“, vedoucí: Jaroslav Šabata, EGÚ Brno, a.s.
V rámci činnosti skupiny se uskutečnily tři pracovní schůzky.
I. jednání pracovní skupiny se konalo 19. března 2014 v EGÚ Brno, 12 účastníků
s programem:
1. Informace o proběhlé valné hromadě ČK CIRED
2. Informace o připravované národní konferenci ČK CIRED v Táboře (2014)
3. Informace o mezinárodních aktivitách CIRED
4. Plán činnosti pracovní skupiny „Plánování a rozvoj sítí“ sekce č. 5 na rok 2014
5. Diskuse
Jarní seminář pracovní skupiny se konal ve dnech 3.-4.6.2014 v hotelu Ochsendorf, Horní Blatná
počet účastníků 26.
Program:
1. Posuzování velkých staveb metodou Design-to-cost/Optimalizace technických řešení,
M. Mach, ČEZ Distribuce
2. Připojování zařízení k DS, investiční náklady vyvolané požadavky na připojení,
V. Kropáček, ČEZ Distribuce
3. Přínosy a náklady unifikace zařízení v DS. Z. Pavlovič, ČEZ Distribuce
4. Dopad instalace IMS na náklady distributora. P.Branický, SSE – Distribúcia, V. Blažek, E.ON
Distribuce
5. Dynamické zatěžování vodičů, J. Šabata, EGÚ Brno
Stránka 9
Zpráva o činnosti ČK CIRED v roce 2014
Podzimní seminář se konal ve dnech 7.-8.10.2014 v rekreační středisko Predná hora, počet účastníků
semináře 30.
Program jednání:
1. Výpočet sítí pro účely jejich rozvoje - určení volné kapacity, výpočtové nástroje a metody,
uvažovaní soudobosti, P. Frák, Východoslovenská distribučná, Z. Vaněk, ČEZ Distribuce,
M. Turek, E.ON Distribuce, P. Branický, SSE – Distribúcia, T. Kocourek, PREdistribuce,
I. Bednárová, ZSE
2. Zkušenosti s provozem mřížových sítí, J. Bořek, ČEZ Distribuce, J. Beneš, E.ON Distribuce
3. Provozování transformátorů 110/22 kV, P.Sikyta, ČEZ Distribuce, D.Růžek, PREdistribuce,
P.Branický, SSE – Distribúcia, V. Blažek, E.ON Distribuce
4. Vliv nových trendů v elektroenergetice na zatížení a napětí v síti NN, P.Lžičař, PREdistribuce
5. Informace o konferenci ČK CIRED v Táboře, J. Šabata, EGÚ Brno
6. Informace o mezinárodní konferenci CIRED v Lyonu, J. Šabata, EGÚ Brno
7. Různé, diskuze.
Činnost pracovní skupiny „Spolehlivost rozvodných elektroenergetických soustav“, vedoucí: Petr
Skala, EGÚ Brno, a.s.
V září 2014 došlo ke změně vedoucího pracovní skupiny.
Pracovní jednání užší pracovní skupiny
Datum:
3. dubna 2014
Místo konání:
EGÚ Brno, a.s., Brno
Počet účastníků:
9
Program jednání:
1. Informace z valné hromady ČK CIRED
2. Mezinárodní aktivity CIRED
3. Informace k činnosti CIRED a ČK CIRED v letošním roce (konference ČK CIRED, CIRED
Řím, CIRED Lyon)
4. Plán činnosti pracovní skupiny na rok 2014
5. Výběr témat pro semináře skupiny v roce 2014
6. Termíny seminářů
7. Diskuze
1. seminář pracovní skupiny
Datum:
28. - 29. května 2014
Místo konání:
Pavlov, penzion Aurelius
Počet účastníků:
33
Témata semináře:
1. Vyhodnocení nepřetržitosti distribuce 2013, J. Šefránek, ERÚ
2. Zkušenosti s automatickými kompenzacemi zákazníkům za rok 2013, M. Saxa, K. Timková,
Západoslovenská distribučná, a.s.
3. SCADA NN a systém řízení poruch a odstávek (SRI, M. Nováková, Západoslovenská
distribučná, a.s.
4. SRI a reportovací nástroje v řídicím systému, M. Konč, ČEZ Distribuce, a.s.
5. Aktuální vývoj legislativy v oblasti elektroenergetiky, P. Kraják, ČEZ Distribuce, a.s.
6. Průběh cvičení Blackout 2014 v Praze, J. Hradecký, PREdistribuce, a.s.
7. Dílčí závislosti mezi náklady a kvalitou, P. Skala, EGÚ Brno, a.s.
8. Diskuse k aktuálním tématům – účastníci semináře
Stránka 10
Zpráva o činnosti ČK CIRED v roce 2014
2. seminář pracovní skupiny
Datum:
24. - 25. září 2014
Místo konání:
Pavlov, penzion Aurelius
Počet účastníků:
37
Témata semináře:
1. Projekt snižování SAIFI, SAIDI ve středně a dlouhodobém horizontu, M. Nováková, I. Chudá
Západoslovenská distribučná, a.s.
2. Vyhodnocení cvičení Blackout 2014, J. Hradecký, PREdistribuce, a.s.
3. Velká novela energetického zákona a její dopady na provozovatele energetických soustav,
P. Kraják, ČEZ Distribuce, a.s.
4. Využití hodnocení spolehlivosti při výstavbě a obnově zařízení, M. Konč, ČEZ Distribuce, a.s.
5. Přehled poznatků z mezinárodního workshopu CIRED Řím 2014 a mezinárodní konference
CIGRE Paříž 2014, R. Milota, P. Skala, EGÚ Brno, a.s.
6. Řízená diskuze k aktuálním tématům z oblasti spolehlivosti distribučních sítí – účastníci
semináře
Pracovní jednání užší pracovní skupiny
Datum:
3. 11. 2014
Místo konání:
Tábor
Počet účastníků:
5
Téma jednání:
Návrh rámcových tematických oblastí z problematiky skupiny 5.2 pro
prezentace a diskuze na seminářích skupiny v roce 2015
SEKCE 6 – Management, organizace, kvalifikace
Vedoucí sekce: Martin Schenider, PREměření, a. s.
V sekci pracuje jedna pracovní skupina „Ekonomické aspekty kvality elektřiny“, vedoucí: Martin
Schenider, PREměření, a. s.
V rámci činnosti sekce se uskutečnily dvě pracovní schůzky.
1. Pracovní schůzka
Termín jednání: 15.5.2014 11:00 – 16.5.2014 13:30
Sezimovo Ústí
Jednání bylo společné se skupinou 3.1 Řídící systémy
Schůzky se zúčastnilo celkem 43 pracovníků společností zapojených do ČK CIRED.
Program:
1. Petr Mlýnek, VUT Brno:
Problematika šifrování při přenosu energetických dat
2. Karel Procházka, EGC-ČB:
Přístupy k SG v různých zemích, Demand Response
3. Janeček, Střelec, Skála, ZČU: Distribuce elektřiny zítřka – řízení spotřeby u maloodběratelů
bude možné realizovat bez velkých investic, bez dopadů na zákazníky se zachováním kvality
elektřiny
4. Ondřej Mamula, ČEZ: Dnešní pohled na potřebné funkce AMM
5. Aleš Krutina, ZČU:
PLC komunikace po silových vedeních
6. Jaromír Kordas, ČEZ Distribuce:
Použití 2G a 3G sítí pro ASDŘ
7. Zbyněk Brettschneider, PREdi: Vyšší funkce SCADA v PREdi
8. Miroslav Kocur, ELVAC:
Propojení řídicí a ochranné techniky v DTS, dálkový přístup
9. Jan Souček, MEgA:
Měření deformačních výkonů a výkonu nesymetrie s praktickými
výsledky
10. Vlado Kubic, ČEZ Distribuce: Nasazení nového ŘS v ČEZ Distribuce, modul PAS
11. Pavel Glac, Siemens: Processbus IEC 61850-9-2
Stránka 11
Zpráva o činnosti ČK CIRED v roce 2014
12.
13.
14.
15.
P. Kraják, ČEZ Distribuce:
Novinky z technické legislativy
Radek Hanuš, PREdi: Topologie provozu DS - Mřížové sítě
Petr Marvan, AIS:
Rozšíření fázorových měření v E.ON Distribuce do oblasti Západ
Michal Salbot, Schrack:
Riešenie / meranie v DTS
HRANATÝ STŮL








Dopady trendů na další rozvoj energetiky.
Komunikační infrastruktura pro distribuční sítě.
Budoucí formy provozu DS.
NAP.
Jaká bude úloha řídicích prvků a chytrých elektroměrů v "nové" elektroenergetice?
Jak se bude muset změnit podpora ze strany IT, bude třeba komplexní datový model?
Kde jsou slabá místa prezentovaných Chytrých sítí?
Posouzení dalšího rozvoje z hlediska ekonomických aspektů.
2. Pracovní schůzka
Termín jednání: 9.10.2014 12:00 – 10.10.2014 13:00
Hustopeče
Smyslem této pracovní schůzky bylo dokončení a rozvedení témat z pracovní schůzky v Sezimově
Ústí plus nová témata dle dále uvedeného programu.
Jednání bylo společné se skupinou 3.1 Řídící systémy
Schůzky se zúčastnilo celkem 36 pracovníků společností zapojených do ČK CIRED.
Program:
1. Pavel Círek, ERÚ:
Úvod do problematiky Grid kódů
2. Miroslav Kocur, ELVAC:
Propojení řídicí a ochranné techniky v DTS, dálkový přístup
3. Jan Souček, MEgA:
Měření deformačních výkonů a výkonu nesymetrie s praktickými
výsledky
4. Libor Kolář, E.ON:
Automatizace VN sítí - Recloser
5. Pavel Glac, Siemens: Processbus IEC 61850-9-2
6. L. Křivanec, PREdi: Topologie provozu DS - Mřížové sítě
7. Petr Marvan, AIS:
Rozšíření fázorových měření v E.ON Distribuce do oblasti Západ
8. Jaromír Kordas, ČEZ Distribuce:
Analýza změn měření II
9. Jindřich Nerad, PREměření
Měření nejen elektrické energie pro průmysl
HRANATÝ STŮL








Dopady trendů na další rozvoj energetiky.
Komunikační infrastruktura pro distribuční sítě.
Budoucí formy provozu DS.
NAP.
Jaká bude úloha řídicích prvků a chytrých elektroměrů v "nové" elektroenergetice?
Jak se bude muset změnit podpora ze strany IT, bude třeba komplexní datový model?
Kde jsou slabá místa prezentovaných Chytrých sítí?
Posouzení dalšího rozvoje z hlediska ekonomických aspektů.
Stránka 12
Zpráva o činnosti ČK CIRED v roce 2014
2 KONFERENCE ČK CIRED 4.- 5. LISTOPADU 2014 V TÁBOŘE
Konference ČK CIRED 2014 se zúčastnilo 498 účastníků z 63 společností a 12 vystavujících
společností z průmyslu. Partnery konference byly společnosti ABB s.r.o., ALSTOM Grid SAS,
AZ Elektrostav, a.s., BENNING CR s.r.o., ELCOM, a.s., ELTRAF a.s., ELVAC, a.s., KoCoS
Messtechnik AG, Landis + Gyr s.r.o., MEgA – Měřící energetické aparáty, a.s., Omicron, Siemens,
s.r.o. a TMV SS spol. s r.o. V šesti sekcích bylo předneseno celkem 62 původních referátů českých a
slovenských autorů.
Konference se konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního
úřadu. Mediálním partnerem konference byl časopis Energetika.
Počet příspěvků
Počet příspěvků prezentovaných jednotlivými společnostmi
na konferenci ČK CIRED 2014
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Obr. 1 Přehled příspěvků prezentovaných na konferenci ČK CIRED 2014
3 MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ČK CIRED
3.1 Jednání Directing Committee
Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. se v termínu 23.-24.10.2014 zúčastnil jednání řídícího komitétu
CIRED v Linzi, Rakousko. V rámci jednání byly diskutovány zejména otázky související
s pravidly pro členství v Directing Committee, dále organizační záležitosti spojené
s pořádáním mezinárodní konference v Lyonu, společné pracovní skupiny se CIGRE a
potenciální formy spolupráce s Eurelectric.
Pro jednání mezinárodní konference CIRED 2015 v Lyonu 15.-18.6.2015
(www.cired2015.org) bylo celkem zasláno 1635 abstraktů, z toho 832 přijato (ČR zasláno 17,
přijato 14).
Dále bylo rozhodnuto o termínech a místech konání dalších akcí CIRED:
- Workshop CIRED 2016 v Helsinkách, 14.-15.6.2016
Návrh tématu: „Electrical networks for society and people: Business model and their technical
solutions enabling smart distribution grids“
- Mezinárodní konference CIRED 2017 v Glasgow, 12.-15.6.2017
Stránka 13
Zpráva o činnosti ČK CIRED v roce 2014
3.2 CIRED Session Advisory Groups (SAG)
ČK CIRED má zastoupení ve třech SAG:
SAG 3 Petr Toman
SAG 4 Jan Švec
SAG 5 Petr Skala, František Vybíralík
3.3 Mezinárodní pracovní skupiny
V roce 2014 probíhala činnost v 8 společných pracovních skupinách CIRED-CIGRE a dále
v jedné samostatné pracovní skupině CIRED.
ČK CIRED má zastoupení v 5 společných pracovních skupinách a v samostatné pracovní
skupině CIRED. Zastoupení a aktivity byly v roce 2014 následující:
JWG C6.26/B5/CIRED
“Protection of Distribution System with Distributed Energy Resources”
Radek Hanuš, PREdistribuce
Činnost pracovní skupiny JWG C6.26/B5/CIRED byla úspěšně završena.
Skupina 19.9.2014 vydala finální dokument "Protection of Distribution System with
Distributed Energy Resources".
JWG CC2013/2.C4/C6.35
“Modelling and dynamic performance of inverter based generation in power system
transmission and distribution studies.”
Pavel Derner, CEZ Distribuce
Ondrej Tupý, CEZ Distribuce
V roce 2014 proběhly čtyři základní pracovní jednání a to 6.-7.3.2014 v Benátkách, Itálie,
10.-11.6.2014 v Římě, Itálie, 27.8.2014 v Paříži, Francie a 26.-27.11.2014 v Brusel, Belgie.
Cílem skupiny je v rámci technického reportu popsat a charakterizovat jednotlivé typy OZE
se střídači a jejich vliv na provoz elektrizační soustavy (pohled TSO a DSO) ve srovnání
s "konvenčními" zdroji. Součástí bude i analýza dopadů integrace OZE na stav sítě z pohledu
vybraných jevů a jejich SW simulace, charakteristika dostupných modelů (RMS/EMT),
návrhy a doporučení na budoucí zpřesnění (vylepšení) a vývoj SW nástrojů. Dále konkrétní
doporučení jaký z nástrojů využít pro daný jev. V roce 2014 byla diskutována a navržená
základní struktura a základní členění kapitol připravovaného materiálu, rozdělení do dvou
podskupin dle typu modelů RMS a EMT. Dále pak byla zahájena práce v jednotlivých
kapitolách. Charakteristiky invertorů, zahrnuje srovnání charakteristik zdrojů s invertory
s konvenčními zdroji (např. synchronní generátor apod.). Obecně bude zahrnovat možnosti
a vlastnosti invertorů zahrnující fotovoltaické výroby, větrné, ORC, mikroturbíny
a akumulační systémy (typické topografie, rozdíly). Dále byla provedena definice, základní
popis a charakteristika klíčových fenoménů a rozdělení do podkapitol. Práce skupiny bude
probíhat i v roce 2015, plánovány jsou tři základní pracovní jednání v těchto termínech:
o
12-13.2 Birmingham (V. řádné jednání)
Stránka 14
Zpráva o činnosti ČK CIRED v roce 2014
o
o
15-16.6 Lyon (VI. jednání)
19-20.9 Milan (VII. pravděpodobně závěrečné jednání)
JWG CC.2013.2/C1.29
“Planning criteria for future transmission networks in the presence of a greater variability
of power exchange with distribution systems”
Ondřej Tupý, CEZ Distribuce
Pavel Derner, CEZ Distribuce
V roce 2014 proběhl kick off meeting v rámci něhož byla diskutována témata a celkové
zaměření skupiny. Cílem skupiny je zpracovat doporučení (metodiky) týkající se nových
přístupů v oblasti plánování sítí s ohledem na rostoucí zastoupení OZE a soběstačnost
zákazníků na hladině nn. V současné době je činnost pracovní skupiny "utlumena".
JWG B3.35/CIRED
„Substation earthing system design optimisation through the application of quantified risk
analysis”
Petr Toman, Vysoké učení technické v Brně
V roce 2014 se uskutečnily dvě setkání pracovní skupiny a to 5.-7.3.2014 v Grazu, Rakousko
a 21.-22.8.2014 v Paříži, Francie. Cílem práce skupiny je připravit návrh standardu pro
projektování uzemnění v sítích nad 1kV se zapracováním přístupu hodnocení rizik. V roce
2014 byly navrženy algoritmy a vytvořeny modelové konfigurace pro jednotlivé napěťové
hladiny. V současné době probíhá sběr informací o statistice poruch v jednotlivých
zapojených zemích a dále příprava modelů pro výpočet.
JWG C3.24/CIRED
“Power Quality and EMC Issues associated with future electricity networks”
Petr Bilík, VŠB-TU Ostrava
Martin Kašpírek, E.ON Česká republika
Pracovní skupina se v roce 2014 sešla celkem 5x:
13.1.2014 – New Orleans, USA
3.-4.4.2014 – Cordoba, Spain
25.5.2014 – Bucharest, Romania
28.-29.8.2014 – Paris, France
5.12.2014 – Roma, Italy
Pracovní skupina má za cíle zmapovat problematiku kvality napětí z pohledu emisí nových
typů zařízení, dopad smart grid a rozptýlené výroby na kvalitu napětí; dílčím tématem je také
řízení napětí v síti. Byly nadefinovány dílčí kapitoly včetně jejich obecného obsahu a vedoucí
zodpovědní za jejich zpracování. Některé kapitoly byly částečně teoreticky rozpracovány na
základě obecně známých skutečností.
Stránka 15
Zpráva o činnosti ČK CIRED v roce 2014
CIRED WG 2014-1
"Smart secondary substations - Technology development and distribution system benefit"
Stanislav Votruba, PRE Distribuce
Ondrej Tupý, ČEZ Distribuce
V roce 2014 proběhl Kick off meeting, cílem skupiny je zpracovat dokument popisující
současné možnosti hlavních komponent (technologií) používaných v DTS a následně
definovat budoucí očekávání na jejich vývoj ve vazbě na "Smart Grid" úlohy. Na úvodním
jednání, které se uskutečnilo 10.6 v Rímě, byla odsouhlasena struktura a zaměření skupiny,
resp. vznikajícího dokumentu a dále proběhly nominace do pracovních podskupin. Naše
zapojení je v podskupinách WG4 - RTU (Ing. Tupý) a WG5 - monitoring a ochranné systémy
(Votruba M.Sc.RWTH), zbývající podskupiny se věnují nn a vn komponentům a
transformátorům v DTS. Další jednání je naplánováno na 3-4.3 v Římě, na kterém se již
budou diskutovat první výstupy podskupin týkající se analýzy a popisu možností současných
technologií.
3.4 Další mezinárodní aktivity
Prof. Tlustý a prof. Santarius se ve dnech 3.-5.3.2014 zúčastnili konference "International Conference
and Workshop on Electrical Power Engineering and Renewable sources" konané v Arushe, Tanzania.
V rámci konference byly prezentovány příspěvky:
-TLUSTÝ, J., MŰLLER, Z. New Chalenges in Distribution Systems
-SANTARIUS, P., TLUSTÝ, J. Renewable Energy Sources Influence on Distribution Systems
Ing. Vybíralík se zúčastnil konferencí chorvatského a srbského CIREDu.
V rámci chorvatské konference byl prezentován příspěvek „Současný stav obnovitelných zdrojů
v České republice a příklady jejich využití“. V rámci srbské konference byly prezentovány dva
příspěvky s problematikou WAMS.
Doc. Orságová se ve dnech 31.3.-3.4.2014 zúčastnila konference IET „The 12th International
Conference on Developments in Power System Protection“ konané v Kodani, Dánsko
-V rámci konference byl prezentován příspěvek:
ORSÁGOVÁ, J., TOPOLÁNEK, D., TOMAN, P., WASSERBAUER, V. Localization Method for the
Resistive Earth Faults in Compensated Network Based on Simultaneous Earth Faults Evaluation
Informace o tématech, trendech a nejzajímavějších příspěvcích byly tradičně prezentovány na jednání
pracovní skupiny Ochrany.
Ing. Skala se ve dnech 14.-17.4.2014 zúčastnil konference IEEE „2014 IEEE PES Transmission &
Distribution Conference & Exposition”, Chicago, USA
V rámci konference byl prezentován příspěvek:
-SKALA, P., DĚTŘICH, V., ŠPAČEK, Z., BUCHOLCER, O. Value of Supply Interruptions and Its
Impact on Optimal Solutons in Distribution Networks.
Informace o konferenci byly zpracovány a prezentovány na jednáních pracovní skupiny 5.2.
Doc. Toman se ve dnech 22.-24.9.2014 zúčastnil konferenci CIDEL „International Conference od
Electricity Distribution, Buenos Aires, Argentina
V rámci konference byly prezentovány příspěvky:
-TOMAN, P., ORSÁGOVÁ, J., TOPOLÁNEK ,D., DVOŘÁK, J. The Influence of Additional
Earthing of Healthy Phase for Earth Fault Location on Overvoltage in Distribution Networks
-ORSÁGOVÁ J., TOMAN, P., TOPOLÁNEK, D., WASSERBAUER, V. The Earth Fault Location
Method Based on Additional Earthing of Healthy Phase in Compensated Networks
Doc. Drápela se zúčastnil mezinárodní konference 2014 IEEE Power & Energy Society General
Meeting, která se konala ve dnech 27.-31.7. 2014 ve Washington DC, USA. Na konferenci byla
Stránka 16
Zpráva o činnosti ČK CIRED v roce 2014
prezentována vyzvaná přednáška v panelu „New Harmonic Sources in Modern Buildings“ na téma
„Lighting systems. Light sources in modern buildings: characterization, modeling and simulations“.
Dále se účastnil jednání „Power Quality Subcommittee: Task Force on Flicker“ k uzavření třetího
draftu standardu: „14583D3: Guide for Recommended Practice for the Analysis of Fluctuating Loads
on Power Systems“, do které přispívá. Základní informace o konferenci a vybrané poznatky
z konference byly následně prezentovány v rámci jednání sekce 2 ČK CIRED.
Stránka 17
Download

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČK CIRED V ROCE 2014