STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST A ZABUDOVÁNÍ BAZÉNU
Umístění bazénu
Bazén je významný architektonický zásah do Vašeho domu nebo zahrady, proto je třeba dobře zvážit místo, kde se bude nacházet.
U venkovních bazénů volíme místo tak, aby na ně dopadalo slunce převážnou část dne, hlavně však odpoledne, kdy je sluneční svit
nejintenzivnější. Snažte se vybrat místo, které je chráněné před padajícím listím. Vzdálenost mezi stěnou bazénu a stěnou budovy
doporučujeme min. 2,5m. Dále je třeba zajistit příslušné stavební povolení. Poté, co si se zástupcem naší firmy dohodnete veškeré
technické detaily (rozměry bazénu, umístění, filtrace, případně další doplňky) lze přistoupit k vlastní výstavbě bazénu.
Velikost a příprava stavební jámy
Půdorysné rozměry jámy musí být do všech směrů minimálně o 30 cm větší oproti vnějším rozměrům bazénu.
Pro výrobek svařovaný na místě se tento požadavek zvyšuje na 60cm. Pro všechny tvary bazénu (oválné, hranaté, atypické) vykopeme
vždy jámu jako obdélník. Výřez půdorysu pro plastové schody se vypracuje vždy individuálně podle typu schodů.
Hloubka výkopu je dána součtem výšky skeletu a síly armovaného podkladového betonu s pískovým podsypem. Z praktického
hlediska je však vhodné bazén částečně vysadit nad úroveň okolního terénu o cca 10 cm ( prach, listí, nečistoty a podobně ).
Zabudování bazénu - betonáž ( varianta: 1 )
Bazén se umístí do předem připravené montážní jámy na vyzrálé betonové dno zbavené nečistot a ostrých výstupků.
Dno tvoří pískový podsyp a železobetonová deska s rovinnou tolerancí max. +/- 3mm o tloušťce 15 – 30 cm. Plocha dna musí
být do všech směrů min. o 30 cm větší, než je půdorys výrobku. Kovovou armaturu ( kari síť 100 x 100 x 6,5 mm) pro dno
výrobku konstruujeme tak, aby zůstaly min. 30 cm přesahy, otočené vzhůru, jež se pak spojí s armaturou svislé betonáže
kolem výrobku. Beton v kvalitě EN 206 – 1 musí mít pevnostní třídu v tlaku C 20/25 – XC1 ( CZ ).
Je-li přítomna spodní voda, musí být podmínky stability výrobku ve vztahu k hydrostatickému tlaku s úvahou objemové tíhy přilehlé
zeminy 10 kN/m3 a musí být připočteno zatížení hydrostatickým tlakem ( ČSN 731001, ČSN 731201, ČSN 730012 ). Boční stěny
bazénu obložíme tvrzeným polystyrenem o síle 3 cm, který slouží jako tepelná izolace a zároveň jako dilatační spára pro tepelnou
roztažnost materiálu. Na beton pod dnem bazénu se položí geotextilie. Poté do připravených otvorů ve výztuhách k zpevnění a
kotvení výrobku protáhneme armovací drát o průměru 8-10mm ( není součástí dodávky ).
Stavební zabudování provádíme nejlépe v ranních nebo odpoledních hodinách, při nižších teplotách z důvodu tepelné roztažnosti
plastu. Před začátkem betonáže zapažíme rovné úseky stěn na celou hloubku a délku bazénu dřevěnou H- výztuhou , přičemž dbáme
na zachování stejné šíře u dna i u horního okraje bazénu. V případě, že máme namontovaná světla či jiné technologické zařízení,
musíme pro ně v pažení zhotovit otvory, odpovídající jejich vnějším rozměrům. Dále je třeba opatřit ochrannou folií skimmer a límec
bazénu, aby nedošlo k poškození po dobu stavebních prací. Beton pěchujeme pouze tak, aby nedošlo k protlačení stěny. Dojde-li
k tomu, je nutné z vnitřní strany bazénu nerovnost vytlačit. Mírné vlnky na skeletu bazénu mezi výztuhou se musí minimalizovat.
Plastové schody se podezdí uprostřed pomocným pilířem a celkově se v předstihu podbetonují. Na schody nedáváme polystyren.
Teplota okolí při obetonování bazénu by neměla klesnout pod +5Cº. Jinak může dojít k velkému smrštění a v létě vlivem roztahování
bazénu k jeho deformaci.
Po usazení se bazén postupně šetrně obetonuje vlhkým betonem do výšky 30 cm po pěticentimetrových vrstvách, současně
s betonováním v předstihu napouštíme vodu do bazénu pro vyrovnání tlaků uvnitř a vně výrobku. Hladinu vody průběžně
kontrolujeme. Její předstih před vrstvou betonu může být max. 10 cm. Rovné úseky se betonují napřed a teprve pak oblouky!
a) Základní provedení ( bez spodní vody) sestává ze tří betonových věnců 30 x 30 cm, a to u dna, v polovině výšky výrobku a pod
límcem. Mezi věnci může být beton nižší kvality. Pro obsypávání používáme polovlhký beton a je ho nutné dostatečně hutnit.
Betonářskou armaturu ze dna a boku kolem výrobku je nutné vzájemně pospojovat svařením nebo rádlováním. Výrobek se stavebně
zabudovává na etapy v několika po sobě jdoucích dnech. Mezi jednotlivými etapami ponecháme časový odstup nutný k zatvrdnutí
betonu. Není-li výrobek kompletně obetonován a jáma s výrobkem je otevřena, je nutné ji zabezpečit proti náhodnému najetí nebo
nebezpečí úrazu.
b) Při výskytu povrchové nebo podzemní tlakové vody, v nesoudržné půdě, nebo při umístění v blízkosti komunikace je nutná
celková betonáž kvalitním betonem (tyto požadavky musí zákazník oznámit při objednávce výrobku). Umisťujeme-li výrobek do
nepropustného podloží (jíly, skála), platí pro zabudování stejná pravidla jako při výskytu spodní vody.
V zóně spodní vody nebo při umístění výrobku na mokrém nebo nestabilním pozemku je nezbytná porada se stavebním odborníkem
o možnostech způsobu odvodnění či o dalších stavebních úpravách. Doporučujeme snížit hladinu podzemní vody pomocí drenáže pod
úroveň základní betonové desky. Není-li to možné, doporučujeme vybudovat kontrolní šachtu s možností instalace ponorného
čerpadla, do níž zaústíme drenáže vedené po obvodu základové desky. Dno šachty musí být pod úrovní základové desky.
Obetonováním bazénu maximálně zvýšíte jeho životnost, protože stěny bazénu nebudou vystaveny mechanickému namáhání.
Zabudování bazénu - vybudování opěrných stěn ( varianta: 2)
Opěrné zdi budujeme o síle min. 30 cm a betonová výplň mezi opěrnou zdí a stěnou bazénu je min. 20 cm. Při tomto zabudování
dodržujeme větší časový odstup mezi jednotlivými etapami za předpokladu současného přisypávání písku nebo zeminy z venkovní
strany opěrné stěny. Dodržení stejné šíře i v obloucích volíme při budování nadzemní obezdívky bazénu (obezděný bazén smí
vyčnívat nad terén max. 30cm –neplatí pro bazény kruhové). V případě, že chceme bazén vysadit nad 30cm, nebo je bazén budován
na nestabilním pozemku, určí šířku a způsob budování opěrných konstrukcí stavební odborník ( další postup viz. varianta 1 ).
Elektroinstalace
Pro napojení elektrických zařízení je nutné dodržet příslušná opatření. Zvláštní důraz je kladen na zabudování proudového
chrániče s vybavovacím proudem do 0,03 A v rozvodovém zařízení, ze kterého je napojeno základní, přenosné či doplňkové
elektrické vybavení bazénu. Toto je nutné zajistit včetně závěrečné elektrorevize ve lhůtách dle ČSN 331500 a provádět pravidelně
kontroly a údržbu el.zařízení dle ČSN - EN.
Download

Stáhnout návod - Eshop bazény a jezírka