Septiky – enduro-Samonosné
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
Plastové nádrže
Technická dokumentace
bazény – jímky Szebista
Mlýnský 581/22
674 01 Třebíč
e-mail: [email protected]
www.jimky-szebista.cz
Plastové nádrže
Technická dokumentace
Úvod
Tato dokumentace poskytuje informace a podklady zejména pro:




Osoby provádějící návrh a projekci výrobku
Osoby provádějící přepravu výrobku
Osoby provádějící instalaci a stavební osazení výrobku
Osoby provádějící údržbu výrobku
Ve všech případech se předpokládá, že jde o osoby s odpovídající odbornou kvalifikací pro
provádění uvedených činností.
Přílohou k technické dokumentaci může být technický výkres nebo statický výpočet (na
vyžádání u výrobce).
V případě jakýchkoliv nejasností před manipulací a instalací s výrobkem se
obraťte na výrobce.
Technický popis
Všeobecně
Nádrže polypropylénové jsou celoplastové nádrže určené ke skladování nejrůznějších médií
nebo jako součást technologických zařízení. Jsou vyráběny jako válcové hranaté nebo oválné
nádrže
Nádrže jsou vyrobeny technologií svařováním z konstrukčních prvků a desek z polypropylénu
a jeho kopolymerů lehčených nadouvadlem nebo z desek extrudovaných.
Nádrže jsou vodotěsné ve smyslu ČSN 75 0905.
Použití
Septiky jsou průtočné nádrže určené k částečnému čištění odpadních vod zejména
k zachycení sedimentujících látek a k jejich částečné mineralizaci v anaerobních
podmínkách. Septiky jsou konstruovány jako biologické dvou nebo tříkomorové nádrže,
určené ke zdrojům splaškových odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel. Osazují
se na odtokovou kanalizaci z objektu jako podzemní nádrž.
Odběratel musí nahlásit v objednávce účel použití nádrže, aby výrobce zvolil správný materiál
pro výrobu nádrže, a toto upozornění bude vytištěno v záručním listu.
Použití nádrže vzhledem k chemické odolnosti materiálu vlastní nádrže, připojovacích trub,
armatur apod., vůči skladovanému médiu je v případě potřeby možné konzultovat s
dodavatelem.
Nádrže není možné použít pro skladování hořlavých kapalin a kapalin obsahujících oxidační
činidla (např. koncentrovaná kyselina dusičná, halogeny apod.).
Plastové nádrže
Technická dokumentace
Statické dimenzování nádrží, způsob uložení, pokyny pro osazení a montáž
Základní technické parametry
Samonosná nádrž je navržena jako válcová, postavena plochým dnem na pevnou podložku.
Nádrž se uvažuje pro prostředí 23/50 dle ČSN EN ISO 291. Konstrukce nádrže je navržena
tak, aby nádrž bez dalších stavebních nebo statických opatření odolala tlaku zeminy po
zasypání. Nádrže jsou vyráběny ve dvou výškách, kde objem 1 – 8m3 jsou vysoké 1,5m a
nádrže 9 – 15m3 jsou vysoké 2,0m. Vyztužení nádrže je z vnější strany nádrže.
Je nadimenzováno tak, aby odolávalo tlakům zeminy a ta tak nemohla deformovat zatíženou
nádrž. Zatížení je uvažováno zemním tlakem, hydrostatickým zatížením kapalinou v nádrži a
užitným zatížením chodci na povrchu terénu ( 250Kg/m2). Strop nad nádrží je možné zatížit
maximální vrstvou zásypové zeminy 200 mm a navíc přitížit nahodilým zatížením max. 2,5
kN/m2. Nádrž není dimenzována na případné další zatížení způsobené tlakem kol
pojíždějících vozidel, skládek materiálů, základů stavby apod. Nádrž je vybavena podle
povahy použití vtokovým, odtokovým potrubím, prostupy na na hadici, prostupy na el.
Kabel, přírubami apod. Nádrž může být vybavena žebříkem nebo plastovými nášlapy. Pokud
je nádrž zakončena revizním otvorem (d=min. 600mm), musí být zakryta plastovým
poklopem s uzamykatelným mechanismem. Plastový poklop je v základním provedení
nepochůzný.
Značení
Nádrže jsou opatřeny štítkem, který obsahuje tyto údaje:
- název a sídlo výrobce
- Logo výrobce
- katalog. označení typu nádrže a max. rozměry
- výrobní číslo
- užitný objem v m3
- hmotnost nádrže v prázdném stavu
- rok výroby
Plastové nádrže
Technická dokumentace
MANIPULACE, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Manipulace
Při manipulaci je nutno dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k použití plastového materiálu
(zejména menší odolnost proti nárazům).
Před manipulací s nádrží je nutno překontrolovat celkový stav nádrže s důrazem na úvazy
nebo úchyty, pokud je jimi nádrž vybavena. Je nutno se přesvědčit, že všechny vnitřní
prostory jsou zbaveny cizích předmětů a kapalin (např. srážkové vody). Kapaliny je nutno z
nádrže před manipulací vypustit, vyčerpat nebo jinak odstranit. Manipulaci provádět výhradně
za úvazy nebo úchyty na nádrži a s
ohledem na menší odolnost materiálu proti nárazu.
Srážkovou vodu je nutné před manipulací z nádrže vyčerpat.
Manipulace s nádrží podle její hmotnosti je možno provádět těmito způsoby:
 do hmotnosti 100 kg se provádí ručně nebo pomocí vysokozdvižného vozíku (dále jen
VZV)
 nad 100 kg se manipuluje pomocí VZV nebo jeřábem. Manipulaci volit podle
možností VZV vzhledem k únosnosti, velikosti a tvaru nádrže a s ohledem na max.
bezpečnost při manipulaci s nádrží.
UPOZORNĚNÍ !
Při manipulaci dodržujte předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
V zimním období při teplotách pod – 5 C° je zakázáno provádět jakékoliv manipulace s
nádrží - hrozí poškození výrobku.
Při teplotách pod 5°C je jakákoliv manipulace s nádrží zakázána.
Doprava, skladování
Nádrže jsou dodávány jako kompletní celek. Montáž (usazení) je prováděna v určené lokalitě
odběratelem.
Při dopravě je nutné použít dopravního prostředku odpovídající nosnosti a rozměrům nádrže.
Při skladování před usazením nádrže na místo určení, je nutno nádrž uložit na odpovídající
rovnou a zpevněnou plochu a zajistit podmínky, které zabrání možnosti mechanického
poškození a zásahu cizích osob do úplnosti a celistvosti dodávky. Nádrž je nutno rovněž
zajistit proti nepovolaným osobám s ohledem na možnost vzniku úrazu zejména pádem do
nádrže.
Pro dlouhodobější skladování / déle jak 2 měsíce/ je nutno zabezpečit stínění nádrže.
Při manipulaci dodržujte všeobecně platné předpisy týkající se bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci.
Nádrž vždy uložte na dno a zajistěte proti pohybu.
Plastové nádrže
Technická dokumentace
PŘEDÁNÍ ODBĚRATELI
Předání proběhne přímo odběrateli (email, pošta, osobní předání), nebo prvnímu přepravci
podpisem dodacího listu. Současně je předána dodavatelem i průvodní technická
dokumentace v následujícím rozsahu:




protokol o zkoušce vodotěsnosti nádrže
technické podmínky
montážní návod
záruční list
OBSLUHA, ÚDRŽBA
Nádrž jako taková nevyžaduje obsluhu ani údržbu. Veškerá obsluha spočívá v likvidaci
obsahu způsobem vyčerpání a odvezení fekálním vozem. Septik se doporučuje odkalovat min.
1x ročně.
Pokyny pro obsluhu a údržbu nádrže je nutno řešit formou místního provozního předpisu.
Totéž se týká použití bezpečnostního značení a bezpečnostních předpisů.
Postup odkalování:
• Odčerpání kalu se provádí pomocí fekálního vozu zasunutím sacího koše na dno
kalového prostoru v každé z funkčních komor septiku.
• Kalový prostor jednotlivých komor je přístupný po otevření (sejmutí) poklopu.
• Pro správné odtažení kalu z kalového prostoru je někdy nutné pomocí zpětného
chodu na fekálním voze rozbít horní zpravidla tukový koláč a promíchat objem
kalového prostoru.
• Teprve potom doporučujeme provést vlastní odtah objemu kalového prostoru do
fekálního vozu.
Kal odčerpávejte postupně a rovnoměrně z jednotlivých komor, tak aby
nedošlo vlivem velkého hydrostatického tlaku v sousední komoře k porušení
případně k destrukci příčky mezi komorami.
Převýšení hladin v sousedních komorách nesmí být větší než 500 mm.
Na dně kalového prostoru každé komory ponechte cca 30 cm kalu jako
inokulum pro zabezpečení a kontinuitu biologických procesů v nově
přitečených splaškových vodách.
V případě otevření nádrže dbejte zvýšené opatrnosti. Neponechávejte
otevřenou nádrž bez dozoru.
Po ukončení práce nezapomeňte uzavřít nádrž poklopem a zabezpečit proti
vstupu nepovolaným osobám.
Při všech činnostech, kterým předchází otevření nádrže nejezte, nepijte a
nekuřte.
Plastové nádrže
Technická dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Nádrž je zakázáno plnit nad úroveň maximální hladiny (neplatí u instalace výrobku).
Není-li nádrž opatřena značkou maximální hladiny je maximální hladina dána spodní hranou
přítokového potrubí nebo spodní hranou odtokového potrubí, pokud je jím nádrž vybavena.
Při manipulaci s nádrží je nutno dbát zvýšené opatrnosti – při nesprávné manipulaci hrozí
riziko ztráty stability nádrže a riziko tření, nebo odření.
Stavební připravenost a montážně technologický postup
1. Vykope se stavební jáma. Rozměr jámy je určen velikostí nádrže, který je zvětšen o
manipulační prostor min. 200mm z každé strany
2. Dno stavební jámy se srovná a zbaví se ostrých hran ( kameny,hroudy hlíny, kořeny atd.)
3. Na dno stavební jámy se provede základová deska (třída betonu C20/25) , vyztužena kari
sítí (ɸ8/8-150/150) a rovinností 5mm dle povahy podloží a rozměru nádrže (min.150mm).
4. Po zatuhnutí betonu se na očištěnou základovou desku osadí plastová nádrž.
5. Je vhodné odvézt případnou vodu, která přichází s přívalovými dešti, nebo táním sněhu
z okolí nádrže pomocí drenážního potrubí umístěného kolem nádrže.
6. Výrobce doporučuje nádrž obetonovat do výšky 30cm od dna jímky, aby se vytvořila
betonová kotva.
7. Nádrž se propojí s přítokovým a odtokovým potrubím.
8. Nádrž se začne plnit vodou do všech komor současně a začne se obsypávat plášť nádrže
zeminou po vrstvách max. 300mm. Hladina vody musí být 20 - 25cm nad zásypem.
Zemina musí vlastní vahou usedat.
9. Vykopanou zeminou se zakryje zbytek stavební jámy, v úrovni terénu s ohumusováním
10.
Při obsypání vykopanou zeminou musí být tato prosta kamenů a jiných ostrých
předmětů.
11.
Víko nádrže se zahazuje postupně po celé nádrži ručně. NE BAGREM! Max zatížení
zeminou je 200mm.
12.
V případě vyššího zatížení je jímka vybavena vzpěrami, do kterých je ze shora nádrže
vykroužený otvor, který slouží k vyplnění betonem celé vzpěry. Vzpěra se vyplní před
betonáží roxorem o síle min. 8mm.
13.
Po vytvrdnutí betonu ve vzpěrách se provede nad nádrží železobetonový strop, který
dosahuje přes okraje nádrže minimálně do vzdálenosti, kde nebyla kopaná jáma. Výška
stropu záleží na působení přídavného zatížení min. však 15cm.
14.
Po vyzrání betonu je možné nádrž zasypat.
15.
Vstupní a kontrolní otvor (komínek) s poklopem vystupuje nad okolní terén, aby do
nádrže nevnikala povrchová voda.
Před každým betonováním další vrstvy vyčkejte na zatuhnutí betonu
předchozí vrstvy
Pokud nebudete současně napouštět nádrž vodou, může dojít ke zborcení či
deformace nádrže
Plastové nádrže
Technická dokumentace
Pokud se v místě instalace předpokládá působení přídavného zatížení (např. zatížení
způsobené základy stavby, skládky materiálů, silniční komunikace atd.) je nutné provést další
statické zajištění nádrže (použití kvalitnější betonové směsi, větší dimenze výztuže apod.)
Způsob dalšího statického zajištění je třeba posoudit odborně způsobilou
osobou (statikem) dle konkrétních podmínek osazení nádrže
Download

Technická dokumentace