2. DEN JEDNÁNÍ – 4. 6. 2014
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE
SIMULACE A DYNAMICKÉ MODELOVÁNÍ PROCESŮ V ENERGETICE.
VIZUALIZACE
Okruh metod a nástrojů umožňujících simulovat procesní stavy, včetně dynamických změn pro účely cílené přípravy provozu, analýzu uplynulých
stavů, ale i predikci dopadů interních i externích vlivů na elektrosoustavu
a logicky i v současnosti zdůrazňovaný význam individuální připravenosti
výkonného personálu jsou implicitními tématy k diskusi.
Modely ES vhodné pro panevropský dynamický model
i pro tréninkový simulátor
Ing. Karel Máslo, CSc., ČEPS, a. s.
Simulační trenažéry pro společný trénink PP, DS A PS
Ing. Petr Neuman, CSc., NEUREG s. r. o.
11:00 - 12:30 Modelování regulačních schopností elektrizačních sítí
pomocí rotujících setrvačníků
Doc. Ing. Emil Dvorský, CSc., ZČU Plzeň
Školenie a simulátorový výcvik dispečerov a manipulantov
v SR
Ing. Jozef Herceg, VÚJE, a. s., SR
12:30 - 13:00 PANELOVÁ DISKUSE
13:00
ZÁVĚR KONFERENCE
Termín konání:
3. a 4. června 2014
Místo konání:
Lázeňská kolonáda, Poděbrady
Přihlašování:
Řádně vyplněný formulář závazné přihlášky na konferenci
PODĚBRADY 2014 odešlete nejpozději do 15. května 2014
na adresu EGÚ Praha Engineering, a.s., Podnikatelská 539,
190 11, Praha 9, Běchovice, nebo e-mail [email protected] Pro více zájemců je možné formulář okopírovat.
Stravování:
Zajištěno pořadatelem v místě konání konference.
Ubytování:
Zajištěno pořadatelem s využitím sítě hotelů v Poděbradech
v docházkové vzdálenosti od místa konání (informace při
registraci).
Upozornění!
Kapacita ubytování v jednolůžkových pokojích je v Poděbradech omezena. Ubytování účastníků bude zajišťováno
v pořadí došlých přihlášek.
Účastnický
poplatek:
Činí 6 900,- Kč, včetně DPH 21 % (sborník semináře,
nájem objektu, techniky a souvisejících služeb).
Pobytové služby
(stravování, ubytování): Ceny viz. přihláška
Způsob platby:
Úhradu účastnického poplatku a objednaných pobytových
služeb provést až po obdrženém potvrzení o zařazení účastníka (zasláno bude do dvou pracovních dnů po obdržení
přihlášky). Platbu je třeba provést v termínu do 23. května
2014. Souhrnnou částku podle závazné přihlášky uhradí
účastník na účet pořadatele u Komerční banky v Praze 9:
Č. ú.: 3619400247 / 0100, v.s.: 4002, k.s.: 308
Po předchozí dohodě s pořadateli lze provést platbu i v hotovosti až na místě konání. V případě platby po výše uvedeném termínu bude při registraci vyžadováno předložení
dokladu o platbě anebo platba v hotovosti. Daňový doklad
bude zaslán do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného
plnění (den úhrady nebo datum konání konference).
Zrušení účasti
a storno
podmínky
V případě zrušené účasti na konferenci bude účastnický
poplatek vrácen s 50 % snížením. Nutným předpokladem
ale je, že písemné oznámení zrušení účasti bude prokazatelně doručeno nejpozději do 16. května 2014. Odhlášený
účastník obdrží sborník přednášek poštou. Rovněž bude
vrácena částka za objednané pobytové služby (stravování,
ubytování). Po uvedeném datu není možné uplatňovat nároky na vrácení účastnického poplatku ani úhrady objednaných služeb. Přihlášený účastník je povinen účastnický
poplatek a ubytování uhradit v plné výši (bude fakturováno). Za původně přihlášeného účastníka je možné vyslat
náhradníka.
PARALELNÍ VÝSTAVKA
Inženýrské firmy a společnosti – expozice produktů
a odborných aktivit pro energetiku
Postery a paralelní výstavka budou umístěny v přilehlém sále a přístupné
po celou dobu konání konference. Konečný seznam posterových prezentací
a expozic vystavujících firem obdrží účastníci konference při registraci.
I n fo - li n k a :
Tel.:
E-mail:
Ing. Jaromír Beran, CSc.
Jana Holubová
+ 420 267 193 436
+ 420 603 229 161
[email protected]
+420 267 193 309
Eva Sovová
+ 420 267 193 304
+ 420 777 712 716
[email protected] [email protected]
Přihlášku na tuto konferenci naleznete rovněž na: www.egu-prg.cz
Nabídka:
Zájemci mohou objednat vložení firemního inzertního listu
do Sborníku v ceně 1000,- Kč / A4. Uzávěrka je 30. 4. 2014.
Zájemci mohou objednat Sborník navíc nebo pouze
Sborník v ceně 1000,- Kč.
Informace u pořadatele.
Odborná akce
PODĚBRADY 2014
Aktuální otázky
a vybrané problémy
řízení
elektrizační soustavy
19. ročník
Poděbrady, Lázeňská kolonáda
3. a 4. června 2014
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat k účasti na odborné akci PODĚBRADY 2014 - Aktuální
otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy - 19. ročník. Naše společnost EGÚ Praha Engineering pořádá v lázeňském městě Poděbrady ve dnech
3. a 4. června 2014 konferenci, v rámci tradice pravidelných setkávání energetiků.
Mediálními partnery jsou redakce odborných časopisů Energetika. 19.ročník odborné akce je současně pořádán ve spolupráci s ČTPSG – Česká technologická
platforma SMART GRID.
Cílem odborné akce (konference) je zprostředkovat účastníkům informace o aktuálním stavu a souvisejících trendech vývoje sektoru energetiky v národním
i evropském kontextu – energetická politika EU a její priority a související technické i netechnické atributy. Současně je záměrem pořadatelů vytvořit prostor
pro prezentaci a diskusi inovativních řešení, metodických postupů a technologií
orientovaných na naplňování nových záměrů, technických nároků a vyplývajících
požadavků.
Podobně jako v předchozích ročnících je program 19. ročníku členěn na dva
hlavní tématické bloky:
I. Elektroenergetika ČR/SR - aktuální stav, výhledy a perspektivy
v evropském kontextu
Tématický blok bude orientován na aktuální témata energetiky v národním i evropském kontextu (EU) - proces novelizace legislativy, postavení energetického sektoru
v evropských souvislostech, významně rostoucí problém dostupnosti a zabezpečenosti primárních zdrojů a zkušenosti s praktickou aplikací procesů otevřeného trhu a vyplývající náměty. Blok bude zakončen panelovou diskusí za účasti
zástupců významných subjektů energetiky a určujících institucí.
II. Metodologie a technická řešení pro elektroenergetiku
Tradičně časově dominantní část programu bude zaměřena na technické otázky
a problémy řízení ES v nových podmínkách a aktuálních souvislostech a jejich řešení. Bude dále členěna na tématické kapitoly:
SMART GRIDS/SMART METERING - APLIKAČNÍ SPEKTRUM; CYBER SECURITY
SPOLEHLIVOST,
BEZPEČNOST, KVALITA - SLEDOVANÉ ATRIBUTY ES
WAMS - APLIKAČNÍ SPEKTRUM, VARIANTY WAP A WAC WAMPAC
SIMULACE A DYNAMICKÉ MODELOVÁNÍ PROCESŮ V ENERGETICE.
VIZUALIZACE DAT
Konference je určena pracovníkům sektoru energetiky, energetických provozů,
průmyslových subjektů a dopravy, odborníkům inženýrských firem a odborným
pracovníkům vysokoškolské sféry ČR a SR.
Časový průběh:
Úterý 3. 6. 2014
HLAVNÍ SÁL
08:00 – 09:00
09:00 – 09:05
09:05 – 10:50
10:50 – 11:20
11:20 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:20
15:20 – 15:50
15:50 – 16:20
16:20 – 17:40
17:40 – 18:10
18:10 – 19:00
20:00 – 23:00
Registrace účastníků
Úvodní slovo
Přednášky
Přestávka
Přednášky
Panelová diskuse
Polední přestávka
Přednášky
Panelová diskuse
Přestávka
Přednášky
Panelová diskuse
Večeře
Společenský večer
Středa 4. 6. 2014
HLAVNÍ SÁL
08:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 – 13:00
Přednášky
Panelová diskuse
Přestávka
Přednášky
Panelová diskuse
1. DEN JEDNÁNÍ (3. 6. 2014)
9:00 – 9:05
Zahájení semináře – úvodní slovo
Ing. Jaromír Beran, CSc., EGÚ Praha Engineering, a. s.
Tématický blok I.:
ELEKTROENERGETIKA ČR/SR - AKTUÁLNÍ STAV, VÝHLEDY A PERSPEKTIVY
Tématický blok bude orientován na aktuální témata energetiky v národním
i evropském kontextu (EU), na proces novelizace legislativy a významně
rostoucí problém dostupnosti a zabezpečenosti primárních zdrojů. Diskutovat bude možné i zkušenosti s praktickou aplikací procesů otevřeného trhu
a vyplývající náměty.
9:05 – 10:50
Vývoj na světovém trhu nerostných surovin - dopady
na Evropu a do ČR
Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., MPO
Priority rozvoje PS ČR v evropském kontextu
Ing. Vladimír Tošovský, ČEPS, a. s.
Energetika z pohledu PXE
David Kučera, POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
10:50 - 11:20 PŘESTÁVKA
Závěr konference a oběd
Tématický blok II.: TECHNICKÁ ŘEŠENÍ PRO ELEKTROENERGETIKU
SPOLEHLIVOST, BEZPEČNOST, KVALITA – SLEDOVANÉ ATRIBUTY ES
Požadavky spolehlivosti a bezpečnosti provozu elektrizační soustavy a otázky kvality dodávané elektrické energie patří k trvalým tématům.
Hodnocení a posuzování performance energetických sítí lze v této optice
provádět z různých pozic a přístupů, včetně detailnější diskuse vymezených
subtémat.
Kvalita elektřiny
Ing. Jan Šefránek, ERU ČR
Transformátorová koncepce ČR a SR - stále aktuální
a potřebná
Ing. Jiří Bermann, ABB s. r. o.
16:20 - 17:40 Řízení činného výkonu větrných elektráren
Ing. Richard Habrych, Ph.D.
Analýza toků jalových výkonů mezi PS a DS a jednotlivými
napěťovými hladinami distribuční soustavy
Ing. Jan Jiřička, Ing. David Mezera, Ph.D.,
Ing. Martin Kašpírek, Ph.D., E.ON Česká republika, s.r.o.
11:20 - 12:00 Pozice velkých průmyslových odběratelů a hlavní úkoly pro
rok 2014
Ing. Karel Šimeček, MBA; AEM - SVSE
17:40 - 18:10 PANELOVÁ DISKUSE
12:00 - 13:00 PANELOVÁ DISKUSE
20:00
18:10 - 19:00 VEČEŘE
SPOLEČENSKÝ VEČER
13:00 – 14:00 POLEDNÍ PŘESTÁVKA - OBĚD
Tématický blok II.: TECHNICKÁ ŘEŠENÍ PRO ELEKTROENERGETIKU
SMART GRIDS / SMART METERING - APLIKAČNÍ SPEKTRUM; CYBER SECURITY
Koncept SMART GRID logicky zahrnuje velice široké spektrum vzájemně
souvisejících a propojených energetických, ekonomických i celospolečenských témat. Skutečnost, že jsou v tomto bloku uvedena pouze čtyři vystoupení - pohledy na čtyři významné domény konceptu - by neměla znamenat
omezení navazující diskuse.
Smart Grids koncept
Ing. Jiří Roubal, Česká technologická platforma SMART GRID
Trendy v AMM
Ing. Tomáš Hejl, Landis + Gyr, s. r. o.
14:00 – 15:20 E – Mobilita
Ing. David Vajsar, CGI IT Czech Republic s.r.o.
Critical Infrastructure Protection - IT hrozby ve světě
„provozu“
Ing. Jiří Kohout, Unicorn Systems, a. s.
2. DEN JEDNÁNÍ (4. 6. 2014)
Tématický blok II.: TECHNICKÁ ŘEŠENÍ PRO ELEKTROENERGETIKU
WAMS - APLIKAČNÍ SPEKTRUM, VARIANTY WAP, WAC-WAMPAC
WAMS - technologie včasného varování provozovatele energetické soustavy
- zabránění systémové nestabilitě a přetížení, zabránění kaskádovým výpadkům vedoucím k blackoutům, podpora spínání, vyhodnocování kvality elektřiny, monitorování rozlehlých energetických sítí pomocí PMU. To je velmi
široké spektrum témat k diskusi:
15:20 - 15:50 PANELOVÁ DISKUSE
15:50 - 16:20 PŘESTÁVKA
13:00
1. DEN JEDNÁNÍ (3. 6. 2014)
8:30 - 10:00
Implementace WAMS v přenosové soustavě ČR
Ing. Marek Havrda, ČEPS, a.s.
WAMPS / WAMPAC - aktuální trendy a možnosti uplatnění
Ing. Miroslav Hladík, Landis + Gyr, s. r. o.
Zkušenosti z realizace infrastruktury WAMS v přenosové
soustavě ČR
Ing. Jiří Roubal, TECHSYS – HW a SW, a.s.
Řídící a komunikační soustavy v energetice
Ing. Igor Botlík, MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o.
10:00 - 10:30 PANELOVÁ DISKUSE
10:30 - 11:00 PŘESTÁVKA
Download

poděbrady 2014 - EL